Załącznik nr 4 - inf

Transkrypt

Załącznik nr 4 - inf
(wzór - załącznik siwz nr 4)
Pieczęć Wykonawcy
Części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom
L.p
.
Rodzaj powierzonej części zamówienia
UWAGA:
JeŜeli Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, składa
niniejszy załącznik z adnotacją: „nie dotyczy”
...................................................
(miejscowość, data)
........................................................................................
(podpis i pieczątka upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Podobne dokumenty