Przedmiotowe zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klasy IV

Komentarze

Transkrypt

Przedmiotowe zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klasy IV
Przedmiotowe zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klasy IV - VI
Przedmiotem oceny z historii i społeczeństwa są wiadomości i umiejętności zdobywane
przez ucznia w procesie nauczania oraz prezentowana przez niego postawa i jego aktywność
oraz dyscyplina pracy.
Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych
Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
W ocenie uwzględnia się wskazówki i zalecenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:
1. Dyslektycy: Korzystają z wydłużonego czasu pracy. W pracach pisemnych łagodniej
ocenia się błędy językowe. Brudnopis i czystopis ocenia się na jednakowych
prawach. Mają możliwość ustnego poprawiania sprawdzianu. Należy uwzględniać
fakt, że tempo pisania ucznia jest wolne. Nie czyta głośno przy całej klasie. Może
zostać odpytany w innym czasie (również po odbytej lekcji). Preferuje się
wypowiedzi ustne na precyzyjne, konkretne pytania nauczyciela.
2. Błędy ortograficzne nie wpływają na ocenę pracy u dysortografika. Jest on
zobowiązany znać zasady ortograficzne. Złagodzenie kryterium ortograficznego nie
dotyczy prac domowych. Uczeń ma obowiązek pracować w domu ze słownikiem
ortograficznym i dokonywać kontroli oraz korekty swoich błędów.
3. Estetyczny zapis nie wpływa na ocenę u dysgrafików. Mogą oni wykonywać prace
domowe na komputerze lub pisać drukowanymi literami.
4. Uczniowie z obniżonymi wymaganiami są oceniani za prace pisemne według
następującej skali:
0-25% -niedostateczny
26%- 45% - dopuszczający
46%- 70% - dostateczny
71%- 85% - dobry
86%- 100% -bardzo dobry
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii i społeczeństwa
w klasach IV – VI szkoły podstawowej.
Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:
 Sprawdziany ( testy );
 Kartkówki;
 Wypowiedzi ustne;
 Aktywność na lekcji;
 Praca w grupach;
 Praca domowa, zeszyt ćwiczeń;
 Prace dodatkowe;
 Praca z tekstem źródłowym;
 Konkursy.
1. Sprawdzian (test ) – to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu całego
działu programowego.
 Każdy dział materiału zakończony jest sprawdzianem. Poprzedzony jest lekcją
powtórzeniową z podaniem zakresu materiału. Zapowiedziany jest z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzian zawiera przynajmniej
jedno zadanie na ocenę celującą.
1
 Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą
klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym.
 Jeżeli uczeń był nieobecny tylko w dniu sprawdzianu, po przybyciu do szkoły
ma obowiązek napisania sprawdzianu na najbliższej lekcji historii.
W przypadku odmowy pisania sprawdzianu, uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
 Uczeń ma prawo poprawić oceny ze wszystkich sprawdzianów . Poprawę pisze
tylko raz. Chęć poprawy deklaruje na kolejnej lekcji, a termin uzgadnia
z nauczycielem. Niezgłoszenie się na poprawę nauczyciel odnotowuje
w dzienniku jako uwagę, a uczeń traci możliwość dodatkowej poprawy tej
oceny.
 Uczeń może odwołać chęć napisania poprawy dwa dni przed jej terminem.
 Nauczyciel odnotowuje stopień z poprawy niezależnie od wyniku.
 Rocznego sprawdzianu Dyrektora Szkoły nie można poprawiać.
Uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian Dyrektora Szkoły.
 Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia w klasie i daje do wglądu
w terminie do trzech tygodni od przeprowadzenia sprawdzianu. Uczeń i jego
rodzice mają prawo do wglądu w prace pisemne, przechowywane przez
nauczyciela do końca roku szkolnego. Nie oznacza to jednak prawa do
powielania prac pisemnych na ksero.
2. Kartkówka – ( 10 – 15 minut ) to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień
przyswojenia materiału z jednej , dwóch lub trzech ostatnich lekcji. Nie są one
zapowiedziane. Nie podlegają poprawie, o pisaniu kartkówki przez ucznia
w przypadku jego losowej nieobecności decyduje nauczyciel.
3. Wypowiedź ustna – nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie
ustnej z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych lub określonego zakresu tematycznego
wyznaczonego przez nauczyciela, podczas której uczeń prezentuje znajomość pojęć,
dat, faktów (przyczyn i skutków), postaci historycznych.
4. Aktywność na lekcji – (krótkie wypowiedzi, udział w dyskusji, zgłaszanie
się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi) oceniana jest za pomocą plusów
zapisywanych w dzienniku, Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą gdy zgromadzi trzy
plusy. W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji, przemyślanych wypowiedzi lub
prezentacji wiadomości wykraczających poza program uczeń otrzymuje ocenę bardzo
dobrą lub celująca (bez konieczności zapisywania plusów). Uczeń może otrzymać
minus za celowe i świadome niewykonywanie zadań i ćwiczeń podczas lekcji.
Za otrzymanie trzech minusów nauczyciel wystawia ocenę niedostateczną.
5. Praca w grupach – oceniana jest na podstawie „Karty obserwacji/samooceny pracy
ucznia w zespole” wg określonej punktacji:
Lp. Obszar obserwacji/samooceny
Punkty
1
Chętnie podejmuje współpracę z innymi
2
2
Jest zaangażowany w pracę grupy
2
3
Ma ciekawe pomysły
2
4
Umie słuchać innych
2
5
Akceptuje powierzone role
1
6
Grzecznie odnosi się do kolegów
1
7
Szanuje zdanie innych
1
8
Pomaga innym w pracy
1
9
Nie wykonuje rzetelnie powierzonych zadań i ról
-1
10
Nie uczestniczy w pracy zespołu
-2
2
11
12
Przeszkadza w wykonaniu zadania
Lekceważy innych
-2
-2
Kryteria oceny pracy w grupie:
 12 pkt. – celujący
 11 – 9 pkt. – bardzo dobry
 8 – 6 pkt. – dobry
 5 – 4 pkt. – dostateczny
 3 – 2 pkt. – dopuszczający
 1 – (-7) pkt. – niedostateczny
6. Praca domowa, zeszyt ćwiczeń – obowiązkiem ucznia jest systematyczne
prowadzenie notatek w zeszycie przedmiotowym i odrabianie prac domowych.
 Uczeń ma obowiązek starannego i wyraźnego wypełniania ćwiczeń w zeszycie
ćwiczeń.
 Uczeń może jeden raz w semestrze nie odrobić pracy domowej. Nauczyciel
odnotowuje to w dzienniku wstawiając minus. Następnym razem uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.
 Nauczyciel ocenia pracę ucznia wykonaną w zeszycie ćwiczeń 2 – 3 razy
w semestrze. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny tylko i wyłącznie na
najbliższej lekcji, przychodząc sam, pokazując nadrobioną pracę domową.
Ocena uzyskana w wyniku poprawy pracy domowej wpisywana jest obok
oceny niedostatecznej, co jest informacją, że uczeń nie zawsze pracuje
systematycznie.
 Nie za każdą pracę domową uczeń uzyskuje ocenę.
 Przy sprawdzaniu prac domowych ocenie podlegają: pomysłowość
rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji w przypadku prac
ustnych.
 Brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego u ucznia jest jednoznaczny
z brakiem pracy domowej.
 Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia
zaległości i uzupełnienia braków. W przypadku długotrwałej,
usprawiedliwionej nieobecności uczeń uzgadnia z nauczycielem termin
wykonania tego obowiązku.
7. Praca dodatkowa (referat, projekt, album, praca plastyczna, gazetki, plansze) –
jest samodzielną pracą ucznia opartą na innych źródłach niż podręcznik. Uczeń
dokonuje opracowania danego zagadnienia, a następnie prezentuje efekty swojej pracy
na forum klasy. Przy ocenie prac dodatkowych brane są pod uwagę następujące
elementy: zawartość merytoryczna, pomysłowość, estetyka pracy, sposób przekazania
wiedzy, różnorodność źródeł do których dotarł uczeń. Prace dodatkowe oceniane są w
skali: celujący, bardzo dobry, dobry lub za pomocą plusów.
8. Konkursy – za udział w konkursach szkolnych uczeń otrzymuje:
 Ocenę celującą za zajęcie I miejsca.
 Ocenę bardzo dobrą za zajęcie II i III miejsca.
 Jeśli uczeń otrzyma wyróżnienie, otrzymuje pisemną pochwałę do dziennika.
 Udział i zwycięstwo w konkursach przedmiotowych nie jest równoznaczne
z uzyskaniem oceny bardzo dobrej lub celującej na koniec semestru lub roku
szkolnego.
3
9. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia
z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:
 Sprawdziany
 kartkówki i odpowiedzi ustne
 aktywność na zajęciach
 aktywność pozalekcyjną
 prace domowe
 inne formy
Ocena roczna nie jest średnią ocen cząstkowych i wystawiana jest na podstawie
wszystkich ocen otrzymanych przez ucznia w trakcie obu okresów.
10. Na początku lekcji 2-3 uczniów udziela ustnych odpowiedzi z 1,2 lub 3 ostatnich
tematów.
11. Osoby, które przeszkadzają w prowadzeniu lekcji i rozpraszają klasę swoim
zachowaniem, mogą być zapytane na ocenę w trakcie lekcji.
12. Uczeń ma prawo zgłosić w semestrze 1 raz nieprzygotowanie bez konsekwencji
otrzymania oceny niedostatecznej. Informację odnotowujemy w dzienniku stawiając
znak „minus’’. Nie uwzględnia się prac kontrolnych, zapowiedzianych ustnych
powtórzeń, dłuższych prac długoterminowych. Uczeń ma obowiązek zgłosić
nieprzygotowanie na początku lekcji, zaraz po wejściu do klasy. W przypadku gdy
uczeń nie zrobi tego uzyskuje ocenę niedostateczną.
13. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt
przedmiotowy.
14. W przypadku celowego unikania (wagary) pisania kartkówki lub rozliczenia pracy
domowej nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną.
15. W bieżącym ocenianiu nauczyciel może używać znaków „+’’ i „-’’, które są
grupowane (dopuszcza się otoczenie kółkiem ). Ukośnik oznacza poprawę oceny
przez ucznia.
16. Uczeń powinien otrzymać w semestrze minimum 3 oceny.
17. Nb. (nieobecny) wpisujemy, gdy uczeń jest nieobecny w terminie
ustalonego sprawdzianu, kartkówki lub oddawania pracy własnej (np. zeszyt,
ćwiczenia).
18. Prace klasowe oceniane będą według klucza:
%
zdobytych
punktów
wszystkich
możliwych w stosunku do osiągnięcia
0 - 30
31 - 50
51 - 75
76 -90
91 - 100
100 + zadania dodatkowe
ocena
ndst
dop
dst
db
bdb
cel
19. Warunkiem uzyskania oceny celującej śródrocznej oraz rocznej jest posiadanie przez
ucznia najwyższych ocen ze sprawdzianów -celujących!
4
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z historii i społeczeństwa.
1. Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną roczną ocenę z historii i społeczeństwa.
2. Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z
zajęć edukacyjnych jest:
- usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na danych zajęciach;
- przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów,
prac pisemnych, prac i zadań praktycznych (w tym skorzystanie ze wszystkich
oferowanych przez nauczyciela form ich poprawy i zaliczenia);
- uzyskanie ze sprawdzianów co najmniej połowy ocen wyższych niż ocena
przewidywana lub uzyskanie co najmniej połowy ocen cząstkowych równych ocenie,
o którą uczeń się ubiega (z uwzględnieniem ocen uzyskanych w trybie poprawy).
3. Ocenę można poprawić o jeden stopień przystępując do sprawdzianu poprawkowego
w formie pisemnej lub ustnej (formę poprawy ustala nauczyciel). Materiał obejmuje
program z całego roku (wiedza i umiejętności).
4. Obowiązkiem ucznia, który ubiega się o poprawienie stopnia na koniec roku
szkolnego, jest udokumentowanie odrobienia prawidłowo wszystkich zadań
domowych.
Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach i postępach.
Nauczyciel informuje uczniów o ich osiągnięciach i postępach poprzez:
 komentarz ustny w rozmowie indywidualnej
 recenzję pracy pisemnej
 wpis oceny ważniejszych prac do zeszytu przedmiotowego w celu uzyskania
podpisu rodziców
 kontakt bezpośredni z rodzicami.
W załączeniu:
Załącznik nr 1 – Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV
Załącznik nr 2 – Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy V
Załącznik nr 3 – Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI
Opracowano:
Małgorzata Sieńkowska
5