2013.11.13-zarz. i konkurs - opieka paliatywna lub hospicjum

Transkrypt

2013.11.13-zarz. i konkurs - opieka paliatywna lub hospicjum
Zarządzenie Nr 1700/PMS/2013
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 13 listopada 2013r.
w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu
zdrowotnego – prowadzenie całodobowego oddziału medycyny paliatywnej lub hospicjum
stacjonarnego na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle objętego Programem Ochrony Zdrowia na
rok 2013 oraz tekstu szczegółowych warunków tego konkursu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. 1)) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zatwierdzam:
tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego – prowadzenie
całodobowego oddziału medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnego na terenie miasta
Kędzierzyn-Koźle objętego Programem Ochrony Zdrowia na rok 2013 w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Polityki Mieszkaniowej Spraw
Socjalnych i Zdrowia.
§ 3. Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn -Koźle.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej
Urzędu Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz w sieci
Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
T o m a s z W a n t u ł a (-)
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645.
1
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1700/PMS/2013
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 13 listopada 2013r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację programu zdrowotnego – prowadzenie całodobowego oddziału
medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnego na terenie miasta
Kędzierzyn-Koźle
objętego Programem Ochrony Zdrowia na rok 2013
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164
poz. 1027 z późn. zm.), art. 114 ust.1 pkt 1 oraz art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217).
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
programu zdrowotnego – prowadzenie całodobowego oddziału medycyny paliatywnej lub
hospicjum stacjonarnego na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle objętego Programem Ochrony
Zdrowia na rok 2013.
W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.), posiadające w swojej
strukturze organizacyjnej jednostkę, która zrealizuje program zdrowotny.
I. Zakres zadania
Udzielanie świadczeń opieki paliatywnej lub hospicyjnej poprzez wszechstronną, całościową opiekę
nad mieszkańcami Gminy Kędzierzyn-Koźle zameldowanymi na pobyt stały na jej terenie,
chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby
w ramach prowadzenia całodobowego oddziału medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnego
na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w liczbie co najmniej 325 osobodni w roku 2013 oraz co najmniej
2.207 osobodni w roku 2014, 2015 i 2016.
Świadczenia te winny być udzielane w przeciągu lat 2013-2016 od daty zawarcia umowy
do 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem pkt IX. 6 i 7.
Umowa udzielająca dotacji na realizację programu zdrowotnego, określająca szczegółowe warunki
realizacji zadania, zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
zawarta zostanie z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę i będzie obowiązywała od dnia jej
podpisania do 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem pkt IX. 6 i 7 chyba, że nastąpią okoliczności na
podstawie których umowa zostanie wypowiedziana. Warunki takie zostaną szczegółowo określone
w umowie.
Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji zadania,
w tym również kontroli prowadzonego programu zdrowotnego, bez konieczności
wcześniejszego informowania realizatora zadania o planowanej kontroli.
2
W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków publicznych niezgodnie z warunkami konkursu
lub umowy środki te zostaną zwrócone na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami.
Jednostka realizująca zadanie, wyłoniona w wyniku konkursu nie może zlecić realizacji zadania
innej jednostce pod rygorem rozwiązania umowy.
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w programu zdrowotnego
Wysokość środków przeznaczonych w 2012r. – 0,00zł
Wysokość środków przeznaczonych w 2013r. – 100.000,00zł
Wysokość środków przeznaczonych w 2014r. – 680.000,00zł
Wysokość środków przeznaczonych w 2015r. – 204.000,00zł
Wysokość środków przeznaczonych w 2016r. – 204.000,00zł
III. Cel zadania
Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz
ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
IV. Wydatki pokrywane ze środków publicznych Gminy
a) W roku 2013 i 2014 Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację programu zdrowotnego
objętego umową, 100% wynagrodzenia zryczałtowanego brutto (zryczałtowana kwota brutto
za jeden osobodzień x liczba dni x liczba osób), przy czym łączna wysokość wynagrodzenia
zryczałtowanego nie może przekroczyć kwoty przyznanej programowi zdrowotnemu.
b) W roku 2015 i 2016 Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację programu zdrowotnego
objętego umową, 30% wynagrodzenia zryczałtowanego brutto (zryczałtowana kwota brutto za
jeden osobodzień x liczba dni x liczba osób), przy czym łączna wysokość wynagrodzenia
zryczałtowanego nie może przekroczyć kwoty przyznanej programowi zdrowotnemu.
V. Warunki jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o środki publiczne przeznaczone
na realizację zadania
a) dokumenty rejestrowe: odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
oraz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony po ostatniej zmianie, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed terminem
składania ofert, w oryginale lub w kopii poświadczonej co do zgodności z oryginałem przez
oferenta (właściwe dla oferenta),
b) statut oferenta, regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego (właściwe dla oferenta),
c) dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważny na cały okres
realizacji zadania,
d) dysponowanie specjalistyczną kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania
świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej zgodnie z załącznikiem nr 2
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139 poz. 1138
z późn. zm.) w tym:
lekarze specjaliści medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej
lub lekarze specjaliści interniści, geriatrzy mający doświadczenie zawodowe w postaci
zatrudnienia w placówkach opieki zdrowotnej udokumentowane oświadczeniem oferenta oraz
dyplomami, certyfikatami itp.;
pielęgniarki legitymujące się dyplomem i doświadczeniem zawodowym udokumentowane
oświadczeniem oferenta oraz dyplomami, certyfikatami itp.;
3
psycholog
lub
psycholog
kliniczny
legitymujący
się
dyplomem
i doświadczeniem zawodowym w pracy w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej
udokumentowane oświadczeniem oferenta oraz dyplomami, certyfikatami itp.;
fizjoterapeuta lub inne osoby wskazane w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej
i hospicyjnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139 poz. 1138 z późn. zm.) legitymujące się dyplomem
i doświadczeniem zawodowym udokumentowane oświadczeniem oferenta oraz dyplomami,
certyfikatami itp.
e) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez
lekarza i pielęgniarkę, o których mowa w pkt V.d) niniejszego ogłoszenia udokumentowane
oświadczeniem oferenta,
f) dysponowanie lokalem (na cały okres realizacji zadania), w którym prowadzony będzie
program zdrowotny, potwierdzone tytułem prawnym do lokalu oraz stosownym
oświadczeniem oferenta dotyczącym spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. z 2012 poz. 739),
g) dysponowanie co najmniej 6 łóżkami udokumentowane oświadczeniem oferenta,
h) dysponowanie sprzętem medycznym i pomocniczym do realizacji programu zdrowotnego
wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 poz. 739) wraz z informacją o stanie
technicznym sprzętu (potwierdzone odpowiednimi dokumentami).
VI. Do oferty należy dołączyć:
Wszystkie dokumenty wskazane w pkt V niniejszego ogłoszenia.
Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
(na każdej stronie) datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta w konkursie.
VII. Składanie ofert
1. Kompletne oferty na realizację programu zdrowotnego należy składać bezpośrednio lub przesyłką
pocztową na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych
kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego –
prowadzenie całodobowego oddziału medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnego na
terenie miasta Kędzierzyn-Koźle objętego Programem Ochrony Zdrowia na rok 2013”
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (pok. 109) w terminie do dnia 28.11.2013r. do godziny
15:00 przy czym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu Miasta. Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może wycofać złożoną ofertę tylko w formie pisemnej.
3. Oferty świadczeniodawców uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie polegają
zwrotowi.
VIII. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert.
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 29.11.2013r. w siedzibie Urzędu Miasta
w Kędzierzynie-Koźlu przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta.
2. Gmina zastrzega sobie prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.
4
3. Oferty kompletne i spełniające wszystkie wymogi formalne ocenione będą według następujących
kryteriów:
a) ceny brutto za jeden osobodzień - kryterium to ważyć będzie w 80% na ocenie oferty,
b) ilości łóżek w całodobowym oddziale medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnym –
kryterium to ważyć będzie w 20 % na ocenie oferty.
Powyższe kryterium oceny liczone będzie w następujący sposób:
- ocena oferty pod względem ceny za jeden osobodzień = cena najkorzystniejszej oferty ÷ cenę
ocenianej oferty x waga oceny,
- ocena pod względem ilości łóżek w całodobowym oddziale medycyny paliatywnej lub hospicjum
stacjonarnym = liczba łóżek w ofercie ocenianej ÷ liczba łóżek w ofercie zawierającej największą
liczbę łóżek x waga ceny.
4. W przypadku niemożności wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert dokona się wyboru oferty
z najniższą ceną.
5. W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty, o którym mowa w pkt 4, ze względu na to,
że oferty dwóch lub więcej oferentów uzyskają taki sam bilans oceny oraz będą zawierać taką samą
cenę, konieczne będzie wezwanie oferentów do złożenia w terminie określonym przez Gminę ofert
dodatkowych, przy czym oferty te nie będą mogły zawierać cen wyższych niż wskazane
w złożonych ofertach. W przypadku nie złożenia oferty dodatkowej przez żadnego z oferentów
konkurs zostanie unieważniony.
6. W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert będą zawierać taką samą cenę, konieczne będzie wezwanie oferentów do złożenia
w terminie określonym przez Gminę ofert dodatkowych, przy czym oferty te nie będą mogły
zawierać cen wyższych niż wskazane w złożonych ofertach. W przypadku nie złożenia oferty
dodatkowej przez żadnego z oferentów konkurs zostanie unieważniony.
7. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację
programu zdrowotnego zgodnie z treścią złożonej oferty i ustalonym wzorem umowy
w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
IX. Postanowienia końcowe
1. Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.
2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
3. Gmina nie dopuszcza złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego oferenta
na program zdrowotny.
4. Gmina nie dopuszcza składania ofert wspólnych na realizację programu zdrowotnego.
5. Kwota przyznana na realizację programu może być niższa od wskazanej w ogłoszeniu.
6. Gmina zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy zadanie objęte otwartym
konkursem ofert nie znajdzie się w zatwierdzonym uchwałami Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle
Programie Ochrony Zdrowia na lata 2014- 2016 oraz budżecie miasta na rok 2014, 2015 i 2016.
7. Gmina zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku nie uzyskania w roku 2015
i 2016 kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia z zakresu opieki paliatywnej
lub hospicyjnej.
8. Szczegółowe ustalenia dotyczące formy i terminów przekazania środków finansowych, trybu oraz
terminów ich rozliczenia zostaną określone w umowie zlecającej realizację programu zdrowotnego.
9. Gmina zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku złożenia przez oferenta fałszywych
oświadczeń.
5
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego objętego
Programem Ochrony Zdrowia na rok 2013 można zapoznawać się od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia na: stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - www.kedzierzynkozle.pl,
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn -Koźle oraz w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, Spraw
Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta.
Dodatkowych informacji na temat warunków uzyskania środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania publicznego udzielają pracownicy Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw
Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul Piramowicza 32, pokój nr 129-130,
tel. 77 40 50 317.
6
Oferta
na realizację programu zdrowotnego – prowadzenie całodobowego oddziału medycyny paliatywnej
lub hospicjum stacjonarnego na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle objętego Programem Ochrony
Zdrowia na rok 2013, w liczbie co najmniej 325 osobodni w roku 2013 oraz co najmniej 2.207
osobodni w roku 2014, 2015 i 2016.
1. Oferent (pełna nazwa):
………………………………………….……………………………………………………………
2. Adres siedziby (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru), kod pocztowy, numer telefonu i faksu
oferenta:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
3. Numery wpisów do: rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, krajowego rejestru
sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej – wypisy z rejestrów w załączeniu:
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
5. Określenie warunków lokalowych, wskazanie adresów lokalu(lokali) na terenie miasta, gdzie
udzielane będą świadczenia, wyposażenia w sprzęt medyczny i pomocniczy, ze szczególnym
uwzględnieniem sprzętu medycznego i pomocniczego (w tym m.in. wskazanie liczby łóżek) do
realizacji programu zdrowotnego objętego ofertą oraz środki transportu i łączności wraz
z oświadczeniem, że sprzęt medyczny i pomocniczy do realizacji programu zdrowotnego
objętego ofertą spełniają wymogi określone w szczegółowych warunkach konkursu
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6. Określenie sposobu przyjmowania pacjentów
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. Proponowana zryczałtowana kwota brutto ............. zł za jeden osobodzień w całodobowym
oddziale medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnym jednej osoby oraz podanie liczby
osobodni w ramach realizacji programu
………………………………………………………………………………………………………
8. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert na realizację programu
zdrowotnego opublikowanego w dniu ………… w ……………………………, a także
z szczegółowymi warunkami konkursu.
9. Realizacja programu zdrowotnego rozpocznie się w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy
i zakończy się do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem pkt IX. 6 i 7 ogłoszenia otwartego
konkursu ofert.
7
Miejscowość, data, imię, nazwisko i podpis oferenta lub osoby(osób) występującej(ych)
w imieniu oferenta………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Uwaga!
Oferta powinna być podpisana na każdej stronie przez oferenta lub osobę(osoby) uprawnioną(e)
do reprezentowania oferenta wskazaną(e) w wypisie z rejestru.
8