Załącznik nr 7 do SIWZ Znak sprawy: PPZ.2610.1.2016 UMOWA

Transkrypt

Załącznik nr 7 do SIWZ Znak sprawy: PPZ.2610.1.2016 UMOWA
Załącznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: PPZ.2610.1.2016
UMOWA (wzór)
zawarta w dniu …………….2016 r. w Sanoku, pomiędzy:
Powiatem Sanockim - Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku, ul. Rymanowska 20 A, 38-500 Sanok
NIP:687-12-59-655, REGON: 370487260, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Wojciech Wydrzyński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
a………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………., REGON: ………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym
przez:
………………………………………………………………………………………………………………..
łącznie zwanymi dalej również „Stronami”.
Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz z zastosowaniem art. 5 ust. 1 tej
ustawy; sygnatura postępowania: PPZ.2610.1.2016.
§1
1.
Przedmiotem
umowy
jest
wykonanie
usługi
szkoleniowej
polegającej
na
zorganizowaniu
przeprowadzeniu cyklu szkoleń grupowych z zakresu problematyki zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej pn. "ABC działalności gospodarczej" dla skierowanych przez Zamawiającego osób
bezrobotnych, które aplikują o środki publiczne na dofinansowanie podjęcia indywidualnej działalności
gospodarczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres zawiera załącznik nr 1 do niniejszej
umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu i Zakresu Zamówienia, zwany dalej również "SOPZZ".
2.Wymiar godzin szkoleniowych (zajęć dydaktycznych) dla każdego uczestnika szkolenia wynosi
32 godziny zegarowe, przy następującym rozkładzie godzinowym w poszczególnych blokach tematycznych:
1) Blok I: Organizacyjno-prawne podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 6 godzin,
2) Blok II: Podstawy księgowości i finansów, w tym zagadnienia podatkowe – 18 godzin,
4) Blok III: Zarządzanie i marketing - 3 godziny
5) Blok IV: Komputer i Internet w biznesie - 5 godzin
3. Wykonawca będzie prowadził szkolenie zgodnie z "Programem Szkolenia" i „Planem Nauczania”
opracowanymi w oparciu o obowiązujące w tej mierze przepisy prawa, a w szczególności zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014, poz. 667) oraz
o wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz załącznikami) znak (znaną
dalej również „SIWZ”). "Program Szkolenia" i „Plan Nauczania” stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3
do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami wykonania niniejszej umowy wykona
ją bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
5. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu umowy
w osobach:
1) po stronie Zamawiającego:
Iwona Stojak - Specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. 134657061, e-mail: [email protected]
Monika Latusek- Specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. 134657065, e- mail: [email protected]
2) po stronie Wykonawcy:
………………………………………………………….
§2
1. Poszczególne szkolenia z cyklu pn. „ABC działalności gospodarczej” będą realizowane przez Wykonawcę
każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia przez Zamawiającego zorganizowania i przeprowadzenia
takiego szkolenia dla określonej grupy skierowanych na szkolenie osób bezrobotnych liczącej nie mniej niż
5 i nie więcej niż 14 osób, z zastrzeżeniem ust. 2, zawierającego w szczególności:
1) oznaczenie umowy na podstawie której szkolenie będzie realizowane,
2) określenie liczebności grupy osób kierowanych na szkolenie wraz z wykazem osób skierowanych na
szkolenie (imię, nazwisko, nr PESEL) ,
3) wskazanie przewidywanej daty rozpoczęcia szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 4,
4) sformułowanie sposobu porozumiewania się stron przy realizacji danego zlecenia, w tym potwierdzania
przez Zleceniobiorcę otrzymania tego zlecenia.
5) wykaz (imię, nazwisko, nr PESEL) uczestników szkolenia, którzy na dzień przekazania niniejszego
zlecenia wymagają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadów (NNW), w związku z ust. 6.
Przedmiotowe zlecenie będzie kierowane do Wykonawcy na nr faksu …………………lub na adres
e-mailowy: ………………………
2. Jeżeli w pierwszym dniu zajęć z przyczyn leżących po stronie uczestników nastąpi zmniejszenie liczby
uczestników szkolenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do kierowania dodatkowych osób celem
uzupełnienia liczby osób szkolonych, zgodnie ze zleceniem, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązany będzie zorganizować dla osób, o których mowa w ust. 2 zajęcia wyrównawcze
w wymiarze nie przekraczającym łącznie 2 godzin zegarowych. Do zajęć wyrównawczych nie ma
zastosowania ograniczenie dziennego wymiaru godzinowego, o którym mowa w § 3 pkt 3 umowy. Powyższe
zajęcia mogą być prowadzone zarówno na przerwach, przed lub po zajęciach grupowych.
Koszt zajęć wyrównawczych jest wkalkulowany w cenę szkolenia i Wykonawcy nie przysługuje z tego
tytułu roszczenie o zapłatę ponad cenę za 32 godziny/ osobę.
4. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia zleconego do realizacji szkolenia nie później niż
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia, o którym mowa wyżej, w ust. 1. Najpóźniej w przeddzień
rozpoczęcia szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram szkolenia, sporządzony
zgodnie
z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy (SOPZZ) oraz wzorem stanowiącym
załącznik nr 7 do umowy.
5. Podstawą przyjęcia przez Wykonawcę danej osoby na szkolenie jest pisemne imienne skierowanie na
przedmiotowe szkolenie wydane przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia nie mających prawa do
stypendium szkoleniowego oraz tych, którzy w trakcie szkolenia podjęli pracę lub rozpoczęli działalność
gospodarczą, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) powstałych w związku ze szkoleniem oraz w
drodze na szkolenie i z powrotem. Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu kserokopie
stosownych polis ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi szkoleniowej, o której mowa w § 1 ust.1 umowy na
następujących warunkach:
1) Zajęcia dydaktyczne będą się odbywały w odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeniach
zlokalizowanych na terenie miasta Sanoka pod adresem: ………………………………………………….
Wykonawca oświadcza, że ww. lokalizacja jest dogodna dla uczestników dojeżdżających na szkolenie
z wykorzystaniem sieci połączeń miejskiej komunikacji publicznej.
2) Warunki lokalowe muszą być adekwatne do liczebności grupy uczestników szkolenia to jest
w szczególności zapewniające każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko (miejsce siedzące i pulpit)
umożliwiające sporządzanie odręcznych notatek oraz stanowisko komputerowe umożliwiające pełne
uczestnictwo w szkoleniu, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia
zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa (m. in. odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie,
wentylację i akustykę) oraz bez barier architektonicznych (to jest w warunkach umożliwiających osobom
niepełnosprawnym udział w szkoleniu). Ponadto Zamawiający zapewni uczestnikom bieżący dostęp do
zaplecza sanitarno - socjalnego.
3) Zajęcia dydaktyczne wchodzące w zakres przedmiotowy każdorazowego szkolenia z cyklu „ABC
działalności gospodarczej” odbywać się będą w 4 kolejnych dniach roboczych („dni robocze” to dni
tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy), przy założeniu
8 godzin zegarowych zajęć dydaktycznych w każdym dniu szkolenia. W danym dniu zajęcia rozpoczynać się
będą nie wcześniej niż o godz. 8:00, a kończyć nie później niż o godz. 18:00.
4) Każdy z uczestników szkolenia w pierwszym dniu zajęć otrzyma harmonogram szkolenia oraz
bezzwrotne materiały piśmienne. Ponadto Wykonawca przekaże każdemu z uczestników szkolenia na
własność komplet materiałów szkoleniowych obejmujących zakres przedmiotowy szkolenia. Szczegółowy
zakres i zasady ich przekazania ww. określa załącznik nr 1 do umowy - SOPZZ, pkt 3.11. (3.11.1. i 3.11.2.).
5) Każdy z uczestników dodatkowo ma mieć zapewnioną w ciągu miesiąca od dnia zakończenia szkolenia
możliwość trzykrotnego skorzystania ze zdalnych (telefonicznie, e-mailowo) konsultacji indywidualnych
z wykładowcami poszczególnych bloków tematycznych szkolenia w zakresie niezbędnym do osiągnięcia
zakładanych celów szkolenia.
6) Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez kadrę z adekwatnym do danego bloku tematycznego
szkolenia kwalifikacjami, wykształceniem i doświadczeniem, stosownie do oferty Wykonawcy, jak
następuje:
Blok I: Organizacyjno-prawne podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – ………
Blok II: Podstawy księgowości i finansów, w tym zagadnienia podatkowe – …………………………..
Blok III: Zarządzanie i marketing –…………………………….
Blok IV: Komputer i internet w biznesie –………………………
Wykładowcy zobowiązani są do uwzględniania przy realizacji szkolenia poziomu wiedzy i umiejętności
danej grupy uczestników szkolenia, a także do bieżącego monitorowania postępów poszczególnych
uczestników szkolenia
7) Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi szkolenia zaświadczenie lub inny
dokument potwierdzający ukończenie szkolenia stosownie do aktualnie obowiązujących w tej mierze
przepisów prawa i zgodnie z wzorami tam przewidzianymi. Wzory zaświadczeń, które będą wydawane przez
Wykonawcę zawiera również załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia uczestnikowi
szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uzyskanie przez tego uczestnika pozytywnego wyniku
wewnętrznego egzaminu końcowego.
8) Wykonawca będzie prowadził dla każdego szkolenia grupowego dokumentację szkolenia zgodnie
z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności:
- dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;
- listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia (wg. załącznik nr 8 do umowy);
- protokół i karty ocen z egzaminu końcowego sprawdzającego wiedzę i umiejętności;
- rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie
umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię, nazwisko, PESEL, uczestnika, nazwę szkolenia
i datę wydania zaświadczenia.
Listy obecności w oryginale oraz kserokopie pozostałych dokumentów, a także kserokopie zaświadczeń
o ukończeniu szkolenia potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca przekaże Zamawiającemu
w terminie do 10 dni od dnia zakończenia danego szkolenia grupowego.
9) Wykonawca zobowiązany jest w ostatnim dniu danego szkolenia grupowego przeprowadzić anonimową
ankietę wśród absolwentów szkolenia służącą dokonaniu oceny szkolenia. Wykonawca przeprowadza
ankietę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, a wypełnione przez uczestników
oryginały ankiet przekazuje Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zakończenia tego szkolenia
grupowego.
10) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego o każdej
nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach, a także o fakcie uchylania się przez uczestników
szkolenia od przystąpienia do egzaminów.
11) Wykonawca jest uprawniony do usprawiedliwiania nieobecności uczestników na zajęciach z powodu
choroby, jedynie na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA/ e-ZLA lub
dokumentów na okoliczność obowiązkowego stawiennictwa przed sądem lub organem administracji
publicznej, które to dokumenty Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu, zachowując w swojej
dokumentacji ich kserokopie.
12) Wykonawca niezwłocznie na piśmie zawiadomi Zamawiającego o przerwaniu lub zawieszeniu szkolenia,
a także o wszelkich zmianach dot. Harmonogramu szkolenia czy Programu Szkolenia czy Planu Nauczania.
13) Wykonawca zapewnieni uczestnikom szkolenia w ciągu każdego dnia szkolenia dwie przerwy kawowe,
w sposób przewidziany w SOPZZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Koszt ww. jest wliczony do koszu
szkolenia.
§4
1. Zamawiający w okresie o którym mowa w § 10 ust. 1 będzie kierował na szkolenie grupy osób
bezrobotnych w miarę powstającego zapotrzebowania to jest w związku z przyznaniem tym osobom
środków na dofinansowanie podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej, w ramach łącznego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem korzystania z prawa opcji:
1) Przewidywaną liczbę osób (szacunkową ilość) kierowanych na szkolenie podaną w pkt 1 SOPZZ
(załącznik nr 1 do umowy) Zamawiający określił z założeniem wykonania prawa opcji (w rozumieniu art.
34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
2) W ramach niniejszej umowy zamówienie podstawowe stanowi 60 % ogólnej liczby osób wskazanej w pkt
1 SOPZZ (załącznik nr 1 do umowy), zaś pozostałe 40 % stanowi zamówienie opcjonalne (prawo opcji po
stronie Zamawiającego). Zamawiający może w okresie obowiązywania umowy z dowolnej części lub całości
tej ilości opisanej jako opcja (liczby osób) skorzystać bądź nie – zależnie od bieżących potrzeb tj. zaistnienia
zapotrzebowania na przedmiotowe szkolenie.
3) Jeżeli Zamawiający nie złoży żadnego oświadczenia w przedmiocie wykorzystania prawa opcji, tj. nie
skieruje osób bezrobotnych na szkolenie ponad ilość wynikającą z zamówienia podstawowego wskazaną
w pkt 2, to przyjmuje się, że Zamawiający nie korzysta z przysługującego mu prawa opcji.
4) Do wynagrodzenia za wykonanie zamówienia wynikającego zamówienia podstawowego jaki i z prawa
opcji mają zastosowanie postanowienia § 6 niniejszej umowy.
§5
1. Powierzenie wykonania części niniejszej umowy podwykonawcy może nastąpić w zakresie określonym
w ofercie Wykonawcy.
2. Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonywanie powierzonej części umowy obciążają Wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawcy, a w szczególności za usługi
szkoleniowe, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, w tym za ich jakość i termin wykonania.
§6
1.Cena (brutto) za przeszkolenie jednej osoby (na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty), wynosi:
………………….zł (słownie: …………………………………………………złotych).
2. Cena (brutto) osobogodziny stanowi iloraz ceny jednostkowej określonej w ust.1 przez wymiar godzinowy
szkolenia przewidziany dla każdego uczestnika tj. 32 godziny i wynosi ……………… zł brutto (słownie:
………………….złotych).
3. Wykonawca otrzyma zapłatę za faktycznie zrealizowane szkolenia będącą iloczynem ceny za jedną
przeszkoloną osobę według ceny określonej w ust.1 i liczby faktycznie przeszkolonych osób z zastrzeżeniem
ust. 5. Cena jednostkowa, o której mowa, nie może ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.
4. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem korzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w § 4 umowy nie może przekroczyć kwoty (brutto)
……………………………….zł (słownie: ………………………………………………….złotych).
5. W razie zmniejszenia liczby uczestników danego szkolenia grupowego z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zlecania Wykonawcy realizacji szkolenia to
jest w sytuacji niepodjęcia szkolenia przez osobę skierowaną z przyczyn przez nią niezawinionych
(np. z powodu nagłej choroby, wypadku, śmierci), pod warunkiem skutecznego powiadomienia Wykonawcy
o ww. w pierwszym dniu tego szkolenia, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za szkolenie
tej osoby, jednak z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT oraz imiennych (imię, nazwisko, numer
PESEL) list osób przeszkolonych (stanowiących załącznik do faktury) po zakończeniu każdego zleconego
szkolenia i doręczania ich do Sekretariatu Zamawiającego.
2. Załącznik do faktury, o którym mowa w ust.1 będzie zawierał co najmniej:
1) tytuł: „Lista osób przeszkolonych w ramach szkolenia pn. ABC działalności gospodarczej w terminie od
...............do ..................wg. zlecenia z dnia..............na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem
Pracy w Sanoku z dnia ...............",
2) oznaczenie identyfikujące załącznik z daną fakturą (np. nr faktury),
3) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób przeszkolonych w danym terminie,
4) listę ubezpieczonych uczestników szkolenia (imię, nazwisko, PESEL) wraz z podaniem nr polisy
ubezpieczeniowej, informacją o okresie ubezpieczenia danej osoby i koszcie jej ubezpieczenia.
Załącznik ten będzie weryfikowany przez pracownika Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia jego
otrzymania.
3. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego na podstawie prawidłowej faktury VAT, przelewem,
w terminie 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.
4. Jeśli faktura (wraz z załącznikiem) za realizację przedmiotu zamówienia zawiera błędne lub niekompletne
dane, w tym wartości (niezgodne z Umową) Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością za tę fakturę
do czasu otrzymania poprawnie wystawionej faktury lub poprawnej faktury korygującej. W takim wypadku
za datę otrzymania faktury uznaje się datę otrzymania jej ostatecznej poprawnej, kompletnej wersji.
5. Dniem zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się naruszania przez Wykonawcę
postanowień umowy, w szczególności nieuzasadnionego wydłużania terminu rozpoczęcia lub zakończenia
zleconego do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 4. Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej i ma zawierać uzasadnienie pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia.
3. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.
4. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez
Wykonawcę.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu
umowy określonego w § 6 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia, w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę
terminu rozpoczęcia lub zakończenia zleconego do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia, o którym
mowa w § 2 ust. 4 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy w razie:
1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
w wysokości 10% wartości umowy o której mowa w § 6 ust. 4,
2) niedotrzymania terminu dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 pkt
8 umowy lub ankiet, o których mowa w § 3 ust. 9, w wysokości 50, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
za każdy dzień opóźnienia. W razie opóźnienia nie przekraczającego 2 dni Zamawiający może odstąpić od
naliczenia powyżej określonej kary umownej.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w wysokości 10% wartości umowy o której mowa w § 6 ust. 4, gdy Wykonawca odstąpi od umowy
z powodu okoliczności zawinionych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
5. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie
Zamawiającemu przysługiwać będzie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
określonych w kodeksie cywilnym.
§ 10
1. Umowa obowiązywać będzie przez okres od dnia jej podpisania tj. od ……2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
bądź też do czasu jej finansowego zrealizowania tj. wyczerpania limitu środków, określonego w § 6 ust. 4
niniejszej umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3.W przypadku rozwiązania umowy, niezalenie od podstawy i trybu tej czynności, szkolenia rozpoczęte
w trakcie jej obowiązywania realizowane będą na zasadach określonych w niniejszej umowie.
§ 11
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
uczestników szkolenia na czas i w celu realizacji niniejszej umowy oraz w zakresie umożliwiającym
Wykonawcy należytą realizację postanowień umowy.
2. Poprzez przetwarzanie powierzonych danych osobowych w zakresie i w celu przewidzianym w umowie
należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych, takie jak zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym
do realizacji usługi szkoleniowe, o której mowa w § 1 umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zna przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t .j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) i będzie ich przestrzegał, a także że dysponuje środkami
technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzania danych, w tym należytymi
zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami powołanej
wyżej ustawy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich danych osobowych uczestników
szkolenia powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy oraz do podjęcia wszelkich kroków służących
zachowaniu tajemnicy przekazanych mu danych i zobowiązuje się do niewykorzystywania przekazanych
danych osobowych w celach innych niż związane z realizacją niniejszej umowy.
5. Do przetwarzania danych powierzonych przez Zamawiającego mogą być dopuszczone ze strony
Wykonawcy jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
wystawione przez Wykonawcę.
§ 12
1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za obopólną zgodą Stron, w przypadku wystąpienia
okoliczności opisanych poniżej:
1) zmiany postanowień umowy w zakresie ceny usługi szkoleniowej będącej przedmiotem niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej na podstawie
odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy. W takim przypadku wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku od towarów
i usług obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego);
2) wystąpienia siły wyższej (pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszelkie zdarzenia
o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne
działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy publicznej),
co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(SIWZ);
2) wówczas gdy w trakcie realizacji umowy wynikła potrzeba powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy czego Wykonawca nie przewidział w ofercie lub zachodzi potrzeba zmiany podwykonawcy,
zatrudnionego zgodnie z ofertą do wykonania określonej części zamówienia, Zamawiający dopuszcza taką
możliwość pod warunkiem, że potencjał wykonawczy dla tego zakresu umowy nie ulegnie pogorszeniu
w stosunku do oferty Wykonawcy;
3) zmiany miejsca wykonywania zamówienia na terenie miasta Sanoka w zakresie adresów wskazanych
w § 3 ust. 1 umowy. Zmiany, o których mowa nie mogą prowadzić do obniżenia wymagań określonych
w SIWZ oraz nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 6 umowy.
4) zmiany wykładowcy przewidzianego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w poszczególnych blokach
tematycznych, wskazanych w § 3 pkt 6 umowy, w razie zajścia trudnych do przewidzenia w dniu zawarcia
umowy okoliczności dotyczących osoby wykładowcy, o ile nowy wykładowca będzie posiadał odpowiednie
nie niższe niż wymagane w SIWZ i zadeklarowane w ofercie kwalifikacje, wykształcenie
i doświadczenie.
2. Wszystkie postanowienia określone w ust.1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu Stron wyrażona w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy, zmiana
danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do współpracy między Stronami w § 1 ust. 5 umowy,
zmiana treści załącznika nr 6 do umowy – plakat w formacie A3 (dot. usług szkoleniowych
współfinansowanych ze środków UE), zmiana pozostałych postanowień Umowy, o ile nie powoduje zmiany
treści oferty Wykonawcy. Natomiast skuteczność wprowadzenia ww. zmian uzależniona jest od zachowania
formy pisemnej i zasad, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy.
§ 13
Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli przebiegu przedmiotowej usługi szkoleniowej,
w szczególności poprzez wizytacje w miejscu prowadzenia szkolenia w czasie jego trwania.
§ 14
(dot. usług szkoleniowych współfinansowanych ze środków UE)
1.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej
umowy przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Zamawiający
poinformuje o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zadaniu pierwszym.
2.Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego
o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest
przechowywana poza jego siedzibą. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz
w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie
poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z niniejszą umową.
3.Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w miejscu realizacji szkolenia plakatu stanowiącego
załącznik nr 6 do umowy. Plakat będzie umieszczony przez cały okres realizacji szkolenia w widocznym
i dostępnym publicznie miejscu (np. wejście do budynku, recepcja) i odpowiednio zabezpieczony, tak aby
przez cały czas ekspozycji wyglądał estetycznie.
§15
1. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia, dla których w umowie została
przewidziana forma pisemna, składane będą albo osobiście przez Strony za pokwitowaniem odbioru albo
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Wykonawcy lub
Zamawiającego, pod rygorem uznania za niedoręczone. Wszelkie zmiany Strony będą komunikować sobie
niezwłocznie pod tym samym rygorem. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są
następujące:
-Wykonawca : ………………………………………………………………………………………………..
-Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, ul. Rymanowska 20 A, 38-500 Sanok;
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) i aktów
wykonawczych do ww. ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory z niniejszej umowy strony będą starały się załatwić polubownie, jednak w razie braku
możliwości osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. Integralną część umowy stanowi SIWZ z dnia ………znak PPZ.2610.1.2016 oraz oferta Wykonawcy
z dnia …………..2016 r., a także:
załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu i Zakresu Zamówienia (SOPZZ),
załącznik nr 2 – Program Szkolenia
załącznik nr 3 – Plan Nauczania
załącznik nr 4 – Wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia
załącznik nr 5 - Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
Załącznik nr 6 – Plakat w formacie A3 (dot. usług szkoleniowych współfinansowanych ze środków UE)
Załącznik nr 7 – Wzór harmonogramu szkolenia
Załącznik nr 8 – Wzór listy obecności
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca :
Zamawiający:
PPZ.2610.1.2016
Załącznik nr 4 do (wzoru) umowy
ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA (WZÓR)
Szanowni Państwo:
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku chciałby uzyskać Państwa opinię na temat kończącego się
szkolenia. Jednym z zadań urzędu jest zapewnienie uczestnikom wysokiego poziomu szkolenia.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i przekazanie nam w miarę możliwości
wyczerpujących informacji. Przy każdym pytaniu prosimy o zakreślenie kółkiem wybranej
odpowiedzi.
Ankieta jest anonimowa.
-
Informacje o uczestniku szkolenia:
Płeć:
kobieta
mężczyzna
Wiek:
 18-24 lata
- 35 – 44 lata
 25-34 lata
- 45 lat i więcej
Wykształcenie:
I. gimnazjalne i poniżej
- policealne i średnie zawodowe
II.zasadnicze zawodowe
- wyższe
III. średnie ogólnokształcące
Czas pozostawania bez pracy:
IV.do 6 miesięcy
V. od 6 do 12 miesięcy
VI.powyżej 12 miesięcy
-
Ocena szkolenia:
1. Czy szkolenie spełniło Pani / Pana oczekiwania?
TAK
NIE
2. Czy zakres tematyczny szkolenia – zdaniem Pani / Pana był wystarczający?
TAK
NIE
Jeżeli nie, to jakie zagadnienia byłyby niezbędne do uwzględnienia w programie szkolenia?
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. Czy odpowiadał Pani / Panu sposób prowadzenia zajęć?
TAK
NIE
4. Jak Pani / Pan ocenia organizację zajęć pod względem:
/prosimy zastosować skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą/:
a. czasu, w którym się odbywały:
1
2
3
4
5
b. miejsca szkolenia:
1
2
3
4
5
c. wyposażenia technicznego:
1
2
3
4
5
d. poziomu wiedzy prowadzącego zajęcia:
1
2
3
4
5
e. zdolności przekazywania umiejętności praktycznych:
1
2
3
4
5
5. Czy zamierza Pani / Pan poszukiwać pracy zgodnie z uzyskanymi w wyniku szkolenia
umiejętnościami?
TAK
NIE
6. Inne uwagi i propozycje dotyczące szkolenia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Prosimy sprawdzić, czy udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi na wszystkie pytania.
DZIĘKUJEMY
PPZ.2610.1.2016
Załącznik nr 7 do (wzoru) umowy
Wzór harmonogramu szkolenia (minimalna zawartość)
HARMONOGRAM SZKOLENIA ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W TERMINIE ……………..
Dzień
Temat zajęć
Opis treści szkolenia Wykładowca Ilość godzin z Uwagi
szkolenia/
podziałem
godziny
teoria/praktyka
Od… do…
Załącznik nr 8 do (wzoru) umowy
PPZ.2610.1.2016
Pieczęć
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku - LISTA OBECNOŚCI UCZESTNIKA SZKOLENIA PPZ.2610.1.2016
……………………………………………………(nazwa szkolenia)
realizowanego w dniach …………………………..…………………………...
Miesiąc
………..
………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika)
Podpis uczestnika szkolenia
Łączna liczba godzin
zrealizowana w dniu
szkoleniowym
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
…………..………………….………………..
( podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy )