UMOWA CZĄSTKOWA DO UMOWY RAMOWEJ DZ

Komentarze

Transkrypt

UMOWA CZĄSTKOWA DO UMOWY RAMOWEJ DZ
UMOWA CZĄSTKOWA DO UMOWY RAMOWEJ DZ-2501/……………..
zawarta w dn ………… pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym z
siedzibą w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, działającym w oparciu o
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem 0000118357,
posiadającym NIP 716-00-10-761, REGON 000080252, reprezentowanym przez:
……………………………………………
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a
……………………………………
reprezentowaną /nym/ przez:
………………………………..
zarejestrowaną w Sądzie ………. pod Nr ……….., lub,
prowadzącym działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
w ………………………….. Nr ……………….., NIP: ………………………..., zwaną/nym/ dalej
w treści umowy "Wykonawcą", a łącznie Stronami.
zgodnie z dokonanym przez zamawiającego wyborem ofert wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , znak sprawy DZ2501/444/14 , na podstawie art. 101 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. ) została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1. Niniejsza umowa ma charakter umowy cząstkowej zawieranej w oparciu o umowę
ramową nr ……… z dn. ………….. r. , stanowi jej integralną część i nie narusza jej
postanowień.
2. Przy realizacji niniejszej umowy cząstkowej postanowienia zawartej umowy ramowej są
wiążące.
§2
1. Zamawiający zleca rezerwację biletów lotniczych zgodnie z ofertą wykonawcy z
dn………… nr ………. , a Wykonawca zobowiązuje się zarezerwować bilety lotnicze na
warunkach wymienionych w ofercie, następnie Wykonawca zobowiązuje się sprzedać , a
Zamawiający kupić bilety lotnicze zgodnie z w/w ofertą i zapłacić cenę określoną w ofercie
Wykonawcy.
2. Oferta wykonawcy z dn……, nr…. stanowi integralną część umowy.
3. Bilety lotnicze, o których mowa w ust. 1 dostarczane będą do Zamawiającego w dn…
drogą mailową na adres :……….
§3
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§4
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie ma umowa ramowa nr
………..z dn. ……………….. , przepisy PZP oraz przepisy k.c.
§5
Sprawy mogące wyniknąć z realizacji niniejszej j umowy będą rozstrzygane przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

Podobne dokumenty