wzór umowy

Komentarze

Transkrypt

wzór umowy
Umowa Nr ....................................
projekt
zawarta w dniu .................................................. roku w Stalowej Woli
pomiędzy Miastem Stalowa Wola reprezentowanym przez :
1.
Andrzej Szlęzak
– Prezydent Miasta
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
zwanym dalej „Wykonawcą”
o treści następującej :
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu
nieograniczonym nr Or – VI.271.39.2012 w dniu …..........została zawarta umowa jak
poniżej :
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „Konserwacja
rowów otwartych na os. Charzewice, od ul. Staszica do rzeki San i na os. Zasanie
oraz zbiornika wodnego przy ul. Działkowców w Stalowej Woli” w zakresie zgodnym
z przedmiarem robót przekazanym wykonawcom przez Zamawiającego.
§2
Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy do dnia 2012-08-31, przy czym
poszczególne części zadania winny być wykonane do podanych w niżej
zamieszczonym harmonogramie terminów :
1. konserwacja rowów na os. Charzewice
- do dnia 31.08.2012
2. konserwacja rowu od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie - do dnia 7.07.2012
3. konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców
- do dnia 16.07.2012
§3
1. Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy,
zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, w kwocie : ............................... zł ( słownie :
.......................................................................................................... ) + VAT 23%
w kwocie ....................... zł tj. łącznie (brutto) ................................ zł (
słownie : ............................................................................................................... ),
w tym wartość realizacji poszczególnych elementów zamówienia wynosi :
a) konserwacja rowów na os. Charzewice
– .................. zł ( brutto )
b) konserwacja rowu od ul. Staszica do rzeki San i na os. Zasanie
– ................... zł ( brutto )
c) konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców – ................. zł ( brutto )
§4
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy obiekty do konserwacji w
terminie do dnia 2012-06-20.
3. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana Andrzej Wojtaś.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana .........................
3. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren
obiektów konserwacji i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na
odbiór robót.
§5
1. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki :
a) wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych.
b) na żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów
certyfikat zgodności z Polską Normą.
c) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i
zamiennych.
§6
Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi :
- trzema fakturami częściowymi, dotyczącymi trzech poszczególnych elementów
zamówienia, wystawionymi w oparciu o wykonany i potwierdzony przez
Zamawiającego w protokołach odbioru częściowego zakres robót
§7
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty ich
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.
§8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary
umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w
wykonaniu przedmiotu zamówienia
b) w wysokości 0.5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad
c) w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przenoszonego wysokość kar umownych do wysokości kar rzeczywiście
poniesionej szkody.
§9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie w formie aneksu.
§ 10
1. Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV K.C. Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy [odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takich wypadkach
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy,
2) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy
Wykonawcy [odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach],
3)Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i opóźnienie
przekracza 21 dni lub przerwał roboty przez okres co najmniej 14 dni i nie
kontynuuje ich bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego, złożonego na piśmie [odstąpienie od umowy w tym wypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okoliczności],
2. W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę
obciążają następujące obowiązki:
1)w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt,
3)Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca
nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do
zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia
§ 11
1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sadu
właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Postępowania Cywilnego i
ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Miasta lub osoby
przez Nią upoważnionej.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a jeden pozostaje u Zamawiającego.
WYKONAWCA :
ZAMAWIAJĄCY :
1. ..............................................
1. .............................................