b l,.i it 5,{IST RZ ll`

Komentarze

Transkrypt

b l,.i it 5,{IST RZ ll`
b l,.iit 5,{IST RZ
, " ) i u i i i . ilYt u i i A S r A
{.:ze rw itnl':F. ;, ..4Fi/t:ivi 1.r.
Zarzqdzenie Nr 206 I 13
B u rm istrza Gm i n y i Miasta Czerurionka-Leszc zy ny
z dnia 19 czerwca 2013roku.
w sprawie podzialurezerwycelowejna Swiadczenia
pracownicze(odprawy,nagrody
jubileuszowe)
jednorazory
oraz na
dodatekuzupelniajqcy
dla nauczycieli
zgodnie
zart. 30a ustawyz dnia26 stycznia1982r. KartaNauczyciela(t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz.674ze zmianami)
orazzmianw bud2eciegminyi miastana 2013r.
Na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdziegminnym
(jednolity
tekstDz. U.22013 r. poz.594),
- art. 222 ust. 4 i arl. 257 pkt 3 ustawyz dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach
publicznych
(Dz.U. Nr 157,poz.1240z p62niejszymi
zmianami),
zarzqdzam,co nastqpuje:
sl
Dokona6podziaturezerry celowejna Swiadczenia
pracownicze(odprawy,nagrody
jubileuszowe)oraz na jednorazory dodatekuzupelniajqcy
dla nauczycielizgodnie
zart.30a ustawyz dnia 26 stycznia1982r. KartaNauczyciela(t.j. Dz. U. 22006 r.
Nr 97, poz.674ze zmianami)orazwynikajEcych
z podziafuzmianw bud2eciegminy
i miastana2013 r. zgodniezzalqcznikiemdo niniejszegozazqdzenia.
s2
Wykonaniezazqdzeniapowierzasiq SkarbnikowiGminyi Miasta.
s3
Zarzqdzenie
wchodziw zyciez dniempodpisaniai podlegapodaniudo wiadomoSci
mieszkafic6ww spos6bantyczalowo
przyjgty.
l.in
ll'
RADC.A P
^s,zbit!ffi
T.
13u R"h,{E$ "r T\*:f;
G M t i " t Yl f f i i : \ . i 1 . , ' ; :
Czo rwiorrka - Legzctyqt
Zalqcznlk
doTarzqdzeniaNr zOG113
z dnia 19 czerwca2013r.
PODZIATREZERWYCELOWEJNA SWNOCZENIAPRACOWNICZE
ORAZNA JEDNORAZOVVY
DODATEKUZUPETNIAJACY
DLA NAUCZYCIELI
NA ROK 2013
Lp. Dziat Rozdzial Nazwadzialu i rozdzialu ZmniejszeniaZwigkszenia
klasyfikacji bud2etowej
Podzialrezerwyog6lnej
5 940.00
5 940.00
1 . 758
R62nerozliczenia
5 940,00
0,00
7 5 8 1 8 Rezerwy
og6lneicelowe
5 940.00
0.00
- wydatkibiezqce
5 940,00
0,00
w tym:
. Wydatkijednostekbud1etowych
w tym:
- wydatki zwiqzane z reatizacjq
statutowych
zadafijednostek
bud2etowych
2.
750
Administracjapubliczna
Jzqdy gmin(miasti miast
75023 'ta
prawachpowiatu)
- wydatkibiezqce
w tym:
. Wydatkijednostekbudhetowych
wtym:
5 940,0C
0,0c
5 940,0C
0,00
5 940,00
0.0c
5 940.00
0,0c
5 940,0C
0,0(
5 940,0(
- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
- w tym:
5 940.0C
- wydatki na Swiadczenia
pracownicze
5 940,0C
ll