,*rt"rw

Transkrypt

,*rt"rw
ZARZADZENE Nr 1,1U200s
W6ita GminYKPtrzYn
z dnia 10 maia 2005r.
w sprawieustaleniadnia 20 maja2005r. dniemwolnymod pracyw
UrzPdzieGminYKPtrryn.
r'
Na podstawieart.24 ust. I i 2 ustawyz fuia1?'-marca
.1990
o pracownikLhsanorz@owych/Dz.U Nr 2I' poz' 124zp6in'm oraz
UrzpduGminyKqtrzynz dnia 0l
Organizacyjnego
5 )+ ust.S Regulaminu
comstepuJe:
lipca2003r. zarzQdzam
odpracy'
$ 1. Ustalamdzien 20 maja2005r. / piateki dniemwolnym
natomiastdzief 4 czerwca2005r. / sobota/ bedziednismpracujqcym'
wchodziw 2yciez dniempodjgcia
$ 2. Zarz4dzerue
W A ^{LT
,*rt"rw;

Podobne dokumenty