G-2150-4-10 SIWZ sprzatanie

Transkrypt

G-2150-4-10 SIWZ sprzatanie
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 1 z 44
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
do przetargu nieograniczonego poniżej 125.000 euro na usługi sprzątania
pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1,
przy ul. Plebiscytowej 3a oraz przy ul. Ozimskiej 19
1.
Nazwa oraz adres Zamawiającym
Sąd Okręgowy w Opolu
Pl. Daszyńskiego 1
45-064 Opole
NIP: 754-21-26-327
REGON: 000323660
fax: 077-54-18-121
godziny urzędowania: pn-pt w godzinach 730 – 1530
adres e-mail: [email protected]
adres strony internetowej Zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
2.
Opis procedury zamówienia.
1.1.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dla zamówień, których
wartość usług nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 125 000 euro.
1.2.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 ustawy PZP.
1.3.
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –
zwanej dalej SIWZ:
−
3.
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą PZP.
−
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.
93 z późn. zm.) – zwana dalej KC;
−
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z
1964r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) – zwana dalej KPC;
−
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.
U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
−
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz.
1817) – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane;
−
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224 poz. 1796) – zwane
dalej rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
−
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą o ochronie danych
osobowych.
Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.
Określenie kodów CPV
Kod CPV:
90.91.12.00-8 usługi sprzątania budynków
90.91.92.00-4 usługi sprzątania biur
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 2 z 44
90.91.13.00-9 usługi czyszczenia okien
3.2.
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynków Sądu Okręgowego w
Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, przy ul. Plebiscytowej 3a oraz przy ul. Ozimskiej 19
zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Załączniku nr 1a do oferty, Załączniku
nr 1 b do oferty oraz w Załączniku nr 1 c do oferty.
3.3.
Wymagania stawiane Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia przez
Zamawiającego:
3.3.1. Usługę sprzątania Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu własnego
sprzętu, środków myjących, czyszczących, konserwujących i materiałów (np. kostki
WC, papier toaletowy, ręczniki, worki do pojemników na odpady, ściereczki do
czyszczenia ekranów komputerowych) oraz osobami, za których działania jest
odpowiedzialny. Wykonawca może nieodpłatnie korzystać z wody i energii
elektrycznej Zamawiającego.
3.3.2. Usługa sprzątania winna być wykonywana przez Wykonawcę przy zastosowaniu
ogólnodostępnych środków czystości oraz środków chemii gospodarczej
posiadających atest PZH oraz za pomocą sprzętu ręcznego lub mechanicznego
odpowiedniego do rodzaju sprzątanych powierzchni, przy czym Wykonawca sam
będzie dostarczał środki czystości, środki chemii gospodarczej, artykuły higieniczne
oraz zabezpieczy dla osób wykonujących usługi sprzątania odpowiedni sprzęt ręczny
lub mechaniczny.
3.3.3. Usługa sprzątania wykonywana będzie w dni robocze w godz. od 15:00 do 19:00, z
zastrzeżeniem pkt 3.3.4. SIWZ.
3.3.4. W porozumieniu z Zamawiającym prace okresowe (np. czyszczenie polimeryzacja
podług, pranie dywanów i tapicerki krzeseł) będą mogły być wykonywane w dniach
wolnych od pracy, szczególnie, jeśli wymaga tego technologia (np. czas schnięcia
czyszczonych powierzchni).
3.3.5. Wykonawca zapewni jednolity ubiór oraz umieszczone w widocznym miejscu
identyfikatory wszystkim osobom wykonującym usługi sprzątania na terenie
budynków Zamawiającego.
3.3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania we własnym zakresie i na własny
koszt i uzupełniania w sanitariatach sądu następujących środków czystości, środków
higienicznych, środków zapachowych, środków dezynfekcyjnych, worków na śmieci,
gąbek do naczyń:
3.3.6.1.zawieszane kostki WC do muszli;
3.3.6.2.worki na śmieci w koszach (winny być wymieniane codziennie);
3.3.6.3.papier toaletowy do ubikacji biały 2-warstwowy, rozpuszczalny, 100% cellulozowy;
3.3.6.4.ręczniki papierowe ZZ białe;
3.3.6.5.odświeżacze powietrza w aerozolu;
3.3.6.6.mydło w płynie kolagenowe uzupełniane do dozowników w łazienkach;
3.3.6.7.gąbki do mycia naczyń do kącików gospodarczych w łazienkach winny być
wymieniane w przypadku zużycia poprzednich;
3.3.6.8.płyn do mycia naczyń.
3.3.7. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do dostarczania i uzupełniania w
pomieszczeniach sądu następujących środków: worki na śmieci w koszach
i niszczarkach (dotyczy wszystkich pomieszczeń sądu, poza sanitariatami, winny być
wymieniane codziennie);
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 3 z 44
3.3.8. Wszystkie prace porządkowe będą podlegać wyrywkowej kontroli jakości przez
pracowników Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Opolu oceniających przy
pomocy obiektywnych parametrów stan zabrudzenia elementów wyposażenia,
dywanów, wykładzin i podłóg. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
wykonanych usług wynikających z nienależytego wykonania usług sprzątania lub nie
wykonania usług sprzątania w pełnym zakresie Zamawiający powiadomi Wykonawcę
na nr fax wskazany przez Wykonawcę i z jego udziałem przeprowadzi ponowną
kontrolę w tym samym dniu. Z powyższej kontroli zostanie spisany protokół, w
którym zostaną wskazane nieprawidłowości oraz wskazany zostanie termin usunięcia
nieprawidłowości. Protokół podpisuje Zamawiający oraz Wykonawca.
3.3.9. Jeżeli Wykonawca nie usunie nieprawidłowości w wyznaczonym w protokole
terminie, Zamawiający może usunąć je własnymi siłami lub zlecić ich usunięcie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę, jaką Zamawiający będzie musiał
przeznaczyć na usunięcie nieprawidłowości. Zamawiający poinformuje Wykonawcę
na piśmie o zakresie czynności wykonanych w związku z usuwaniem
nieprawidłowości oraz o poniesionych z tego tytułu kosztach.
3.3.10. Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie
objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz
ponosić odpowiedzialność za szkody (np. stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów
szklanych, wazonów, doniczek) powstałe wobec pracowników Zamawiającego oraz
osób trzecich (zewnętrznych), a także majątku Zamawiającego w związku z realizacją
usług oraz wskutek innych działań osób realizujących przedmiot zamówienia w
imieniu Wykonawcy.
3.3.11. Zamawiający wymaga, aby usługa odbywała się na warunkach określonych w
zawartej umowie, której projekt stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
3.3.12. Wykonawca, przy realizacji zadań wynikających z umowy, wykonywanych w
pomieszczeniach Zamawiającego, wymienionych w § 1 projektu umowy, stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ, będzie odpowiedzialny za:
−
−
−
−
odbieranie kluczy przez osoby sprzątające od pracowników ochrony za imiennym
potwierdzeniem;
przestrzeganie przez osoby sprzątające zasady zamykania pomieszczeń, w
których nie przebywa osoba sprzątająca;
przestrzeganie zasady, iż osoby sprzątające nie mogą pozostawiać kluczy w drzwiach
pomieszczeń, aktualnie nie sprzątanych;
zamykanie otwartych okien, gaszenie świateł w chwili zakończenia pracy w
sprzątanych pomieszczeniach;
3.3.13. Wymóg szczególny:
3.3.14. Wykonawca zapewni możliwość zastępstwa w miejsce pracowników Zamawiającego
w związku z wykorzystaniem przez te osoby (m.in. urlopu wypoczynkowego lub
zwolnienia chorobowego). Zastępstwo obejmować będzie 1 osobę w budynku
Zamawiającego przy pl. Daszyńskiego 1 i / lub 1 osobę w budynku przy
ul. Plebiscytowej 3a. Zakres usługi obejmować będzie czynności sprzątania
wykonywane przez pracowników Zamawiającego – realizowane przez 2 osoby
zatrudniane przez Zamawiającego w wymiarze 0,5 etatu każda (tj. 4 godziny dziennie
w godz. 8.00:12.00). Wykaz powierzchni do sprzątania wskazano w pkt 3.3.15. SIWZ.
Zlecenie zakresu dodatkowego następuje każdorazowo na pisemne zlecenie
Zamawiającego.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 4 z 44
3.3.15. Pomieszczenia, które będą sprzątane przez pracowników Zamawiającego lub w
razie wystąpienia przesłanek zawartych w pkt 3.3.14. SIWZ przez Wykonawcę
pod nadzorem osoby urzędującej w godzinach 8:00 – 12:00:
3.3.15.1. Pomieszczenia mieszczące się w budynku SO Opole pl. Daszyńskiego 1 (pow.
sprzątania ok. 470 m2):
−
pokoje badań (parter – pokój nr: 2, 3, 3a);
−
Kasa + przedsionek;
−
pomieszczenie Ochrony;
−
pomieszczenie Aresztu + WC + schody wiodące od aresztu do parteru;
−
Serwerownia;
−
Kancelaria Tajna;
−
Biblioteka;
−
Sala Konferencyjna + WC mieszczące się przy Sali Konferencyjnej + korytarz
przy WC;
−
Winda;
−
Biuro Archiwistów;
−
Pokój Ławników;
−
WC w piwnicy;
−
Palarnia;
−
Korytarz piwniczny;
−
obsługa Sali Konferencyjnej nr 402 (przygotowanie kawy, herbaty na
konferencje, narady, zebrania, szkolenia oraz posprzątanie naczyń po
konferencji, naradzie, zebraniu, szkoleniu);
oraz bieżące sprzątanie zabrudzeń Holu Głównego, wszystkich WC-tów, Windy i
korytarzy, klatek schodowych .
3.3.15.2. Pomieszczenia mieszczące się w budynku SO Opole ul. Plebiscytowa 3a (pow.
sprzątania ok. 400 m2):
−
pomieszczenie Ochrony;
−
Kancelaria Tajna;
−
Serwerownia (III piętro – pokój nr 308, pokój nr 309);
−
zaplecze Sal Konferencyjnych (kuchnia);
−
2 x WC III piętro (przy pokoju nr 310 oraz przy pokoju nr 311);
−
Pokoje gościnne z łazienką;
−
Winda;
−
3 x WC piwnica (WC archiwistów, WC ochrony, WC pracowników);
−
pomieszczenie warsztatu i pomieszczenie obsługi (piwnica);
−
Korytarz piwniczny;
−
Archiwa;
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 5 z 44
oraz bieżące sprzątanie zabrudzeń Holu Głównego, wszystkich WC-tów, Windy i
korytarzy, klatek schodowych oraz bieżące zabrudzenia oszkleń klatki schodowej
głównej.
3.3.16. Pomieszczenia, które będą sprzątane przez Wykonawcę pod nadzorem osoby
urzędującej w godzinach 15:00 – 15:30:
3.3.16.1. Pomieszczenia mieszczące się w budynku SO Opole pl. Daszyńskiego:
−
pokój Kierownika O.Administracyjnego;
−
Kadry;
−
Sekretariat Prezesa + gabinety Prezesów;
−
Sekretariat Dyrektora. + gabinet Dyrektora;
3.3.16.2. Pomieszczenia mieszczące się w budynku SO Opole ul. Plebiscytowej 3a:
−
Pokój Przewodniczącego III Wydziału Karnego;
−
Pokój Przewodniczącego V Wydziału Penitencjarnego;
−
Pokój Przewodniczącego VII Wydziału Karnego-Odwoławczego;
−
KRK;
3.3.17. Zamawiający zapewni Wykonawcy składowanie odpadów do odpowiednich
pojemników, z uwzględnieniem odpadów segregowanych z podziałem na: papier,
plastiki, odpady komunalne.
3.3.18. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie i na warunkach określonych w
Załączniku nr 6 do SIWZ (projekt umowy).
3.4.
Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
3.4.1. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax., adresów email oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania
zamówienia,
3.4.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3.5.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość
udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie
więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP)
w pełnym zakresie sprzątania określonym w pkt 3 SIWZ.
4.
Termin wykonania zamówienia.
4.1.
Umowa zostanie zawarta na okres od 03.01.2011r. do 31.12.2011r.
4.2.
Zamawiający przewiduje, możliwość rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy po
3 stycznia 2011, w sytuacji gdy do podpisania umowy dojdzie po 3 stycznia 2011.
Wówczas termin realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania
umowy i kończy się 31 grudnia 2011 roku.
5.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5.1.
5.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie opisuje, nie
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 6 z 44
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenie:
− wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat -minimum 2
usługami sprzątania w obiektach o powierzchni sprzątania min. 1000 m2 każdy
odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej
niż 35 000 zł każda;
5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
5.2.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, metodą spełnia –
nie spełnia (za każdy warunek przyzna jeden lub zero punktów).
6.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie 5 SIWZ Wykonawca
ubiegający się o zamówienia publiczne składa następujące dokumenty:
6.1.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy PZP należy przedłożyć:
6.1.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te
zostały wykonane należycie.
6.1.1.1.Za odpowiadające rodzajem Zamawiający uzna usługi, które dotyczą sprzątania
pomieszczeń w co najmniej 2 budynkach biurowych, które obejmowały powierzchnię
sprzątaną nie mniejszą niż 1000 m2 każda. Dla usług zakończonych (wykonanych)
dokument potwierdzający prawidłowe ich wykonanie musi być wystawiony po dacie
zakończenia świadczenia usługi;
6.1.1.2.Za odpowiadające wartością zamówienia Zamawiający uzna usługi o wartości nie
mniejszej niż 35 000 złotych każda;
6.2.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy
złożyć:
6.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy PZP.
6.2.2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
6.2.3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych);
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 7 z 44
6.2.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1
ustawy PZP, sporządzone według wzoru przedstawionego na załączniku nr 3 do
SIWZ (w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie oświadczenie muszą złożyć wszyscy ubiegający się
Wykonawcy odrębnie lub wspólnie).
6.3.
Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z formą
przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
6.4.
Inne dokumenty:
6.4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust. 1 ustawy PZP, sporządzone według wzoru przedstawionego na załączniku nr
2 do SIWZ (w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie oświadczenie muszą złożyć wszyscy ubiegający się
Wykonawcy odrębnie lub wspólnie).
6.4.2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny
dokument potwierdzający prawo do reprezentowania Wykonawcy.
6.4.3. Jeżeli podpisujący ofertę nie jest lub nie są właścicielami firmy lub, jeżeli nie są oni
wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym jako osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymagane jest złożenie
Pełnomocnictwa.
6.4.4. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub poświadczone notarialnie.
6.5.
Postanowienia dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej
podmiotów (Konsorcjum / Spółka Cywilna), pod warunkiem, że taka oferta spełniać
będzie następujące wymagania:
6.5.1. Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
6.5.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (Oferta powinna spełniać łącznie minimalne
warunki podmiotowe dotyczące Wykonawców wymienione w pkt 5 SIWZ, ale odpis
lub zaświadczenie, o których mowa w pkt. 6.2.1.-6.2.3. SIWZ składa każdy ze
Wspólników / Partnerów z osobna).
6.5.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
odpowiedzialność
za
6.6.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to
wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.1. SIWZ także w
odniesieniu do tych podmiotów. Ponadto Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6.7.
Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
lub
miejsce
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 8 z 44
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane.
6.8.
Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.
6.8.1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za
wyjątkiem informacji zastrzeżonych, nie później niż w terminie składania ofert,
przez składającego ofertę.
6.8.2. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub
oznacza w wybrany przez siebie sposób.
6.8.3. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z
innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
6.9.
Tajemnica przedsiębiorstwa
Wykonawca w Ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
7.1.
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do siedziby Zamawiającego w
godzinach urzędowania podanych w pkt 1. SIWZ.
7.2.
Korespondencję, o której mowa w pkt 7.1. SIWZ, przekazaną za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania – zgodnie z wytycznymi art.27 ust. 2 ustawy PZP.
7.3.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Alicja Kogut,
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00, pod adresem:
Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole, fax. 077-54-18-121, e-mail: [email protected]
7.4.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania
powinny być sformułowane na piśmie i złożone lub wysłane faksem lub na aders email na adres Zamawiającego podany w pkt 1 SIWZ w godzinach jego pracy.
8.
Wymagania dotyczące wadium.
8.1.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
9.
Termin związania ofertą.
9.1.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
9.3.
Wniesienie odwołania po upływie terminu otwarcia ofert powoduje zawieszenie biegu
terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
9.4.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 9 z 44
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.
Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10.3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10.4.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
10.5.
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej dokumentacji.
10.6.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami winna być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.
10.7.
Oferta winna być sporządzona według wzoru formularza oferty zamieszczonego w
Załączniku nr 3 do SIWZ oraz musi zawierać następujące elementy:
10.7.1. Formularz oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ;
10.7.2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1a do SIWZ, Załącznik nr 1b do
SIWZ, Załącznik nr 1c do SIWZ (z wykorzystaniem druku w załączeniu);
10.7.3. Wykaz Powierzchni do sprzątania – Załącznik nr 2a do SIWZ, Załącznik nr 2b do
SIWZ, Załącznik nr 2c do SIWZ (z wykorzystaniem druku w załączeniu);
10.7.4. Formularz cenowy oferty –Załącznik nr 3 do oferty (z wykorzystaniem druku w
załączeniu);
10.7.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust. 1 ustawy PZP (z wykorzystaniem druku w załączeniu - Załącznik nr 4 do
SIWZ);
10.7.6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy
PZP, (z wykorzystaniem druku w załączeniu - Załącznik nr 5 do SIWZ);
10.8.
10.9.
Opracowanie wykonawcy pn.” Koncepcja wykonywania usług sprzątania i nadzoru nad
jakością utrzymania czystości”. Koncepcja powinna zawierać następujące elementy:
•
procedurę sprzątania pomieszczeń, w tym parkietów i paneli podłogowych;
•
procedurę nadzoru nad osobami sprzątającymi;
•
procedury sporządzone odrębnie dla każdego budynku
uwzględnieniem przewidywanych zastępstw pracowników sądu.;
•
procedurę częstotliwości przeprowadzania kontroli utrzymania czystości we
wszystkich obiektach z określeniem sposobu powiadamiania zamawiającego
o ich terminach i raportowania o wynikach;
•
procedurę reagowania na uwagi i spostrzeżenia zamawiającego;
•
wykaz przewidzianych do wykonania zamówienia środków czystości oraz
wykaz sprzętu;
i
lokalu
z
Do ofert Wykonawca musi także dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów
wymaganych postanowieniami pkt 6 SIWZ.
10.10. Oferta musi być napisana w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na
komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny ręcznie długopisem bądź
niezmywalnym atramentem.
10.11. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 10 z 44
10.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były
ponumerowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się
którejkolwiek kartki.
10.13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę
(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10.14. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na
Zamawiającego zgodnie z pkt 1.1. SIWZ, posiadać dane adresowe Wykonawcy, oraz
posiadać następujące oznaczenie:
”Oferta na usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu
– nie otwierać przed 30 listopada 2010r. godz.10.30”.
10.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt 10.14.
SIWZ oraz dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie”.
10.16. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
11.
Miejsce oraz termin składania ofert.
11.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 10 (BIURO PODAWCZE),
45-064 Opole, przy Pl. Daszyńskiego 1, do dnia 30 listopada 2010r. do godz. 10.00.
11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostaną
zwrócone Wykonawcom bez otwierania, niezwłocznie.
11.3. Zamawiający publicznie otworzy oferty w obecności Wykonawców w dniu
30 listopada 2010r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy Pl.
Daszyńskiego 1, w pokoju nr 217 (INWESTYCJE).
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także
informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
11.6. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w
trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie
Wykonawcy.
12.
Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny ryczałtowej za jeden miesiąc
wykonywania usługi (obejmującej zakresem wszystkie prace wymienione w
Załączniku nr 1 do SIWZ) wyrażoną w złotych polskich brutto z podatkiem VAT, z
uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych (w tym koszt materiałów
higienicznych, środków czystości, środków dezynfekcyjnych, środków zapachowych,
gąbek do naczyń, worków na śmieci, worków do niszczarek, itp. wykorzystywanych
urządzeń, narzędzi, zapewnienia ubioru, dostawy, transportu, podatki, opłaty itp.), z
uwzględnieniem przepisów art. 3 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r.o cenach (Dz.U. z
2001r. Nr 97, poz.1050 z późn. zm.), oraz z uwzględnieniem wymagań związanych z
postanowieniami umowy.
12.2. Ponadto Wykonawca w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do oferty
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 11 z 44
wyceni następujące pozycje:
12.2.1. stawkę roboczogodziny na jednego pracownika za realizację zakresu dodatkowego,
wynikającego z konieczności zapewnienia zastępstwa za osoby zatrudnione w Sądzie
Okręgowym w Opolu (szczegółowy zakres obowiązków został dookreślony w pkt
3.3.14. SIWZ);
12.2.2. stawkę za 1m2 usług mycia okien jednostronne;
12.2.3. stawkę za 1m2 usług mycia okien dwustronne;
12.2.4. stawkę za 1m2 usług prania tapicerki;
12.3.
Cena ofertowa brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym
stanowiącym Załącznik nr 3 do oferty jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania
dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
12.4. Całkowita cena oferty niezależnie od wchodzących w jej skład części musi być
wyrażona w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT, cenę należy podać do dwóch
miejsc po przecinku.
12.5. Wykonawca będzie wystawiał faktury miesięczne na podstawie potwierdzonych
protokołów odbioru po zrealizowaniu pełnego zakresu prac objętych zamówieniem, z
uwzględnieniem ewentualnych rezygnacji z części prac, o których mowa w pkt 12.2.
SIWZ.
12.6. Zamawiający zapłaci za każdy miesiąc wykonywania usługi przez cały okres trwania
umowy, niezależnie od zakresu zadań wykonanych w danym miesiącu (np.
obejmujących okresowe mycie okien, pranie tapicerki) czy liczby dni
kalendarzowych.
12.7. Jeżeli miesiąc rozliczeniowy obejmuje okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy, to
należne Wykonawcy wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do liczby dni
świadczonej usługi, przyjmując, że miesiąc ma 30 dni. Sytuacja taka może wystąpić w
pierwszym okresie rozliczeniowym, jeżeli świadczenie usługi nie rozpocznie się z
pierwszym dniem roboczym miesiąca kalendarzowego, albo w przypadku
rozwiązania, zerwania lub odstąpienia od umowy. Sytuacje takie należy traktować
jako wyjątkowe. Zamawiający nie przewiduje pomniejszania faktur o dni ustawowo
wolne od pracy.
12.8.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym mając na
względzie obowiązujące stawki podatku VAT w dniu otwarcia ofert.
12.9.
Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich / PLN /. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w
walutach obcych.
12.10. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji
(wykonania) zamówienia.
13.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spośród rozpatrywanych i nie
odrzuconych ofert będzie kierował się wyłącznie na podstawie następujących kryteriów oceny
ofert:
13.1.
Kryterium: miesięczna cena ryczałtowa oferty brutto (C) – waga 80 %
13.1.1. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w tym kryterium to 80 pkt;
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 12 z 44
13.1.2. Cenę oferty brutto, o której mowa poniżej Wykonawca zamieszcza w Formularzu
cenowym oferty (wg Załącznika nr 2 do oferty). Cena oferty musi być podana
cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.1.3. Liczba punktów przyznanych w tym kryterium obliczana będzie w następujący sposób:
C = (Cmin / C bad. ) x 80 pkt
gdzie:
C–
oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie za miesięczną cenę
oferty brutto dla Wykonawcy, dla którego wynik jest obliczany;
Cmin – oznacza najniższą miesięczną cenę oferty brutto zaoferowaną w niniejszym
postępowaniu;
C bad. – oznacza miesięczną cenę brutto podaną przez Wykonawcę, dla którego wynik
jest obliczany,
13.2.
Kryterium: Ocena treści opracowania pn. „Koncepcja wykonywania usług sprzątania i
nadzoru nad jakością utrzymania czystości” dołączonego przez Wykonawcę do
oferty. W tym kryterium każdy członek komisji indywidualnie dokona oceny
Koncepcji uwzględniając każdy z elementów od a) do f) koncepcji:
13.2.1. Koncepcja powinna zawierać następujące elementy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
procedurę sprzątania pomieszczeń, w tym parkietów i paneli podłogowych
(skala oceny od 1 do 3);
procedurę nadzoru nad osobami sprzątającymi (skala oceny od 1 do 5);
procedury systemu zastępstw, sporządzone odrębnie dla każdego budynku i
lokalu (skala oceny od 1do 5);
procedurę częstotliwości przeprowadzania kontroli utrzymania czystości we
wszystkich obiektach z określeniem sposobu powiadamiania zamawiającego o
ich terminach i raportowania o wynikach (skala oceny od 1 do 5);
procedurę reagowania na uwagi i spostrzeżenia zamawiającego (skala oceny od
1 do 5);
wykaz przewidzianych do wykonania zamówienia środków czystości oraz
wykaz sprzętu (skala oceny od 1 do 5).
Oferta wykonawcy za każdy z w/w elementów zostanie oceniona w powyższej
skali i otrzyma ocenę sumaryczną ∑ K of.
13.2.2. Liczba punktów w tym kryterium obliczana będzie w następujący sposób:
K = ∑ K of.bad / ∑ K of.max. x 20
gdzie:
K
- oznacza liczbę przyznanych punktów Koncepcji badanej oferty,
∑ K of.bad. – oznacza sumę ocen przyznanych przez członków komisji Koncepcji
badanej oferty
∑ K of.max. – oznacza sumę ocen przyznanych przez członków komisji Koncepcji,
która uzyskała maksymalną ocenę sumaryczną
13.3.
Suma punktów jaką uzyskuje badana oferta:
S=C+K
gdzie
S – oznacza sumę punktów jaką uzyskuje badana oferta,
C – oznacza ilość punktów uzyskanych za miesięczną cenę ryczałtową oferty brutto
K – oznacza ilość przyznanych punktów za „Koncepcję wykonywania usług
sprzątania i nadzoru nad jakością utrzymania czystości”
13.4.
Przyznawane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 13 z 44
13.5.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Za
najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
13.6.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, za
najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
14.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze oferty najkorzystniejszej, streszczeniu
oceny i porównaniu złożonych ofert zawierającym punktację łączną oraz przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert, a także o Wykonawcach wykluczonych z
postępowania oraz Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
14.2.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza
z punktu widzenia zasad i kryteriów określonych w ustawie PZP oraz w SIWZ w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
14.3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w pkt 14.2.
SIWZ jeżeli:
14.3.1. w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta;
14.3.2. w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.
14.4. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza przed zawarciem umowy w
sprawie niniejszego zamówienia będzie musiał:
14.4.1. przedłożyć wykaz osób i podmiotów za pomocą których Wykonawca będzie
realizował usługi sprzątania wraz z oświadczeniem bądź przedłożeniem do wglądu
dokumentów, że Wykonawca przydzieli do wykonania zamówienia osoby z
aktualnym świadectwem niekaralności, a w zakresie prac wykonywanych na
wysokości powyżej 1m posiadające odpowiednie uprawnienia;
14.4.2. przedłożyć zaświadczenia dla osób uczestniczących w realizacji niniejszego
zamówienia publicznego o odbytym instruktarzu stanowiskowym na powierzonym
stanowisku pracy;
14.4.3. przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
związanym z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł);
14.4.4. w przypadku wyboru oferty konsorcjum, przedstawić Zamawiającemu właściwą
umowę konsorcjum przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Umowa konsorcjum
stanowić będzie załącznik do umowy głównej. Zapisy umowy konsorcjum nie mogą
stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej
pomiędzy konsorcjum, a Zamawiającym, której wzór stanowi Załącznik Nr 6 do
SIWZ.
14.4.5. w przypadku wyboru oferty Wykonawców składających ofertę wspólną, przedstawić
Zamawiającemu właściwą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa
stanowić będzie załącznik do umowy głównej. Zapisy umowy nie mogą stać w
sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy, której wzór stanowi
Załącznik Nr 6 do SIWZ.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 14 z 44
14.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez
ponownego przeprowadzania ich oceny.
15.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy,
albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
W Załączniku nr 6 do SIWZ Zamawiający zamieścił projekt umowy, który określa warunki
umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
17.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
17.1.
Odwołanie (art. 180 – 198 ustawy PZP):
17.1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
17.1.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
17.1.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.1.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.1.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (fax).
17.1.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 15 z 44
17.1.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje
odwołanie.
17.1.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
17.1.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ, wnosi
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub udostępnienia SIWZ na stronie internetowej.
17.1.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.1.8. i 17.1.9 SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
17.1.11. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a)
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
b)
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17.1.12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa PZP nie
stanowi inaczej.
17.2.
Skarga (art. 198a – 198g ustawy PZP):
17.2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
17.2.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
17.2.3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi
właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
17.2.4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o
prokuraturze ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
17.2.5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI
rozdziału 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej.
18.
Informacje w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia
18.1.
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i
informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.2.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 16 z 44
18.3.
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
18.4.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
18.5.
Ujawnianie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie wg. poniższych
zasad:
18.5.1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
18.5.2. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i
informacji;
18.5.3. zamawiający wyznaczy członków komisji, w których obecności dokonana zostanie
czynność przeglądania;
18.5.4. zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji;
18.5.5. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie
godzin jego pracy - urzędowania.
18.6.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
19.
Zasady poprawiania omyłek rachunkowych
19.1.
Zamawiający, zgodnie z wytycznymi art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP
poprawia w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
19.2.
Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w
następujący sposób:
19.2.1. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia,
19.2.2. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
19.2.3. jeżeli obliczona cena brutto nie odpowiada iloczynowi ceny netto oraz procentowej
stawki VAT, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę brutto.
20.
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1a,b,c do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2a,b,c do SIWZ – Wykaz powierzchni do sprzątania
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy
Zatwierdzam:
……………………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego)
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 17 z 44
Załącznik nr 1a do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1
I.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
Lp.
RODZAJE I ILOŚĆ POMIESZCZEŃ DO SPRZĄTANIA:
rodzaj pomieszczenia
Pokoje, sale konferencyjne i inne
WC
korytarze
Klatki schodowe (boczna stara i nowa)
Hol + schody na parter
Winda
ilość
115
26
4
2
1
1
CAŁKOWITA
POWIERZCHNIA
POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPRZĄTANIA WYNOSI: 3.747 M2 W TYM:
Wyszczególnienie
płytki gres
wykładzina terkett
deska podłogowa
Granit
powierzchnia okien (jednostronne mycie) –
tj. powierzchnia okien w świetle ościeży (okna i ramy)
powierzchnia okien (dwustronne mycie) –
tj. powierzchnia okien w świetle ościeży
powierzchnia drzwi oszklonych (ppoż) (dwustronne mycie) –
tj. powierzchnia drzwi w świetle ościeży
powierzchnia drzwi płytowych wejściowych (dwustronne mycie) –
tj. powierzchnia drzwi w świetle ościeży
powierzchnia drzwi łazienkowych (dwustronne mycie) –
tj. powierzchnia drzwi w świetle ościeży
Dywany
boazeria na ścianach
wapień (marmur) na ścianach
Lustra
glazura na ścianach
muszle sedesowe + pisuary
umywalki + bidety
krzesła obrotowe + fotele obrotowe
krzesła tapicerowane
fotele gościnne + fotele sędziowskie
Powierzchnia /
szt.
1.130 m2
2.453 m2
68 m2
96 m2
150 m2
714 m2
168 m2
665 m2
153 m2
219 m2
82 m2
27 m2
86 m2
1.231 m2
41 szt.
30 szt.
181 szt.
125 szt.
109 szt.
III. MINIMALNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I CZYNNOŚCI WYKONAWCY
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 18 z 44
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Wyszczególnienie
mycie podłóg w pomieszczeniach biurowych, korytarzach,
klatkach schodowych, holu, WC-tach
utrzymanie czystości mebli biurowych (biurka,stoły,szafki)
utrzymanie czystości mebli sądowych( stoły,ławy)
utrzymanie czystości innych przedmiotów w biurach
(telefony,ksera, wentylatory, drukarki i in.)
odkurzanie dywanów
mycie i dezynfekowanie wszystkich sanitariatów
mycie umywalek, luster, pojemników na mydło i papier
uzupełnianie dozowników papieru toaletowego, ręczników ZZ,
mydła we wszystkich WC-tach
wynoszenie śmieci z koszy (biura, korytarze, sale rozpraw, WC-ty, z
zachowaniem segregacji z podziałem na: plastik, papier, odpady
komunalne)
czyszczenie wycieraczek w holu
czyszczenie ścian windy (blacha nierdzewna – satyna)
(podłoga windy – antypoślizgowa powłoka)
12.
odkurzanie mebli tapicerowanych
13.
mycie parapetów okiennych
14.
usuwanie kurzu z kaloryferów
17.
mycie glazury w WC-tach, boazerii(na salach rozpraw) lamperii
marmurowej w holu
czyszczenie osłon okablowania sieci komputerowej, kontaktów,
włączników itp.
podlewanie kwiatów na salach rozpraw
18.
mycie oszkleń drzwi p. poż. (aluminium/szkło)
19.
utrzymanie czystości drzwi wejściowych do pomieszczeń
biurowych, w WC-tach, (płyta-okleina) – dwustronne mycie
20.
utrzymanie czystości krzeseł 3 siedziskowych na korytarzach
21.
usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów
22.
utrzymanie czystości kwiatów sztucznych (korytarze)
23.
mycie okien (stolarka drewniana)
dwustronne mycie okien w świetle ościeży
24.
czyszczenie tapicerki (dywany, krzesła, fotele)
25.
opróżnianie worków z napełnionych niszczarek, ewentualne
uzupełnianie worków
26.
nabłyszczanie powierzchni tarketowej
15.
16.
Częstotliwość
sprzątania
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
raz na 2
tygodnie
raz w tygodniu
2 razy w
miesiącu
raz w miesiącu
raz w tygodniu
raz w tygodniu
przy wyraźnym
zabrudzeniu
przy wyraźnym
zabrudzeniu
przy wyraźnym
zabrudzeniu
przy wyraźnym
zabrudzeniu
przy wyraźnym
zabrudzeniu
2 razy w roku
(wiosna, jesień)
1 raz w roku
(Karcher)
(lipiec lub
sierpień
wg potrzeb
1 raz w
miesiącu
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 19 z 44
IV. WYMOGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUG SPRZĄTANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
−
−
−
−
−
−
−
6.
Wykonawca stosuje środki czystości odpowiednie dla danego rodzaju powierzchni
czyszczonej :
−
podłogi : tarkett, gres, granit,
−
ściany :wapień, boazeria- okleina drewno,
−
drzwi: ppoż. - aluminium/szkło, drzwi wejściowe - płyta /okleina,
−
stolarka okienna -drewniana,
−
winda-blacha nierdzewna-satyna,
−
meble: sądowe – okleina drewniana, meble pracownicze- fornir, meble
gabinetowe- okleina drewniana.
Worki na śmieci do koszy zabezpiecza Wykonawca. (min. 220 – max. 250), będą
wymieniane przez osoby sprzątające;
Worki do niszczarek 50 szt. będą wymieniane przez osoby sprzątające – według potrzeb;
Chemia gospodarcza, materiały higieniczne do WC-tów (papier toaletowy biały 2 warstwowy 100% celulozowy rozpuszczalny, ręczniki papierowe ZZ białe), mydło w
płynie kolagenowe, środki zapachowe, środki dezynfekcyjne – zabezpiecza
Wykonawca.
Średnie miesięczne zużycie chemii gospodarczej, materiałów higienicznych w WCach w budynku SO Opole przy pl. Daszyńskiego 1:
papier toaletowy biały 2-warstwowy 100% celulozowy rozpuszczalny średnica 18 cm –
ok. 75 rolek;
ręczniki papierowe białe ZZ (250 listków w op.) – 11 kartonów (20 op. w kartonie);
mydło w płynie kolagenowe butelki 5 litrowe – 5 butelek 5 litrowych (25 litrów);
płyn do mycia naczyń typu Ludwik butelki 5 litrowe – 2 butelki 5 litrowe (10 litrów);
gąbki do naczyń (10 szt. w zgrzewce) – 4 zgrzewki;
kostki do WC zawieszane typu Domestos – 41 kostek;
odświeżacz powietrza tylko do WC dla pracowników – 12 szt.;
Podane przez Zamawiającego średnie miesięczne zużycie chemii gospodarczej,
materiałów higienicznych w WC-ach w budynku SO Opole przy pl. Daszyńskiego 1,
jest informacyjne i służy jedynie do szacunkowego określenia wielkości zużycia. Nie
stanowi, zaś ilości specyfikowanej przez Zamawiającego. Wykonawca będzie
gwarantował ilości faktycznie potrzebne przy realizacji przedmiotu zamówienia.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 20 z 44
Załącznik nr 1b do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a
I.
RODZAJE I ILOŚĆ POMIESZCZEŃ DO SPRZĄTANIA:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
rodzaj pomieszczenia
biura, sale konf., rozpraw, i inne
WC-ty
Korytarze
klatki schodowe
Hol
Winda
ilość
90
17
4
3 (1x boczna lewa strona,
1 x kl.główna, 1x do aresztu)
1
1
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO
SPRZĄTANIA WYNOSI 3.370 M2, W TYM:
Lp.
Wyszczególnienie
Powierzchnia
1.
2.
3.
4.
5.
płytki gres
wykładzina terkett
parkiet/mozaika drewno
Granit
powierzchnia okien (dwustronne mycie) –
tj. powierzchnia okien w świetle ościeży (okna i ramy)
powierzchnia oszkleń (dwustronne mycie) –
tj. powierzchnia oszkleń w świetle ościeży
Powierzchnia oszkleń (jednostronne mycie) –
tj. powierzchnia oszkleń w świetle ościeży
powierzchnia ścianek przeszklonych (dwustronne mycie)
tj. powierzchnia ścianek przeszklonych w granicy obramowania
powierzchnia drzwi oszklonych (ppoż) aluminium/szkło (dwustronne
mycie) – tj. powierzchnia drzwi w świetle ościeży
powierzchnia drzwi wejściowych stolarka drewniana
(dwustronne mycie) - tj. powierzchnia drzwi w świetle ościeży
powierzchnia drzwi łazienkowych płyta (dwustronne mycie) –
tj. powierzchnia drzwi w świetle ościeży
powierzchnia drzwi oszklonych 2-skrzydłowych (hol)
Powierzchnia drzwi 2-skrzydłowych drewnianych
Dywany
boazeria na ścianach (fornir)
glazura na ścianach
muszle sedesowe + pisuary
umywalki + zlewozmywak
kabina natryskowa
krzesła obrotowe + fotele obrotowe
krzesła tapicerowane
fotele gościnne + fotele sędziowskie
854 m2
1.566 m2
697 m2
253 m2
649 m2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
42 m2
133 m2
86 m2
244 m2
555 m2
86 m2
31 m2
16 m2
108 m2
452 m2
906 m2
32 szt.
30 szt.
1 szt.
70 szt.
132 szt.
44 szt.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 21 z 44
III. MINIMALNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I CZYNNOŚCI WYKONAWCY
Lp.
Wyszczególnienie
13.
mycie podłóg w pomieszczeniach biurowych, korytarzach,
salach rozpraw, salach narad, salach konferencyjnych, korytarzach,
klatkach schodowych, areszcie, holu, WC-tach
utrzymanie czystości mebli biurowych (biurka,stoły,szafki i in)
utrzymanie czystości mebli sądowych (stoły, ławy)
utrzymanie czystości innych przedmiotów w biurach (telefony,
ksera, drukarki, wentylatory i in)
odkurzanie dywanów
mycie i dezynfekowanie wszystkich sanitariatów
mycie umywalek, zlewozmywaków, luster, pojemników na
papier i mydło
uzupełnianie dozowników papieru toaletowego, ręczników ZZ,
mydła we wszystkich WC-tach
wynoszenie śmieci z koszy (biura, korytarze ,sale rozpraw,
sale konferencyjne, WC-ty) – z zachowaniem segregacji z podziałem
na papier, plastiki i odpady komunalne
wymiana worków na śmieci w koszach
czyszczenie wycieraczki w holu
czyszczenie ścian windy (blacha nierdzewna – satyna)
(podłoga windy – antypoślizgowa powłoka)
nabłyszczanie powierzchni tarkettowych
14.
odkurzanie mebli tapicerowanych
15.
mycie parapetów okiennych
16.
usuwanie kurzu z kaloryferów
17.
mycie glazury w WC-tach, boazerii (sale rozpraw)
czyszczenie osłon okablowania sieci komputerowej, kontaktów
włączników
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
18.
19.
mycie oszkleń drzwi w holu
20.
mycie oszkleń (dwustronnych) na głównej klatce schodowej
21.
mycie oszkleń drzwi ppoż (dwustronnie)
22.
utrzymanie czystości drzwi wejściowych do wszystkich pomieszczeń
(dwustronne mycie)
23.
utrzymanie czystości krzeseł 3-siedziskowych na korytarzach
24.
usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów
25.
usuwanie worków z napełnionych niszczarek (do poj.2/3),
uzupełnianie worków w niszczarkach – segregowanie papieru do
pojemnika „papier”
26.
mycie okien stolarka drewniana (dwustronne mycie)
27.
mycie oszkleń (jednost. od wew.)- główna klatka schod.hol
Częstotliwość
sprzątania
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
raz w miesiącu
raz na 2
tygodnie
raz w tygodniu
2 razy w
miesiącu
raz w miesiącu
raz w tygodniu
2 razy w
tygodniu
przy wyraźnym
zabrudzeniu
przy wyraźnym
zabrudzeniu
przy wyraźnym
zabrudzeniu
przy wyraźnym
zabrudzeniu
przy wyraźnym
zabrudzeniu
wg potrzeb
2 razy w roku
(wiosna,jesień)
2 razy w roku
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 22 z 44
28.
czyszczenie tapicerki (dywany, krzesła, fotele) (Karcher)
29.
mycie powierzchni ścianek przeszklonych (dwustronne mycie)
(tj. powierzchnia ścianek przeszklonych w granicy obramowania)
30.
utrzymanie czystości kwiatów sztucznych
(wiosna, jesień)
1 raz w roku
(lipiec lub
sierpień)
2 razy w roku
(wiosna,jesień)
przy wyraźnym
zabrudzeniu
IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUG SPRZĄTANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
−
−
−
−
−
−
−
6.
Wykonawca stosuje środki czystości odpowiednie dla danego rodzaju powierzchni
czyszczonej:
−
do podłóg: tarkett, gres, granit
−
do ścian : boazeria okleina fornir, glazura – płytki ceramiczne
−
do drzwi wejściowych, okien: stolarka drewniana,
−
do drzwi ppoż: aluminium/szkło
−
do mebli: fornir, okleina drewniana
Worki na śmieci do koszy (30l, 60l) zabezpiecza Wykonawca. (min. 120 – max. 150) ,
będą wymieniane przez osoby sprzątające ;
Worki do niszczarek (30l, 60l) zabezpiecza Wykonawca (12 szt.) będą wymieniane
przez osoby sprzątające – według potrzeb.
Chemia gospodarcza, materiały higieniczne do WC-tów (papier toaletowy biały 2 warstwowy 100% celulozowy rozpuszczalny, ręczniki papierowe ZZ białe), mydło w
płynie kolagenowe, środki zapachowe, środki dezynfekcyjne – zabezpiecza
Wykonawca
Średnie miesięczne zużycie chemii gospodarczej, materiałów higienicznych w WCach w budynku SO Opole przy ul. Plebiscytowej 3a:
papier toaletowy biały 2-warstwowy 100% celulozowy rozpuszczalny średnica 18 cm –
ok. 70 rolek;
ręczniki papierowe białe ZZ (250 listków w op.) – 7 kartonów (20 op. w kartonie);
mydło w płynie kolagenowe butelki 5 litrowe – 3 butelki 5 litrowe (15 litrów);
płyn do mycia naczyń typu Ludwik butelki 5 litrowe – 2,5 butelki 5 litrowe (12,5 litra);
gąbki do naczyń (10 szt. w zgrzewce) – 4 zgrzewki;
kostki do WC zawieszane typu Domestos – 32 kostki;
odświeżacz powietrza tylko do WC dla pracowników – 8 szt.;
Podane przez Zamawiającego średnie miesięczne zużycie chemii gospodarczej,
materiałów higienicznych w WC-ach w budynku SO Opole przy ul. Plebiscytowej 3a,
jest informacyjne i służy jedynie do szacunkowego określenia wielkości zużycia. Nie
stanowi, zaś ilości specyfikowanej przez Zamawiającego. Wykonawca będzie
gwarantował ilości faktycznie potrzebne przy realizacji przedmiotu zamówienia.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 23 z 44
Załącznik nr 1c do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 19 III piętro
I.
Lp.
II.
Lp.
RODZAJE I ILOŚĆ POMIESZCZEŃ DO SPRZĄTANIA:
rodzaj pomieszczenia
biura, poczekalnia
WC-ty
Korytarz
pomieszczenie gospodarcze
korytarzyk (hol)
Ilość
12
1
1
2
1
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO
SPRZĄTANIA WYNOSI 380 M2 W TYM:
Wyszczególnienie
wykładzina PCV
deska podłogowa
płytki gres
Lastryko
powierzchnia okien (dwustronne mycie) –
tj. powierzchnia okien w świetle ościeży (okna i ramy)
powierzchnia drzwi oszklonych (ppoż) aluminium / szkło
(dwustronne mycie) – tj. powierzchnia drzwi w świetle ościeży
powierzchnia drzwi płyta (dwustronne mycie) –
tj. powierzchnia drzwi w świetle ościeży
glazura na ścianach + lustra
muszle sedesowe
umywalki + zlewozmywak
krzesła obrotowe
krzesła tapicerowane
Dywanik
Powierzchnia
279 m2
5 m2
12 m2
84 m2
144 m2
24 m2
48 m2
22 m2
3 szt.
5 szt.
14 szt.
22 szt.
1szt.
III. Minimalny zakres obowiązków i czynności Wykonawcy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wyszczególnienie
mycie podłóg w pomieszczeniach biurowych, gabinetach,
korytarzach, WC-tach
utrzymanie czystości mebli biurowych (biurka,stoły,szafki i
in)
utrzymanie czystości innych przedmiotów w pokojach
(telefony,ksera, drukarki, komputery, niszczarki i in)
odkurzanie dywaniku
mycie i dezynfekcja wszystkich sanitariatów, umywalek,
zlewu
mycie dozowników papieru toaletowego, ręczników ZZ,
mydła
uzupełnianie dozowników: papierem toaletowym,
Częstotliwość
sprzątania
Codziennie
Codziennie
Codziennie
Codziennie
Codziennie
Codziennie
Codziennie
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 24 z 44
9.
ręcznikami ZZ
oraz mydłem w płynie
usuwanie śmieci z koszy z zachowaniem segregacji
odpadów na: plastik, szkło, papier, odpady komunalne
wymiana worków na śmieci w koszach ( w miarę potrzeb)
10.
usuwanie kurzu z kaloryferów
11.
nabłyszczanie powierzchni podłóg z wykładziny PCV
12.
odkurzanie mebli tapicerowanych
13.
mycie parapetów okiennych
14.
usuwanie kurzu z kaloryferów
15.
mycie glazury w łazienkach, luster
czyszczenie osłon okablowania sieci komputerowej,
kontaktów, włączników
usuwanie napełnionych worków w niszczarce, wymiana
worka
8.
16.
17.
18.
mycie oszkleń drzwi Ppoż (dwustronne)
19.
mycie drzwi wejściowych do pomieszczeń (dwustronne)
20.
usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów
21.
mycie okien (dwustronnie)
22.
czyszczenie tapicerki (dywan, krzesła tapicerowane,
obrotowe)
23.
utrzymanie w czystości krzeseł 3-siedziskowych na
korytarzu
24.
nabłyszczanie powierzchni tarketowych
Codziennie
Codziennie
2 razy w
miesiącu
raz w miesiącu
raz na 2
tygodnie
raz w tygodniu
2 razy w
miesiącu
raz w miesiącu
raz w tygodniu
wg potrzeb
przy
wyraźnym
zabrudzeniu
przy
wyraźnym
zabrudzeniu
przy
wyraźnym
zabrudzeniu
2 razy w roku
(wiosna,
jesień)
raz w roku
(lipiec lub
sierpień)
przy
wyraźnym
zabrudzeniu
raz w miesiącu
IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUG SPRZĄTANIA:
1.
2.
3.
Wykonawca stosuje środki czystości odpowiednie dla danego rodzaju powierzchni
czyszczonej:
−
do podłóg: wykładzina PCV, gres, deska podłogowa, lastryko
−
do ścian : glazura – płytki ceramiczne
−
do drzwi, okien - stolarka drewniana
−
do drzwi ppoż: aluminium/szkło
−
do mebli: okleina fornir
Worki na śmieci do koszy (30l, 60l) zabezpiecza Wykonawca. (min. 20 – max. 30) ,
będą wymieniane przez osoby sprzątające ;
Worki do niszczarek (30l, 60l) zabezpiecza Wykonawca (1 szt.) będzie wymieniany
przez osoby sprzątające – według potrzeb.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 25 z 44
4.
5.
−
−
−
−
−
−
−
6.
Chemia gospodarcza, materiały higieniczne do WC-tów (papier toaletowy biały 2 warstwowy 100% celulozowy rozpuszczalny, ręczniki papierowe ZZ białe), mydło w
płynie kolagenowe, środki zapachowe, środki dezynfekcyjne – zabezpiecza
Wykonawca.
Średnie miesięczne zużycie chemii gospodarczej, materiałów higieny osobistej w
WC-ach w budynku SO Opole przy ul. Ozimskiej 19:
papier toaletowy biały 2-warstwowy 100% celulozowy rozpuszczalny średnica 18 cm –
ok. 12 rolek;
ręczniki papierowe białe ZZ (250 listków w op.) – 1 karton (20 op. w kartonie);
mydło w płynie kolagenowe 5 litrów – 2 litry;
płyn do mycia naczyń typu Ludwik 5 litrów – 2,5 litra;
gąbki do naczyń (10 szt. w zgrzewce) – 1 zgrzewka;
kostki do WC zawieszane typu Domestos – 3 kostki;
odświeżacz powietrza tylko do WC dla pracowników – 2 szt.;
Podane przez Zamawiającego średnie miesięczne zużycie chemii gospodarczej,
materiałów higienicznych w WC-ach w budynku SO Opole przy ul. Ozimskiej 19, jest
informacyjne i służy jedynie do szacunkowego określenia wielkości zużycia. Nie
stanowi, zaś ilości specyfikowanej przez Zamawiającego. Wykonawca będzie
gwarantował ilości faktycznie potrzebne przy realizacji przedmiotu zamówienia
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 26 z 44
Załącznik nr 2a do SIWZ
WYKAZ POWIERZCHNI DO SPRZĄTANIA – SO Opole pl. Daszyńskiego 1
Umywalki + bidety szt.
8
44
27
30
35
106
3
40
40
144
11
35
13
-
-
10
5
9
5
I piętro
219
660
-
11
54
28
38
36
172
3
40
48
173
11
35
31
-
-
25
6
10
8
II piętro
219
550
68
10
63
26
37
39
204
3
40
43
159
12
38
21
-
-
23
6
10
7
206
601
-
11
58
7
39
33
135
3
40
41
148
8
26
17
-
-
23
6
9
6
229
67
134
-
-
-
-
-
19
13
1
8
7
25
6
19
-
-
-
5
1
3
4
160
16
-
-
-
-
-
-
7
26
-
-
1
16
-
-
-
40
27
-
-
-
-
-
Kl.schod.
„Nowa”
78
-
-
-
-
8
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kl.schod.
„Stara”
-
-
-
-
-
-
-
3
12
-
-
1
-
-
-
56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1130
2453
68
40
219
96
150
185
714
10
168
181
665
48
153
82
96
27
86
24
41
30
1231
III pietro
IV piętro
Hol
Archiw.
Razem
szt.
m2
szt.
m2
szt.
m2
szt.
m2
szt.
m2
Szt.
M2
Glazura m2
Muszle + pisuar szt.
-
dywany
508
Wykładzina
Terkett
m2
Deska
Podłogowa m2
325
Płytki gres m2
Parter
Kondygnacja
WC ilość
Drzwi
Łazienk.
(Dwustr.
Mycie)
Lustra szt.
Drzwi
Płyta
Wejś.
(Dwustr.
Mycie)
Wapień m2
Drzwi
Ppoż
Dwustr.
Mycie)
Granit m2
Okna
(dwustr.
mycie)
Boazeria m2
Okna
(Jednostr.
mycie)
261
274
307
16
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 27 z 44
Załącznik nr 2b do SIWZ
m2.
-
228
35
126
6
19
-
-
-
48
24
86
6
19
-
-
4
29
36
130
6
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
42
14
133
86
21
244
288
4
6
7
8
164
192
4
3
8
6
-
15
141
4
3
8
5
-
-
40
220
2
4
7
9
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
1
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
8
-
-
-
-
-
-
-
11
40
-
-
-
-
-
5
1
1
2
2
154
555
27
86
2
16
31
452
15
17
32
30
48
-
-
-
6
75
-
-
-
-
4
-
-
1
13
-
-
4
16
6
27
3
17
-
-
-
-
-
-
9
25
-
-
1
2
-
-
-
-
12
33
253
21
108
179
649
m2.
szt.
m2.
parter
243
351
-
6
33
51
I p.
204
267
-
7
35
II p.
140
227
36
2
26
6
69
-
7
III p.
112
721
-
-
Hol
-
-
-
Kl.sch..
Lewa str.
Kl.sch.
główna
Kl.sch.
areszt
Areszt
-
-
-
razem
Oszklenia
2-stronne
mycie
dywany
Okna 2str.mycie
szt
Oszklenia
1stronne
mycie
92
Parkiet
/mozaika
granit
3
tarkett
m2.
Płytki gres
szt.
M2
m2
.
1
szt
.
1
m2.
215
szt
.
1
42
186
-
-
35
24
101
-
1
5
46
95
52
-
-
-
-
81
-
-
-
-
104
-
13
-
-
16
142
-
-
854
1566
697
Glazura
szt
m2.
m2
Drzwi 2skrzydł.2
str.mycie
szt
szt
.
7
m2
Drzwi
łazienkow
2 str.mycie
szt
Drzwi
wejściowe
2 str.mycie
m2.
Oszkl.kulo
..
Drzwi
Ppoż 2
str.mycie
Muszle+
pisuary
Umyw.+zl
ewy+kabin
y
m2
.
-
WC
szt
.
-
lustra
Boazeria
m2
.
29
m2
173
szt
.
9
m2
.
86
M2
Kondygn.
Dz.oszk.2.
WYKAZ POWIERZCHNI DO SPRZĄTANIA – SO Opole ul. Plebiscytowa 3a
m2.
65
906
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 28 z 44
Załącznik nr 2c do SIWZ
WYKAZ POWIERZCHNI DO SPRZĄTANIA – RODK Opole ul. Ozimska 19
L.
p.
Pokój nr
Wykładz. Okna dwustronne
PCV m2 Mycie
Drzwi
Ppoż.dwustronne
mycie
m2
10
15
16
5
10
5
5
10
10
10
10
10
10
5
Szt
-
-
Szt
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Drzwi
łazienkiowe
Dwustronne
Mycie
Szt
m2
-
m2
Drzwi wejśc.
Płyta dwustronne
mycie
m2
Glazura Lustra
m2
szt
Muszle
szt
Umyw
alki
szt
1
1
4
2
1
1
-
-
1
1
1
-
300
301
302
303
304
305
305A
306
307
317
318
319
300A
Pom.gos
podarcz.
15 WC
24
25
37
12
25
12
12
24
24
25
25
25
9
5 deska
Szt
4
5
7
2
4
2
2
4
4
4
4
4
4
2
12 płytki
2
5
-
-
1
3
3
7
12
1
3
2
16 korytarz
72
lastryko
12
lastryko
1
3
2
24
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
380
57
144
2
24
16
48
3
7
20
3
3
5
1.
2
3
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17 Korytarzyk
razem
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 29 z 44
Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
(pieczątka Wykonawcy)
Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Opolu
Pl. Daszyńskiego 1
45-064 Opole
Nazwa Wykonawcy:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Nr konta i nazwa banku Wykonawcy:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
NIP ............................................................ REGON ............................................................
adres poczty elektronicznej do korespondencji: ...................................................................
nr faksu do korespondencji ...................................................................................................
1.
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu przy pl.
Daszyńskiego 1, przy ul. Plebiscytowej 3a oraz przy ul. Ozimskiej 19 zobowiązujemy się
do zrealizowania zamówienia zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.
Oświadczamy, że cena ofertowa, podana w Formularzu cenowym, stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszej oferty, obejmuje wszelkie koszty realizacji usługi
stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.
3.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego
wykonania zamówienia oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami
postępowania.
4.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został zawarty w
Załączniku nr 6 do SIWZ, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy na warunkach w niej zawartych z
Zamawiającym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 30 z 44
6.
Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. / Oświadczamy, że
oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Informacje takie zawarte są w
następujących dokumentach: ...........……………………………………………….............
…......………………………………………………………………………………………..
…......………………………………………………………………………………………..
7. Zakres rzeczowy części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę
(ów) wraz z fakultatywnym (zastępstwa) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu,
odpowiednio dla danej części zamówienia. Wypełnić jedynie w przypadku, gdy
Wykonawca zapowiada powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy (om):
.…......………………………………………………………………………………………..
.…......………………………………………………………………………………………..
8. Załącznikami do niniejszej oferty:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (druk jak Załącznik nr 1a
do SIWZ oraz Załącznik nr 1b do SIWZ oraz Załącznik nr 1c do
SIWZ);
Załącznik nr 2 – Wykaz powierzchni do sprzątania (druk jak Załącznik nr 2a do SIWZ
oraz Załącznik nr 2b do SIWZ oraz Załącznik nr 2c do SIWZ);
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy oferty (druk w załączeniu);
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich
trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, realizowanych przez Wykonawcę
w co najmniej 2 obiektach oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te
zostały wykonane należycie (druk w załączeniu);
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk w
załączeniu)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (druk w załączeniu)
Załącznik nr 7 – Koncepcja wykonywania usług sprzątania i nadzoru nad jakością utrzymania
czystości opracowana przez Wykonawcę
Załącznik nr 8 – pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie do
podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
.........................dnia ................
...................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 31 z 44
Załącznik nr 3 do oferty
( pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY OFERTY
do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi
sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego, przy
ul. Plebiscytowej 3a oraz przy ul. Ozimskiej 19”
………………………
12
…………………………
X
=
wartość miesięcznej ceny
ryczałtowej w zł netto
maksymalna wartość netto usług
sprzątania w trakcie trwania
umowy
maksymalny okres
zawarcia umowy
+
1 000
………………………
cena netto za
roboczogodzinę za
jednego pracownika
sprzątania dla zakresu
dodatkowego
(zastępstwa)
X
…………………………
=
maksymalna ilość godzin
dla zakresu dodatkowego
(zastępstwa)
maksymalna wartość netto
zastępstwa w trakcie trwania
umowy
=
…………………………
maksymalna wartość netto
usług sprzątania w trakcie
trwania umowy
………………………….
+
…………………………
=
maksymalna wartość netto
zastępstwa w trakcie trwania
umowy
maksymalna łączna wartość umowy
netto
stawka za 1 m2 usług mycia okien jednostronne
………………………
w zł netto
stawka za 1 m2 usług mycia okien dwustronne
………………………
w zł netto
………………………
stawka za 1 m2 usług prania tapicerki w zł netto
Maksymalna wartość oferty:
................................. zł netto/ bez podatku Vat
należny podatek Vat ......% w kwocie ........................... zł
co stanowi ....................................... zł brutto / z uwzględnieniem podatku VAT
(słownie: .....................................................................................................................................)
...........................dnia ................
..............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 32 z 44
Załącznik nr 4 do oferty
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT, A JEŻELI OKRES
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE,
REALIZOWAŁ LUB REALIZUJE MINIMUM 2 USŁUGI ODPOWIADAJĄCE SWOIM
RODZAJEM I WARTOŚCIĄ USŁUGOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
L.p.
A
WYPEŁNIA WYKONAWCA
Czas trwania
Nazwa i miejsce świadczenia usługi
usługi
B
C
Wartość usługi
Oświadczam, że wszystkie usługi wobec Zamawiających ujęte w niniejszym załączniku,
realizowane w ciągu ostatnich trzech lat wykonałem z należytą starannością.
Do niniejszego oświadczenia należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie zobowiązań umownych wystawione przez Zamawiających wymienionych w
powyższej tabeli.
......................... dnia ................
..............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 33 z 44
Załącznik nr 4 do SIWZ
................................
(Pieczątka Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
oświadczam, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
(miejsce, data)
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 34 z 44
Załącznik nr 5 do SIWZ
................................
(Pieczątka Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczam, że:
1. nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. nie otwarto wobec mnie likwidacji lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. nie jestem osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób
wykonujących
pracę
zarobkową,
przestępstwo
przeciwko
środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. dla spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw-ko
środowisku,
przestępstwo
przekupstwa,
przestępstwo
przeciwko
obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 35 z 44
6. dla spółek partnerskich, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7. dla
spółek
komandytowych
oraz
spółek
komandytowo-akcyjnych,
których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe-go;
8. dla osób prawnych, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową,
przestępstwo
przeciwko
środowisku,
przestępstwo
przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. dla podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary.
(miejsce, data)
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 36 z 44
Załącznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy
U M O W A NR .............................
w dniu ................... w Opolu, pomiędzy:
Sądem Okręgowym w Opolu z siedzibą przy Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole,
NIP: 754-21-26-327, REGON 000323660, działającym stosownie do Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych,
sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
(Dz. U. z 2002r. Nr 180, poz.1508 z późn. zm.), reprezentowanym przez:
………………….. – ……………………………….
………………….. – ……………………………….
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a:
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................
z siedzibą: ……………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………, REGON: …………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez: ……...........................................................................................................
pod numerem ................................ , reprezentowaną przez:
………………….. – ……………………………….
………………….. – ……………………………….
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
Preambuła
1. Umowa niniejsza jest następstwem dokonanego w dniu ............... przez Zamawiającego
wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125.000 euro na „usługi sprzątania
pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, przy ul.
Plebiscytowej 3a oraz przy ul. Ozimskiej 19” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.).
2. Strony umowy zawierają niniejszą umowę opierając się na warunkach podanych przez
Wykonawcę w ofercie, o której mowa w ust. 1 preambuły, a także na warunkach
wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonywanie usługi sprzątania ma być prowadzone przez Wykonawcę pięć razy w
tygodniu w dni robocze dla zamawiającego w godz. od 15.00 do 19.00 , z zastrzeżeniem §
1 ust 4 Umowy.
2. Wykonanie usług polega na wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków zgodnie z
treścią załącznika nr 1 do niniejszej umowy (treść jak w Załączniku nr 1a do SIWZ,
Załączniku nr 1b do SIWZ, Załączniku nr 1c do SIWZ).
3. Wykaz powierzchni objętych usługą sprzątania przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej
umowy (treść jak w Załączniku nr 2a do SIWZ, Załączniku nr 2 b do SIWZ, Załączniku
nr 2 c do SIWZ), z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 Umowy.
4. Pomieszczenia, które będą sprzątane przez Wykonawcę pod nadzorem osoby
urzędującej w godzinach 15:00 – 15:30:
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 37 z 44
Pomieszczenia mieszczące się w budynku SO Opole pl. Daszyńskiego:
−
pokój Kierownika O.Administracyjnego;
−
Kadry;
−
Sekretariat Prezesa + gabinety Prezesów;
−
Sekretariat Dyrektora. + gabinet Dyrektora;
Pomieszczenia mieszczące się w budynku SO Opole ul. Plebiscytowej 3a:
−
Pokój Przewodniczącego III Wydziału Karnego;
−
Pokój Przewodniczącego V Wydziału Penitencjarnego;
−
Pokój Przewodniczącego VII Wydziału Karnego-Odwoławczego;
−
KRK;
5. Prace, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy, mogą być wykonywane sukcesywnie, tak
aby cały zakres prac w okresie trwania umowy był wykonany zgodnie z częstotliwością
określoną w Załączniku nr 1a do SIWZ, Załączniku nr 1b do SIWZ, Załączniku nr 1c do
SIWZ).
6. Wykonawca zapewni możliwość zastępstwa w miejsce pracowników Zamawiającego w
związku z wykorzystaniem przez te osoby (m.in. urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia
chorobowego). Zastępstwo obejmować będzie 1 osobę w budynku Zamawiającego przy pl.
Daszyńskiego 1 i / lub 1 osobę w budynku przy ul. Plebiscytowej 3a. Zakres usługi
obejmować będzie czynności sprzątania wykonywane przez pracowników Zamawiającego
– realizowane przez 2 osoby zatrudniane przez Zamawiającego w wymiarze 0,5 etatu
każda (tj. 4 godziny dziennie w godz. 8.00:12.00). Wykaz powierzchni do sprzątania
wskazano w § 1 ust. 7 Umowy. Zlecenie zakresu dodatkowego następuje każdorazowo na
pisemne zlecenie Zamawiającego.
7. Pomieszczenia, które będą sprzątane przez pracowników Zamawiającego lub w razie
wystąpienia przesłanek zawartych w § 1 ust. 5 Umowy przez Wykonawcę pod
nadzorem osoby urzędującej w godzinach 8:00 – 12:00:
Pomieszczenia mieszczące się w budynku SO Opole pl. Daszyńskiego 1 (pow. sprzątania
ok. 470 m2):
−
pokoje badań (parter – pokój nr: 2, 3, 3a);
−
Kasa + przedsionek;
−
pomieszczenie Ochrony;
−
pomieszczenie Aresztu + WC + schody wiodące od aresztu do parteru;
−
Serwerownia;
−
Kancelaria Tajna;
−
Biblioteka;
−
Sala Konferencyjna + WC mieszczące się przy Sali Konferencyjnej + korytarz
przy WC;
−
Winda;
−
Biuro Archiwistów;
−
Pokój Ławników;
−
WC w piwnicy;
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 38 z 44
−
Palarnia;
−
Korytarz piwniczny;
−
obsługa Sali Konferencyjnej nr 402 (przygotowanie kawy, herbaty na
konferencje, narady, zebrania, szkolenia oraz posprzątanie naczyń po
konferencji, naradzie, zebraniu, szkoleniu);
oraz bieżące sprzątanie zabrudzeń Holu Głównego, wszystkich WC-tów, Windy i
korytarzy, klatek schodowych .
Pomieszczenia mieszczące się w budynku SO Opole ul. Plebiscytowa 3a (pow. sprzątania
ok. 400 m2):
−
pomieszczenie Ochrony;
−
Kancelaria Tajna;
−
Serwerownia (III piętro – pokój nr 308, pokój nr 309);
−
zaplecze Sal Konferencyjnych (kuchnia);
−
2 x WC III piętro (przy pokoju nr 310 oraz przy pokoju nr 311);
−
Pokoje gościnne z łazienką;
−
Winda;
−
3 x WC piwnica (WC archiwistów, WC ochrony, WC pracowników);
−
pomieszczenie warsztatu i pomieszczenie obsługi (piwnica);
−
Korytarz piwniczny;
−
Archiwa;
oraz bieżące sprzątanie zabrudzeń Holu Głównego, wszystkich WC-tów, Windy i
korytarzy, klatek schodowych oraz bieżące zabrudzenia oszkleń klatki schodowej
głównej.
8. W porozumieniu z Zamawiającym prace okresowe (np. czyszczenie polimeryzacja
podług, pranie dywanów i tapicerki krzeseł) będą mogły być wykonywane w dniach
wolnych od pracy, szczególnie, jeśli wymaga tego technologia (np. czas schnięcia
czyszczonych powierzchni).
9. Wykonawca, przy realizacji zadań wynikających z umowy, wykonywanych w
pomieszczeniach Zamawiającego, wymienionych w § 1 umowy, będzie odpowiedzialny
za:
−
odbieranie kluczy przez osoby sprzątające od pracowników ochrony za imiennym
potwierdzeniem;
−
przestrzeganie przez osoby sprzątające zasady zamykania pomieszczeń, w których
nie przebywa osoba sprzątająca;
−
przestrzeganie zasady, iż osoby sprzątające nie mogą pozostawiać kluczy w drzwiach
pomieszczeń, aktualnie nie sprzątanych;
−
zamykanie otwartych okien, gaszenie świateł w chwili zakończenia pracy w
sprzątanych pomieszczeniach;
10. Zamawiający zapewni Wykonawcy składowanie odpadów do odpowiednich pojemników,
z uwzględnieniem odpadów segregowanych z podziałem na: papier, plastiki, odpady
komunalne.
§2
Wartość umowy
1. Maksymalna wartość za realizację przedmiotu zamówienia określony w § 1 Umowy,
zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Oferty wynosi:
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 39 z 44
……….................. zł netto/ bez podatku VAT/
podatek VAT .......................................................... zł (……..%).
………………….. zł brutto / z uwzględnieniem podatku VAT /
(słownie: ......................................................................................................................... ......)
2. Wynagrodzenie za realizację miesięcznej ceny ryczałtowej za usługi sprzątania, ustalono na
kwotę:
................................. zł netto/ bez podatku Vat
należny podatek Vat ......% w kwocie ............................. zł
co stanowi ....................................... zł brutto / z uwzględnieniem podatku VAT
3. Wynagrodzenie za roboczogodzinę za jednego pracownika sprzątania w trakcie realizacji
zakresu dodatkowego (zastępstwa), ustalono na kwotę:
................................. zł netto/ bez podatku Vat
należny podatek Vat ......% w kwocie ............................. zł
co stanowi ....................................... zł brutto / z uwzględnieniem podatku VAT
4. stawka za 1 m2 usług mycia okien jednostronne:
................................. zł netto/ bez podatku Vat
5. stawka za 1 m2 usług mycia okien dwustronne:
................................. zł netto/ bez podatku Vat
6. stawka za 1 m2 usług prania tapicerki:
................................. zł netto/ bez podatku Vat
7. Strony Umowy zgadzają się na rozliczenie za okresy miesięczne wynikające z
przedstawionej przez Wykonawcę faktury, jednakże nie więcej niż na kwotę
........................................zł brutto/miesiąc (słownie: ...........................................................
złotych i .................. groszy), z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, 3, 4, 5, 6 oraz § 5 projektu
Umowy.
8. Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją umowy w tym koszt artykułów higienicznych, środków czystości, użytych
narzędzi i maszyn, dostawy, ubezpieczenia oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym
podatek VAT.
9. W przypadku gdy okres rozliczeniowy obejmuje okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy,
to należne Wykonawcy wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do liczby dni
świadczonej usługi, przy czym przyjmuje się, że miesiąc ma 30 dni.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo
lub niezgodnie z powyższymi zasadami wystawionych faktur.
§3
Warunki płatności
1. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie regulowana przelewem na
podstawie prawidłowo wystawianych faktur częściowych za okresy miesięczne, na konto
wskazane w fakturze w terminie 21 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury częściowej.
2. Rozliczanie będzie realizowane na podstawie wynagrodzenia miesięcznego netto,
powiększonego o stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, podanych
w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do Oferty.
1. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 40 z 44
§4
Termin realizacji umowy
1. Umowa zostanie zawarta na okres od 03.01.2011r. do 31.12.2011r.
2. Zamawiający przewiduje, możliwość rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy po 3
stycznia 2011, w sytuacji, gdy do podpisania umowy dojdzie po 3 stycznia 2011.
Wówczas termin realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu podpisani umowy i
kończy się 31 grudnia 2011 roku.
3. Istnieje możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym
w wypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia, jeżeli
w wyniku decyzji dysponenta wyższego stopnia, zablokowane zostaną środki finansowe
przewidziane na sfinansowanie niniejszej umowy. przypadku, o którym mowa w ust. 2-4
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonanej części umowy.
§5
Warunki dodatkowe
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami BHP i Ppoż. obowiązującymi u
zamawiającego.
2. Usługę sprzątania Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu własnego sprzętu,
środków myjących, czyszczących, konserwujących i materiałów (np. kostki WC, papier
toaletowy, ręczniki, worki do pojemników na odpady, ściereczki do czyszczenia ekranów
komputerowych) oraz osobami, za których działania jest odpowiedzialny. Wykonawca
może nieodpłatnie korzystać z wody i energii elektrycznej Zamawiającego.
3. Do realizacji wszelkich prac objętych umową Wykonawca zobowiązany jest skierować
osoby z aktualnym świadectwem niekaralności.
4. Do wykonania prac na wysokości powyżej 1m Wykonawca zobowiązany jest skierować
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
5. Wykonawca ma zamiar powierzyć Podwykonawcom następujący zakres prac:
.....................................................................................................................................
6. Usługa sprzątania winna być wykonywana przez Wykonawcę przy zastosowaniu
ogólnodostępnych środków czystości oraz środków chemii gospodarczej posiadających
atest PZH oraz za pomocą sprzętu ręcznego lub mechanicznego odpowiedniego do
rodzaju sprzątanych powierzchni, przy czym Wykonawca sam będzie dostarczał środki
czystości, środki chemii gospodarczej, artykuły higieniczne oraz zabezpieczy dla osób
wykonujących usługi sprzątania odpowiedni sprzęt ręczny lub mechaniczny.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania we własnym zakresie i na własny koszt i
uzupełniania w sanitariatach sądu następujących środków czystości, środków
higienicznych, środków zapachowych, środków dezynfekcyjnych, worków na śmieci,
gąbek do naczyń:
−
zawieszane kostki WC do muszli;
−
worki na śmieci w koszach (winny być wymieniane codziennie);
−
papier toaletowy do ubikacji biały 2-warstwowy, rozpuszczalny, 100% cellulozowy;
−
ręczniki papierowe ZZ białe;
−
odświeżacze powietrza w aerozolu;
−
mydło w płynie kolagenowe uzupełniane do dozowników w łazienkach;
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 41 z 44
−
gąbki do mycia naczyń do kącików gospodarczych w łazienkach winny być
wymieniane w przypadku zużycia poprzednich;
−
płyn do mycia naczyń.
8. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do dostarczania i uzupełniania w pomieszczeniach
sądu następujących środków: worki na śmieci w koszach i niszczarkach (dotyczy
wszystkich pomieszczeń sądu, poza sanitariatami, winny być wymieniane codziennie).
9. Wykonawca zapewnia jednolity ubiór oraz umieszczone w widocznym miejscu
identyfikatory wszystkim osobom wykonującym usługi sprzątania na terenie budynków
Zamawiającego.
10. Na czas trwania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalne
oraz pomieszczenie gospodarcze (do przechowania środków czystości i narzędzi pracy) w
każdym z budynków Zamawiającego. Pomieszczenia te udostępnione będą nieodpłatnie
na czas realizacji umowy.
11. Wykonawca może nieodpłatnie korzystać z wody i energii elektrycznej na potrzeby
wykonania przedmiotu zamówienia.
§6
Zakres odpowiedzialności
1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania prac określonych w § 1 Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym
umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz ponosić
odpowiedzialność za szkody (np. stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów szklanych,
wazonów, doniczek) powstałe wobec pracowników Zamawiającego oraz osób trzecich
(zewnętrznych), a także majątku Zamawiającego w związku z realizacją usług oraz
wskutek innych działań osób realizujących przedmiot zamówienia w imieniu
Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez cały okres umowy ważnej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu dokument, o którym
mowa w § 6 ust. 3 Umowy.
5. Za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. obowiązujące w budynkach Zamawiającego
przy wykonywaniu prac określonych w § 1 Umowy odpowiedzialny jest Wykonawca.
6. Wykonawca odpowiada za szkodę w pełnej wysokości wyrządzoną na rzeczach
pozostawionych w pomieszczeniach przez Zamawiającego i Jego pracowników (za
wyjątkiem walorów pieniężnych) oraz osoby trzecie w przypadku udowodnienia
Wykonawcy, że w wyniku Jego działania tj. osób wykonujących usługę sprzątania rzeczy
zostały skradzione, zniszczone lub uszkodzone, albo w inny sposób została zmniejszona
ich wartość.
7. W przypadku zniszczenia rzeczy, na której dokonano czynności związanych z
utrzymaniem czystości, Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości i na zasadach
określonych w niniejszej umowie stosownie do § 6 ust. 6 Umowy.
8. Wszystkie prace porządkowe będą podlegać wyrywkowej kontroli jakości przez
pracowników Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Opolu oceniających przy
pomocy obiektywnych parametrów stan zabrudzenia elementów wyposażenia, dywanów,
wykładzin i podłóg. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonanych usług
wynikających z nienależytego wykonania usług sprzątania lub nie wykonania usług
sprzątania w pełnym zakresie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na nr fax
(……………………….) wskazany przez Wykonawcę i z jego udziałem przeprowadzi
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 42 z 44
ponowną kontrolę w tym samym dniu. Z powyższej kontroli zostanie spisany protokół, w
którym zostaną wskazane nieprawidłowości oraz wskazany zostanie termin usunięcia
nieprawidłowości. Protokół podpisuje Zamawiający oraz Wykonawca.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie nieprawidłowości w wyznaczonym w protokole terminie,
Zamawiający może usunąć je własnymi siłami lub zlecić ich usunięcie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone o kwotę, jaką Zamawiający będzie musiał przeznaczyć na
usunięcie nieprawidłowości. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o zakresie
czynności wykonanych w związku z usuwaniem nieprawidłowości oraz o poniesionych
z tego tytułu kosztach.
10. Strony zgodnie ustalają, że w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy informując o tym Wykonawcę na piśmie.
11. W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, może on żądać jedynie
zapłaty za prace wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
12. Zastępcze wykonanie, o którym mowa w § 6 ust. 9 Umowy, na koszt Wykonawcy nie
zwalnia Zamawiającego od obciążenia Wykonawcy zapłatą kar umownych.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§7
Dodatkowe postanowienia umowy
Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie związanym z przedmiotem
umowy.
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zachowania tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w trakcie wykonywania
zadań związanych z niniejszą umową
b) przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji
c) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych
Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie może być
dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej.
§8
Kary umowne i odsetki
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
przez zapłatę kary umownej.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) jeżeli Zamawiający zgłosi reklamację, a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie
usunie nieprawidłowości, to po upływie wyznaczonego terminu Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto;
b) w wysokości 10 % rocznej wartości zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiającego,
c) w wysokości 0,2 % rocznej wartości zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji terminów poszczególnych usług
określonych w Załączniku nr 1a,b,c do Umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe:
a)
od kwoty brutto uwidocznionej na fakturze - za każdy dzień opóźnienia w zapłacie
należności za dostarczony przedmiot zamówienia.
Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
realizowania obowiązków określonych niniejszą umową.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
Jeżeli kwota kar umownych nie pokryje rzeczywistych strat, strony zastrzegają
uprawnienia do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych
w kodeksie cywilnym.
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 43 z 44
7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia
o obciążeniu karą umowną.
§9
Zmiany do umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej z wybranym Wykonawcą umowy
w sytuacji zmiany (przesunięcia) godzin pracy określonych w § 1 Umowy, bez zmiany
zakresu świadczonej usługi i bez zmiany kwoty wynagrodzenia.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej z wybranym wykonawcą umowy
w sytuacji zmiany osób wymienionych w § 2 Umowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
umowy i może być wprowadzona w formie pisemnego powiadomienia.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej z wybranym wykonawcą umowy
w sytuacji gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w zakresie usług sprzątania, a
także rezygnacji z danego zakresu usług sprzątania (usługi mycia okien i oszkleń, usługi
czyszczenia dywanów i tapicerki krzeseł i foteli) w przypadku konieczności odstąpienia od
danego zakresu usług sprzątania, m.in. ze względów ograniczeń budżetowych jednostki.
Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o zawieszeniu wykonania części umowy, a
następnie wprowadza zmiany do treści umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiesić wykonanie umowy w przypadku braku
środków finansowych lub też w przypadku odstąpienia od realizacji części umowy. W
takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za tylko za wykonaną część
umowy. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o zawieszeniu wykonania części
umowy, a następnie wprowadza zmiany do treści umowy.
6. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Wykonawca wprowadzi nową
stawkę z dniem wejścia w życie przy czym jeżeli zmiana stawki nastąpiła po dacie
wystawienia faktury, Wykonawca wprowadzi nową stawkę w kolejnym okresie
rozliczeniowym.
7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
9. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
10. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§ 10
Nadzór nad realizacją Umowy
1. Strony będą współpracować w ocenie stanu czystości obiektów, organizacji prac
porządkowych, a także w ocenie pracy osób sprzątających.
2. Do kontaktów oraz kontroli jakości realizowanych usług wynikających z umowy ze
strony Zamawiającego upoważnione są następujące osoby:
............................ - tel. ............................; fax. ............................; e-mail: ............................
............................ - tel. ............................; fax. ............................; e-mail: ............................
3. Do kontaktów oraz kontroli jakości realizowanych usług wynikających z umowy ze
strony Wykonawcy upoważnionym jest:
............................ - tel. ............................; fax. ............................; e-mail: ............................
............................ - tel. ............................; fax. ............................; e-mail: ............................
G-2150-4/10 SIWZ – Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu 44 z 44
4. Osoby wymienione w § 10 ust. 2 i 3 Umowy, są uprawnione do przekazywania
i przyjmowania wszelkich uwag i zaleceń w sprawach związanych z realizacją niniejszej
umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich
adresów do doręczeń pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane
sobie w związku z realizacją umowy wysyłane będą na adresy stron wskazane w
komparacji umowy, ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stanowią inaczej oraz innych właściwych przedmiotowo przepisów prawa.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się załatwić w
drodze negocjacji (polubownej), a jeśli nie osiągną porozumienia, spór poddany zostanie
pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 12
Załączniki do Umowy
Integralną część umowy stanowią:
Załącznik nr 1a,b,c do umowy – ksero Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2a,b,c do umowy – ksero Wykazu powierzchni do sprzątania;
Załącznik nr 3 do Umowy – ksero Formularza cenowego oferty Wykonawcy
.....................................................
ZAMAWIAJĄCY
........................................................
WYKONAWCA

Podobne dokumenty