SIWZ_CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia MUFLON

Komentarze

Transkrypt

SIWZ_CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia MUFLON
SPOTKANIA – TRADYCJA KULTURA I CODZIENNOŚĆ NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU
nr CZ.3.22/3.2.00/09.01298
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.1 Opis zakresu przedsięwzięcia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacja sali widowiskowej z zapleczem
miejskiego domu kultury MUFLON a w szczególności ;
a. wykonanie robót budowlanych obejmujących sale widowiskową, scenę, zaplecze sceny foyer
oraz elewacje frontową i tylną budynku MDK Muflon,
b. wykonanie instalacji sanitarnych,
c. wykonanie instalacji wentylacji,
d. wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej
jako realizacja projektu pn.” SPOTKANIA – TRADYCJA KULTURA I CODZIENNOŚĆ NA CZESKOPOLSKIM POGRANICZU” dofinansowanego środkami Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - zgodnie z zakresem określonym w Części III SIWZ.
Projekt zakłada w szczególności:
Roboty budowlane
Roboty budowlane obejmują salę widowiskową, scenę, zaplecze sceny, foyer oraz elewacje budynku
Miejskiego Domu Kultury Muflon w Jeleniej Górze. W sali widowiskowej usunięte zostaną schody,
odnowiony zostanie parkiet. Przewidziano róŜne formy aranŜacji za pomocą foteli ustawianych i łączonych w
szeregi dla publiczności w kinie teatrze i sali seminaryjnej - widownia 150 osób. MoŜliwy jest takŜe demontaŜ
siedzisk i wykorzystanie sali jako konferencyjna. Na potrzeby zajęć tanecznych zamontowane zostaną na
ścianie lustra z moŜliwością ich zakrycia podczas innych zajęć na sali. Okna zostaną zamurowane, drzwi
prowadzące do ogrodu pozostaną do celów ewakuacyjnych. Okładziny ścian i sufit podwieszony zapewnią
właściwe warunki akustyczne. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna sali, sceny i zaplecza. Instalacja
wykonana zostanie zgodnie z wymogami współczesnej techniki i technologii. Zaprojektowano poszerzenie
otworu scenicznego oraz sceny uzyskując jedną przestrzeń sceniczną z moŜliwością róŜnych adaptacji za
pomocą ścian przesuwnych i spuszczanego ekranu oraz kurtyn. Przewidziano wyrównanie poziomu
posadzki sceny.
Przewidziano remont pomieszczeń zaplecza sceny w istniejącym budynku z przeznaczeniem na garderoby
dla artystów oraz przebudowę związanych z nimi pomieszczeń sanitarnych. Garderoba damska posiadać
będzie własną łazienkę, toaleta męska zostanie utworzona na bazie istniejącego sanitariatu. Wykonane
zostanie nowe wejście do pracowni plastycznej z foyer przy holu wejściowym do sali widowiskowej,
usuwające niedogodność przechodzenia przez salę. W tym celu wykonane będzie przebicie przez mur oraz
niezbędne schody. W foyer przywrócone zostanie pomieszczenie na szatnię, wymienione zostaną drzwi
wejściowe. Odnowiona zostanie elewacja frontowa i tylna budynku. Wykonane zostanie zadaszenie przy
wejściu dla widzów. Na bocznej ścianie umieszczona zostanie tablica informacyjna z repertuarem. Drzwi
prowadzące do pracowni plastycznej zostaną zastąpione otworem okiennym i zlikwiduje się zewnętrzne
schody. Wyrównana zostanie nawierzchnia przy budynku i zlikwidowane bariery architektoniczne dla osób
niepełnosprawnych. Po lewej stronie frontowej budynku wykonana zostanie nadbudowa dla umieszczenia
centrali wentylacyjnej oraz wykonane zostanie nowe wejście dla artystów, bezpośrednio przy parkingu.
Elewacja tylna budynku od strony ogrodu otrzyma nowy wystrój - cokół z płytek klinkierowych, powyŜej tynk
z boniowaniem poziomym. Zostanie wykonane docieplenie ścian i stropodachów. Wyburzenie ścian
zaplecza sceny powodować moŜe konieczność remontu elementów dachu. Zostaną wykonane izolacje
przeciwwilgociowe.
SIWZ Część III Opis przedmiotu zamówienia – „Spotkania – Tradycja Kultura i Codzienność na Czesko-Polskim
Pograniczu”
umowa nr MDK ....../10 - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY MUFLON
Instalacja odgromowa
Dla urządzeń wentylacyjnych t.j. centralki wentylacyjnej, agregatu skraplającego przewodów wentylacyjnych
przewiduje się zastosowanie instalacji odgromowej.
W zakres .usługi wchodzi: montaŜ tablicy rozdzielczej TR , wykonanie instalacji elektrycznej Sali widowni i
zaplecza, prace regulacyjno i pomiarowe.
Instalacja wentylacji
Przewidziano wyposaŜanie budynku w układ wentylacji mechanicznej przystosowany do późniejszej
rozbudowy o funkcje chłodzenia nawiewanego powietrza.
Dla zapewnienia właściwych parametrów termicznych oraz projektuje się układ wentylacji wyposaŜony w
centralę nawiewno-wywiewną prod. VTS (lub inne równowaŜne) w wykonaniu zewnętrznym, o wydajności:
LN-1:
Vn=6000m3/h
LW-1:
Vw=5700 m3/h
Podstawowe parametry centrali określa dokumentacja projektowa.
Centrala wentylacyjna stabilizować będzie parametry powietrza (temperaturę) na wywiewie wymagań
odpowiedniej wentylacji dla poszczególnych pomieszczeń.
Centrala i elementy instalacji będą wyciszone do poziomu odpowiadającym normom głośności.
Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
Zasadniczo, istniejące instalacje wod.-kan. w modernizowanym obiekcie pozostaną niezmienione. Wymianie
ulegnie armatura sanitarna oraz przybory. Wyjątek stanowią dwa pomieszczenia sanitarne, w miejscu
których powstanie łazienka, wyposaŜona w miskę ustępową, prysznic i umywalkę. Przybory te podłączone
zostaną do istniejących odpływów kanalizacji sanitarnej. Prace obejmują wykonanie nowych instalacji ciepłej
i zimnej wody, demontaŜ i montaŜ armatury, zabezpieczenie antykorozyjne, próby, regulacje, instalacja
wod.-kan., demontaŜ przyborów sanitarnych i orurowania, montaŜ przyborów sanitarnych i orurowania.
Prace te dotyczą zaplecza sceny Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury Muflon w Jeleniej Górze.
Wymieniona zostanie instalacja hydrantowa w budynku. Wymiana istniejącej instalacji hydrantowej oraz
dostosowanie jej do wymogów p.poŜ. (5 punktów)
Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji
projektowej oraz przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ
Zakres przedmiotu zamówienia publicznego obejmuje ponadto:
1. Zainstalowanie podliczników energii elektrycznej i wody i pokrycie kosztów zuŜycia energii
elektrycznej i wody na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Zainstalowanie oświetlenia tymczasowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia stałym dozorem części przejętego obiektu.
4. PrzedłoŜenie na piśmie, w terminie 7 dni od podpisania umowy, informacji w jakich godzinach
prowadzone będą roboty budowlane.
5. Urządzenie placu budowy oraz zapewnienie bezpiecznego sposobu składowania i przechowywania
materiałów.
6. Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zabezpieczenie dostępu
osób trzecich i zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przebiegających przez plac budowy.
7. BieŜące usuwanie materiałów, śmieci i odpadów.
8. Zapewnienie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego na terenie budowy i utrzymanie ogólnego
porządku na budowie oraz okresowa kontrola tych zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zaleceniami BHP, bezpieczeństwa poŜarowego i ochrony środowiska
9. Dokonywanie zgłoszenia gotowości do odbiorów robót zanikających, częściowych i odbiorów
końcowych wraz przedłoŜeniem wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym
atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje, DTR (dokumentacja
techniczno-ruchowa) i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, inwentaryzacje
powykonawcze instalacji, obiektów i części obiektów).
10. Prowadzić dziennik budowy
11. Uczestnictwo w odbiorach (częściowych i końcowym) w terminach wyznaczonych przez
Zamawiającego.
12. Terminowe wystawiane faktur po dokonaniu odbiorów robót (częściowych lub końcowego) oraz
podpisaniu stosownych protokołów odbioru.
__________________________________________________________________________________________
– „Spotkania – Tradycja Kultura i Codzienność na Czesko-Polskim
Pograniczu”
umowa nr MDK ....../10 - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY MUFLON
SIWZ Część III Opis przedmiotu zamówienia
13. Zgłoszenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego
pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.
14. Pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa ruchu (chodnika bądź jezdni).
15. Pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem istniejącej infrastruktury,
16. Stosowane materiały muszą być zgodne z projektem i obowiązującymi normami.
odbioru
1.2 Informacje ogólne
1.1
2
Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o Kosztorys Ofertowy,
SIWZ, równieŜ zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi,
które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem, a w szczególności koszty urządzenia placu
budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne, niezbędne dla
prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia.
. Obowiązki Wykonawcy
2.1
Stosowanie odpowiedniego oznakowywania dokumentacji oraz korespondencji bieŜącej, zgodnie z
wytycznymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
2.2 Przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca:
• PrzekaŜe Specjaliście ds. Inwestycji Plan Zarządzania Jakością oraz Program bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia na budowie,
• ustali z Specjaliście ds. Inwestycji rodzaje i wzory dokumentów dotyczących realizacji umowy
oraz sposób ich obiegu, z uwzględnieniem wzorów dokumentów obowiązujących dla Projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
• WyposaŜy biuro budowy w zakresie niezbędnym do naleŜytego wykonywania umowy oraz
uwzględni w ramach swojego budŜetu koszty organizacji, prowadzenia i utrzymania tego biura.
2.3
W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do składania sprawozdań z realizacji
inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym:
• sprawozdania częściowe – sporządzi w celu przygotowania faktury częściowej oraz
przekaŜe Specjaliście ds. Inwestycji. Sprawozdanie winno zawierać: informację z postępu
robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego, informacje o powstałych
problemach, plan robót na kolejne miesiące, zaawansowanie finansowe oraz prognozę
wydatków na kolejne miesiące, fotografie dokumentujące postęp robót, wykaz ewentualnych
zmian z podaniem ich wartości,
• sprawozdania ad hoc – w zakresie ustalonym przez Specjaliście ds. Inwestycji
• sprawozdanie końcowe (Raport końcowy )- sporządzi i przekaŜe Specjaliście ds.
Inwestycji w terminie 8 dni od końcowego rozliczenia rzeczowo – finansowego robót.
Sprawozdanie winno zawierać wszystkie informacje dotyczące wykonania prac budowlano instalacyjnych wraz z przeprowadzoną analizą zgodności wykonanych robót z załoŜonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz analizę głównych problemów i proponowane
zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze; Zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego sprawozdanie końcowe będzie stanowiło
podstawę zwolnienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy dla Wykonawcy.
•
Szczegółowy zakres raportu ustali Specjalista ds. Inwestycji w porozumieniu z Zamawiającym.
__________________________________________________________________________________________
– „Spotkania – Tradycja Kultura i Codzienność na Czesko-Polskim
Pograniczu”
umowa nr MDK ....../10 - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY MUFLON
SIWZ Część III Opis przedmiotu zamówienia