Załącznik nr 7 do SIWZ Doświadczenie zawodowe

Transkrypt

Załącznik nr 7 do SIWZ Doświadczenie zawodowe
Załącznik nr 7 do SIWZ
_____________________
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
Doświadczenie zawodowe
Wykaz prac elektrycznych zgodnych z zakresem opisanym w pkt 11.5 SIWZ.
Lp.
Nazwa i adres
Zleceniodawcy
Okres
prowadzonych
robót (od – do)
Przedmiot robót budowlanych
Wartość
robót
(zł)
*) Należy dołączyć poświadczenia potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
___________________
miejscowość
________________
data
________________________
podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej

Podobne dokumenty