Amerykański satyrykon - perwersja rzeczywistości

Transkrypt

Amerykański satyrykon - perwersja rzeczywistości
Amerykański satyrykon - perwersja rzeczywistości
Data publikacji: 28.08.2007
“Zepsuci ludzie wiwatują oszalałemu cesarzowi.”
„Pieniądz jest barometrem cnoty społeczeństwa. Kiedy się widzi, Ŝe handlu dokonuje się nie
za obopólną zgodą, lecz pod przymusem – kiedy się widzi, Ŝe po to, aby móc produkować,
musi się uzyskiwać zgodę od ludzi, którzy nie produkują niczego – kiedy się widzi, Ŝe
pieniądze płyną do tych, którzy nie handlują dobrami, ale tylko przywilejami – kiedy się
widzi, Ŝe ludzie się bogacą przez nieuczciwe zyski i manipulacje, raczej niŜ poprzez pracę i
twoje prawa nie zabezpieczają cię przeciwko nim, ale zabezpieczają ich przeciwko tobie –
kiedy widzi się, Ŝe korupcja bywa nagradzana, a uczciwość staje się osobistym poświeceniem
– wowczas wiesz, Ŝe twoje społeczeństwo jest skazane na zagładę”.
Ayn Rand („Kapitalizm: Nieznany Ideał”)
Z jakiegoś powodu – moŜe tylko dla zabicia czasu – stało się obecnie jakoś modne – a
przynajmniej dozwolone – krytykowanie nadzwyczaj chorego umysłowo, na wskroś
kryminalnego i straszliwie nieludzkiego przedstawienia, odgrywanego przez to, co jest
potocznie znane w Waszyngtonie w dzisiejszych czasach, jako Administracja Busha.
A jednak z uwagi na gorliwe poparcie telewizyjnych sieci, relacjonujących bestialską rzeź
nieszczęsnych obywateli bezbronnych krajów przez wojska USA i kontynuujące się
bezprawie tych, którzy odpowiedzialni są za prawa naszego narodu, nic znaczącego nie
zostało jeszcze osiagnięte przez owych „zacofanych” jak ja i wy, wciąŜ lgnących do
wypłowiałego, sprostytuowanego snu o wolności i sprawiedliwości dla wszystkich, na którym
nasz kraj został rzekomo ufundowany.
To fakt, było nieco mielenia językami o tym, jak Ameryka zrzuciła swe radioaktywne tortury
na Afganistan i Irak, po wygłoszeniu gigantycznych kłamstw, które nigdy by nie przeszły w
dyskusji ośmioklasistów, ale niemniej zdołały zahipnotyzować całą publiczność
amerykańską, podczas gdy te masakry miały miejsce.
Ale identyfikacja sedna problemu, który zmienil Amerykę z obiecującego kotła finansowych i
społecznych sposobności w ponury gułag chciwości i nieuczciwych zysków – jest jeszcze
bardzo odległa.
I moŜe się nigdy nie zdarzyć. Nigdy jeszcze nie miała miejsca. Wszystkie te sławne zbrodnie,
o których wszyscy mówimy, nigdy nie zostały rozwiązane. A przynajmniej Ŝadni z
prawdziwych sprawców nigdy nie zostali postawieni w stan oskarŜenia, chociaŜ kilka
wygodnych kozłów ofiarnych uległo egzekucji.
Intensywne powiewanie flagą i podwyŜszone standardy bezpieczeństwa, którym towarzyszą
bezczelne, ale nieprawdziwe twierdzenia, jakoby ukrócone wolności miały być jednoznaczne
z większym bezpieczeństwem – kontynuują zalegać publiczne dyskusje o tych sprawach, co
ujawnia się w koncentracji na mało waŜnych kwestiach ze strony obecnej paczki
prezydenckich stręczycieli-Demokratów, którzy podobnie jak i reszta kraju - są po prostu zbyt
nieszczerzy, aby przyznać, Ŝe poza czerwonymi, białymi i niebieskimi dekoracjami leŜy
Ŝądna krwi bestia, która kanibalizuje obecnie nawet swych własnych obywateli w
desperackim wysiłku nasycenia nieskończonych apetytów milionerów, którzy operują
machiną wojenną.
Oczywiście, zadaje się pytania co do kłamstw uŜytych dla usprawiedliwienia tych wojen, ale
ludzie, którzy kłamali kontynuują wiktymizację obywateli, którzy umierają, zarówno w
domu, jak i za granicą. Nikt o jakiejkolwiek znaczącej pozycji społecznej na całym świecie
nie zakwestionował jeszcze w powaŜny sposób ani jednego z podejrzanych wydarzeń, które
umoŜliwiły Ameryce – poprzez patriotyczną mobilizację opinii publicznej – wyjście z
ukrycia, jako światowemu mordercy do wynajęcia.
I pośród tych rozmów o zdradziecko nielegalnych procedurach w ujawnieniu Ŝony
ambasadora, która mogła być agentką CIA, nie zaistniała wciąŜ Ŝadna dyskusja na kluczowe
tematy, które katapultowały tę względnie trywialną sprawę na czołówki wiadomości.
Zbrodniarze muszą dopiero zostać schwytani, poniewaŜ, na nieszczęście dla nas wszystkich,
są oni wciąŜ tymi samymi, którzy dowodzą policją i wojskiem, aby juŜ nie wspomnieć stacji
telewizyjnych i głównych gazet.
Ale na samym czele pośród milczących wspólników są obywatele amerykańscy o wypranych
mózgach, którzy akceptują owe rozwodnione wiadomości, jak więźniowie, którymi teŜ
faktycznie są, spoŜywający patetyczną, sztucznie spreparowaną papkę z tekturowych pudełek
w swych smutnych miastach o pozamykanych sklepach, bezrobociu i mrących z głodu
starcach.
Jak to się dzieje, Ŝe młodzi reporterzy, o szeroko otwartych oczach, są w stanie kończyć
najlepsze z amerykańskich college’ów ( nie Harvard: to obecnie jest izraelską uczelnią) i
wiedzieć o Ŝołnierzach amerykańskich, zaśmiewających się podczas praktykowania strzelania
do celu do nieuzbrojonych irackich cywilów i po prostu odwracać głowy i nie pisać o
podobnych wydarzeniach, poniewaŜ akceptują oni zboczoną propagandę o bezpieczeństwie
narodowym, usprawiedliwiającą masakry niewinnych cywili?
Jak to się dzieje, Ŝe uczęszczający do kościołów amerykańscy rodzice, mogą pozwolić swym
ukochanym dzieciom zakładać dumnie swe mundury, kiedy wiedzą oni - albo teŜ powinni
wiedzieć! – Ŝe owe dzieci będą Ŝyć z przekleństwem nieuleczalnych chorób, spowodowanych
przymusowymi szczepieniami oraz zatrutą uranem amunicją, którą będą musieli uŜywać pod
rozkazami?
Jak to się dzieje, Ŝe nasi najbardziej szanowani męŜowie stanu i przywódcy religijni mogą
pozostawać w milczeniu, kiedy wiedzą oni, Ŝe ewidencja największej, najokropniejszej
zbrodni w amerykańskiej historii została rozmyślnie zniszczona, bez dokładnego zbadania
przez ekspertów, którzy mogli ujawnić jak ta zbrodnia została popełniona? Jak mogą oni
milczeć, kiedy ich rząd wmawia milionom ludzi, Ŝe ich powietrze jest zdrowe do oddychania,
kiedy tak nie jest; milczeć kiedy wielkie kompanie farmaceutyczne wymuszają wyrokiem
sądowym obligatoryjne szczepienia ich dzieci, które zmieniają wiele z nich w wegetujące
rośliny, a zrozpaczeni rodzice nie mogą nawet wystąpić o odszkodowanie do twórców tych
trucizn?
Jak to się dzieje, Ŝe amerykańscy obywatele mogą mieć udostępnione zapisy w podczerwieni
z masakry w Waco, które ukazują agentów federalnych, strzelających w głowy małym
dzieciom, Ŝe mogą oni mieć udokumentowaną ewidencję szanowanych generałów,
wyjaśniającą, jak to liczne bomby przymocowane były do filarów tego budynku w Oklahoma
City, Ŝe są oni w stanie widzieć przekonywujące zdjęcia, wskazujące, Ŝe Ŝadne z owych
trzech samolotów, które wystartowały, pełne szczęśliwych ludzi, owego słonecznego poranka
w dniu 11 września, 2001, nie były tymi samymi samolotami, które uderzyły w swe krwawe
cele … jak to jest, Ŝe Amerykanie są w stanie odwrócić się od tych rzeczy i nie ….?
Ci z ludzi o dobrych intencjach na świecie, którzy ostroŜnie sugerują, Ŝe nie posiadają
obiekcji wobec zachowania się amerykańskich obywateli, ale jedynie amerykańskiego rządu,
który ich tak denerwuje, Ŝe …. ci ludzie nie mają racji.
Coś się ścięło w amerykańskim krwioobiegu.
Uczciwość i rzetelność celu są obecnie jedynie historycznymi reliktami w rzadko
odwiedzanym muzeum, które przechowuje teraz amerykańską Konstytucję.
Być moŜe istnieje zbyt wiele tych nuklearnych elektrowni, redukujących liczbę szarych
komórek w typowym amerykańskim mózgu. MoŜe są to chemiczne dodatki do Ŝywności,
środki anty-depresyjne, linie wysokiego napięcia, telefony komórkowe, HAARP,
subliminalne obrazy w reklamach, maskowane dźwieki w nagraniach muzycznych, eliminacja
waŜnych faktów historycznych z naszych podręczników szkolnych ( ktokolwiek moŜe wie o
decyzji z Santa Clara? NajwaŜniejszej zmianie prawa w amerykańskiej historii), szczepionki
dla dzieci, fluor w wodzie pitnej…. ta lista mogłaby wypełnić całą ksiąŜkę.
I wszystko na tej liście, począwszy od aspartame (słodzik) do środowiskowych,
termoplastycznych estrogenów – wywarło debilizujący efekt na amerykańskiej psychice,
wykrzywiając ją w umysłach naszych Ŝołnierzy, którzy zamiast być kimś, kto zabezpiecza i
broni przyrodzonych praw ludzi do własnego domu i szczęścia, stali sie kimś, kto myli w
swych halucynacjach rzeczywistych ludzi w chustkach i turbanach z martwymi figurami ze
swych gier video, którzy w ten sposob stają sie martwymi figurami na jakichś odległych,
pustynnych drogach, szybko zapominanymi w drodze powrotnej do obozu, gdzie moŜna
spędzić resztę czasu „ na haju”.
Z całą pewnością szkoły mają z tym coś do czynienia i media tak samo, jako Ŝe wspólnie
zmieniły one amerykańską psychikę - ze współczującego poszukiwacza sprawiedliwości w
auto-destrukcyjny, nienawidzący siebie narcyzm.
Hmmm, brzmi to, jak ktoś, kogo znamy, nieprawdaŜ? MoŜna by powiedzieć psycho-anal-iza?
I dochodzimy do wielkiego tematu, tego, za mówienie o którym, nazwą was antysemitą.
Pomyślcie o tym, moi przyjaciele. Wszystkie media, szkoły, szpitale, wszystkie filmy, cały
narodowy system telefoniczny. DuŜo, bardzo duŜo rządu.
Amerykańskie nastawienie mentalne zmieniło się w ostatnich 40 latach z „Ŝyj i pozwól Ŝyć
innym” – na „wykonuj rozkazy naszych przywódców”, nawet jeśli wiesz, Ŝe kłamią. Czy
zastanawialiście sie kiedy dlaczego tak się stało? Czy dziwiliście się kiedy, kto to uczynił?
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, kto pracuje cięŜko nad tym, aby zmienić nasze
młodociane córki w prostytutki na okładkach narodowych czasopism i w pasaŜach naszych
błyszczących centrów handlowych? Kto, jak myślicie, jest właścicielem owych magazynów,
owych centrów?
W podobny sposób, jak my wzięliśmy bezwartościowe ziemie w Ameryce i uwięziliśmy na
nich oryginalnych mieszkańców naszego kontynentu, tak i w Izraelu buduje się gigantyczne
mury, aby odgrodzić niewygodnych ludzi świata, tych, którzy kiedyś posiadali te ziemie,
zanim zostały im skradzione. Kiedy podobne mury zaczną być wznoszone w Ameryce,
będziecie wiedzieć, Ŝe gra naprawdę się skończyła. W tej chwili, jedyne co mamy, to liczne,
ogrodzone drutem kolczastym miejsca, gotowe na przyjęcie naszych własnych,
niewygodnych obywateli.
Amerykański Satyrykon, historia oszalałego cesarza, któremu wiwatują zepsuci ludzie,
owinięci w czerwone, białe i niebieskie, nazywane przez niektórych Starą Glorią, ale czasami
gorzej, o wiele gorzej przez wiekszość ludzi na świecie.
Ciąg dalszy nastąpi - jeśli czas, rozkładająca się atmosfera i sadystyczny rząd na to pozwolą.
Autor: John Kaminski
Tłumaczenie: Krystyna Kruk
Źródło: Alternatywa
OD TŁUMACZA
John Kaminski jest autorem ksiąŜki „America’s Autopsy Report” – zbioru internetowych
esejów, opublikowanych przez Dandelion Books. Aby zakupić kopię, pozwalając Autorowi
przetrwać trudne czasy, moŜna klikać tutaj lub jeśli wolicie czytać te eseje za darmo,
znajdziecie je na stronie dostępnej tutaj.
Dodatek:
(...)A Goldsmith nader trafnie zauwaŜa: “JeŜeli społeczeństwo zostanie dotknięte epidemią,
PNB zwiększa się na skutek budowy nowych szpitali oraz zatrudnienia nowych pracowników
w słuŜbie zdrowia. JeŜeli rośnie współczynnik popełnionych przestępstw, PNB równieŜ
wzrasta wraz z liczbą policjantów i budową nowych więzień. /…/ Koszty ponoszone z tytułu
chorób nowotworowych szacuje się w Stanach Zjednoczonych na około 110 mld dolarów
rocznie, co stanowi 1,7% produktu narodowego brutto; koszty wynikające z naduŜywania
narkotyków szacuje się na 200 mld dolarów, czyli 3,1% PNB, koszty z tytułu popełnionych
przestępstw na 163 mld dolarów, lub inaczej 2,6% PNB. JuŜ te trzy dziedziny dają 473 mld
dolarów, co stanowi 7,4% udziału w PNB, i udział ten nadal rośnie”. Stany Zjednoczone mają
chyba najbardziej dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, a jednocześnie analitycy Ŝycia
społecznego biją na alarm z powodu narastających lawinowo negatywnych zjawisk. Mówią o
zapaści Ameryki, a jednocześnie panowie z Wall Street zachwycają się “cudem
gospodarczym”.(...)
cytat z: http://wolnemedia.vae.pl/1493