Felietony - XL LO im. Stefana Żeromskiego

Transkrypt

Felietony - XL LO im. Stefana Żeromskiego
Spis treści
Redakcja
Redaktor naczelna: Gabriela Łuc
Zastępca redaktora : Aleksandra Chomicka
Teksty: Hania Dancewicz, Julia Lorenc, Kasia Tomaszewska, Dominik Jodłowski,
Dominika Kurowska, Zuzanna Włodarczyk, Patryk Kachniarz, Zuzanna Kowalczyk
Wykonanie okładki: Joanna Baska
Skład numeru i szata graficzna: Bartosz Czapla
Konsultacja: p. Barbara Ropel, p. Julia Tonkowicz , p. Ewa Okulska - Chmielewska
Opiekun: p. Artur Nowaczyk
2
Wstępniak
N ow y r o k s z kol n y. N o t a k . W s um i e t o j u ż od dw óc h
m i e s i ę c y . A l e c h y b a m a ł o kt o z a u w a ż a j a k t e n c z a s l e c i ,
z w ł a s z c z a w Ż e r om i e . J e s z c z e n i e t a k da w n o t e m u
w s t a w a l i ś m y z m yś l a m i c a ł ko w i c i e w o l ny m i o d ka r t kó w e k,
s p r a w dz i a nów c z y w ypr a c ow a ń. A l e w s z y s t k o c o p i ę k ne
s z y b ko pr z e m i j a . Z a pe w ni a m W a s , ż e p r z e z na j b l i ż s z e
m i e s i ą c e n i kt ni e b ę dz i e s i ę n ud z i ł ( n i e s t e t y ) .
T r o c hę s i ę p oz m i e ni a ł o , z w ł a s z c z a w k a d r z e
p e da g og i c z n e j g dz i e pr z y był o ki l k u na uc z yc i e l i , t a k j a k
p r z y był o kl a s bi ol ogi c z no­ c h e m i c z ny c h . T a kż e r e da k c j a
W a s z e j na j u koc ha ńs z e j ga z e t y . N i e p i s z e j u ż by ł a n a c z e l na
K a r ol i na M a t e l a , kt ór ą po c hł o ną ł w i r p o w t a r z a n i a hi s t or i i i
p i s a ni a w yp r a c ow a ń na pol s ki .
A l e z a t o m a m y s po r o n ow yc h os ó b, kt ór yc h ś l a d y p i ór
z n a j dz i e c i e n a kol e j nyc h s t r on a c h . B ę dz i e c i e m o g l i pr z e c z yt a ć
m . i n . o pi l o t a c h pi e r w s z e j w oj n y ś w i a t ow e j , c z y o P ok o j ow e j
N a g r odz i e N ob l a . P oj a w i s i ę t a k ż e r e l a c j a z e s po t ka n i a z
A n dr z e j e m W r o n ą o r a z z ga l i B e l f e r t h e B e s t ­ i a . M a m y
r ów n i e ż dw i e no w e r ubr yk i : k ul t ur a l na i z n a j w a ż ni e j s z y m i
w y a r z e ni a m i . B ę dz i e c i e m o gl i pr z e c z y t a ć f e l i e t on o f i z y c e
j a k o w i e l ki e j pa s j i . Z i nne j , m r o c z n e j s t r o ny m a m y a r t yk u ł y o
c m e n t a r z a c h or a z o c z a r o w ni c a c h . Z n a j dz i e c i e t e ż t r o c h ę
t w r c z oś c i w ł a s n e j , c z yl i o po w i a da n i e .
Z m i a ny z m i a na m i , a l e p r o gr a m s t a ł y X L L O w s z y s c y
z n a m y. M i m o s p ot ka ń z c i e k a w y m i l u dź m i , ś pi e w a ne k
p a t r i ot yc z nyc h, kt ór e j uż ni e dł u g o, c z e k a na s s p oo o r o p r a c y .
D l a t e go ż y c z ę W a m w s z ys t ki m d u ż o s i ł i w yt r w a ł oś c i w
c o dz i e nnyc h pr z y go t ow a ni a c h d o t e j s t r a s z n e j m a t u r y ( m a m
n a dz i e j ę , ż e n i e b ę dz i e t a k t r ud na j a k w s z ys c y m ó w i ą ) .
O d po c z y w a j c i e c z a s a m i , bo s z ko ł a t o p o no ć ni e w s z y s t k o ( a l e
z a d a nka z m a t m y i t a k ka ż dy m us i r o b i ć ) .
Powodzenia :)
G a b r i e l a Ł uc
3
Wydarzenia
Polacy Mistrzami Świata?
Jedenasty października 2014r. Ten dzień
wszystkim polskim kibicom piłki nożnej na długo
zapadnie w pamięci! Nasi piłkarze po raz pierwszy
wygrali z narodową drużyną Niemiec! Jest to ogromne
wyróżnienie ponieważ reprezentacja tego kraju niecałe
3 miesiące temu w Brazylii wywalczyła sobie tytuł
Mistrza Świata. Zwycięski mecz zakończyliśmy
wynikiem 2:0 . Gole strzelili Arkadiusz Milik i
Sebastian Mila, ale niewątpliwie wielkim bohaterem
tego spotkania jest również Wojciech Szczęsny, który
obronił nie jedną pilkę lecącą w światło bramki. Tego
nie spodziewał się chyba żaden, nawet najbardziej
zagorzały kibić. Złośliwi mówią, że udało nam się to
tylko dzięki temu, że Niemcy grali w składzie bardzo
okrojonym z najlepszych zawodników ( po MŚ
reprezentacyjne kariery zakończyli bowiem
doświadczeni Philipp Lahm, Per Mertesacker czy
Miroslav Klose. W dodatku Die Mannschaft w ostatnim
czasie nawiedziła plaga kontuzji, z powodu której do
Warszawy nie mogli przyjechać: Mesut Oezil, Sami
Khedira, Bastian Schweinsteiger czy też Marco Reus).
Mimo wszystko mocno upragnione zwycięstwo i tak
niezmiernie cieszy polskich kibiców i sprawia, że
rośnie nam apetyt na więcej takich niespodzianek!
4
Wydarzenia
Nagroda Nobla
Jedna z najbardziej prestiżowych nagród na świecie
przyznawana w kilku różnorodnych kategoriach.
Otrzymanie jej to ogromny zaszczyt i wyróżnienie, które
w tym roku otrzymali w dziedzinie:
Fizyki:
Isamu Akasaki,
Hiroshi Amano,
Shūji Nakamura
Chemii:
Eric Betzig,
Stefan Hell,
William Moerner
Fizjologi lub medycynie:
Edvard Moser,
May­Britt Moser,
John O´Keefe
Pokojowa:
Kailash Satyarthi,
Malala Yousafzai
Literatura:
Patrick Modiano
5
Wydarzenia
Ciekawym nazwiskiem na tej liście jest na pewno Patrick
Modiano, francuski prozaik. Szwedzka Akademia doceniła
pisarza "za sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił
najbardziej niepojęte ludzkie losy i odsłaniał świat czasu
okupacji". Przed ogłoszeniem, że to właśnie on jest
laureatem nagrody, w Polsce nie był on zbyt
rozpoznawalną postacią. Jednak w swojej ojczyźnie cieszy
się wyjątkową popularnością. Warto wspomnieć, że
Modiano jest 11. laureatem literackiego Nobla
pochodzącym z Francji. Co ciekawe: o tym, że wzbogacił
się o 8 mln koron szwedzkich (1,1 mln dolarów), autor
musiał dowiedzieć się z mediów. Szwedzkiej Akademii nie
udało się z nim skontaktować przed ogłoszeniem nazwiska
szczęśliwca.
6
Wydarzenia
Plaga Eboli
Słyszymy o niej w każdym radiu, każdych wiadomościach i
wszystkich programach śniadaniowych. Ebola­ to choroba,
która opanowała światowe media i zabiła już w sumie
3439 osób, jak wynika z danych Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Objawy choroby, zidentyfikowanej po raz
pierwszy w 1976 roku, to gorączka, dreszcze, krwawienie,
wymioty i biegunka. Symptomy pojawiają się w okresie od
dwóch do 12 dni od zarażenia. Choroba ta zaczęła zbierać
żniwo i rozprzestrzeniać się na skalę światową w marcu
tego roku. W Polsce trwają gorączkowe przygotowania
szpitali i ich personelu na wypadek pojawienia się
zarażonych tą chorobą w naszym kraju. Jednak władze i
statystyki uspokajają. Prawdopodobieństwo zarażenia się
ebolą w Polsce i jej masowego rozprzestrzenienia na
terenie naszego kraju jest bardzo niewielkie.
7
Wydarzenia
O co chodzi z tymi jabłkami?
7 października 2014r w naszej szkole pojawiły się prawie
3 tony jabłek. Chodząc korytarzami naszej szkoły, na
każdym kroku mogliśmy natknąć się na skrzynkę pełną
skarbów z polskich sadów, a cały budynek wypełniony był
ich zapachem. Ale często pojawiało się pytanie, skąd one
się tutaj wzięły?! Już wyjaśniam. Po nałożeniu przez Rosję
embarga na polskie owoce, ruszyła akcja „Jedz jabłka na
złość Putinowi", której celem jest wspieranie lokalnej
gospodarki, poprzez likwidację luki w rynkach zbytu
owoców. Zdecydowano, że nadwyżka jabłek trafi m.in. do
szkół i przedszkoli. Agencja Rynku Rolnego i Związek
Nauczycielstwa Polskiego porozumiały się w sprawie listy
placówek, które będą mogły odebrać owoce, na której
między innymi znalazła się nasza szkoła. Jak
dowiedzieliśmy sie na gali "Belfer the Best­(ia)" to
jeszcze nie koniec. Do końca roku mamy dostać dodatkowe
8
Wydarzenia
W czym Polska jest lepsza
od Francji, USA
i Wielkiej Brytanii?
M i ę d z y na r odow a o r g a n i z a c j a „ R e po r t e r z y b e z G r a ni c ”
u z n a ł a P o l s kę z a j e d e n z c z oł ow yc h kr a j ów , j e ś l i c hodz i o
w o l n o ś ć m e di ó w na ś w i e c i e .
W n a j no w s z ym r a p or c i e z n a c z ni e gor z e j o d na s o c e ni ono
t a k i e p o t ę g i w ol n e j pr a s y j a k F r a nc j a , U S A . N a w e t W i e l ka
B r yt a n i a , k t ór a ba r d z o c z ę s t o ( t a k ż e pr z e z s i e bi e ) j e s t
s t a w i a na z a w z ó r b e z s t r onn oś c i i w ol noś c i m e di ów z na l a z ł a
s i ę na z a l e dw i e 3 3.m i e j s c u w r a nki ng u. P ol s ka z o s t a ł a
s k l a s y f i ko w a na na 19. m i e j s c u, c o oz na c z a a w a ns o t r z y
p oz y c j e w s t o s unk u d o z e s z ł e go r oku. K ol e j ny r o k z r z ę du
n a j w y ż e j oc e ni o na z os t a ł a F i n l a ndi a .
9
Wydarzenia
Wielkie wydarzenie dla
historii Żydów polskich!
2 8 p a ź d z i e r n i k a 20 14 r w W a r s z a w i e odby ł o s i ę ot w a r c i e
p i e r w s z e j s t a ł e j w ys t a w y w M u z e um H i s t or i i Ż yd ów
P o l s k i c h P O L I N ( po l i n t o „ t u o d poc z ni e s z ” , bo t a k w j ę z y ku
h e b r a j s k i m Ż y d z i na z y w a l i da w n ą P o l s k ę ) . U c z e s t ni c z ył y w
n i m t a k z n a c z ą c e o s o by j a k: pr e z yde nc i P ol s ki i I z r a e l a ­
B r on i s ł a w K om or o w s ki i R e uw e n R i w l i n or a z pr e m i e r P ol s ki
E w a K o pa c z . W yd a r z e ni e t o j e s t t a k i s t ot ne po ni e w a ż j a k
m ó w i p r e z yde n t R P ­ N i e d a s i ę z r oz um i e ć , w pe ł n i p r z e ż y ć
h i s t o r i i P o l s k i b e z z n a j o m oś c i hi s t or i i Ż yd ów . I n i e da s i ę
z r o z um i e ć hi s t or i i Ż ydó w be z z na j om oś c i hi s t or i i P ol s ki ­ .
O t w a r t a w ł a ś ni e w ys t a w a g ł ów na m i e ś c i s i ę w no w oc z e s n y m
g m a c h u w z n i e s i o ny m n a M ur a no w i e , w s e r c u d a w ne j
ż yd o w s k i e j d z i e l ni c y W a r s z a w y. W y s t a w a s kł a d a s i ę z
o ś m i u w yp os a ż o ny c h w m u l t i m e di a ga l e r i i o pow i a da j ą c y c h
c hr o n o l o g i c z n i e o t ys i ą c u l a t dz i e j ów Ż y dów n a z i e m i a c h
p ol s k i c h ­ od ś r e d ni ow i e c z a do w s pó ł c z e s noś c i .
Katarzyna Tomaszewska
10
Felietony
Nobel dla współczesnych
Supermenów
P o k o j o w a N a gr oda N ob l a z os t a ł a p i e r w s z y r a z w r ę c z on a w
1 901 r o k u w S z t ok hol m i e . L a u r e a t a m i z os t a l i Je an H e n r i
D u n an t , z a ł oż y c i e l C z e r w o ne go K r z yż a i F r é d é r i c P as s y .
O d r o k u 1 902 j e s t f or m a l n i e pr z yz na w a na pr z e z kr ól a
S z w e c j i . P oko j o w a N a gr oda N o bl a j e s t w r ę c z a na c o r oku
p r z e z N o r w e s k i K om i t e t N o bl ow s ki os obom i or ga ni z a c j o m
n om i n ow a n ym z e w s z y s t ki c h kon t yne nt ów z a d z i a ł a l noś ć na
r z e c z ś w i a t ow e go po koj u . W o be c nym r o ku poj a w i ł a s i ę
r e k o r do w a l i c z ba n om i na c j i – 278 , w t y m 4 7 or ga ni z a c j i .
P o r ów nu j ą c do z e s z ł e g o r o ku l i c z ba t a w z r o s ł a o 19
k a n d y d a t ur . K o m i t e t N ob l ow s ki z O s l o na po c z ą t ku r oku
d oko n a ł s e l e k c j i ka nd yd a t ów , c o p os kut kow a ł o t ym , ż e l i s t a
z os t a ł a s k r óc o na do 2 5­ 40 pr opoz yc j i .
W t y m r o k u no m i now a ne by ł y t a ki e pos t a c i j a k : p ap i e ż
F r a n c i s z e k z a w y s i ł ki j a k i e w kł a d a w r e dys t r ybuc j ę
b oga c t w a n a ś w i e c i e , W ł ad i m i r P u t i n , kt ó r e go s z a n s e
z m n i e j s z y ł y s i ę p o t ym j a k w pr ow a dz i ł s w oj e w oj s ka na
U k r a i n ę , E d w ar d S n ow d e n , kt ór y j e s t o dpow i e dz i a l ny z a
u j a w n i e n i e p r ow a dz on e g o p r z e z a m e r y ka ńs ki e s ł uż by
p r o g r a m u i nw i gi l a c j i e l e kt r oni c z ne j , c z y obe c ny t un e z yj s k i
p r e z yd e n t ­ M o n s i f M ar z u k i , kt ó r y s t a ł s i ę d ys yde nt e m i
p r ó b u j e s k i e r o w a ć s w ó j kr a j na dr o gę de m o kr a c j i i r e f or m .
1 0 p a ź d z i e r n i k a N or w e s k i K o m i t e t N ob l ow s ki ogł o s i ł
l a u r e a t ó w P ok o j ow e j N a gr od y N obl a z a 201 4 r ok. Z os t a l i
n i m i M a l a l a Y ou s a f z ai or a z K ai l as h S at yar t h i .
M a l a l a Y o u s a f z ai t o n a s t ol e t ni a P a k i s t a nka , kt ór a w w i e k u
1 1 l a t z a c z ę ł a u po w s z e c hn i a ć s w o j ą po m oc n a ś w i e c i e . J e j
g ł ów n y m c e l e m j e s t ot r z y m a ni e pr z e z w s z ys t ki e d z i e w c z ę t a
i ko bi e t y p r a w d o e du ka c j i , w ol n oś c i i de c ydow a ni a o
w ł a s n ym l os i e . D w a l a t a t e m u z os t a ł a p os t r z e l ona w g ł ow ę i
s z y j ę p r z e z t a l i b ów , kt ór z y ni e z ga dz a j ą s i ę z t ym , c o gł o s i
P a ki s t a n k a . L e k a r z e p odk r e ś l a l i , ż e j e j s t a n był na pr a w d ę
c i ę ż k i . P o i nt e n s y w ne j t e r a p i i j a ką pr z e s z ł a na t e r e ni e
A n gl i i , d z i e w c z y na z a m i e s z k uj e t a m d o dz i ś i uc z ę s z c z a d o
t a m t e j s z e j s z ko ł y . Z os t a ł a n a j m ł o ds z ą nobl i s t ką na ś w i e c i e .
K a i l a s h S a t y ar t h i t o i ndyj s k i ob r ońc a pr a w dz i e c i , kt ór y od
l a t 9 0. u b i e gł e g o w i e k u a kt yw n i e p r z e c i w s t a w i a s i ę
w y kor z ys t y w a ni u dz i e c i j a ko t a ni e j s i ł y r oboc z e j . J e s t on
l i d e r e m o r g a n i z a c j i B a c hp a n B a c ha o A ndol a n, kt ór a
p om o gł a j u ż pona d 8 0 t ys . d z i e c i w pow r oc i e do
s p o ł e c z e ń s t w a i r oz po c z ę c i u e duka c j i .
11
Felietony
N o r w e s ki K om i t e t N o bl ow s k i w uz a s a dn i e ni u s w oj e j de c y z j i
p odk r e ś l i ł ni e z w yk ł y he r oi z m i ha r t duc ha oboj ga l a ur e a t ów .
U r o c z y s t oś ć w r ę c z e ni a na gr ód bę dz i e m i a ł a m i e j s c e , j a k c o
r ok u 1 0 g r u dni a w O s l o . T o s z c z e gól na da t a , pon i e w a ż j e s t
o na r o c z n i c ą ś m i e r c i A l f r e d a N ob l a .
P r z y z n a w a n i e t a ki c h na gr ód j e s t ba r d z o w a ż n e . D a j e t o
n a d z i e j ę l ud z koś c i , ż e na ś w i e c i e s ą j e s z c z e l udz i e , kt ór z y
c z y ni ą c o ś w br e w w s z ys t k i m i w s z ys t ki e m u. L ud z i e , k t ór z y
c hc ą p o m ó c be z i n t e r e s ow n i e . L udz i e , kt ór z y dos t r z e ga j ą ból
i c i e r p i e n i e , od c z u w a j ą e m p a t i ę w z gl ę d e m po s z ko dow a n y c h
i po kr z y w d z ony c h. L u dz i e , kt ór z y c e ni ą w a r t oś ć dr ugi e g o
c z ł ow i e k a i b ę dą j e j br on i ć t a k dł u go, j a k t yl ko z doł a j ą . N i e
m a j ą pr o s t e g o z a da ni a , j e s t b o w i e m m nó s t w o pr z e c i w ni k ów
t e g o , c o r obi ą . P om i m o t r u dnoś c i i w a r u nków , kt ór e n i e
z a w s z e s p r z y j a j ą i c h p r a c y, t e o s o by s ą n a s z ym i boh a t e r a m i ,
w s p ó ł c z e s n y m i S up e r m a n a m i , dl a t e go po w i nni ś m y i c h
w s p i e r a ć , a b y m og l i s z e r z yć s w oj ą dob r oć i po m oc n a
w s z ys t ki c h ko n t yn e n t a c h , t a k j a k t o r o bi ą M al al a
Y o u s a f z ai , K ai l as h S a t y ar t h i i w i e l u i nnyc h.
Zuzanna Kowalczyk
12
Felietony
PIES POGRZEBANY,
CZYLI POGRZEB W XXI WIEKU
W Polsce umiera około trzystu osiemdziesięciu tysięcy osób
rocznie. Jeżeli założymy, że na powierzchnię cmentarną jest
przeznaczone około dziewięćdziesięciu kilometrów kwadratowych
gruntu, to nie będzie gdzie grzebać zmarłych w przeciągu mniej niż
pięciuset lat. A przecież ludzie umierają nie od dziś.
Ostatnio pojechałem z najbliższymi w okolice Żyrardowa, żeby
posprzątać jeden z rodzinnych grobów. Zaskoczyło mnie, że co
trzeci z mijanych pomników miał na sobie tabliczkę „Ten grób
zostanie usunięty, ponieważ osoby opiekujące się nim nie stawiły
się w wyznaczonym terminie(…)”. Zmusiło mnie to do
zastanowienia się, dlaczego w Polsce kremacja nadal nie jest
powszechnie stosowaną metodą pochówku i czy może nie powinna
być obowiązkowa? Czy nie byłoby to bardziej sanitarne i
ergonomiczne rozwiązanie? Ale zamiast gdybać, lepiej przejdźmy
do konkretów.
Według zebranych przeze mnie danych prawo pochówku w Polsce
jest bardzo źle uregulowane. Czytając ustawę „O cmentarzach i
chowaniu zmarłych”(1959r.), miałem mieszane uczucia. Z jednej
strony w żadnym z punktów nie jest bezpośrednio powiedziane, że
zmarłych należy chować. Z drugiej w Artykule 12 tejże ustawy,
wymienione są miejsca, w których zwłoki mogą być złożone, z
wyraźnym naciskiem na to, że są to jedyne miejsca, gdzie można je
złożyć. Ponadto samej kremacji zwłok nie poświęcono zbyt wiele
uwagi. Według mnie jest to dosyć poważny błąd, zważywszy
chociażby na fakt, że w Japonii od drugiej Wojny Światowej ze
względów sanitarnych kremuje się 99,85% zmarłych.
Nieścisłości prawne nie są tutaj jednakże tak palącym problemem,
jak sam stan nekropolii w naszym kraju. A ten nie przedstawia się
zbyt kolorowo. Nie trzeba mieć sokolego oka, żeby zauważyć, że
większość cmentarzy jest w opłakanym stanie. Problem dotyczy
zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich. Wandalizm, czas i
nasz brak odpowiedzialności w kwestii dbania o pomniki zmarłych
doprowadziły do ruiny wielu nekropolii. Niektórzy oskarżają
Kościół, który w Polsce jest głównym dzierżawcą ziemi
przeznaczonej na pochówek, i który teoretycznie powinien dbać o
tereny cmentarne (mowa tu rzecz jasna o poszczególnych
parafiach). Prawda jest jednak taka, że zadanie przerasta w tym
wypadku zarządcę.
13
Felietony
W naszym kraju nekropolie są ogromne. Jest to wina głównie
utartej tradycji gloryfikacji ciała zmarłego po śmierci, która
prowadzi do chowania zmarłych w sposób „klasyczny” – w
trumnach. Tradycja ta zresztą kłóci się po części z wiarą katolicką,
według której dusza przestaje być częścią naszego organizmu po
śmierci.
W krajach zachodnich przykościelne cmentarze są najczęściej
zadbane i zajmuje się nimi najzwyklejszy, zatrudniony w tym celu
ogrodnik. Jest to m.in. zasługa prywatyzacji Kościoła, do którego
przynależenie wiąże się ze specjalnym podatkiem (chociażby w
Niemczech). Poza tym większość zmarłych w czasach obecnych
jest poddawana kremacji. W Polsce proces ten nie jest
powszechnie praktykowany, głównie ze względu na utarte
tradycje. Jednakże miejsca pochówku są przepełnione i nie jest to
trudno zauważyć. W zeszłym roku grabiłem z dziadkiem jeden z
rodzinnych grobów, żeby posadzić nowe kwiaty. W pewnym
momencie zwróciliśmy uwagę na dosyć osobliwy, brązowawy
przedmiot, który przypominał spory kamień. Po oględzinach
okazało się, że jest to jeden z kręgów moich niedalekich
przodków. Nie było to znowu aż takim zaskoczeniem ­ mogiły
piętrowe rodzinne, wielokrotnie wykorzystywane w celach
pochówku bliskich są dosyć powszechne zarówno ze względu na
ekonomiczność, jak i brak miejsca na cmentarzach.
14
Felietony
Technika jest praktykowana jak wiek wieków i niby wszyscy o tym
wiedzą, ale ilekroć poruszy się ten temat w obecności starszych
osób to wpadają one w straszne oburzenie. Według mnie jest to
dosyć normalne, że stare groby są ponownie wykorzystywane.
Jednakże i tutaj prawo polskie wprowadza nam swego rodzaju
utrudnienia. W wymienionej już ustawie znajdziemy zapis,
mówiący o tym, że grób musi czekać dwadzieścia lat do
możliwości ponownego użycia. Powód? Ewentualne pretensje
rodzin zmarłych. Zapis wydaje się być co najmniej niedorzeczny,
ponieważ rodziny mogą się stawić bądź nie, a szczątki i tak zostały
dawno usunięte z kwatery. Niemniej jednak zapis istnieje i nie jest
w żaden sposób umotywowany kwestiami higienicznymi. A na to
również warto zwrócić uwagę, szczególnie w kontekście
wspomnianych wyżej „wyłażących” zwłok.
Otóż ciało ludzkie w procesie gnicia nie jest dla nas zdecydowanie
przyjazne. Wiele groźnych bakterii, grzybów i związków wydziela
w procesach gnilnych. W przeszłości ogromna liczba zwłok była
często powodem epidemii. Nie jest jednakże prawdą, że grzebanie
trupów w ziemi jest samo w sobie niekorzystne. Niedawno
dowiedziono, że pogrzeb ciała zupełnie nago i bez trumny
(nazywany „oddaniem Ziemi”) potrafi być całkiem ekonomicznym
rozwiązaniem, ponieważ w ten sposób rozkłada się ono
stosunkowo szybko i nie zajmuje dużo miejsca.
15
Felietony
J e d n a k ż e p r ob l e m j e s t t a ki , ż e ni e j e s t e ś m y w s t a ni e
d okł a d ni e s t w i e r dz i ć , gd z i e ni e s z c z ę ś ni k l e ż y , i i l u
t ow a r z y s z y j e g o ni e w o l i z na j duj e s i ę w na j bl i ż s z y m
o t oc z e ni u . D l a t e go t a m e t oda ni e j e s t p ow s z e c hni e
s t o s ow a n a , c hoc i a ż n i e k t ó r e r uc hy e k ol og i c z ne w ł ą c z a j ą s i ę
w j e j p r o m ow a ni e .
S ł ow e m z a koń c z e n i a c h c i a ł e m p ow i e d z i e ć , ż e uw a ż a m , i ż
u pow s z e c hn i e ni e kr e m a c j i i a l t e r na t y w nyc h m e t od
p oc h ó w k u w P ol s c e m o gł o by b a r dz o poz yt yw n i e w pł yną ć n a
p r o b l e m c m e nt a r z y. C ho c i a ż by w A m e r yc e poj a w i ł y s i ę
e ko l og i c z ne t r um n y – p r o c hy z a s ypuj e m y z i e m i ą , s i e dz i m y
w t e j m i e s z a n c e dr z e w o, a na s t ę pn i e c a ł oś ć u m i e s z c z a m y w
p odł oż u. Z a r ów no p r oc h y j a k i opa k ow a ni e r oz kł a da j ą s i ę , a
d r z e w o n i e t yl ko pr z y po m i n a n a m o z m a r ł ym , a l e r ó w ni e ż
u pi ę ks z a n a s z og r ó de k. P r z yj e m ne , poż yt e c z ne i
h i gi e ni c z n e . B o p r z e c i e ż ni e t y l ko o pa m i ę ć t u c ho dz i , a l e
t a k ż e o na s z e z dr ow i e . W i ę c m oż e w a r t o pod e j ś ć do t e m a t u
t r o c hę s po ko j n i e j , c o W y n a t o?
Dominik Jodłowski
16
Felietony
Prezes czyta „Jerome'a"!!!
A d okł a d n i e p r e z e s S kr y B e ł c ha t ó w .
N a p oc z ą t ku p i e r w s z e j kl a s y A l e k s a nd r a C ho m i c ka ( t e r a z z
2 e ) na pi s a ł a a r t yk uł " „ M i ł o ś c i ni e m a , j e s t S kr a B e ł c ha t ó w "
( dz i e ł o m oż e c i e pr z e c z yt a ć w n um e r a c h a r c h i w a l ny c h, n a
s t r o n i e s z ko ł y ) . O pi s a ł a t a m s i a t ka r z y P G E S kr a B e ł c h a t ó w
i m e c z e z e s po ł u.
I dą c z w y c h ow a w c z y ni ą „ na dyw a n i k” do P a ni D yr e kt or ,
O l a z a s t a n a w i a ł a s i ę , c o m o gł a pr z e s kr o ba ć . N i e doko ńc z y ł a
u kł a da ć l i s t y, ki e d y o t w o r z ył y s i ę dr z w i i z oba c z ył a t a m
K on r ad a P i e c h oc k i e go ­ pr e z e s a P G E S kr y B e ł c ha t ó w ,
k t ór y o d r a z u p ogr a t ul ow a ł j e j pi s a n i a w ga z e t c e s z kol n e j .
P o d z i ę ko w a ł t a k ż e z a w s pi e r a ni e j e g o dr uż yny i
r e k l a m o w a ni e j e j w „ J e r o m e ” .
O l a do s t a ł a w na gr od ę p i ł kę z po dpi s a m i c a ł e j dr u ż yny ( w
t ym a bs o l w e nt a na s z e j s z koł y A ndr z e j a W r ony ) , br e l ok,
k a r n e t V i pow s ki n a c a ł y s e z on, s z a l i k, kube k i m a s k ot kę
d r u ż y n y ­ p s z c z o ł ę . P óź n i e j oc z yw i ś c i e był c z a s n a w s p ól n e
z dj ę c i a .
J a k w i d z i c i e , w a r t o pi s a ć do „ J e r om e ' a ” . G r a t ul u j e m y O l i i
j e s t e ś m y z ni e j du m ni . Ż y c z y m y da l s z yc h s uk c e s ó w : )
Gabriela Łuc
17
Felietony
Kino FEMINA­ zamordowane przez
biedronkę.
„ Z a m i a s t c o dz i e nn e j uc z t y f i l m ow e j b ę dą pa s z t e t y i i nne
b z d e t y w c od z i e n ni e n i s k i c h c e na c h… ”
W n i e dz i e l ę w i e c z or e m 2 1 w r z e ś ni a o dbył s i ę os t a t ni s e a n s
f i l m ow y w F e m i n i e . P o 7 5 l a t a c h dz i a ł a l n oś c i ki n o
p oż e g na ł o s i ę z w i d z a m i f i l m e m w r e ż ys e r i i J a na K om a s y
„ M i a s t o 4 4” . J a k pow i e dz i a ł d yr e k t or F e m i ny ­ E dw a r d
D u r ys : „ T o s w o j e go r odz a j u k l a m r a hi s t o r yc z na . P i e r w s z ym
f i l m e m p ok a z yw a n ym pr z e z na s z e k i no b ył y Z a ka z a ne
p i os e n k i , a t e r a z k oń c z ym y d z i a ł a l noś ć M i a s t e m 44. O ba
f i l m y opow i a d a j ą o W a r s z a w i e i o w o j ni e ” .
F e m i n a n a l e ż a ł a do s i e c i k i n H e l i os . W os t a t ni m okr e s i e
p r z e d l i k w i d a c j ą po s i a da ł a c z t e r y s a l e , w kt ór yc h ł ą c z ni e
z na j d o w a ł y s i ę 5 74 m i e j s c a .
K i no m i e ś c i ł o s i ę w k a m i e ni c y D a w i d a B a c hr a c h a
w z n i e s i o n e j p o 1 935 r oku pod a dr e s e m ul . L e s z no 35.
K i no F e m i na z o s t a ł o ot w a r t e w 1938 r ok u, a w j e go
r e p e r t u a r z e dom i now a ł y m e l o dr a m a t y.
W l i s t opa dz i e 1 9 40 r o ku b ud yne k z na l a z ł s i ę w obr ę bi e
w a r s z a w s ki e g o ge t t a . 20 c z e r w c a 19 41 r oku w m i e j s c u ki n a
F e m i n a o t w a r t o T e a t r F e m i n a . S a l a now e g o t e a t r u m ogł a
p om i e ś c i ć pon a d 9 00 w i d z ów . D z i ę ki ut a l e nt ow a nym
a kt o r o m , dow c i pn ym t e k s t om i s t a r a nni e dobr a ne j m uz y c e
F e m i n a s t a ł a s i ę t e a t r e m r oz r y w kow ym o w y s o ki m poz i om i e
a r t y s t y c z n y m , k on t yn uuj ą c t r a dyc j e pr z e d w oj e n nyc h
w a r s z a w s ki c h ka b a r e t ó w Q u i P r o Q u o i M o r s ki e O ko. G r a no
p o p o l s ku , g ł ów ni e w i dow i s k a , r e w i e i ope r e t ki . J e dną z
w y s t ę pu j ą c yc h t a m a r t y s t e k był a M a r i a A j z e n s z t a dt ,
n a z yw a na „ s ł ow i ki e m ge t t a ” .
D o dni a r o z poc z ę c i a w i e l ki e j a kc j i l i kw i da c yj ne j
w a r s z a w s ki e g o ge t t a ( 2 2 l i pc a 194 2) w T e a t r z e F e m i na
o dby ł o s i ę c z t e r na ś c i e pr e m i e r . W s i e r pni u 1942 r ok u, c a ł y
o bs z a r z a m kni ę t e j dz i e l ni c y p oł o ż ony n a poł udni e od ul i c y
L e s z n o w r a z z b ud ynk a m i p o ni e pa r z ys t e j s t r oni e z os t a ł
w y ł ą c z o n y z g e t t a i w ł ą c z ony do „ a r yj s ki e j ” c z ę ś c i m i a s t a .
O p us z c z ony bud yn e k był w yk or z ys t yw a ny pr z e z N i e m c ó w
j a k o m a g a z yn . P o l i kw i da c j i ge t t a , pr a w dopod obni e l a t e m
1 943 , p om i e s z c z e ni a pr z y u l . L e s z no 35 z a j ą ł
k onc e s j o n ow a ny t e a t r „ F i ga r o ” , kt ór y d z i a ł a ł t a m do
w y buc h u po w s t a ni a w a r s z a w s ki e g o. N a s z c z ę ś c i e ka m i e ni c a
n i e z os t a ł a z n i s z c z o na w 19 44.
18
Felietony
W 1 9 58 r o k u w m i e j s c u da w ne go t e a t r u pon ow ni e
u r u c h o m i o no k i no , z a c ho w uj ą c j e go h i s t or yc z ną n a z w ę .
W c z e r w c u 1 9 91 , w 5 0. r oc z n i c ę ut w or z e ni a T e a t r u F e m i n a ,
z i n i c j a t y w y F un da c j i M u z e u m „ U m s c hl a gpl a t z ” w h ol u k i n a
o ds ł o n i ę t o t a bl i c ę up a m i ę t ni a j ą c ą a kt o r ów i m u z yków
w a r s z a w s ki e g o ge t t a . W ur oc z ys t oś c i w z i ę l i udz i a ł m .i n .
W ł a dy s ł a w S z p i l m a n z ż o ną H a l i ną .
W 1 9 96 F e m i n a z os t a ł a p r z e budow a na i z m ode r ni z ow a n a
p r z e z n o w e g o w ł a ś c i c i e l a , s pó ł k ę K i no pl e x. P ow s t a ł y c z t e r y
m n i e j s z e s a l e , p r z e z c o k i n o s t a ł o s i ę pi e r w s z y m
w a r s z a w s ki m m u l t i pl e ks e m .
N a j d ł u ż e j g r a n ym f i l m e m w pow o j e nne j hi s t or i i „ F e m i ny ”
b ył P a n T a de u s z , n a t o m i a s t r e ko r d ow a l i c z ba w i dz ów ( 117
t ys .) o be j r z a ł a O g ni e m i m i e c z e m .
W 2 0 07 F e m i n a w r a z z poz o s t a ł ym i ki n a m i K i nop l e xu
z os t a ł a p r z e j ę t a pr z e z C e nt r um F i l m o w e „ H e l i os ” , kt ór e z
k ol e i w 2 0 10[ Z W 15] z os t a ł o kup i one pr z e z G r up ę A go r a .
J e s i e n i ą 2 01 3 now y n a j e m c a uz ys ka ł z godę n a z m i a nę
s p o s ob u u ż y t k o w a n i a c z ę ś c i ka m i e ni c y z a j m ow a ne j pr z e z
k i no i j e j pr z e bu dow ę . 21 w r z e ś ni a 2014 k i no z a końc z y ł o
d z i a ł a l n oś ć . W j e go m i e j s c u m a pow s t a ć B i e dr o nka ( j a k b y
mało ich było w Warszawie).
W e w r z e ś ni u 2 0 1 4 Z a r z ą d T r a ns por t u M i e j s ki e go w
W a r s z a w i e z w r ó c i ł s i ę do Z e s poł u N a z e w ni c t w a M i e j s ki e g o
o w s k a z a n i e no w e j n a z w y dl a z e s poł u pr z y s t a nko w e g o
„ K i n o F e m i n a ” z n a j du j ą c e go s i ę na s kr z yż ow a ni u a l .
S o l i d a r n o ś c i i a l . J a na P a w ł a I I . M oż e na z w i j m y t e n
p r z y s t a n e k i m . U pa d ku kul t u r y i s z t uki w W a r s z a w i e ?
Gabriela Łuc
19
Felietony
20
Felietony
21
Felietony
22

Podobne dokumenty