Treść zapytania

Komentarze

Transkrypt

Treść zapytania
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programuwspółpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz
REGON 121091291, NIP 734-34-11-812
Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu (Zamawiający) zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę mikroskopu, binokularu i kamery do
mikroskopu i binokularuw ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju
regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”,z uwzględnieniem poniższych
wymagań:
I.
Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy Kodeksy Cywilnego na podstawie
art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu, binokularu, kamery do mikroskopu i binokularu
według następujących parametrów:
1. Mikroskop
2. Binokular
3. Kamera do mikroskopu i binokularu
1. Mikroskop biologiczny o parametrach nie gorszych niż:












obiektywy plan-achromatyczne korygowane na nieskończoność: 4x, 10x, 40x, 60x, 100x oil,
miska rewolwerowa obrotowa, pięciogniazdowa,
okulary PL10x/22mm szerokopolowe,
regulacja rozstawu okularów 45-75mm i korekcja dioptryjna +/- 5 dioptrii w obu okularach,
głowica trinokularowa,
kąt pochylenia okularów 30 stopni,
stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach 190x140mm, bez wystających części
z wygodnymi manipulatorami pionowymi (x, y), zakres ruchu 55x80mm,
kondensor Abby'ego N.A. 1.25 z przysłoną irysową i gniazdem do ciemnego pola (DF),
ruch kondensora – pionowy, z metalową zębatką i możliwością regulacji oporu,
regulacja ostrości – asymetryczna (z lewej strony mikroskopu śruby makro-mikro, z prawej –
mikro),
oświetlenie – dioda LED 3W,
zasilanie 230V,
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programuwspółpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
2. Mikroskop stereoskopowy o parametrach nie gorszych niż:
 głowica z regulacją rozstawu okularów w zakresie od 55 do 75 mm
 zakres zoom głowicy: od 0.8X do 5X
 okulary szerokopolowe 10x/22 z regulacją dioptryjną
 zakres powiększeń 4X – 200X
 tor wizyjny do instalacji kamery lub aparatu cyfrowego,
 obustronna regulacja ostrości makro/mikro,
 oświetlenie diodowe o regulowanej intensywności
 dodatkowy oświetlacz diodowy z opcją podziału na strefy
 stolik mechaniczny x-y,
3. Kamera cyfrowa mikroskopowa przeznaczona do pracy z mikroskopem i stereoskopem opisanym
w punkcie 1 i 2, o parametrach nie gorszych niż::
 sensor - 1/2”CMOS;
 interfejs high-speed USB 2.0 (480 Mb/s);
 kolor - 24 bity RGB;
 możliwość pracy w trybie monochromatycznym;
 regulacja poziomu wzmocnienia kolorów;
 rejestracja sekwencji wideo (rozdzielczość-szybkość): 640x480 / 30 klatek/s; 1280x1024 ROI
/ 25 klatek/s; 2048x1536 / 11 klatek/s;
 możliwość przechwycenia fragmentu kadry, wskazanego w oknie podglądowym;
 zakres dynamiki >60dB;
 ekspozycja - od 0,1 ms do 0,3s;
 tryby ekspozycji - automatyczny z manualnie regulowanym poziomem szarości oraz
manualny (czułość kamery regulowana w jednostkach ISO, zakres co najmniej 100-800 ISO);
 niezależna regulacja rozdzielczości podglądu i przechwytywanego zdjęcia;
 możliwość definiowana co najmniej 3 zestawów ustawień pracy kamery;
 możliwość ustawiania balansu bieli i balansu czerni;
 balans bieli - automatyczny i manualny (punktowy lub ze wskazaniem powierzchni);
 regulacja składowych koloru - RGB;
 migawka - elektroniczna;
 mocowanie - gwint C;
 kabel USB trwale zintegrowany z kamerą (bez możliwości odłączenia od kamery);
 oprogramowanie sterujące - w języku polskim, z identyczną wersją w jęz. angielskim,
realizujące wszystkie wymagane funkcje (rejestracja zdjęć i sekwencji wideo, pomiary);
oprogramowanie sterujące ma mieć zaimplementowany wskaźnik poziomu ostrości
przechwytywanego obrazu; kamera i oprogramowanie muszą pochodzić od jednego
producenta.
 Współpraca z komputerem PC (Windows/Linux), system w wersjach 32 i 64 bit,
 instrukcja w języku polskim i angielskim;
 w zestawie z kamerą dołączony łącznik optyczny do mikroskopu i stereoskopu opisanego
w punkcie 1 i 2.
Przyrządy dostarczane będą w ramach projektu p.n. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju
regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię
w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programuwspółpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
1) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko
w następujące miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w
Nowym Sączu, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz.
2) Dostawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostawy jakie jest wymagane by nie
dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca
dostawy.
3) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 27
grudnia 2011 r.
4) Zakup dokonywany jest w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju
regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej, umowa w sprawie Realizacji Projektu
nr URP/SPPW/1.1/KIK/06.
5) Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
38510000-3 Mikroskopy
38519320-5 Przystawki wideo do mikroskopów
38634000-8 Mikroskopy optyczne
6) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
III.
Termin realizacji zamówienia:
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot
27 grudnia 2011 r.
IV.
zamówienia w terminie do
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Cena – 100%
V.
Pozostałe warunki:
1) Sposób przygotowania ofert:
a) każdy Dostawca może złożyć jedną ofertę,
b) oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez
uprawnionego przedstawiciela Dostawcy,
c) ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego,
d) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta w sposób zapobiegający
jej dekompletacji, złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem danych
wykonawcy oraz nazwą postępowania,
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną,
f) ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby
podpisującej tą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programuwspółpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
2) Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna
oferta lub, gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami postępowania, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym
Dostawcę, którego oferta została poprawiona.
5) Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania oferty najkorzystniejszej,
gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania.
6) Dostawca wystawi fakturę VAT, której płatnikiem będzie Powiatowe Centrum
Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz,
NIP 734-34-11-812
7) Płatność będzie dokonywana w polskich złotych, przelewem na konto Dostawcy
w ciągu 21 dni licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury
8) Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru potwierdzający prawidłowe
wykonanie umowy pod względem jakościowym, ilościowym i terminowym.
9) W razie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy
 za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru
 za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru wolnego od wad
b) w wysokości 20 % wartości brutto umowy, gdy Dostawca lub Wykonawca odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
c) jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego
VI.
Czas i miejsce składania ofert:
1) Termin składania ofert – 19 grudnia 2011r. do godz. 12:00.
2) Miejsce składania ofert – Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym
Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118,
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pomocą email na adres:
[email protected] W tytule wiadomości należy wpisać: „oferta na
dostawę specjalistycznych urządzeń pomiarowych”.
VII.
Informacje końcowe:
1) Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcami z ramienia Zamawiającego jest
Katarzyna Dzikowska, tel. (18) 547-67-35, email: [email protected] oraz
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programuwspółpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Anna Poręba, tel. (18) 547-67-34, email: [email protected](od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 14.00).
2) Dostawcy składający oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Po zakończeniu postępowania
Dostawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę
w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
3) Usługa współfinansowanajest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiejw ramach projektu
„Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego
i nowosądeckiego”.
4) Dostawca zapewni udział w wykonaniu niniejszego zadania osób posiadających
odpowiedni zasób wiedzy oraz doświadczenie zawodowe gwarantujące należyte
wykonanie niniejszego zadania.
5) Do chwili podpisania umowy z wybranym Dostawcą, Powiatowe Centrum Funduszy
Europejskich zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia. Po
podpisaniu umowy rezygnacja może nastąpić na warunkach, które zostaną określone
w umowie.
6) Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich zastrzega sobie prawo do zmiany
warunków niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert.
ZASTĘPCA DYREKTORA
(-) Danuta Krok
…………………………………………………….
/podpis/
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programuwspółpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Załącznik nr 1
Nazwa (firma)………………………...……………
……………………………………………………..
Adres oferenta: ………………………………........
……………………………………………………..
NIP: ……………………………………………......
REGON: …………………………………………..
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118
Tel/Fax (18) 547-67-36
REGON: 121091291, NIP: 734-34-11-812
OFERTA DOSTAWY
mikroskopu, binokularu i kamery do mikroskopu i binokularu w ramach projektu p.n. „Lokalne
inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”
współfinansowanego przez Szwajcarięw ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:
(należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku)
Cena ryczałtowa brutto: ……………………………………………zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………….zł
W cenie jest zawarty podatek VAT.
Oferuję następujące urządzenie (należy podać markę, model):
a) Mikroskop…………….…………………………………………………………………………
b) Binokular………...……………………………………………………………………………...
c) Kamera do mikroskopu i binokularu ……….………………………………………………..
1.
2.
3.
4.
Zamówienie wykonywać będę w terminie
a) Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy
b) Zakończenie – do 27 grudnia 2011 r.
Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, w szczególności:
podatek VAT, koszty transportu.
Oświadczam, że mam konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
a) ………………………………………………
b) ………………………………………………
c) ………………………………………..……..
d) ………………………………………………
…………………………………………..
Podpis osoby – osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Dostawcy

Podobne dokumenty