REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

Transkrypt

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ
REGULAMIN
III EDYCJI KONKURSU NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ
SKIEROWANEGO DO PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU
POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
§1
Organizatorem III edycji konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną, zwanego dalej
Konkursem, jest Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, zwane dalej Organizatorem.
§2
Zwycięskie projekty w danych kategoriach wiekowych zostaną oficjalnymi kartkami
starosty strzelecko-drezdeneckiego, wysyłanymi wraz z życzeniami do najważniejszych osób
w państwie i województwie, współpracowników Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.
i jednostek podległych oraz mieszkańców powiatu.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci z przedszkoli oraz szkół z terenu Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego, z podziałem na kategorie wiekowe:
a) przedszkola,
b) klasy I-III szkoły podstawowej.
2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę
wielkanocną wskazaną techniką plastyczną: MALOWANIE FARBKAMI.
3. Maksymalny format pracy to A4.
4. Przy wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości
jej zeskanowania.
5. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być 1 osoba.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę.
7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą –
prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą na upublicznienie
danych (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie.
8. Regulamin, wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej i zgody na upublicznienie danych,
zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora: www.fsd.pl.
§4
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Termin dostarczenia prac upływa 4 marca 2016 r. (decyduje data wpływu do
urzędu).
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych
należy przesłać pocztą na adres Organizatora:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7,
66-500 Strzelce Krajeńskie
z dopiskiem „Konkurs na kartkę wielkanocną”
lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, I piętro,
pok. 103 w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
§5
Zasady przyznawania nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 7 marca 2016 r., a wyniki zostaną podane
do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.fsd.pl.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa, zwana dalej Komisją.
3. Komisję powołuje Organizator.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja wybierze zwycięskie kartki.
7. Autorzy nagrodzonych prac i osoby wyróżnione w danych kategoriach wiekowych
otrzymają od Organizatora indywidualne nagrody rzeczowe oraz upominki.
9. Organizator przyzna dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które według
Komisji odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi.
10. Autorzy zwycięskich kartek oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zostaną
telefonicznie powiadomieni o przyznaniu nagrody.
11. Nagrody dla autorów zwycięskich kartek i osób wyróżnionych zostaną wręczone
w ustalonym przez Organizatora terminie.
§6
Ustalenia dodatkowe
1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich
prac. W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica
lub opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.