oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali* do remontu

Transkrypt

oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali* do remontu
PGM – RM11
REFERAT MIESZKANIOWY
obowiązuje od 1.06.2015 r.
Słupsk, dnia …....………………………
Imię i Nazwisko ….............................................................
Adres
….............................................................
Telefon
.................................................................
OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA LOKALU/LOKALI*
DO REMONTU
Wyrażam
zgodę
na
przyjęcie
lokalu
mieszkalnego/socjalnego*
wymagającego
przeprowadzenia remontu położonego w Słupsku przy ulicy:
*niepotrzebne skreślić
Remont wyżej wymienionego lokalu wykonam we własnym zakresie i na własny koszt.
Jeżeli zgodę na wykonanie remontu wyżej wymienionego lokalu uzyskają gospodarstwa
domowe znajdujące się na wykazie osób deklarujących remont przede mną, wyrażam zgodę
na przyjęcie niżej wymienionych lokali, których remont wykonam we własnym zakresie i na
własny koszt**:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
**proszę o wypełnienie drukowanymi literami - według kolejności woli remontowania lokali
...................................................................
/czytelny podpis /
Wypełnia Referat Mieszkaniowy
Pozycja na wykazie osób
deklarujących remont
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.+48 (59) 842 52 22 do 24, faks: +48 (59) 842 80 48,
e-mail: [email protected], www.pgm.slupsk.pl
Kapitał zakładowy: 2.379.300 zł; REGON: 771285155, NIP: 839-000-79-64
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000108416
Referat Mieszkaniowy, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 4, tel. :+48(59) 84 87 699, (pokój nr 6 )

Podobne dokumenty