Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Przedmiotem

Transkrypt

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Przedmiotem
Załącznik nr 4
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Przedmiotem umowy będzie określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą energii
elektrycznej oraz zapewnieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę świadczenia usług dystrybucji
energii elektrycznej.
2. Wykonawca zobowiąże się do sprzedaży Zamawiającemu energii elektrycznej, a Zamawiający
zobowiąże się do jej kupna i odbioru. Wykonawca zobowiąże się także zapewnić Zamawiającemu
świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące
działalność w zakresie dystrybucji, a Zamawiający zobowiąże się do zapłaty Wykonawcy za te usługi.
3. Umowa zostanie zawarta na podstawie Prawa energetycznego oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy, jak również na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
4. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych odbywać się będzie na
warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i kodeksu cywilnego oraz z zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach,
postanowieniami niniejszej umowy, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy.
5. Wykonawca przed rozpoczęciem obowiązywania nowej umowy dokona bezpłatnego sprawdzenia
stanu technicznego układu pomiarowo - rozliczeniowego i założenia nowych plomb na
zabezpieczeniu głównym, w układzie pomiarowo - rozliczeniowym lub na innym elemencie
podlegającym oplombowaniu.
6. Umowa będzie określać podstawowe zasady dostarczania energii i parametrów dostarczanej energii,
w tym:
− miejsce dostarczenia i odbioru energii elektrycznej oraz tytuł prawny do niej,
− grupę przyłączeniową,
− grupę taryfową oraz zasady rozliczeń z tytułu dostarczania energii elektrycznej w oparciu o
postanowienia taryfy,
− moc przyłączeniową,
− moc umowną.
7. Standardy jakości energii określone są przepisami Rozporządzenia właściwymi dla grupy
przyłączeniowej, do której należy Zamawiający. W przypadku zmiany przepisów Rozporządzenia
regulujących standardy jakości energii, automatycznej zmianie ulegać będą zobowiązania
Wykonawcy dotyczące parametrów technicznych oraz standardów jakościowych dostarczanej
energii elektrycznej. Zmiana ta nie będzie stanowić zmiany Umowy. Za niedotrzymanie standardów
jakościowych energii elektrycznej Zamawiającemu na jego wniosek, przysługiwać będzie upust i
bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w Taryfie OSD.
8. Rozliczenia między stronami będą odbywać się wg cen podanych przez Wykonawcę w formularzu
cenowym złożonej oferty.
9. Zmiany taryfy będą wprowadzane zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego.
10. Okres rozliczeniowy wynosić będzie maksymalnie 2 miesiące.
11. Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę .
12. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
13. Płatności będą dokonywane w terminie wskazanym na fakturze, nie krótszym niż 14 dni od daty
otrzymania faktury.
14. Za przekroczenie terminów płatności Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.
15. Zgłoszenie reklamacji nie będzie zwalniać Zamawiającego od obowiązku zapłaty za dostarczoną
energię elektryczną .
16. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. na okres 24 miesięcy począwszy od dnia
następującego po upływie dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy sprzedaży i dystrybucji
energii elektrycznej z obecnym kontrahentem.
17. Strony ustalą , że termin, o którym mowa powyżej może ulec zmianie, w przypadku podpisania
porozumienia stron z dotychczasowym dostawcą
i dystrybutorem energii elektrycznej
rozwiązującym aktualnie obowiązującą umowę.
18. Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę w formy pisemnej z zachowaniem 2-miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
19. Strony ustalą okoliczności skutkujące możliwością rozwiązania umowy przez Wykonawcę.
20. W zakresie nie uregulowanym umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo energetyczne wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.
21. W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących automatycznie ulegać będą zmianie
postanowienia niniejszej Umowy. Wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą
Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany dot. wskazania osoby
upoważnionej ze strony Zamawiającego do kontaktów związanych z dostarczaniem mocy i energii
elektrycznej.
22. Spory mogące powstać podczas lub w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy strony
poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Podobne dokumenty