Nekrolog siostry Nietzschego

Transkrypt

Nekrolog siostry Nietzschego
s w o i m rodzaju w k ł a d d o literatury".
Nekrolog siostry Nietzschego
„ . - t a k ż e i ich nie m o g ł e m z n i e ś ć , t y c h
najnowszych spekulantów idealizmu, anty­
s e m i t ó w , k t ó r z y dziś c h r z e ś c i j a ń s k o - a r y j s k o - p o c z c i w i e k r ę c ą o c z a m i i.., starają sit?
podburzyć wszystkie bydlęce e l e m e n t y
ludu".
Pod takiem mottem — z „Do genealo­
gii m o r a l n o ś c i " N i e t z s c h e g o — p i s z e o
z m a r ł e j n i e d a w n o s i o s t r z e w i e l k i e g o filo­
zofa K u r t H i l l e r w n u m e r z e z d n . 21 l i s t o ­
p a d a b . r. . p r a s k i e ; ,,D i e N e u e W e I t•b u h n e":
„ N i e m a l w w i e k u lat 90 u m a r ł a w W e i ­
m a r z e s i o s t r a Friedricha N i e t z s c h e g o , Elis a b e t h , „Lama", jak ją w r o z m o w a c h o d
czasów dzieciństwa i w listach żartobli­
w i e p r z e z y w a ł . Siostry w i e l k i c h l o d z i (i
n i e t y l k o siostry) mają p r a w o b y ć tnatemi;
ta z r o b i ł a z o w e g o p r a w a g r u n t o w n y u ż y ­
t e k . Zarządzała puścizna r ę k o p i ś m i e n n ą
N i e t z s c h e g o z formalną t r o s k l i w o ś c i ą i z
m i e s z c z a ń s k i m brakiem s z a c u n k i ; s t a r a ł a
s i ę genjusza z dynamitu p o ś m i e m tak us z m i n k o w a ć , a b y nie g o r s z y ł , a b y w y d a ­
w a ł się p o k r ę c o n y m
ale
dobrotliwym,
d z i w a c z n y m ale n i e s z k o d l i w y m , l o j a l n y m
społecznie talentem. Tytana,
wielkiego
człowieka propagowała, taktownie uspra­
w i e d l i w i a j ą c go, tytanizm j e g o s t a r a ł a się
ukryć, sprofesjonalizować,. n i e z a w s z e c a ł ­
k i e m b e z p o w o d z e n i a . M ó j brat n i e był
w c a l e taki z ł y jakim go r o b i ł a g o r l i w a
literatura r o z k ł a d o w a , jest o n , c h o c i a ż ta­
ki szorstki, w gruncie r z e c z y w a s z : ~~
taki b y ł ukryty tenor w s z y s t k i c h jej oświadczeń i komentatorskich o b r a m o w a ć
przez dziesiątki lat. N i e m o g ł a n a w e t o d ­
p a r o w a ć zarzutu u k r y w a n i a t e k s t ó w " .
R z e c z ciekawa., z dużri r e z e r w ą p i s z e
też o s i o s t r z e
Nietzschego
hitlerowski
d w u t y g o d n i k b e r l i ń s k i „D a s D e u !s -c h e W o r t u r t d d i c
G r a s s e
U e b e r s i c h
i", w n i e p o d p i s a n y m
artykule w numerze z dn. 5 l i s t o p a d a
b- r,:
„Cosima W a g n e r z n i s z c z y ł a 9 2 . . w s p a ­
niałych listów'" N i e t z s c h e g o d o R i c h a r d a
W a g n e r a i do niej s a m e j . U w a ż a ł a s i ę z a
upoważnioną do tego, gdy N i e t z s c h e p r z e ­
sta! b y ć a p o s t o ł e m W a g n e r a .
Siostra
N i e t z s c h e g o . . . z trudem p r z e b o l a ł a z n i s z ­
c z e n i e t e g o dokumentu... P ó ź n i e ; z r o z u ­
miała, przyznała n a w e t , jak j e d n o s t r o n n e
są i muszą b y ć w ł a ś n i e w y b i t n e k o b i e t y w
s w o j e j uwielbiającej miłości, I o n a s a m a
d o ś w i a d c z y ł a na sobie z n i e w a l a j ą c e j siły
t e g o „musu",.. T o c o n a p i s a ł a o s w o i m
bracie n a l e ż y do n a j w a ż n i e j s z y c h , a l e t e ż
i najbardziej k w e s t i o n o w a n y c h dziel z li­
teratury o N i e t z s c h e m .
Wspólna krew
w c a l e j e s z c z e nie d o w o d z i w s p ó l n e g o d u ­
cha, d u c h o w e g o p o k r e w i e ń s t w a z w y b o ­
ru. Istnieją p e w n e w y p o w i e d z i N i e t z s c h e ­
go, s ł o w a z n i e c h ę c e n i a i o b r o n y , k t ó r e
o tern świadczą".

Podobne dokumenty