PBW Żłobek PNW - Elektryczne - BIP Komprachcice

Transkrypt

PBW Żłobek PNW - Elektryczne - BIP Komprachcice
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Projektant
: mgr inż. Jan Traczyk
nr uprawnień
: 20/93/OP
nr ewidencyjny DOIIB : OPL/IE/0137/03
Asystent
: inż. Paweł Wawrzynowicz
Sprawdzający
: mgr inż. Wiktor Romejko
nr uprawnień
: 257/86/Op
nr ewidencyjny DOIIB : OPL/IE/193/02
1
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
A. CZĘŚĆ OPISOWO - OBLICZENIOWA
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Rozdział
Strona
Dane projektu
Zasilanie obiektu energią elektryczną
Rozdzielnice obiektowe i wewnętrzne linie zasilające
Instalacje elektryczne w obrębie kotłowni obiektowej
Instalacja oświetlenia wbudowanego
Instalacja gniazd wtyczkowych
Osprzęt instalacyjny
Ochrona przeciwporażeniowa
Połączenia wyrównawcze
Ochrona przeciwprzepięciowa
Instalacja odgromowa obiektu
Wytyczne przeciwpożarowe
Warunki wykonania i odbioru robót
4
5
5
6
7
8
9
9
9
9
9
10
10
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Lp
1
2
3
4
5
6
Nazwa rysunku
Projekt zagospodarowania terenu
Instalacja oświetlenia elektrycznego
Instalacja gniazd wtyczkowych i siły
Instalacja odgromowa i uziemiająca obiektu
Schemat ideowy zasilania
Schemat strukturalny rozdzielnicy RK
2
Nr rysunku
PZT.IE.01
PB.IE.01
PB.IE.02
PB.IE.03
PB.IE.04
PB.IE.05
A. CZĘŚĆ OPISOWO - OBLICZENIOWA
3
1. Dane projektu
1.1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy w branży elektrycznej, budynku:
żłobka publicznego
46-070 Polska Nowa Wieś, ul. Lipowa 102
dz. bud nr : 730, k.m. 6
obręb ewidencyjny nr 0099 - Polska Nowa Wieś, 160904_2 Komprachcice.
1.2. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania są:
- Umowa zawarta z Inwestorem:
Gminą Komprachcice
47-060 Komprachcice, ul. Kolejowa 3;
- Warunki przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej nr:
WP/018305/2015/O03R02
wydane w dniu 01.04.2015 r. przez przedsiębiorstwo
TAURON Dystrybucja S.A.
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1;
- Projekt budowlany:
Budynek żłobka publicznego
46-070 Polska Nowa Wieś, ul. Lipowa 102
dz. bud nr : 730, k.m. 6
obręb ewidencyjny nr 0099 - Polska Nowa Wieś, 160904_2 Komprachcice;
w branży architektonicznej - z 04.2015 r.;
- Opracowanie:
Technologia. Żłobek dla 32 dzieci z zapleczem kuchennym
w Polskiej Nowej Wsi - gmina Komprachcice
z 04.2015 r.;
- wizja lokalna terenu budowy;
- dokumentacja techniczno - ruchowa projektowanych urządzeń;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 - z późniejszymi zmianami;
- inne obowiązujące przepisy i Polskie Normy branżowe.
4
2. Zasilanie obiektu energią elektryczną
Miejscem przyłączenia zasilania projektowanego obiektu energią elektryczną, będzie
linia napowietrzna nN - słup nr : 355, obwód Wawelno.
Zasilanie słupa : ze stacji transformatorowej SN/nN „Polska Nowa Wieś - 1” S - 249.
Istniejąca sieć elektroenergetyczna pracuje w układzie : 0,4 kV - TN-C.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej : zaciski prądowe na przyłączu napowietrznym
przy połączeniu z w.l.z.
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych : jak wyżej.
Moc przyłączeniowa:
P =30,0 kW.
Na zewnętrznej ścianie istniejącego budynku Przedszkola publicznego - nr 102,
zainstalowane zostanie złącze ZN-2, w obudowie z materiałów izolacyjnych.
W złączu zabudowane zostaną rozłączniki bezpiecznikowe mocy, małogabarytowe,
nożycowe - przystosowane do plombowania.
Z przedmiotowego złącza, wyprowadzona zostanie wewnętrzna linia zasilająca budynek
Żłobka publicznego.
Przy drzwiach wejściowych do części biurowo - gospodarczej, zainstalowany zostanie
przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy - na napięciu 0,4 kV.
Rodzaj układu : 3 - fazowy bezpośredni, zainstalowany w szafce pomiarowej na ścianie
budynku.
Zabezpieczenie główne - zamontowane w szafce pomiarowej:
- prąd znamionowy : 50 A;
- rodzaj zabezpieczenia : wyłącznik instalacyjny, nadprądowy.
Wymagany stopień skompensowania mocy biernej : tgφ < 0,4.
3. Rozdzielnice obiektowe i wewnętrzne linie zasilające
Rozdzielnica główna RG zamontowana zostanie w korytarzu nr : 1/6.
Z rozdzielnicy głównej wyprowadzone zostaną wewnętrzne linie zasilające:
- rozdzielnicę kotłowni RK;
- rozdzielnicę części biurowej obiektu : R1;
- oraz rozdzielnicę części przedszkolnej obiektu : R2.
W rozdzielnicy głównej RG zainstalowane zostaną także zabezpieczenia obwodów
zasilających urządzenia kuchenne:
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
Σ
Nr
6
7
11
12
13
21
27
33
-
Urządzenie
Szafa chłodnicza
Lodówka
Obieraczka do ziemniaków
Naświetlacz do jaj
Lodówka podblatowa na jaja
Lodówka podręczna
Piekarnik kuchni gastronomicznej
Zmywarka do naczyń
-
P (kW)
0,70
0,20
0,37
0,20
0,10
0,10
5,00
4,75
11,42
5
U (V)
230
230
230
230
230
230
400
400
-
W rozdzielnicy kotłowni RK zainstalowane zostaną zabezpieczenia wymienionych
poniżej urządzeń i obwodów:
Lp
1
2
3
4
Nr
1.1
1.2
5
8
5
9
7
11
8
12
9
10
MD
RW
11
12
13
Σ
-
Urządzenie
Kocioł gazowy, kondensacyjny
Kocioł gazowy, kondensacyjny
Stacja zmiękczająca wodę
Pompa obiegowa centralnego
ogrzewania przedszkola
Pompa obiegowa centralnego
ogrzewania żłobka
Pompa ładująca zasobnik ciepłej
wody użytkowej
Pompa cyrkulacyjna ciepłej
wody użytkowej
Moduł detekcji wycieków gazu
Rozdzielnica automatyki centrali
wentylacyjnej
Wentylator okapu kuchennego
Oświetlenie kotłowni
Gniazdka wtyczkowe
-
Typ
VC PL eco 376/5-5
VC PL eco 376/5-5
COMPACT 20
Yonos Pico 25/1-8
P (kW)
0,115
0,115
0,020
0,075
U (V)
230
230
230
230
Yonos Pico 25/1-8
0,075
230
STRATOS 25/1-6 CAN PN10
0,085
230
STAR-Z-Nova
0,030
230
ALPA P-17/X
VS 10-75 CG UPC
0,025
1,130
230
230
KBAD 180-4
0,220
0,100
1,500
3,490
400
230
230
-
-
Uwaga:
Pomieszczenie kotłowni stanowi wydzieloną strefę pożarową.
Biorąc powyższe pod uwagę, na zewnątrz kotłowni, przy jej drzwiach wejściowych
zamontowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający zasilanie:
- wszystkich urządzeń zainstalowanych w kotłowni;
- centrali wentylacyjnej zainstalowanej w magazynie produktów;
- wentylatora okapu kuchennego;
- instalacji : oświetlenia kotłowni i gniazd wtyczkowych.
Schematy strukturalne rozdzielnic pokazane zostały na załączonych rysunkach.
Wszystkie projektowane rozdzielnice obiektowe, wykonać zgodnie z wytycznymi albumu
EATON, w obudowac metalowych i wyposażyć w aparaturę łączeniowo - zabezpieczeniową,
zgodnie ze schematami ideowymi.
Części metalowe rozdzielnic połączyć linką LY 6,0 mm2 z szyną PE.
Wszystkie wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice, należy połączyć w oddzielne
oznakowane wiązki.
4. Instalacje elektryczne i sterownicze w obrębie kotłowni
Z rozdzielnicy elektrycznej RK zamontowanej w obrębie kotłowni, zasilane będą
urządzenia i obwody wyszczególnione w tabeli w Pkt. 3.
Projektowana kotłownia zasilać będzie niżej wymienione obiegi grzewcze:
- obieg grzewczy instalacji centralnego ogrzewania istniejącego przedszkola;
- obieg grzewczy instalacji centralnego ogrzewania projektowanego żłobka;
- obieg nagrzewnicy centrali wentylacyjnej;
- obieg podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
Pracą zainstalowanych kotłów typu : VC PL eco 376/5-5 oraz obiegów w/w grzewczych
(poza obiegiem nagrzewnicy centrali wentylacyjnej) sterować będzie aplikacja kaskadowej
automatyki pogodowej, dostarczanej przez producenta kotłów.
W obwodzie zasilania pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej Nr 12, zamontowany
zostanie programowalny w interwale tygodniowym, wyłącznik czasowy.
6
Pracą centrali wentylacyjnej, oraz wchodzących w skład obiegu zasilania jej nagrzewnicy:
- pompy obiegowej;
- oraz zaworu 3 - drogowego;
sterować będzie aplikacja automatyki typu : AP-1S, zamontowana w szafie sterowniczej typu:
VS 10-75 CG UPC - dostarczonej przez producenta centrali wentylacyjnej.
Łączna moc urządzeń gazowych projektowanych w budynku, będzie większa od : 60 kW
- i wynosić będzie:
Lp
1
2
Σ
Urządzenia
Urządzenia kuchenne
Kotły gazowe
-
QG (kW)
39,8
74,2
114,0
ΣQG = 114,0 kW
Biorąc powyższe pod uwagę, w obrębie pomieszczeń : kotłowni i kuchni, zainstalowany
zostanie aktywny system detekcji wycieków gazu, w skład którego wchodzić będzie
osprzęt - przykładowo produkcji firmy:
ATEST - GAZ A.M. Pachole Sp. j.
44-109 Gliwice, ul. Spokojna 3
Lp
1
2
2
3
5
6
Nr
DG1
DG2
MD
EZ1
EZ2
SZO
A
Osprzęt
Czujnik gazu ALPA eco DET - zamontowany w kotłowni
Czujnik gazu ALPA eco DET - zamontowany w kuchni
Centralka detekcji z podtrzymaniem napięcia ALPA P-17/X
Elektrozawór bezpieczeństwa MSV - 32 odcinający dopływ gazu do kotłowni
Elektrozawór bezpieczeństwa MSV - 25 odcinający dopływ gazu do kuchni
Zewnętrzny sygnalizator optyczno - akustyczny ALPA SZOA mini
Elektrozawory wykonane zostaną w wersji NO (w stanie bezprądowym, normalnie otwarte).
Odblokowanie elektrozaworów po ich zamknięciu - ręczne.
Łączna moc urządzeń gazowych projektowanych w kuchni, będzie większe od : 30 kW.
Biorąc powyższe pod uwagę, na gazociągu zasilającym kuchnię, zamontowany zostanie
dodatkowy elektrozawór EZ3 wykonany w wersji NC (w stanie bezprądowym, normalnie
zamknięty).
Otwarcie przedmiotowego elektrozaworu odbywać się będzie w momencie załączenia
wentylatora okapowego typu KBAD 180 - 4.
Wyłącznik wentylatora okapu i elektrozaworu umieszczony zostanie w obrębie kuchni.
5. Instalacja oświetlenia wbudowanego
W obiekcie wykonana zostanie instalacja oświetlenia:
- podstawowego;
- i awaryjnego.
Dobór:
- miejsc montażu nowoprojektowanych opraw oświetleniowych;
- ich rodzaje;
- oraz moc;
określono w oparciu o obliczenia symulacyjne, wykonane przy pomocy oprogramowania
komputerowego firmy:
BEGHELLI - POLSKA Sp. z o.o.
44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95.
Łączny, maksymalny pobór mocy przez projektowane oprawy wewnętrznego oświetlenia
7
obiektu:
ΣPE ośw. w. = 3,3 kW
Przykładowo dobrano oprawy oświetleniowe typu LED, produkcji wymienionej powyżej
firmy.
Rozmieszczenie i typy dobranych opraw oświetleniowych pokazano na załączonym
rysunku.
Instalację zasilającą oprawy oświetleniowe, wykonać należy przewodami YDYp 3 x 1,5 mm2.
Instalacja oświetleniowa:
- zostanie częściowo wykonana w technologii wtynkowej;
- w przypadku wykonania ścian gipsowo-kartonowych instalacja prowadzona
będzie w wolnej przestrzeni między płytami, lub między : płytami a ścianami;
- w obrębie sufitów - poprowadzona zostanie w wolnej przestrzeni między
stropami a sufitami podwieszanymi.
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników
klawiszowych, jedno - i dwubiegunowych, umieszczonych na wysokości
1,15 m nad podłogą umieszczonych obok wejść do pomieszczeń.
W pomieszczeniach sanitarnych, załączanie oświetlenia i wentylatorów
wyciągowych, może odbywać się za pomocą czujników ruchu
zamontowanych pod sufitem.
Oświetlenie awaryjne będzie funkcjonować w przypadku awarii zasilania urządzeń
oświetlenia podstawowego.
Zanik napięcia zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych, powodować
będzie automatyczne załączenie oświetlenia awaryjnego.
Oświetlenie ewakuacyjne zapewniać będzie bezpieczne opuszczenie miejsc przebywania
osób.
Projektowana instalacja zapewniać będzie oświetlenie dróg ewakuacyjnych
(wraz ze znakami kierunków ewakuacyjnych i oznakowanie wyjść awaryjnych z obiektu),
oraz oświetlenie strefy otwartej.
Oświetlenie awaryjne zaprojektowano w systemie rozproszonym, opartym o oprawy
z baterią i inwerterem.
Czas podtrzymania napięcia po zaniku napięcia podstawowego : co najmniej 1 h.
Oprawy oświetlenia strefy otwartej, zainstalowane zostaną na zewnątrz wszystkich
wyjść ewakuacyjnych.
Zaprojektowana instalacja, zapewniać będzie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego:
W osi drogi ewakuacyjnej
Na obrzeżach drogi o szerokości 2,0 m
W strefie otwartej
W obrębie urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się na drogach
ewakuacyjnych
min. 1,0 lx
min. 0,5 lx
min. 0,5 lx
5,0 lx
Równomierność natężenia oświetlenia : Imax / Imin. < 40.
Rozmieszczenie i typy opraw oświetleniowych, pokazano na załączonym rysunku.
6. Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalację gniazd wtyczkowych jednofazowych (0,23 kV) wykonać należy przewodami
YDYp 3 x 2,5 mm2, układanych pod tynkiem, lub w rurach instalacyjnych na tynku.
W przypadku wykonania ścian z płyt gipsowo - kartonowych, instalację prowadzić
należy na uchwytach w wolnej przestrzeni między płytami, lub między płytami i ścianami.
W pomieszczeniach w których nie przebywają dzieci, gniazda montować należy na
wysokości : 0,30 m nad poziomem podłogi.
W pomieszczeniach przebywania dzieci, gniazda zamontować należy na wysokości:
1,20 m nad poziomem podłogi - i wyposażyć w zaślepki zabezpieczające je przed
dostępem dzieci.
8
Instalację gniazd trójfazowych (0,40 kV) - przeznaczonych do zasilania urządzeń
3 - fazowych, wykonać przewodami YDYp 5 x 4,0 (6,0) mm2 układanych pod tynkiem,
lub w rurach instalacyjnych na tynku.
Projektowane rozmieszczenie gniazd wtyczkowych pokazano na załączonym rysunku.
7. Osprzęt instalacyjny
Ostateczny dobór typów : opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych, obudów, itp.
należy uzgodnić z Inwestorem.
Stopień ochrony IP dla osprzętu zabudowanego w pomieszczeniach przejściowo
wilgotnych, nie może być mniejszy niż : IP 54.
8. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako dodatkowy środek ochronny przed dotykiem pośrednim przewiduje się:
- dla urządzeń rozdzielczych - samoczynne wyłączenie zasilania przez zabezpieczenie
przetężeniowe;
- dla obwodów odbiorczych - wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe.
Wszystkie obudowy urządzeń elektrycznych, korytka kablowe, kanały wentylacyjne, bolce
ochronne gniazd wtykowych, zaciski ochronne opraw oświetleniowych należy łączyć do
przewodów ochronnych PE obwodów zasilających te urządzenia.
W instalacjach wewnętrznych projektuje się układ sieci TN-S wydzielonymi przewodami
N i PE.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać potwierdzone protokolarnie pomiary skuteczności
przyjętej ochrony od porażeń.
9. Połączenia wyrównawcze
Połączenia wyrównawcze budynku wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem.
W pomieszczeniach : kuchni i kotłowni projektuje się szynę połączeń wyrównawczych
(z płaskownika stalowego ocynkowanego P 30 x 4) mm mocowaną na ścianie, na
odstępnikach na wysokości 0,30 m.
Do w/w szyny za pomocą linek miedzianych lub przewodów L(lub D)Y 6 mm2 przyłączyć
wszystkie metalowe części metalowe wyposażenia oraz wszystkich metalowych obudów
urządzeń przytwierdzonych na stałe do posadzki i ścian.
10. Ochrona przeciwprzepięciowa
Zgodnie z wymogami normy PN-93/E-05009/443, wprowadzono ochronę
przeciwprzepięciową zrealizowaną:
- w rozdzielni głównej RG
- ogranicznikami przepięć typu 1+2;
- w pozostałych rozdzielnicach
- ogranicznikami przepięć typu 2.
11. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowe na dachu projektowanego budynku zaliczonego do IV poziomu
ochrony odgromowej, należy wykonać za pomocą zwodów poziomych, niskich,
z zastosowaniem drutu stalowego ocynkowanego FeZn Ø 8 mm ułożonego na wspornikach
z tworzywa przyklejonych do warstwy izolacyjnej dachu w odległości 1m pomiędzy sobą.
9
Do ochrony wentylatora okapowego, zastosować zwód pionowy - iglicę, wyniesioną
1,5 m od poziomu dachu.
Zwody poziome na dachu łączyć z uziemieniem poprzez pionowe przewody odprowadzające,
wykonane drutem FeZn Ø8 mm, lub płaskownikiem prowadzonym w bruździe w ścianie pod
warstwą ocieplenia.
Uziom instalacji odgromowej wykonany zostanie jako otokow, za pomocą taśmy stalowej
ocynkowanej.
Połączenia uziomu ze zwodami pionowymi wykonać należy przez zaciski probiercze.
12. Wytyczne przeciwpożarowe
Przejścia przewodów i kabli przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpożarowego
będą prowadzone przepustach o klasie odporności ogniowej przenikanego elementu z
zastosowaniem certyfikowanych rozwiązań „biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych”
produkcji firmy HILTI Polska.
13. Warunki wykonania i odbioru robót
Do wykonania instalacji stosować można tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie ogólnym, dla których - zgodnie z przepisami o badaniach
i certyfikacji, wydane zostały:
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa;
- deklaracje zgodności, lub certyfikaty zgodności z Polskimi Normami, lub aprobatami
technicznymi.
Całość prac instalacyjnych wykonać należy zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z późniejszymi zmianami
Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650;
- oraz w Polskich Normach:
PN-IEC 60364-1:2000
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”
PN-IEC 60364-4-41:2000
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przeciwporażeniowa”
PN-IEC 60364-4-43:2000
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed prądem przetężeniowym”
PN-IEC 60364-4-442:1999
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia”
PN-IEC 60364-4-47:2001
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków
ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - postanowienia
10
ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym”
PN-IEC 60364-5-54:1999
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne”
PN-E-05003-03:1999
„Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Wymagania ogólne”
PN-EN 12464-1:2004
„Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1 : Miejsca pracy we wnętrzach”
PN-EN 1838:2005
„Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”
PN-EN 50172:2005
„Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”
11
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
12
13