Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza

Transkrypt

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza
http://www.pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/RPO_2016.html
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim (II)
OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020 - 07. Konkurencyjny rynek pracy
Działanie RPO WO 2014-2020 - 07.01. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP
Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy w powiecie nyskim (II)”
Cel projektu.
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy w powiecie nyskim.
Kto może skorzystać z projektu?
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu
pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
a) kobiety,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby po 50 roku życia,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e)osoby o niskich kwalifikacjach,
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
g) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
h) migranci powrotni i imigranci.
Udział osób, które nie zostały ujęte w pkt a) - g), nie przekroczy 10% wszystkich uczestników projektu.
Formy wsparcia:
●
●
●
staże,
szkolenia,
przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Ogólna wartość projektu:
3.544.310,95 zł
Okres realizacji projektu:
1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela
Dorota Hutyra
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
tel. 077 448 99 28, e-mail:

Podobne dokumenty