Ubezpieczenie_emerytalne_funkcjonariuszy_Strazy_Granicznej

Transkrypt

Ubezpieczenie_emerytalne_funkcjonariuszy_Strazy_Granicznej
PROGRAM GRUPOWEGO
UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE
dla emertytowanych funkcjonariuszy
Szanowni Państwo,
i pracowników Straży Granicznej (WOP)
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę Grupowego
Ubezpieczenia na Życie skierowaną do Emerytowanych Funkcjonariuszy
i Pracowników Straży Granicznej (WOP) oraz ich Współmałżonków
i Pełnoletnich Dzieci.
Powstała ona w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie środowiska
emerytów tego typu ubezpieczeniem.
Proponowane ubezpieczenie jest produktem nowatorskim na rynku
ubezpieczeniowym, a jego warunki zostały wynegocjowane przez
naszego brokera - Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe, z którym
NSZZ FSG współpracuje od sześciu lat, korzystając z jego wieloletniego
doświadczenia i profesjonalizmu w dziedzinie ubezpieczeń.
Produkt kierujemy do osób planujących przejście na emeryturę
w niedalekiej przyszłości oraz obecnych emerytów naszej formacji
i członków ich rodzin. Aby w pełni sprostać Państwa oczekiwaniom
proponujemy wybór pomiędzy dwoma równolegle funkcjonującymi
programami towarzystw: PZU ŻYCIE S.A. oraz GENERALI ŻYCIE TU S.A.
Najważniejszym atutem ubezpieczenia jest konkurencyjność zakresu
oraz wysokości składki ubezpieczeniowej w stosunku do warunków
indywidualnych kontynuacji programów, z których Państwo najczęściej
korzystacie.
W przypadku programu PZU ŻYCIE S.A. do ubezpieczenia przystąpić
może każdy uprawniony, który w dniu przystąpienia do programu nie
osiągnął 69 roku życia. Ubezpieczenie obowiązuje natomiast do dnia
ukończenia 70 lat. Po tej dacie ubezpieczonemu przysługuje prawo do
indywidualnej kontynuacji. W programie GENERALI Życie TU S.A. do
ubezpieczenia przystąpić może każdy – niezależnie od wieku. Jednakże
po ukończeniu 65 roku życia z zakresu świadczeń zostają wyłączone
opcje szpital, ciężkie choroby oraz zawał serca i udar mózgu.
Wierzymy, iż dzięki naszej propozycji Grupowego Ubezpieczenia na
Życie, możliwe będzie zapewnienie emerytowanym funkcjonariuszom
i pracownikom naszej formacji należytej ochrony ubezpieczeniowej za
niewygórowaną składkę.
W imieniu Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG
Przewodniczący KKW NSZZ FSG
ppłk Jacek Zakrzewski
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
ul. 17 Stycznia 23, 02-148 Warszawa
tel.: 022/602 69 69, fax: 022/602 68 39
e-mail: [email protected]
www.nszzfsg.org
EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 Warszawa
tel.: 022/628 62 32, 628 46 41, fax: 022/628 30 86
e-mail: [email protected]
www.eku.pl
Zgłoszenie do ubezpieczenia
Jestem zainteresowany przystąpieniem do ubezpieczenia
PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX
DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY
I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH STRAŻY GRANICZNEJ
ORAZ WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI
SPECJALNY PROGRAM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY
I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH STRAŻY GRANICZNEJ
ORAZ WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI
GENERALI ŻYCIE T.U.S.A.
PZU ŻYCIE S.A.
ZDARZENIE
Kwota świadczenia symulowana
WARIANT I
WARIANT II
ZDARZENIE
WARIANT III
SUMA UBEZPIECZENIA
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
w WARIANCIE
DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO:
Kwota świadczenia symulowana
WARIANT I
WARIANT II
8 000,00
10 000,00
16 500,00
21 400,00
26 000,00
Śmierć ubezpieczonego
18 000,00
24 000,00
30 000,00
Śmierć ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku (łącznie)
33 000,00
42 800,00
52 000,00
Śmierć ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (łącznie)
36 000,00
48 000,00
60 000,00
Śmierć ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku w środku
lokomocji (łącznie)
49 500,00
64 200,00
78 000,00
Śmierć małżonka
7 500,00
10 000,00
12 500,00
Śmierć ubezpieczonego wskutek zawału
serca lub udaru mózgu (łącznie)
33 000,00
42 800,00
52 000,00
Śmierć rodziców lub teściów
1 250,00
1 650,00
2 050,00
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek
nieszczęśliwego wypadku
(suma ubezpieczenia)
Śmierć dziecka
2 000,00
2 600,00
3 200,00
26 000,00
33 500,00
41 000,00
Osierocenie dziecka
2 500,00
3 500,00
4 200,00
za 1% uszczerbku
za 1% uszczerbku
260,00
335,00
410,00
12 500,00
16 000,00
20 000,00
125,00
160,00
200,00
Poważne choroby ubezpieczonego: zawał
serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy,
niewydolność nerek, leczenie operacyjne
choroby wieńcowej
(by-pass), przeszczep dużych narządów,
utrata wzroku, guzy mózgu, oparzenia,
operacja aorty, angioplastyka naczyń
wieńcowych, operacja zastawek serca,
anemia aplastyczna, choroba CreutzfeldaJakoba, zakażenie wirusem HIV
2 800,00
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu
(suma ubezpieczenia)
6 500,00
8 500,00
10 500,00
Świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu
wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14
dni pobytu
65,00
85,00
105,00
Świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu
wskutek nieszczęśliwego wypadku od 15
do 180 dni pobytu
32,50
42,50
52,50
Świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu
wskutek choroby do 14 dni pobytu
39,00
51,00
63,00
Świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu
wskutek choroby od 15 do 180 dni pobytu
32,50
42,50
52,50
Świadczenie dzienne za pobyt na OIOM do
5 dni pobytu
65,00
85,00
105,00
tak
tak
tak
3 700,00
4 500,00
Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu
nieszczęśliwego wypadku
Gwarancja kontynuacji
Śmierć małżonka spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem (łącznie)
Śmierć ubezpieczonego spowodowana
zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym (łącznie)
Trwały uszczerbek na zdrowiu
spowodowany zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym
Ciężkie choroby (zakres rozszerzony)
Leczenie szpitalne (1% NW, 0,5% choroba)
13 600,00
18 000,00
22 000,00
Śmierć rodzica
1 300,00
1 700,00
2 100,00
Śmierć teścia
1 300,00
1 700,00
2 100,00
600,00
800,00
1 000,00
Śmierć ubezpieczonego spowodowana
nieszczęśliwy wypadkiem komunikacyjnym
(łącznie)
Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu
leczenia szpitalnego poza terytorium Polski
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem (łącznie)
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem komunikacyjnym (łącznie)
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem przy pracy (łącznie)
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
(łącznie)
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
spowodowanego zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym (łącznie)
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu
na OIT
Urodzenie dziecka martwego
1 200,00
1 600,00
2 000,00
Świadczenie za dzień rekonwalescencji
Śmierć dziecka
2 000,00
2 600,00
3 200,00
Osierocenie dziecka
2 600,00
3 500,00
4 200,00
tak
tak
tak
32,00
42,00
51,00
Rozszerzenie odpowiedzialności o kraje
Unii Europejskiej
Śmierć współmałżonka
Śmierć współmałżonka wskutek
nieszczęśliwego wypadku (łącznie)
Urodzenie się dziecka
Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia
grupowego
Łączna miesięczna składka dla emerytów
i rencistów
Łączna miesięczna składka dla
współmałżonków emerytów i rencistów
6 800,00
9 000,00
11 000,00
kwoty w PLN
DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA
- zakres podstawowy
Łączna miesięczna składka dla emerytów
i rencistów
Łączna miesięczna składka dla
współmałżonków emerytów i rencistów
240,00
320,00
Emerytowany pracownik SG
WARIANT III
6 000,00
Śmierć ubezpieczonego
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek
zawału serca lub udaru mózgu
(suma ubezpieczenia)
, składka
Współmałżonek/dziecko
Data przejścia na emeryturę
Imię
Nazwisko:
Data urodzenia:
400,00
Miejsce urodzenia
TAK
TAK
TAK
13 500,00
18 000,00
22 500,00
33 000,00
40 000,00
55 000,00
240,00
320,00
400,00
PESEL:
Adres do korespondencji:
2 400,00
3 200,00
4 000,00
s.u. 5 000,00
s.u. 7 000,00
s.u. 8 000,00
66 000,00
88 000,00
110 000,00
Telefon kontaktowy:
E-mail:
TAK
TAK
TAK
75,00
105,00
140,00
100,00
140,00
180,00
87,50
140,00
180,00
112,50
175,00
220,00
50,00
70,00
120,00
250,00
350,00
400,00
12,50
17,50
20,00
Oświadczam, że:
1. zostałem poinformowany(a), że administratorem moich danych osobowych jest EKU Sp.z o.o.
/EKU Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/12 oraz o prawie dostępu do
treści swoich danych i ich poprawiania. Celem zbierania danych jest przystąpienie do ubezpieczenia
i wykonywanie umowy ubezpieczenia.
2. upoważniam ubezpieczającego do dokonywania w moim imieniu i na moją rzecz wszelkich zmian
w umowie ubezpieczenia.
3.
TAK
36,79
TAK
47,60
TAK
58,60
kwoty w PLN
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody na przesyłanie informacji
produktów skierowanych do środowiska emerytów Straży Granicznej
dotyczących
nowych
4.
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez
EKU Sp.z o.o./EKU Partner Sp. z o.o. w celu marketingowym po zakończeniu odpowiedzialności
wynikającej z ubezpieczenia.
5. Niniejsze oświadczenie oraz dane osobowe składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje
są zgodne z prawdą.
data i podpis
Druk powinien być odesłany najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem okresu
ubezpieczenia na adres Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o.o.,
Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/12,
tel.: 022/628 46 41, fax: 022/628 30 86, e-mail: [email protected]
Zwrotnie otrzymają Państwo deklarację ubezpieczeniową oraz nr rachunku,
na który wpłacana będzie składka ubezpieczeniowa.

Podobne dokumenty