E - NaszeMiasto.pl

Komentarze

Transkrypt

E - NaszeMiasto.pl
>7BBEĥBýIA?;
>7BBECOIEM?9;
Mjeh[a%%mmm$dWip[c_Wije$fb%%
\WY[Xeea$Yec%dWip[c_Wijefb%%jm_jj[h%dWip[Uc_Wije%%]Wp[jWX[pfWjdW
fe]eZWdWZp_ť
()$&($(&',
cWn/ª9c_d+ª9
hepcemW
c_Wije
C?;IPA7ě9O9>9ýĹOĀB;F?;@
?MO=E:D?;@
<EJ$7H9
IJH$*
X[pf_[Yp[Śijme
IJH$)
<EJ$7H9
Mc[jhefeb__c_WijeceŹ[jobaepoiaWĿ
<EJ$7H9
=hp[]ehpkaWip[a"
fhp[meZd_YpļYoHWZoC_WijWCoiem_Y[
8?7;
AED?;HPOA?
E:8HK:D;@
HE8EJO
IJH$,
ifehj
9[djhkc
_p[ifeo
ipaŒ
Jk"]Zp_[^_ijeh_W
fhp[ijW`[XoĿ
c_j[c
<[h_["Wp_cW
jobae
maWb[dZWhpk
IJH$-
REKLAMA
IJH.
<EJ$7H9
ckp[kc
<EJ$7H9
[ZkaWY`W
IJH'(
006129206
(
^Wbbeťbļia_[
MJEH;A"()BKJ;=E(&',
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
&(
CFM?AIF797:K=?"CE:;[email protected];"?DM;[email protected];$
8K:[email protected];A?BEC;JHFEA?BEC;JHP;"9>EĀ7JMED?;C7$
:?78;@;:D7AC79>DýE=ED;C
^Wbbeťbļia_[
Xob_ťcojWc
B_iWIjWdi\_[bZ"
f_ei[daWhaW
IfejaWd_[
pX_pd[i[c
$&^gfWYaTd aVTŅVl[We[Ņ
i?keai[U][_AţdaV]g=g^fgdk
]a^W\`WfdlWU[WldlŅVgebaf]S`[W
T[l`WeaiWi]fˆdk_gUlWef`[
UlkļTŅVĹ_keai[UUkbdlWVe[Ņ
T[adUk Fk_dSlW_lSbdWlW`fa
iS`WlaefS`Ĺ_aŷ^[iaţU[iebSd
U[SX[`S`eaiWYabdlWVe[ŅT[adefi
ifk_liSelUlSebaeaTkbalk
e]S`[SţdaV]ˆilXg`Vgelkg`[\
`kUZ[[``kUZŶdˆVW`Sdaliˆ\
bdlWVe[ŅT[adUlaţU[ 9aebaVS
dlW_ebaf]S`[STŅVl[W7ViSdV
>Sea]bdWlkVW`f?keai[U Ida^ŅiebˆadYS`[lSfadSiU[W
^[e[ŅĢ^Ĺe][;`]gTSfadBdlWVe[Ņ
T[adUlaţU[ BaUlĹfW]VWTSfkT[
l`WeaiW\aYaVl #" %" i[d_ehpo
:ehWZpļ"fece]ļ
AVbaaikgT[WYWYada]gVl[SS
i_[WţU[W$%aeaTaiS
?keai[U]SDSVSEW`[adˆi
?DE]fˆdĹikTdS`a`S&^Wf`[Ĺ
]SVW`U\Ņ DSVS_SUZSdS]fWdVa
dSVUlk LS\_g\We[Ņ_ [` ebdSiS
_[_[Wel]S`[aik_[eW`[adˆi
bdaX[^S]fk]Ĺbda_aU\ĹlVdai[S
dalia\W_Xad_ikbaUlk`]g 5la`]ai[WdSVkik]a`g\Ĺeia\Ĺ
bdSUŅebaWUl`[W BW`[ĹfS]ŷWVk
ŷgdki]SŷVkVdgY[ifadW]_[W
e[ĹUSaVYaVl[`k## ""Va#% ""
iGdlŅVl[W?[SefSieS^[`d$#'
eS^SbdlWVeWek\`S fhWme
FehpkYedW
aedjhWXWdZW
BaVUlSe]a`fda^[fSdYai[e]S
i?keai[USUZţ^ĹeUkUW^`[Uk`S
fdSX[^[$^gfWYaTd `SbadlgUa`k
iadW]llSiSdfaţU[ĹbdSi[W#%"
%"efkUl`[STd i)#daUl`[UŅFdS
YWV[[9ˆd`aţ^Ĺe][W\gUlUla`abS
_[ŅļaX[SdekefW_g]a_g`[efkUl
`WYal^Sf#+&'#+&( BaVba_`[
][W_gbS_[Ņf`[S\ĹUk_i[ŅŶ`[ˆi
aTalgbdSUk¸DaeW`YSdfW`¹la
ŷa`WlaefSki[ĹlS`][]i[Sfˆi LSba`Ņkl`[UlW =i[Sfklaŷa`W
laefSkfS]ŷW`S^Wţ`k_U_W`fS
dlgia\W``k_iIWeaW\Si
]SUZ 6l[WŘiUlWţ`[W\
i?keai[U][_AţdaV]g=g^fgdk
afiSdfSlaefSSikefSiSbaţi[Ņ
Ua`SikVSdlW`[a_ebdlWV)#^Sf bSUlW]bSb[WdaeˆiTWlba^e][UZ
l`S]ˆiS]Uklk =a`fdSTS`VSba
UZaVl[SllS`SelW\ieUZaV`[W\
YdS`[Uk I\WV`W\lb[i`[Ul`S^W
l[a`a`Sfa_[Sef$#'TgfW^W]`[W
al`S]aiS`WYaS^]aZa^g Fa]a
^W\`Wg\Si`[a`Wi?keai[USUZ
bdlkbSV][ibdaiSVlW`[S
VaaTdafg`[W^WYS^`kUZfaiSdˆi IgT[WYk_da]giik`[]gba
`SV(%fke ]a`fda^[ţ^ĹeUkUW^`[Uk
bdlW\Ņ^[_ [` T^[e]a#&(_^`
elfg]bSb[WdaeˆiTWlTS`VWda^[
ba`SV$*fa`fkfa`[g[egelgfkfa
`[aiWYaadSl(&fke ^[fˆibaVda
T[a`WYaS^]aZa^g EfdSfklWebdlW
VSŷkfkUZikdaTˆie[ŅYSkTk
i[W^g_[^[a`ˆilafkUZ \[ij_mWb
<[ij7bj[h<[ij
c_Wije
<EJ$7H9
]eifeZWhaW
FWc_ňY_e\_Wh
<EJ$C7J$FH7I$
MebňmoZWĿ`[Zdļ
mWhjeťY_emļfojňd_Ź
f_ňĿfhp[Y_ňjdoY^Ye
hea$
heYpd_YW
AdYS`[laiS`ki?keai[USUZ
aV$"#$da]gXWef[iS^_glk][S^
fWd`Sfki`W\3^fWd8WeflVaTkVdg
Y[W_[W\eUWi]SfWYad[[ikVSdlW
`[Wda]g$"#'ib^WT[eUkU[WbadfS
^gEa?ge[U b^ ;_bdWlSbdlWYdSS
fk^]albdWef[ŷaik_]dS]aie][_
XWef[iS^W_A885S_WdS FaVdg
Y[WfS][Wikdˆŷ`[W`[Wbdlkl`S`W
_keai[U][W_gXWef[iS^ai[
8_khee\_Y`Wbd_[
$$^gfWYaTd afiSdfWlaefSaaX[
U\S^`[WT[gdabaeW^e][WIa\U[WUZS
=dˆ^SbaeS`SEW\_DB Iebaf
]S`[glbSd^S_W`fSdlkefĹgUlWef
`[Ulk^[_ [` bdlWVefSi[U[W^WeS
_adlĹVaikUZiSVlia\WiˆVl
][UZ[_[W\e][UZ`SelWYadWY[a`g Bdlkba_`[\_kŷWT[gdaXg`]U\a
`g\WaVefkUl`[STd ?[WţU[e[Ņ
iUW`fdg_?keai[Ui]S_[W`[
Ukbdlkg^ 9dg`iS^Vl][W\$"fW^ %$%")'"+" I =dˆ^bdlk\_g\W
[`fWdWeS`fˆii]SŷVkba`[WVl[S
W]baiUlWţ`[W\elk_g_ˆi[W
`[gfW^WXa`[Ul`k_ EW]dWfSd[Sf
T[gdSUlk``k\WefaVba`[WVl[S]g
Vab[Ĺf]gaVYaVl + ""Va#( "" KmW]WfeZWjd_Yo
=C?D7
Mjocheak"p[mp]bňZk
dWpc_Wdňfhp[f_iŒm"mY^e#
Zpļdem[pWiWZofWjdeťY_
feZWjaŒmeZd_[hkY^eceť#
Y_$
M$A$
aa <Wţ^[lSfW_iSdfaţļbaVSf]g
aV`[WdgUZa_aţU[baVSf]gda^
[ZkaWY`W
m_ňY[`jb[dk
7aoip
F[h\[aYo`do
\hWdYkia_
IWda`[]S>SdkelgUlW``[US
9[_`Sl\g_`d#lAVVl[SS_[
6ig\ŅlkUl`k_[lS\ŅSVdgY[W
_[W\eUWiţdˆVY[_`Sl\S^[efˆi
iladYS`[laiS`k_iefkUl`[gTd dWY[a`S^`k_]a`]gde[W\Ņlk]S
XdS`Uge][WYa IdkiS^[lSU\[
gUlWef`[Ulk^[gUl`[ai[Wţ^Ĺe][UZ
Y[_`Sl\ˆi[el]ˆba`SVY[_`S
l\S^`kUZ =a`]gdeladYS`[laiSa
Ba^e][WEfaiSdlkelW`[W7gdabS
<Ņlk]ˆi[=g^fgdbaVbSfda`SfW_
S_TSeSVkEliS\USd[[iBa^eUW
]fˆdSTkSfS]ŷWXg`VSfadW_i[W
^g`SYdˆV
7D:HP;@@7MEHIA?
S][ţV[STWlSY`[WŶVl[
e[ŅUZkTSi_keai[U][UZ
]S`SSUZik_SUZg\W
aYa`W_`S^Wia[bdSia
ba_efg\W`Sielkef][UZ
[ielkef]aiSdlkefdSiŅbaV^W
`[Wl\SV^[iĹlSfdgiS\ĹUSf_a
eXWdŅi_[WţU[WVaVSf]aiĹVSi
]ĹXWfadgS`[Wfk^]aeS_k_
TdlkV][_lSbSUZW__[W\e][UZ
@
`WYa[^Wţ`WYa`[WbdlW]dSUlS
]iafk#""lfaabSfSg[elUlS`S
TŅVl[W\WV`adSlaia#'_SdUS <W
ţ^[`Sfa_[Sef]iafSbaVSf]g`[W
TŅVl[WbdlW]dSUlSļ`S\`[ŷelkUZ
]aelfˆiVadŅUlW`[SUlk^[)l
GdlĹV?[SefS`[WTŅVl[WikVSiS
ifS][_bdlkbSV]gVWUkl\[baVSf
]aikUZ ?SY[efdSf[`Xad_g\WfS]
ŷWŷWba%#^[bUSTd l_[W`[ļe[Ņ
_aŷW`g_WddSUZg`]gTS`]aiW
Ya`S]fˆdkibSUS`WeĹbaVSf][ ţU[W]ˆi ĵdˆValSikfdkea][^
]S`SţU[W^SffW_g][WVkˆiUlWe
`WiSVlW_[SefSbdlkefĹb[k
VabadlĹV]aiS`[SYaebaVSd][
iaV`aţU[W]aiW\ BaiefSefa
eai`kbda\W]fg`[\`kS\S]ŷWfk
^WŷWfS]e]a`efdgaiS`k\S]Tk
bdSUaiS`SV`[_W]a`a_[Ul`k
S`S^XSTWfS 3ba`[WiSŷ`aiSţ
`[WV[STWf]i[ielUlWYˆSUZ
ikelaUaikelaUlk^[T^S_Sŷ
[Y[YS`fkUl`S]SfSefdaXSX[`S`ea
iS A]SlSae[ŅafˆŷŷWbda\W]fg
`[WVSe[ŅiU[W^[ļiŷkU[WlS#""
_^`lafkUZ\S]b[Wdiaf`[WlS
]SVS`afk^]alSVgŷai[Ņ]elW
b[W`[ĹVlW Ieg_[WlS$)"_^`
lafkUZ 6aX[`S`eaiS`[Wg`[\`W
S`[VdY`ŅalaefSabaefSdW_g @[Ulk_WY[be]Sb^SYSebSVa
`S_[SefaY[YS`fkUl`WlSVgŷW
`[W IBa^eUWbaVaT`kbdlkbS
VW]dSVae`W\fiˆdUlaţU[lS`afa
iS`klaefS\WelUlWTaVS\i4[S
k_efa]gS^Wfa_Sd`WbaU[W
elW`[W =[WVki[ŅUaTWU`WiSVlW
lS\_aiSk_[W\eUWidSfgelg
i[WVl[SkUa\WUlW]S[lUlk_TŅ
VĹ_ge[Ske[Ņl_[Wdlkļ ;`[aeĹ
fW`YSdTbababdlWV`[]SUZaVU[
`S\ĹUaV`[WYa]SiSW]ba]SiS
]g ?BI[=ebSUSVgY[_aVWd
`[lg\W[`iWefg\W 4gVg\W][^a
_Wfdba][^a_WfdlWUZaļSfia
`[W_S 6[STW\WV`S]_SUZ`Ĺ
aYa`W_ IbdlWefdlWŘbgT^[Ul`Ĺik
bgelUla`WlaefSk[`Xad_SU\W
afa`ĹUk_?BI[=g[b^S`[Wba
VikŷelW`[SUW`kiaVkVa`[W
TafkUl`W\efSi][&"l I_[Wţ
U[WlSidlSa 3gfad]ĹfkUZ¸dW
iW^SU\[¹a]SlSSe[ŅTkSdlWUl
`[Ul]SbdSeaiS?BI[=fWdSl
baVS\ĹUSe[ŅlSVl[W``[]Sd]Ņ
badfS^g[`fWd`WfaiWYal]fˆdĹ
iaVaU[ĹY[`[WbdlWVgŷkkg_a
ikabdSUŅ 5afS_bdSiVSbS^\Ĺ^[UZa
Efda\ĹUe[Ņib[ˆd]SaTdaŘUlk`[
[`fWdWegbgT^[Ul`WYaik]adlk
efSSaiSbS`[S`fW`ŅfW^Wi[l\[dW
Y[a`S^`W\Vaba_ˆi[WŘ[bdkiSf
`kUZdalYdkiW]ik]Slg\ĹUe[Ņ
TdS][W_W^W_W`fSd`W\bdlklia[
faţU[TWlUWdW_a`[S^`k_fgbW
fW_[lgUZiSaţU[Ĺ 3faUZkTS\gŷ
Uaţi[ŅUW\`[ŷfk^]alik]Sl_[S
`Sbg`]fgi[VlW`[SebaiaVaiS
`Sl_[S`Ĺbg`]fge[WVlW`[S 3]kel
MJEH;A"()BKJ;=E(&',
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
mdWipocc_[ťY_[
)
C?7IJEFEM?DDEMOAEHPOIJ7Ā[email protected];7JKJO0FEEĹ;D?;MH;=?ED?;"IýI?;:P#
JME7KJEIJH7:O7#*"JH7IOI#'"IPB7AKAEB;@EM;=EEH7PĥM?;JD;C?;@I9;:E
P7C?;IPA7D?7#=HP;=EHPKA7IP;A"FHP;ME:D?9Pý9OH7:OC?7IJ7COIEM?9;
DW`aehpoijd_[`ip[fWhjd[hijmeZmkZp_[ijkjhp[Y^]c_d
=hp[]ehp
kaWip[a"
fhp[meZd_YpļYo
HWZoC_WijW
Coiem_Y[
#@Wa_[Wh]kc[djofhp[#
mWŹoomHWZp_[C_WijW"
XopeXem_ļpWĿfh[po#
Z[djWCoiem_YZefeZ#
`ňY_WZp_WWŚemļYp[d_[
]c_domfhe`[ajemWdo
pm_ļp[ac[jhefeb_jWbdo5
?keai[UW`S^WŷĹfWdSlVa
9ˆd`aţ^Ĺe][WYaLi[Ĺl]g?Wfda
ba^[fS^`WYalaŷa`WYalUlfWd`S
efg`S\i[Ņ]elkUZ_[SefdWY[a`g
]fˆdWeĹ]a_g`[]SUk\`[W[gdTS
`[efkUl`[WlWeaTĹ_aU`aba
i[ĹlS`W @Sbae[WVlW`[g9L?
iYdgV`[ggT[WYWYada]gbdWlk
VW`U[fkUZ_[SeflSVW]^SdaiS^[
UZŅļbdlkefĹb[W`[SVa_Wfdaba
^[[Yˆd`aţ^Ĺe][W\ IefŅb`[Wa_ˆ
i[a`aebdSiŅi[W^]aţU[aTelSdg
_Wfdaba^[[[^[UlTkY_[`\S][W
_[SkTke[Ņi`[W\l`S^WŶļ I`Selk__[WţU[WlVWUkVa
iSUlk``[]]a_g`[]SUk\`k DSV`[gl`S^[ŷWiSţ`[WYˆi
`[WlfWYabaiaVgbai[``[ţ_k
bdlkefĹb[ļVa_Wfdaba^[[ 5ZUW
_kfWŷŷWTk`SelSY_[`STkS
VaUW`[a`S`SelUlWT^geW\_[]g
ţ^Ĺe][WYa[_Saba^e][WYa LS
U[Wţ`[Se[ŅiebˆbdSUS_[ŅVlk
fk_[eW\_[]S_[[?keai[UW
_aYĹfk^]a`Sfk_e]adlkefSļ 5ZaVl[liSelUlSabalke]S`[W
ţdaV]ˆi`S[`XdSefdg]fgdŅ]a^W
\aiĹUag_aŷ^[i[_[SefgaVlk
e]S`[W`S^Wŷ`W\balkU\[`Sel^S
]g=dS]ˆiIdaUSi <S]ik
Y^ĹVSViadlWUB=B[fWdW`k]a
^W\aiW`[W_gelŅ_ˆi[ļ #CWcojhpomWh_Wdjo
fhpoip[`c[jhefeb__0
femijWd_[pYpj[hdWijk"
ZmkZp_[ijkjhp[Y^bkX
f_ňĿZp_[i_ňY_kZmŒY^
]c_d$AjŒh[hepm_ļpWd_["
pfkdajkm_Zp[d_W
Coiem_Y"XoeXodW`ae#
hpoijd_[`ip[$
FS][W\Wţ^[Va_Wfdaba^[[
iW\VĹViSVl[WţU[Sfdlk_[SefS IfWVklke]S^[Tkţ_k`SgVl[S^W
ibaVSf]gVaUZaVaik_aV
aeˆTX[lkUl`kUZ 9VkTkţ_k
_[W^[`Sfa_[Sef_Wfdaba^[Ņla
ŷa`Ĺlb[ŅļVl[We[ŅU[gViˆUZ
Y_[`kTkTkfabafŅŷ`kaTelSd
lVgŷĹ^[UlTĹeS_adlĹVˆii[W\
e][UZ]fˆdW`[W_S\Ĺikea][WYa
VaX[`S`eaiS`[S[gVl[Sˆii
baVSf]gVaUZaVaik_aVaeˆT
X[lkUl`kUZ Mc[jhefeb__c_WijeceŹ[jobae
poiaWĿ
Coiem_Y[Y^Yļm[`ťĿZec[jhefeb__]Œhdeťbļia_[`"eYpocZ[YoZk`ļ]Œmd_[mp]bňZoaeckd_aWY`_
c_[`ia_[`$DW`aehpoijd_[`ipochepm_ļpWd_[cZbWc_WijWXňZp_[c[jhefeb_WpeŹedWpZmkZp_[ijk
jhp[Y^]c_d"ajŒh[#efhŒYpmifŒbd[`aeckd_aWY`_#XňZļc_Wo`[Zdeb_j[pW]eifeZWhemWd_[fhp[#
ijhp[dd[_fheceY`ň$Coiem_Y[poiaWĿce]ļdWkZp_Wb[mfeZWjakZeY^eZemoceZeiŒX\_poYp#
doY^"WjWaŹ[mi\[hp[pWefWjhp[d_WmmeZň_eZfhemWZpWd_WťY_[aŒm$C[jhefeb_Wc_WWXofemijWĿ
`[ipYp[mjocheak$J[aijM_[iWmAeij[hia_
EbaţdˆVfkUZVigVl[Wefg
fdlWUZY_[`ae[W_`SţU[W\Wef
e]a_g`[]aiS`kUZlWeaTĹba
bdlWl=L=9AB?keai[UWVa
bSUS\ĹdaUl`[WVa=L=9AB
a]aa#%#&_^`lbdlkb dWV B[ŅļbalaefSkUZ_Seia\WX[d
_k]fˆdWadYS`[lg\Ĺ[_fdS`
ebadf_[W\e][ ?kţ^ŅŷWii[Ņ]
elaţU[_[Sef`S^WŷĹUkUZVa
9L?`[WTŅVl[WbdaT^W_gl
baV\ŅU[W_gUZiSkafiadlW`[g
_Wfdaba^[[ #9eceŹdWdWjocpo#
iaWĿ5
9ˆi`[W$&'_^`lVaVSf
]aikUZţdaV]ˆilbaVSf]gVa
UZaVaiWYaaVaeˆTX[lkUl`kUZ
bdlklSaŷW`[gŷWVa_Wfdaba^[[
iUZaVlĹViSVl[WţU[SfdlkY_[
`k ?`[W\elS]iafSTkSTki
bdlkbSV]gb[ŅļVl[We[ŅU[g
ViˆUZY_[``[WUai[Ņ]elSbdlk
UlfWd`Sefg ?S_`SVl[W\ŅŷWi
_Wfdaba^[[TŅVl[WXg`]U\a`a
iSļiebˆ^`S]a_g`[]SU\Si
VS^elW\bWdebW]fki[WbaiefS`[W
_aŷ^[iaţļ]gbaiS`[SfSŘelW\
iaVkfS]\S]fWdSl_S_k
iebˆ^`klS]gbW`WdY[[W^W]
fdkUl`W\ 4ŅVl[WfWŷelS`eS`S
elkTelWaVVgŷW`[W?BI[=[
l_aVWd`[laiS`[W[`XdSefdg]fg
dkiaV`a]S`S^[lSUk\`W\i
_[WţU[W #Iaeheaeckd_aWY`W`[ij
jWamWŹdW"jeZbWYp[]e
d_[cWcomdWipoch[#
]_ed_[p_dj[]hemWd[]e
X_b[jkdWmipoija_[ťheZ#
a_aeckd_aWY`_c_[`ia_[`5
@[WgVSae[ŅfWYaVa]a`Sļ
li[W^gbdlkUlk`_ [` adYS`[
lSUk\`kUZ[X[`S`eaikUZ <WefW_
bWi`kŷW][WVkbaiefS`[W_W
fdaba^[STŅVl[Wfabd[adkfWf #=c_do"ajŒh[d_[m[`Zļ
Zec[jhefeb__"ijWdļi_ň
eXipWhWc_Zhk]_[`aWj[#
]eh__5
FdgV`abai[WVl[WļUal`[
_[TŅVl[W ?aŷWbaiefSļebadk
bdaT^W_ 3^Wfa`[W?keai[UW
TŅVĹafk_VWUkVaiSk ?keai[UWbdlkefĹb[ĹVabda\W]
<EJ$7H9
hepcemW
fg_Wfdaba^[[`S\UZŅf`[W\laŷa
`W\lVigVl[WefgfdlWUZY_[` IelkeUki]dS\gUlW]S\Ĺ`Sfa
UaifW\_[WdlWikVSdlke[Ņi
`Selk_dWY[a`[W #AWŹZ[c_WijemY^eZpļY
Zec[jhefeb__XňZp_[ck#
i_Wei_ňphp[YYpňťY_
ime_Y^aecf[j[dY`_$
6l[e[S\`[W\WefWţ_kiefS
`[Wa]dWţ^[ļVa]SV`[W]fˆdW
]a_bWfW`U\WTkTkaYdS`[Ula`W
eS_adlĹVai[ ?ˆi[e[ŅYˆi`[W
aiebˆ^`W\]a_g`[]SU\[\WV`a
^[fk_lSYaebaVSdaiS`[gbdlW
efdlW``k_[`XdSefdg]fgdlWbda
_aU\[]g^fgdlWiebˆbdSUki
fkUZeXWdSUZ 3^WaWVg]SU\[Ulk
egŷT[WlVdai[S`[W_S`SdSl[W
_aik #Jmehpocoeh]Wd_pc
feZfWhjofhej[pļ$
@SbWi`aTŅVl[Wa`ilada
iS`k`SfS][UZdali[ĹlS`[SUZ
\S][WXg`]U\a`g\Ĺ[email protected][W_UlWUZ
8dS`U\[:[elbS`[[UlklSAUWS
`W_ #C[jhefeb_Wd_[fhp[mhŒ#
Y_m`Wa_ťifeiŒXijhkajk#
hoeh]Wd_pWYo`d[`
coiem_Ya_[`eťm_Wjo"
ajŒhWcWm[`ťĿmŹoY_[m
jocheak5
6l[e[S\`[Wi[W_kUaTŅ
Vl[WlY[_`Sl\S_[ <WV`S]`[Ua
`SeTWl`Se 6WUkl\WTŅVĹ`S
bWi`aelWda]a]a`eg^faiS`W @[WTŅVl[WfS]ŷWUaţe[Ņl_[W`[
lV`[S`SVl[WŘTWl`SelW\i[W
Vlk ?aŷWTŅVl[WbafdlWT`S
l_[S`SgefSikaeS_adlĹVl[W
]fˆdS`S`aiaa]dWţ^[lSVS`[S
eS_adlĹVˆiilS]dWe[WadYS`[
lSU\[aţi[Sfk #Pm_ļp[ac[jhefeb_jWbdo
feZY_ļ]d_[hepmŒ`
Coiem_Y5
?[Sefa_aŷWfk^]alke]Sļ
UZaļTkieXWdlWadYS`[lSUk\`W\
]a_g`[]SU\[UW`baelUlWYˆ^
`kUZ_WV[ˆiUlk^WbelW\bda
_aU\[ #7pW]eifeZWhemWd_[
fhp[ijhp[dd[5PfemeZk
ijWdem_iaWAWjem_Y`kŹ
femijWp]hpojpfbWd[c
XkZemomiY^eZd_Y^eZ#
Y_daŒm:Jĥ$
=Sfai[UWUZUĹŷWTklTg
VaiĹ6FĢbai[ĹlSļ_aVWd`[
lSU\Ņ3^W[DaŶVl[WŘe][WYaS
`S_lS^Wŷk`Sfk_ŷWTkfdSeS
baiefSSaViŅlSi=Sfai[
USUZElab[W`[USUZ][Wdg`]g<S
iadl`S[6ĹTdaik9ˆd`[UlW\ #9^Yļk]hWĿime`[$
5ZaVl[ab[W`[ĹVlW #9pojed_[WXoaeŚjhe#
`WŚia_"ajŒhofeeŹoYWo
fhe`[aj5Fhp[Y_[Źje"pW
Ypocefjk`ļAWjem_Y[
feZheŹofbWdemWdļ_d#
m[ijoY`ň"YeceŹ[feijW#
m_Ŀfhp[Zi_ňmp_ňY_[feZ
pdWa_[cpWfojWd_W$
E]adagVSae[ŅlTgVaiSļ
6FĢaV9^[i[UVa=Sfai[UlW
ţdaV]ˆilWi`Ņfdl`kUZfa_g
e[_kgUlk`[ļielkef]aSTkfS]
TkafWŷibdlkbSV]gaVU[`]S
aV=Sfai[UVa<Siadl`S[6Ĺ
Tdaik9ˆd`[UlW\ ;faifW\UZi[^[
\WefV^SfkUZeS_adlĹVˆilSVS
`[W_bd[adkfWfaik_
#7YeifhWm_e"Ź[Zej[`
fehoj[]ed_[pheX_ede5
=faţUZkTSlSba_`[Sa
ieUZaV`[W\UlŅţU[ia\WiˆVl
fiS[`[WbaU[ĹY`[ŅfafdSekVa<S
iadl`S[6ĹTdaik9ˆd`[UlW\ L`ˆi_ˆi[_ka[`fWdWe[W<S
iadl`S #8ejeife`hp[d_[c[jhe#
feb_jWbd["moahWYpW`ļY[
fepW]hWd_Y[`[Zd[]e
c_WijW$
LYaVS IkefSdUlklaTS
UlkļUae[ŅVl[W\WiYaVl[`SUZ
elUlkfˆi]a_g`[]SUk\`kUZi
?keai[USUZ][WVk\WV`[\SVĹl
bdSUkVaEae`aiUS[<Siadl`SS
[``[iVdgYĹefda`Ņ #M`Wa_ca_[hkdak"fW#
jhpļYpf[hif[ajomo
femijWd_Wc[jhefeb___
XkZemo:Jĥ"fŒ`Zp_[hep#
mŒ`Coiem_Y5
?[SefaUalSielWbaifS
dlS_bai[``aldaT[ļgŷkfW]lW
eia[UZSfgfˆi]fˆdkUZbdlWl^SfS
`[WbafdSX[aik]adlkefSļ FaTSd
VlaVaTdWbaaŷW`[WidWY[a`[W
SgfaefdSVS3&fdSeSE#el^S]]a
^W\aik[ţi[Wf`W_[W\eUWValS
_[Wel]S`[S AV`SeielŅVl[W\Wef
T^[e]a L?keai[U_aŷ`SelkT
U[W\Va\WUZSļSgfaefdSVĹVabdSUk
iUW`fdg_=Sfai[U`[ŷifaeS_a
_[W\eUWlbagV`[aikUZVl[W^`[U
fWYa_[SefS #JeZbWCoiem_YZkŹW
ipWdiW$
FS]TaVaTgVŷWfg_[SefS
_aYĹibk`ĹļVaVSf]aiWb[W
`[ĹVlWUZaļTklbaVSf]gaV`a
iabaiefS\ĹUkUZ`[WdgUZa_aţ
U[ ?S_fg`S_kţ^[bagV`[aiW
Vl[W^`[UW?keai[U]fˆdWeĹ
TSdVlaSfdS]Uk\`k__[W\eUW_
ValS_[Wel]S`[S
*
mdWipocc_[ťY_[
MJEH;A"()BKJ;=E(&',
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
=:O8OFHP;:B7JOM;M7ĥ9?MOIFEIÕ8PH;7B?PEM7DEFHP;8K:EMĉ
=EIFE:7HA?ME:DE#ĥ9?;AEM;@":[email protected]?7IJED?;C?7E8OFHE8B;CK
#;:M7H:B7IEA"FH;PO:;DJCOIEM?9
Zecifeae`k"h[bWaik_jheia_
:[XWjopfh[poZ[dj[c;ZmWhZ[cBWiea_[cehepme`kCoiem_Y
C_[ipaWŚYoY^YļŹoĿ
b[f_[`_mo]eZd_[`
FeZaed_[YijoYpd_WXh$m
EťheZakH[^WX_b_jWYo`de#
Ef_[akŚYpocm8hp[p_dY[
hepfeYpļ\kdaY`edemWd_[
:ec:p_[dd[]eFeXojkI[#
d_eh#M?=EH$I[d_ehiaļfbW#
YŒmaňkhpļZpedeaeipj[c
Xb_iae))&joi$p"]Œmd_[p
coťbļec_[ipaWŚYWY^fe#
kZd_emoY^Zp_[bd_Yc_WijW$
.&fheY$j[`amejoijWdem_o
ťheZa_fepoiaWd[fhp[pcW#
]_ijhWjp\kdZkipoh[iehjk
fhWYo_feb_joa_ife[Ypd[`$
[email protected]$
<EJ$7H9
aa EW`[adlkbdlWTkiS\Ĺi`aiW\
b^SUˆiUWUa`S\_`[W\*Vl[W``[W
aVba`[WVl[S]gVab[Ĺf]g =adlk
efS\Ĺli[W^gSfdS]Uk\`kUZXad_ik
baUlk`]gSfS]ŷWVaVSf]aia
lgegYX[l\afWdSbWgfkbekUZafWdS
bWgfk[V[WfWfk]S ?S\Ĺ_ [` ba
_[WelUlW`[SVaebaf]SŘiebˆ^`W
YaYafaiS`[Sļi[UlWŘ[dW^S]eg 6a[UZVkebalkU\[aVVS`afS]
ŷWT[T^[afW]ŅebdlŅfdSV[aiafW
^Wi[lk\`kUZ]a_bgfWdlVaefŅ
bW_Va[`fWd`Wfg Ba_kţ^S`a
dˆi`[WŷalSbWi`[W`[gXSUZaiW\
ba_aUkb[W^ŅY`[Sde][W\ <WVW`bdS
Uai`[]_SfgfS\baVab[W]Ĺ_S]
ek_S^`[W#'aeˆT 6aVS\_kŷWi?keai[USUZ
eW`[adˆi bdlk\_g\W dˆi`[Wŷ
6l[W``k6a_BaTkfg¸LafS<W
e[WŘ¹iVl[W^`[UkB[SeW] IWVgY
VS`kUZdSfgelSa]aa$$bdaU _[Wel]SŘUˆi_[SefSefS`ai[Ĺ
aeaTk]fˆdWg]aŘUlkk(" da]ŷk
U[S
Moh[cedjk`ļ
kb$Aedefd_Ya_[`
?DM;[email protected]
[email protected]$
aa <WelUlWifk_da]gdalbaUl
`[We[ŅdW_a`fg^ =a`ab`[U][W\ B^S`kbdlWi[Vg\ĹbaaŷW`[W`a
iW\`Si[WdlUZ`[`SUSW\VgYaţ
U[VdaY[]fˆdS^[Ulk#)&(_Wfdˆi IkTgVaiS`WlaefS`ĹUZaV`[][
baaTgefda`SUZ\WlV`[adSll\Sl
VkVabaeWe\[ BaiefS`[Wal`S]a
iS`[Wb[a`aiW[bal[a_W Ik]a
`SiUSbdSUlS\_[We[ŅfS]ŷWTg
VaiĹ ]S`S^[lSU\[ VWelUlaiW\
[gefSi[W`[W_egbˆiaţi[Wf^W
`[aikUZ ISdfaţļ[`iWefkU\[l`S`STŅ
Vl[WbalS]aŘUlW`[gaYaela`WYa
bdlWl_[SefabdlWfSdYg IWVgYlS
aŷWŘbdlWTgVaiSbafdiSVa]aŘ
USidlWţ`[SbdlkelWYada]g
C?7IJE
MkX_[]ocheakdWh[ced#
jo__dm[ijoY`[Zhe]em[
fhp[pdWYpob_ťcoXb_iae)+
cbdp"moh[cedjemWb_ťco
')acZhŒ]fkXb_YpdoY^"
moXkZemWb_ťco'&"+ac
Y^eZd_aŒm#fem_[Zp_W
;ZmWhZBWiea"fh[poZ[dj
c_WijW"feZYpWiifejaWd_W
pc_[ipaWŚYWc_Zp_[bd_Yo
@WdŒmC_[`ia_#Ācea"ajŒh[
pW_dWk]khemWeYoabife#
[YpdoY^Z[XWjehepme`k
Coiem_Y$C_[ipaWŚYo
eYp[ak`ļ]Œmd_[dWZWbipļ
ceZ[hd_pWY`ňc_[`ia_[`_d#
\hWijhkajkho0fhp[XkZemň
kb_Y"Y^eZd_aŒm"meZeY_ļ#
]Œm$9^YļŹoĿb[f_[`"mo#
]eZd_[`"X[pf_[Ypd_[`$?j[
ifhWmob[Źļ_cdW`XWhZp_[`
dWi[hYk$
M_[iWmAeij[hia_
aa *^gfWYaTd YaVl #* "" ES
^SY[_`SefkUl`SEl]akBaVefS
iaiW\`d%bdlkg^ #"""^WU[S
BSŘefiSBa^e][WYai<S`ai[W
?[W\e][_ý_a]g =[^]SVl[We[Ĺf
aeˆTegUZS[`Xad_SU\[abdaT^W
_SUZdalia\g_[SefSTgVŷWfa
ikUZikVSf]SUZldWS^[laiS`kUZ
bdlWVe[Ņil[ŅU[SUZb^S`aiS`kUZ
[`iWefkU\SUZ LS]aŘUlk^[ţ_kdW_a`fI[W^
][W\E]af`[UkiIWeaW\idS
_SUZdW_a`fgg^ B[SefˆiĢ^Ĺ
e][UZbaiefSada`VafdiSTgVa
iSZS^[ebadfaiW\bdlkLWeba^W
El]ˆEbadfaikUZdalbaUlŅ^[ţ_k
YW`WdS^`k
dW_a`f
[fWd_a_aVWd`[lSU\Ņelb[fS^S`d
$bdlkik]adlkefS`[gfli ţdaV
]ˆi`adiWe][UZb^S`g\W_k]a_
b^W]eaiĹdalTgVaiŅekefW_g
_a`[fad[`Yg_[W\e][WYa]fˆdk
iiWde\[]aŘUaiW\TŅVl[W_[S`S
iWf#""]S_Wdik^[UlS7 >Sea] BSVS\Ĺ]iafkfWd_[`kik]a
`S`[SbaelUlWYˆ^`kUZbdlWVe[Ņi
l[Ņļ ?[SefalSb^S`aiSa_ [` $" bda\W]fˆi [`iWefkUk\`kUZ
aiSdfaţU[T^[e]a&)_^`l @S[UZ
dWS^[lSU\ŅlS_[WdlSbalke]SļXg`
VgelWl`aiWYadalVS`[Sg`[\`W
Ya ES^S_Si[W^WbkfSŘ ?[Wel
]SŘUˆi[`fWdWeg\WliSelUlSek
fgSU\S X[`S`eaiS ?[W\e][WYa
BdlWVe[ŅT[adefiSIaVaU[ĹYˆi
[=S`S^[lSU\[baiaVkli[Ņ]elW
`[SabSflSikiˆlţ_[WU[dW
_a`f`Si[WdlUZ`[VdˆYifk__ [` g^ 4SfadWYaTŅVl[Wik]a`S
`k 5lk fa bdSiVS ŷW
?keai[UWTŅVĹ_[Sk`S\Vdaŷ
elĹ iaVŅ i Ba^eUW VaU[W]S
_[Wel]S`]SVl[W^`[Uk1
Bda\W]fbdlWTgVaikYaeba
VSd][iaV`aţU[W]aiW\laefS
fS]ldWS^[laiS`kbdlWV^SfkŷW
?keai[UWVaefSkfk^]a%&bdaU VaX[`S`eaiS`[SbaV]dWţ^S7 >Sea] Fa`S\`[ŷelWVaX[`S`ea
iS`[WVafWYafkbg[`iWefkU\[
iBa^eUW 9VkTkiWiSţU[ik
ebaeˆTik]a`S`abda\W]fVl[
e[S\_[Sefa`[W_[SaTkbdaT^W
_g AbSfSlSţ_[WU[eWYdWYaiS
`WildaeSVa#$lTaVaelWV
ikiˆlaVbSVˆil[W^a`kUZ[bS
b[WdgUlŅţU[W\aVT[WdS`WeĹ`[W
UlkefaţU[i[W^]aYSTSdkfaiWSek
efW_YaebaVSd][aVbSVS_[_g
e[e[ŅeS_X[`S`eaiSļ FS][WeĹdW
S^[S @[WefWfki_[WţU[Wii[W^g
_[W\eUSUZ`SVS^efdSelĹVl[][W
ikekb[e]Sţ_[WU[ <EJ$7H9
C?7IJE
<EJ$7H9
I[d_ehia_m_]eh
m8hp[p_dY[
Fa`[WbdSiVSŷWUW`SlSia
VŅildaţ`[WVa&"lal`S\_[S
7 >Sea] FS]Ĺ[`Xad_SU\ŅbaVS
`ai_WV[SUZ[\Wefa`S`[WbdSi
Vl[iS IZa^gEl]akBaVefSiaiW\
`d'i6l[Wļ]ai[USUZdˆi`[WŷlW
TdSae[Ņ][^]SVl[We[ĹfaeˆT Fg
ebaf]S`[WladYS`[laiS`W#'^gfW
YalVa_[`aiSfW_Sf_aVWd`[
lSU\[g^ 6gY[W\Yˆi`W\VdaY[
Vl[W^`[Uk 4dS]g\WUZaV`[]ˆi
aţi[Wf^W`[SeS_aUZaVk\WŷVŷĹ
elkT]aSfĹg^[UĹ`SelWVl[WU[UZa
VlĹUaVl[W``[WVael]akSdYg
_W`fg\Ĺ_[Wel]SŘUk Aŷki[a`Ĺ[VgYĹik_[S`Ņ
lVSŘ]aŘUlk]a`]^gl\S,UZaV`[]
TŅVl[WldaT[a`k\WelUlWifk_da
]g`Sfa_[SefVS^elSbdlWTgVa
iSg^[UkdgelkbagS]fgS^`[W`[g
bda\W]fgik]a`SiUlWYa FdlWTS
TŅVl[WikU[Ĺļ`[W]fˆdWVdlWiS
ik]a`SļaViaV`[W`[W[^WbelW
al`S]aiS`[WTkļ_aŷWlSTgVa
iSļfli bdaY[liS^`[S\ĹUWibaT
^[ŷgel]ak[bdlWVel]a^S @SbdlW
a_[W[idlWţ`[SaVTŅVl[We[Ņ]a
^W\`Webaf]S`[WlbdWlkVW`fW_
iebdSi[W_aVWd`[lSU\[g^ 6g
Y[W\ 5ZUW_ke[ŅlfWYaiki[ĹlSļ
bai[SVS7 >Sea] ?[Wel]SŘUke]SdŷĹe[Ņ`S`[
e]ĹW_[e\ŅlSVk_[W`[W @[W_S
Ulk_aVVkUZSļ 5lk_[Sefa_S
\S][ţbda\W]f1
FS]aVbai[SVS;;lSefŅbUS
bdWlkVW`fS4Wd`SdVBSefgel]S IlWelk_da]gb[W`[ĹVlWbdlW
l`SUla`W`S^[]i[VSU\Ņ`[e][W\
W_[e\[ik]adlkefS`WlaefSkTk
e]Si[Ul`[W L_aVWd`[laiS`aek
efW_abS^S`[Si*"TgVk`]SUZ <W
ţ^[fS][WţdaV][TŅVĹVaVkebalkU\[
iU[ĹYg`S\T^[ŷelkUZ%^Sffa_aŷW
_k bdlWTgVaiSļ aYdlWiS`[W
i]a^W\`kUZT^[e]a%'"TgVk`]SUZ <S]Tg_WdS`YidSUSebdSiS
iaVaU[ĹYˆi `S ebaf]S`[g
i4dlŅUl]ai[USUZ[Egb`W\ =[^
]gVl[We[ŅU[g _[Wel]SŘUˆi
bdlkela#(^gfWYaTd Va9[_`S
l\g_`d%bdlkg^ :^a`VS ;iSţ
`[W a iaVŅ bkfS\Ĺ Ta S]gdSf
iVl[W^`[UkVaelaVa]a^W\`W\
SiSd[[ I_[WţU[WfdlWTSik_[W`[ļ
a]aa#'"]_ikegŷa`W\e[WU[
[efSdWgdlĹVlW`[S[`Xad_g\W7 >Sea] <S]faldaT[_kebSV`[W
SiSdk\`aţļ 3^W`SfafdlWTSUlS
eg ISŷ`ĹebdSiĹiVl[W^`[Uk\Wef
fS]ŷWTgVaiSb^SUˆilSTSiV^S
Vl[WU[ţU[WŷW]daiWdaikUZbSd
][`Yˆi_aVWd`[lSU\Sg^[UXg`]
U\a`aiS`[W]a_g`[]SU\[_[W\
e][W\ [ YaebaVSd][ aVbSVS_[ IdSUSfWŷZ[efad[SbdlWdiS`W\
bdlWVba`SV$'^SfkTgVaikg^ Aţi[ŅU[_e][W\ 4kSfa[`iWefkU\SdlĹVaiS
bdlkba_[`S7 >Sea] FWdSl
ebSVS`STSd][_[SefS ĶWTkVa
]aŘUlkļTgVaiŅAţi[ŅU[_e][W\
fdlWTSikaŷkļa]aa("_^`l
S_[SefS`[WefSļ`SfS][ikVSfW] @[W_aŷW_kfWŷTgVaikfW\g^[Uk
baĹUlkļlbda\W]faiS`k_[aV
U[`]S_[6daYaiW\FdSekĢdWV`[
UaiW\Ta`[WbaliS^S\Ĺ`Sfa
bdlWb[ek B^S`g\W_ki[ŅUbdlW
bda\W]faiSļAţi[ŅU[_e]Ĺ[ik
]a`Sļi`aikebaeˆT =SŷVWebaf]S`[WlbdWlkVW`
fW_7 >Sea][W_fdiS][^]SYa
Vl[` FW_SfˆiVaa_ˆi[W`[S\Wef
VgŷaTSdVlaVgŷa ;fS]TŅVl[W
lbWi`aţU[ĹbaVUlSe]a^W\`kUZ
ebaWUl`kUZVWTSf]fˆdWbafdiS
\ĹVa#)_SdUSTd
h[abWcW
REKLAMA
mmm$dWip[c_Wije$fb
MJEH;A"()BKJ;=E(&',
D7IP;C?7IJE
+
006129363
,
Zp_[`[i_ň
MJEH;A"()BKJ;=E(&',
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
&,
:EAEě97BKJ;=E8H$E:8OM7ĀI?ĉ8ĉ:ý:;[email protected];IFE;9PD;
MIFH7M?;JMEHP;[email protected];@C7FOP7=HEĹ;ě8;PF?;9P;ěIJM7
#?DIF$7HA7:?KIPM?ĉ9;A"AEC;D:7DJC?;@[email protected]?MCOIEM?979>
Zp_[`[i_ň
:Wm_ZFeZi_WZe"
ckpoa
Hem[h[cfhp[p
c_Wije
?DM;[email protected]
FeZaed_[Yj[]eheak]eje#
moXňZp_[fhe`[ajXkZemo
fWha_d]khem[hem[]e
¼8_a[H_Z[½$Je`[ZdWp(&
_dm[ijoY`_"`Wa_[c_WijepW#
c_[hpWph[Wb_pemWĿp\kdZk#
ipokd_`doY^dem[]ehepZW#
d_W$FhWY[hepfeYpdļi_ňm??
feem_[(&'-heak$Aeipj
fhp[Zi_ňmp_ňY_Wi_ň]d_[
amejo((cbdp"pYp[]e'/
cbdpfeY^eZp_ĿXňZp_[p[
ťheZaŒmK;$
<EJ$7H9
M$A$
aa IWVgYb^S`ˆidaiWdaiW
UW`fdg_bdlWe[SV]aiWbaiefS`[W
`Sb^SUgaTa]ViadUSB=BYVl[W
el^S]]a^W\aiklT[WYSe[Ņl^[`[S_[
fdS_iS\aik_[[SgfaTgeaik_[
]a_g`[]SU\[_[W\e][W\ ISţ`[Wfg
fS\Vl[Ņ][bSd][`Yai[¸4[]WD[VW¹
TŅVl[W_aŷ`SbalaefSi[ļdaiWd
[gVSļe[ŅiVS^elĹbaVdˆŷbaU[Ĺ
Y[W_^gTSgfaTgeW_ B^S`aiS`S\WeffS]ŷWbdlWTgVa
iSbdlW\ţU[SbaVl[W_`WYa]fˆdW
ikbaeSŷa`WlaefS`[Wii[`VŅUa
gSfi[]adlkefS`[WlUW`fdg_bdlW
e[SV]aiWYaaeaTa_`[WbW`ae
bdSi`k_ I_[WţU[WbaiefS`[W
fS]ŷW##]_ţU[WŷW]daiWdaikUZ
8_W[aed_[hpoa_eZXhkZd[`heXejo
C?7IJE
EZa_bakbWjpcd_[`ipWi_ň
mCoiem_YWY^b_YpXWfhp[#
ijňfijm$MkX_[]ocheak
pWdejemWde_Y^(+-*"Ye
epdWYpWifWZ[ae(&pZW#
hp[ŚmijeikdakZe(&'*he#
ak$Fep_ecmoahomWbdeťY_
i_ň]W,."+fheY$_`[ijmoŹ#
ipod_Źmfefhp[Zd_cheak"
a_[Zomod_Œi,+".fheY$
Cd_[``[ijfhp[ijňfijmaho#
c_dWbdoY^"m_ňY[`]eife#
ZWhYpoY^$FefhWm_Wi_ňio#
jkWY`WdWZhe]WY^$
MCoiem_YWY^"feZeXd_[
`WamYW[`FebiY["feb_Y`WdY_
fhWYk`ļdWZkjmehp[d_[c
ahW`em[`cWfopW]heŹ[Ś"
ajŒhW_d\ehcemWĿXňZp_[
eijWd_[X[pf_[Yp[ŚijmW
maWŹZ[`c_[`iYemeťY_$
M_[iWmAeij[hia_
aa LdSbadfgabdSUaiS`WYabdlWl
=a_W`VŅ ?[W\e]Ĺ Ba^[U\[
i?keai[USUZik`[]SŷWebaţdˆV
$')&bdlWefŅbefiefi[WdVla`kUZ
i$"#'da]g#(&*_[SaUZSdS]fWd
]dk_[`S^`k Al`SUlSfaebSVW]^[Ul
TkfS][UZlVSdlWŘa#))ibadˆi
`S`[glbabdlWV`[_da][W_ Bdlk
Tka`Sfa_[SefbdlWefŅbefiYaeba
VSdUlkUZl&+%i$"#&da]gVa'''
ida]ggT[WYk_ ;UZ`WYSfki`W
e]gf][aVUlgiSYˆi`[WTgVŷWf
bSŘefiS A $%' bdlkbSV]ˆi Va #"&"
l_`[W\elkSe[Ņi$"#'da]g^[UlTS
`S\TSdVl[W\Va]gUl^[ikUZebaWUl
`[WbdlWefŅbefi]dk_[`S^`kUZ]^S
ekX[]aiS`kUZi)]SfWYad[SUZ 5Za
Vl[_ [` aTˆ\][dalTa\W]dSVl[W
ŷWliS_S`[W_gel]aVlW`[WU[S
<EJ$7H9
FeYpk[ci_ň]ejemo"
Ź[XodWf_iWĿYeť"
eY[Y^WY^"ajŒh[cd_[
mbkZp_WY^_hojk`ļ$
<EJ$;M;B?D7MÕ@9?A
Cd_[`fhp[ijňfijmahoc_dWbdoY^"m_ňY[`]eifeZWhYpoY^
S]dSVl[WŷWba\SlVˆi EbSVSfWŷ
[UZik]dkiS^`aţļigT[WYk_da]g
a&+bdaU [ik`ae[aTWU`[W%*$
bdaU FabdlWefŅbefiS]fˆdW`S\fdgV
`[W\ik]dkļaUW`[S[`eb 3d]SV[gel
I[ŅUW]]a_W`VS`f_[W\e][ba^[U\[
i?keai[USUZ ?[_aebSV]gba
l[a_ik]dkiS^`aţU[fkUZbdlW
efŅbefii`Selk__[WţU[W\Wefikŷ
elka#bdaU iefaeg`]gVaţdWV`[W\
iia\ ţ^Ĺe][_ <S]e[ŅfWŷa]Slg\WebaţdˆVbdlW
efŅbefi]dk_[`S^`kUZa`S\U[Ņŷ
elk_YSfg`]g_keai[UUkba^[U\S`
U[ik]dk^[ilWelk_da]gielkef][W
dalTa\WlgŷkU[W_`[WTWlb[WUl`W
Ya`SdlŅVl[SadSlYiSfk I_[Wţ
U[WVaelaVa\WV`WYalSTˆ\efiS
]fˆdWdˆi`[WŷlaefSaik]dkfW BdlkbSV][baT[U[S[dalTa\W`a
faiS`WeĹ`S\UlŅţU[W\idW\a`[WUW`
fdg_[ţdˆV_[WţU[S?keai[U @S\
i[ŅUW\]dSVl[WŷkliS_S`[W_\Wef
`Sfa_[Sef`Sfli l[W^a`kUZfWdW
`SUZ`SaTdlWŷSUZ_[SefS 9VkTkbadˆi`SļVl[W^`[UWfa
a]SŷWe[ŅŷWigT[WYk_da]g^[Ul
TSbdlWefŅbefii)]SfWYad[SUZ
li[Ņ]elkSe[Ņ`SB[Se]gEfSdk_
?[WţU[Wi4dlŅUl]ai[USUZ4dlW
l[`UW=dSeaiSUZSfS]ŷWidW\a`[W
g^ 4aŘUlk]S[DˆŷkU][WYa EbSV][
lS`afaiS`WlaefSk`S=^SUZaiUg
iIWeaW\?adYSUZ:S\Vai[Ŷ`[W
<S`ai[Wý_a]gadSlidW\a`[Wg^ I[W^]SE]af`[US 4Wll_[S`bala
efSk=aelfaik[6l[Wļ]ai[UW BabdSi[S e[Ņ ekfgSU\S
`S_keai[U][UZVdaYSUZ I&"
ikbSV]SUZebSVW]a*iefaeg`]g
Va$"#&da]glY[`Ņk%aeaTka\WV
`Ĺ_`[W\S&+laefSadS``kUZa)
_`[W\ A&#bdlkbSV]ˆiVa)+$
li[Ņ]elkSe[Ņ`Sfa_[Sef^[UlTS]a
^[l\[ Ba^[U\S`U[VdaYˆi][g\Si`[^[
ĹUl`[W(fke ')'ik]daUlWŘ @[WefWfk`SVS^i[W^g][WdaiUˆi
\WŶVl[`SbaViˆ\`k_YSl[W 8g`]
U\a`Sd[gelWlSfdlk_S^[$$%b[\S`kUZ
][WdaiUˆi FaibdSiVl[Wa((aeˆT
_`[W\`[ŷi$"#&da]gi[VSļibki
l_[S`kbdlWb[eˆiS^WfaiU[ĹŷTSd
VlaVgŷa LSVgŷaliSŷkielkŷW
]SŷVk`[WfdlWŶik][WdaiUSefiSdlS
`SVdaVlWaYda_`WlSYdaŷW`[W @[W babSUS fWŷ TdSigdS Bal_[S`[WbdlWb[eˆilSaefdlS\Ĺ
UkUZeS`]U\WiaTWU][WdaiUˆi\Wŷ
VŷĹUkUZl`SV_[Wd`ĹbdŅV]aţU[Ĺ
_keai[U]SVdaYˆi]SlSfdlk_SS
bdSia\SlVk'][WdaiUa_]fˆdlk
ifWdW`[WlSTgVaiS`k_bdlW]da
Ulk^[Valia^a`ĹbdŅV]aţļa'"[
i[ŅUW\]_`SYaVl[`Ņ FaeS_a
ebaf]Sa&$aeaTk]fˆdW`SdgelS\ĹU
VdSefkUl`[WbdlWb[ekebaiaVaiS
klSYdaŷW`[WidgUZgVdaYaik_ @S\UlŅţU[W\VaikbSV]ˆi[]a
^[l\[VaUZaVl[`SVdaYSUZa`S\i[Ņ]
elk_`SfŅŷW`[gdgUZg <WV`Ĺl`[UZ
\WeffdSeSia\WiˆVl]S+%&Yˆi`S
SdfWd[S]a_g`[]SUk\`S_[SefSbda
iSVlĹUSaVefda`k=Sfai[Ug^ =S
fai[U]ĹAţi[ŅU[_e]ĹYW` L[Ņf]S
4dlWl[Ře]Ĺ =aelfaie]Ĺ Sŷ
Va;_[W^[`S <S]fWŷik`[]Slba^[Uk\
`kUZefSfkefk]i?keai[USUZ]Sŷ
VWYafkYaV`[Si$"#'da]gba^[U\S`
U[bW`[^[#*$egŷTkbdlWbdaiSVl[
^[#*%[`fWdiW`U\WlSfdlk_S^[#$
ebdSiUˆibdlWefŅbefi`SYadĹUk_
gUlk`]gg\Si`[^[$&(ik]daUlWŘ
[%baelg][iS`WaeaTk BaVaT`[W\S]iUSk_]dS\g
_keai[UUkba^[U\S`U[gUlWef`[UlĹ
iabdSUaikiS`[g]dS\aiW\_Sbk
lSYdaŷWŘTWlb[WUlWŘefiSiBa^eUW
`S]fˆdW\i]SŷVW\_[W\eUaiaţU[
aVelUlWT^S]dS\aiWYaVaY_[``W
YabaVS`WTŅVĹefSfkef][[_[W\eUS
Va]a`S`kUZbdlWefŅbefiUa[^gefda
iSļ_SefS`TWlb[WUlWŘefiS 6a]aŘUS^gfWYaTd aVTkiSļ
e[ŅTŅVĹVWTSfk[]a`eg^fSU\Weba
WUl`WiebdSi[WlSeSVfiadlW`[S
_SbklSYdaŷWŘVaVS\W[`eb 3 I[ŅUW] 9da_SVl[_k[`Xad_SU\W
[i`[ae][]fˆdWTŅVĹ_[Skibki
`SaefSfWUl`k]elfSffWYabda\W]fg ?SbSba\Si[ļe[Ņ_Si[`fWd`WU[W
\WelUlWifk_da]g
=EIFE:7HA7
[email protected]$
:[email protected]"Coiem_Y_
IeidemYW"iWcehpļZŒm
fbWdk`ļYoY^XkZemň
miY^eZd_Y^eZY_daŒm:he#
]em[`JhWioĥh[Zd_Yem[`"
ZeļYpooAWjem_Y[$Fehe#
pkc_[d_[mifhWm_[mifŒb#
d[]emoaedWd_WZ[Yop`_
ťheZem_iaem[`feZf_iWd[
peijWe)bkj[]eXh$Fe`Wm_o
i_ň`[ZdWaeaeb_YpdeťY_"ajŒ#
h[ce]ļc_[ĿpdWYpļYo
mfomdWj[hc_d_aeipjo
hepXkZemoj[`d_[pmoab[
mWŹd[`ZbWdWip[]eh[]_edk
Whj[h__aeckd_aWYo`d[`$
aa FgdTg^W`U\WikiaSaefS`a
i[e]aiSVl=Sfai[U]fˆdWiik
VS`k_aţi[SVUlW`[gefi[WdVl[k
ŷWldalTgVaiĹ6FĢbai[``SĹ
Ulkļ e[Ņ _aVWd`[lSU\S 3^W[
DaŶVl[WŘe][WYa i =Sfai[USUZ
aViŅlSbdlkg^ 6gVk9dSUlS
[6aTdaia^e][WYaVaiŅlSbdlkg^ ?gdU]aie][W\ =ada``k_SdYg
_W`fW_`S\S][baiaSe[ŅbdWlk
VW`f?SdU[`=dgbSeĹfiadlĹUWe[Ņ
ifk_dW\a`[W]ad][ <Siadl`a
?keai[UW[Eae`ai[WU]fˆdWbaV
b[eSkbadalg_[W`[WaiebˆbdSUk
bdlkTgVai[W6FĢi$"#%da]g
Tda`[Ĺeia\WYa IWiebˆ^`k_
aţi[SVUlW`[gb[elĹ,<WefWţ_klVW
fWd_[`aiS`[ŷWTkaVU[`W]6FĢ
aViŅlS>iaie]Si=Sfai[USUZ
babdlWl?keai[UWSŷVaiŅlS<Ņ
ladiEae`aiUgbaiefS EĹ`SfW`
UW^Xg`VgelWlSb[eS`WiDWY[a`S^
`k_BdaYdS_[WAbWdSUk\`k_Ia
\WiˆVlfiSĢ^Ĺe][WYaDBAIĢ>
$"#&$"$" Bda\W]fl`S\Vg\We[Ņ
`S^[ţU[Wbda\W]fˆig\ŅfkUZib^S`[W
dalTgVaikVdˆYia\WiˆVl][UZ
iia\ ţ^Ĺe][_ ES_adlĹVk ba[`Xad_aiSk
fS]ŷWŷWbaiag\ĹebWU\S^`klWebˆ
]fˆdWYalSVS`[W_TŅVl[W_ [` l`S^Wl[W`[W[``kUZXg`VgelklWi
`Ņfdl`kUZ]fˆdWbdlkUlk`[Ĺe[Ņ
Vali[Ņ]elW`[STWlb[WUlWŘefiSdg
UZg`S3^ DaŶVl[WŘe][WYai=Sfa
i[USUZ 4gVaiS6FĢ_SelUlWYˆ^
`Wl`SUlW`[WliSelUlSV^Sbdlkel
aţU[?keai[U FdSeS`[Wfk^]a
gia^`[UW`fdg__[SefSaVa^Tdlk
_[UZefdg_[W`[ba\SlVˆiliSel
UlSU[ŅŷSdaikUZS^WfS]ŷWbaĹUlk
le[WU[ĹVdˆYelkT][WYadgUZgfWdW
`k[`iWefkUk\`W]fˆdWbaiefSļ_S
\Ĺ i _[W\eUW TkW\ ]abS^`[
¸?keai[UW¹ 3lfk__[Sefai[Ĺ
ŷWaYda_`W`SVl[W\W`Sdaliˆ\Ya
ebaVSdUlk EbdSiS\WeffS]iSŷ`S
V^SYdaVg`SVBdlW_elĹŷWlS\Ĺ
e[Ņ`[ĹbaeWIa\U[WUZ=dˆ^]fˆdk
lSSbW^aiSVadlĹVgabdlkl`S`[W
#"_^`l`SabdSUaiS`[WVa]g
_W`fSU\[bda\W]faiW\6FĢ
<EJ$7H9
AWjem_Y[cŒm_ļe:Jĥ0jWa"Wb[$$$
MJEH;A"()BKJ;=E(&',
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
Zp_[`[i_ň
-
Ĺ7:D7IPAE7D?;8ĉ:P?;PB?AM?:EM7D7"7D7K9PO9?;B;[email protected]:ýP7JHK:D?;#
D?;M9;DJHKCAIPJ79;D?7P7ME:EM;=E?KIJ7M?9PD;=EEH7PP;IFE#
79>IPAÕº=HP;=EHP8HPEIA7"?P7IJĉF97FH;PO:;DJ7COIEM?9
H[eh]Wd_pWY`Wfhpod_[ťĿcWZWbipļfefhWmň`WaeťY_pWhpļZpWd_Weťm_WjļehWpfeZd_[i_[d_[fep_eckaipjWY[d_W
9[djhkc_p[ifeoipaŒ
aa Ie]SV5W`fdg_=elfSUW`[S
LSiaVaiWYa [ GefSi[Ul`WYa
5=L[G]fˆdWl`S\Vl[Weia\Ĺe[W
Vl[TŅ i TgVk`]g bdlk g^ ?[]aaie][W\&&SYVl[WaTWU`[W
Xg`]U\a`g\WLWebˆEl]ˆBa`SV
Y[_`Sl\S^`kUZ`d#iW\VĹlWeba
kel]ˆba`SVY[_`Sl\S^`kUZ`d#
$[%fWUZ`[]S`d#$[%adSl>[UWg_
AYˆ^`a]elfSUĹUWV^S6adaekUZ El]aklSUZaiS\Ĺeia\WVafkUZ
UlSeaiW`Slik`g_WdkaVVl[S
kefdg]fgdŅadYS`[lSUk\`ĹadSl
][Wdg`][]elfSUW`[S ĶSV`Sel]aS`[WTŅVl[Wl^[
]i[VaiS`SS`SgUlkU[W^Wl`S\VĹ
lSfdgV`[W`[Wi5W`fdg_=elfS
UW`[SLSiaVaiWYa[GefSi[Ul`W
Ya¶baV]dWţ^S9dlWYadl4dlae]S
;lSefŅbUSbdWlkVW`fS?keai[U 9ˆi`k_baiaVW_fiadlW
`[SUW`fdg_\WefbaV`[We[W`[Wba
6l[SS`[SeS_adlĹVˆiieXW
dlWWVg]SU\[lSiaVaiW\ieb[WdS
`WTŅVĹbdlWldWeadfWVg]SU\[Va
VSf]aik_[ţdaV]S_[`SikbaeS
ŷW`[WebWU\S^[efkUl`kUZbdSUai
`[ ;^WVaefS`Ĺ?keai[UW`SfW`
UW^\WelUlW`[Wi[SVa_a FiadlW`[W UW`fdg_ `S Ua
lidSUSgiSYŅdSfgel\WefbdˆTĹ
aVTgVaiS`[SbalkU\[el]a^`[UfiS
lSiaVaiWYabaĹUlW`[SekefW
_ˆi]elfSUW`[SfWad[[lbdS]fk
]Ĺ @aiSb^SUˆi]Sg_aŷ^[i[fS]
ŷW ]adlkefS`[W l [``kUZ Xad_
]elfSUW`[SlSiaVaiWYa_ [` l]gdeˆibaV`aelĹUkUZ]iS^[X[
]SU\WadSlgegYilS]dWe[WbadSV
`[UfiSlSiaVaiWYa[]a`fS]fˆi
lbdSUaVSiUS_[ L UZi[^Ĺ ][WVk baiefS`[W
5=L[G ?keai[UW VaĹUlĹ
Va_[Sef]fˆdW_S\Ĺ\gŷfS][WUW`
fdS <WV`a l `[UZ Xg`]U\a`g\W
iEae`aiUgbaVaT`Wdgelkļ_S
ifk_da]gi<Siadl`[W ý9P;D?;FB79ÕM;A
6dgYĹ UlŅţļ dWadYS`[lSU\[
aţi[SfkefS`ai[ļTŅVl[WĹUlW`[W
bdlWVel]a^[el]ˆbaVefSiaikUZ
[Y[_`Sl\ˆiilWebakel]ˆUa
ib[eg\We[Ņibdlk\ŅfĹi^gfk_
gT[WYWYada]gbdlWlDSVŅ?[SefS
efdSfWY[Ņdalia\gWVg]SU\[Va$"$"
da]g ?keai[UWlS_[WdlS\Ĺ_ [` baV`[Wţļ\S]aţļ]elfSUW`[Sik
dˆi`SļelS`eWVl[WU[[_aVl[Wŷk
dSU\a`S^[laiSļikVSf][`SWVg]S
U\Ņ]fˆdWik`aelĹaTWU`[Wa]aa
&"bdaU TgVŷWfg_[SefS LYaV`[W l lS_[WdlW`[S_[
aVidlWţ`[SbdlkelWYada]gXg`]
U\a`aiSļbai[`[W`LWebˆEl]ˆ
l AVVl[SS_[ ;`fWYdSUk\`k_[
i4dlŅUl]ai[USUZ]fˆdkbaĹUlk
EB`d#%lAVVl[SS_[;`fWYdSUk\
`k_[adSl9[_`Sl\g_`d%lAV
Vl[SS_[;`fWYdSUk\`k_[[6ig\Ņ
lkUl`k_[ BaiefS`[WfS]ŷWLWebˆ
El]a^`aBdlWVel]a^`k`d&iVl[W^
`[Uk=dSeaikYVl[Wi\WV`k_Tg
FWc_ňY_hejc_ijhpWF_b[Ya_[]e
Coiem_Ya_[hedZe
fhpoiahpoŹ[email protected]#
demia_[`"FWhjopWdjŒm
_C_aeemia_[`dei_eZijoYp#
d_WXh$_c_ňhejc_ijhpWM_jeb#
ZWF_b[Ya_[]e$8e^Wj[hia_[#
ckŹed_[hpem_moabňj[ck
feťm_ňYedWXňZp_[jWaŹ[
moijWmW"ajŒhļCkp[kc
C_WijWCoiem_Y[pWc_[hpW
ejmehpoĿ'+cWhYWXh$
[email protected]$
aa L[`[U\SfkiĹ`SVS`[S[_[W`[S
daf_[efdlSB[^WU][WYaikefĹb[]^gT
<EJ$7H9
>?IJEH?7
dSV`kUZ?keai[U][WYaBadalg
_[W`[SES_adlĹVaiWYa GUZiS
Ņbdlk\Ņa\WV`aYaţ`[W#*dSV`kUZ
aTWU`kUZ`SeS^[aTdSV IWd`[eSŷikefSik¸Daf_[efdl
I[fa^VB[^WU][#+"##+&*¹lSb^S
`aiS`ai_keai[U][__glWg_
`S#'_SdUSTd `SYaVl #) "" BaV
UlSeebaf]S`[SbdW^W]U\ŅikYae[Vd
3VS_5kdS IkefSiŅ]fˆdW\iebˆ
adYS`[lSfadW_\Wef;`efkfgfBS_[Ņ
U[@SdaVaiW\TŅVl[W_aŷ`SaTW\
dlWļVa%#_SdUSTd I B[^WU][Tkdaf_[efdlW_]S
iS^Wd[[Ia\e]SBa^e][WYaŷa`[W
dlW_ 3= i[ŅŶ`[W_ aTalg =>
3geUZi[fl4[d]W`SgSgfadW_dS
badfˆia:a^a]SgţU[Wŷa`[WdlW_
ik]^Ņfk_ =a_g`[efkUl`WiSVlW
ikVSk`S`[WYaikda]ţ_[WdU[ LY[`Ĺi#+&*da]g Ikda]g`[W
iSŷ`[a`ai#++"da]g Baţ_[Wdf
`[WaVl`SUla`kAdVWdW_AdS4[S
WYa[SiS`eaiS`kVaefab`[Sbg
]ai`[]S
Vk`]gl`S\Vg\We[ŅEB`d#)[$aV
Vl[SaiWBdlWVel]a^W`d#) B^S`kbdlWi[Vg\ĹgfiadlW`[W
LWebagEl]a^`WYa`d#i4dlWl[`
UWVa]fˆdWYaiUZaVl[aTk9[_
`Sl\g_`d&[EB`d#"adSlLWeba
g El]a^`WYa `d $ i Vl[W^`[Uk
=aelfaiklaŷa`WYal9[_`S
l\g_`d([EB`d#( 4ŅVl[Wfa\WV
`S]_aŷ^[iWfk^]alSlYaVĹţ^Ĺ
e][WYa]gdSfadSaţi[Sfk A[^Wfa
`SefĹb[bda\W]fS_[lS\_Ĺe[ŅdSV
`[baVUlSe^gfaiW\eWe\[DSVk?[S
efS I?7MP;IFE79>
[email protected][email protected]:7JAÕM
5aVSgfiadlW`[WlWebaˆi1
BdlWVWielkef][_bai[WdlW`[W
][WdaiS`[S`[_[\WV`W\aeaT[W¶
VkdW]fadai[lWebag Efiadlk`a
iWbWdebW]fkikV^SbaVW\_aiS
`W\bdlWlel]akVl[SS^`aţU[WVg
]SUk\`W\gebdSi`[]aadVk`SU\Ņ
lSVSŘilS]dWe[WdSU\a`S^`WYalS
dlĹVlS`[S L_[S`kg_aŷ^[i[ĹVkdW]fa
da_lWebaˆi]adlkefS`[Wli[Ņ]
elW\]SVdkbWVSYaY[Ul`W\[lSea
Tˆi^a]S^aikUZ]fˆdk_[TŅVl[W
_aŷ`SdSU\a`S^`[WYaebaVSda
iSļ GefS`ai[W`[W\WV`WYabdS
UaVSiUkbalia^[`SWXW]fki`W
ik]adlkefS`[W]iS^[X[]SU\[]SVdk
bWVSYaY[Ul`W\ Ik]^gUlkfWŷlS
i[WdS`[WViˆUZg_ˆibdlWl\WV
`WYa`SgUlkU[W^S GfiadlW`[WlWebaˆifafS]
ŷWelS`eSadYS`[laiS`[SVadSŶ
`kUZlSefŅbefibdlWl`SgUlkU[W
^[lik_SYS`k_[]iS^[X[]SU\S
_[Ua`[WebaiaVg\WbdlWdi
idWS^[lSU\[baVefSibdaYdS_a
ikUZ Balia^[dˆi`[Wŷ`Sfia
dlW`[WVgYaXS^aikUZbdaYdS
_ˆiikUZaiSiUlkUZ[VkVS]
fkUl`kUZ GUl`[ai[W ba g]aŘUlW`[g
el]akbaVefSiaiW\`[WTŅVĹ_g
e[W^[l_[W`[SļţdaVai[e]SlSfW_
aelUlŅVl[e[Ņ[_efdWeˆili[ĹlS
`kUZ l bdlkefaeaiS`[W_ e[Ņ
Va`aikUZiSdg`]ˆi 6l[Ņ][baĹUlW`[gel]ˆlS[ef
`[W\Ĺ_aŷ^[iaţU[baVW\_aiS`[S
iebˆ^`kUZ[`[U\SfkibdlWl_a
Vl[WŷY[_`Sl\ˆi[gUl`[ˆiel]ˆ
baVefSiaikUZ Ikfiadlke[Ņ`S
fgdS^`WţdaVai[e]aebdlk\S\ĹUW
ekefW_SfkUl`W\[T[WŷĹUW\ik_[S
`[WVaţi[SVUlWŘiţdˆV`SgUlk
U[W^[ I?keai[USUZ_[_afdgV`W\
ekfgSU\[VW_aYdSX[Ul`W\iaefSf
`[UZVl[We[ŅU[g^SfSUZgTkaa]aa
$fke gUl`[ˆi`[Wl^[]i[VaiS`a
b^SUˆiW]aţi[SfaikUZ AYda_
`k_ike[][W_X[`S`eaik_dSfgel
lSUZaiSXg`]U\a`g\ĹUĹaV^Sfe[Wļ
el]ˆ @[Wba\Si[e[ŅbdaT^W_
lia^`[WŘ`SgUlkU[W^[ <WV`S]ŷWba
efŅbg\ĹUkildaef]aelfˆigfdlk_S
`[Saţi[Sfkik_SYSVS^elW\dSU\a
`S^[lSU\[ikVSf]ˆi 4gVaiS`[W`aiWYa_aVW^g
el]a^`[UfiSi_[WţU[Wl_[W`[ļ
_aŷW\WV`S]ilSeSV`[UlkebaeˆT
lSbai[SVS`S^[]i[VSU\SY[_`S
l\ˆial`SUlS\ĹUSbaidˆfVadal
i[ĹlSŘebdlWVdWXad_kWVg]SU\[
Ulk^[*]^SeaiW\el]akbaVefSia
iW\[&^Wf`[W\el]akţdWV`[W\ =[W
Vk[i\S][ebaeˆT_[SaTke[ŅfaaV
Tkļ`SdSl[W`[Wi[SVa_a <WV`a
\WefbWi`Wfli ikYSelS`[WY[_
`Sl\ˆi`[WTŅVl[W_[Saibkig
`S^[UlTŅgUl`[ˆi[`[Wdali[ĹŷW
bdaT^W_ˆiVW_aYdSX[Ul`kUZ 5lkibdaYdS_[WbdlW]elfSUWŘ
_keai[U][W\aţi[Sfkbda\W]faiS
`W\WeffS]ŷWĹUlW`[W^[UWˆiaYˆ^
`a]elfSUĹUkUZ1
¶FS][UZb^S`ˆi`[W_S¶aVba
i[SVS9 4dlae]S 6aVS\_k ŷW aTWU`[W
i?keai[USUZlSfdgV`[a`kUZ\Wef
iWielkef][UZ\WV`aef]SUZaţi[S
faikUZ##)&`SgUlkU[W^[ IWVgY
VS`kUZlidlWţ`[SgT[WYWYada]g
Vael]ˆ[bdlWVel]a^[gUlŅelUlS#"
fkţ (("gUl`[ˆi[ikUZaiS`]ˆi
lUlWYa&fke (#"gUl`[ˆilVaTk
iSi[WVlŅiel]aSUZbaVefSia
ikUZ#+#(iY[_`Sl\SUZadSl#'##
iel]aSUZba`SVY[_`Sl\S^`kUZ BdlWVVl[We[ŅU[g^Sfk_[Sefa_[S
aĹUl`[Wba`SV#$fke gUl`[ˆi
PeijWŚXe^Wj[h[c
FECE9I;H97
8[pm_ňaip[]emoi_ak
ceŹdWpeijWĿbeaWbdocXe#
^Wj[h[c$MoijWhYpofhp[#
pdWYpoĿ'fheY$feZWjakZe#
Y^eZem[]eeZeiŒX\_poYp#
doY^dWhp[Yp`[Zd[`p(*
coiem_Ya_Y^eh]Wd_pWY`_
feŹojakfkXb_Ypd[]e$
M$A$
aa AiebSdU[W_keai[U][UZefa
iSdlkelWŘ[Xg`VSU\[lSSbW^aiS
7ViSdV>Sea]bdWlkVW`f_[SefS,
LaefSi_k
`Sel
#
i?keai[USUZ=SŷVk`SiWf`S\
<EJ$7H9
M_[iWmAeij[hia_
;:[email protected]:EM7
<EJ$7H9
M[mhp[ťd_k(&',heak"m
mod_akpc_WdfbWdemWdoY^
mcoiem_Ya_[`eťm_WY_["
femijWd_[9[djhkcAipjW#
Y[d_WPWmeZem[]e_KijW#
m_Ypd[]eehWpp[ifeo
ipaŒ$H[eh]Wd_pWY`WcW
]Œmd_[dWY[bkZWbipļhW#
Y`edWb_pWY`ňpWjhkZd_[d_W_
moZWjaŒmdW[ZkaWY`ň"fe#
fhWmň`WaeťY_pWhpļZpWd_W
eťm_Wjļ"feZd_[i_[d_[fe#
p_eckaipjWY[d_W_moY^e#
mWd_WZp_[Y__ceZp_[Źo$DW
eijWj[YpdoaipjWjdem[]e
ceZ[bkeh]Wd_pWYo`d[]e
ipaebd_YjmWmc_[ťY_[ceŹ[
c_[ĿmfompWfem_WZWdWb_#
am_ZWY`W]_cdWp`Œm$
l[a_g]elfSUW`[S @aiĹb^SUˆi
]Ĺ][WdaiSļTŅVl[W\WVW`VkdW]
fad`Sfa_[Sef\WYalSefŅbUkaVba
i[SVSļTŅVĹlSbdSUŅbaelUlWYˆ^
`kUZel]ˆ[lWebaˆiel]ˆ >Wb[W\
ik]adlkefS`S_SfWŷTkļTSlSVk
VS]fkUl`S <EJ$7H9
;:[email protected]
_`[W\elk YWef VaTdW\ ia^[ _S
aYda_`Wl`SUlW`[WV^SfWYalUS
WYaeWdUSbdSY`ŅbadSl]a^W\`klS
UZŅU[ļBSŘefiSValaefS`[S¸>a]S^
`k_4aZSfWdW_¹
IţdˆV$&adYS`[lSU\[l`S\Vg\W
e[Ņ_ [` EfaiSdlkelW`[WBa_aUk
6l[WU[a_ @[WbW`aebdSi`k_
¸DSVaţļ¹8g`VSU\S¸Ba_aUEl]a
^W¹EbaWUl`WFaiSdlkefia:aeb[
U\g_5adV[eadSl8g`VSU\S¸Ģi[Sf
aĶkU[W¹ BW`Ĺ^[efŅadYS`[lSU\[
l`S^WŶļ _aŷ`S `S efda`[W
[`fWd`WfaiW\GdlŅVg?[SefS .
Zp_[`[i_ň
MJEH;A"()BKJ;=E(&',
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
[email protected]@;COI?ĉJOC?IFH7M7C?"AJÕH;[email protected]:P?;@MOHÕĹ[email protected]ýCOIEM?9;
MĥM?;9?;"MD7IP;@7=BEC;[email protected]?
#7:7CFB79AEMIA?":OH;AJEHCKP;KCC?7IJ7COIEM?9;
EZ'&bWj_bkijhk`[ŹoY_[c_WijW_h[]_edk"pYWoc_Y^aebehoj[c
CKP;KCC?7IJ7COIEM?9;
'&bWjCkp[kcC_WijW
Coiem_Y[$>_ijeh_WiWcWm
ieX_[$:p_[i_ļja_moijWm"
fh[p[djWY`_"moaWZŒm"fe#
ťhŒZajŒhoY^YpmWhjaem[
ifejaWd_Wp^_ijeh_ļ_ipjkaļ
cW`ļmoc_WhdW`m_ňaipo"
iocXeb_Ypdo$Mjoc"YeheX_
ckp[kcm_ZWĿ"`Wapc_[d_W#
oi_ň]hWd_Y["fe]bļZo"kfe#
ZeXWd_W"`ňpoa_"jhWZoY`[_`W#
a_[Xooaedi[am[dY`[joY^
pc_Wd$ĥbļia_jo]_[b$?ťbļiaW
akbjkhWcWj[h_WbdW"ajŒh[`
[]p[cfb_\_aWY`ļ`[ij
coiem_Ya_p[]Whijh[\emo"
WhYoZp_[eipjka_p[]Whc_#
ijhpemia_[`_fh[Yop`_"f[hW
mťhŒZ[aifedWjŒm"`Wa_[`
d_[femijoZp_oXoi_ňdW`#
pdWc_[d_jip[]Wb[h_[ťm_WjW$
M_[iWmAeij[hia_
aa 3VS_B^SU]aie][VkdW]fad
_glWg_iSŷk\gT[^WgelaiWea
iS,BdlkUZaVl[fS][_a_W`fdˆi
`[Wŷ[i_a\W\bdSUk\S]aSdfkefkŷW
UZU[SaTke[ŅbaVeg_aiSļbWi[W`
WfSbVl[SS^`aţU[fS]ŷWfiˆdUlaţU[
ŷWTkeba\dlWļ`Sfa\S]`SbdlW
Tdl_[WiS\ĹUĹUSaţļ[baelg]Sļ`a
ikUZ][Wdg`]ˆi @Sb^S]SfSUZ]fˆ
dWbdWlW`fg\W_ki[VSļ`SelĹdaTa
fŅ[^We[ŅfgebdSiVl[W\W 6adaTW]#"^WU[S`[WVS\We[Ņ
lS_]`ĹļibdaefW\Xad_g^WebdS
ialVS`[SefSfkefkUl`WYaUZaļ[^[Ul
TkeĹiSŷ`W I[ŅU\WbdlkfaUl_k Fa
ĹUl`[W][^]SeWfiWd`[eSŷkbdWlW`
fSU\[]a`UWdfˆiifk_+(ÆefS`[
eSiaie][UZ¹UliSdf]ˆi]fˆdWefS
ke[ŅX[^SdW_Xg`]U\a`aiS`[Sb^S
Uˆi][ikVSdlW`[W_`S]fˆdWe[Ņ
UlW]S FWUliSdf][bdlkTdSkdS`YŅ
ebaf]SŘfaiSdlke]a]g^fgdS^`kUZ
ik]dSUlS\ĹUkUZeik_UZSdS]fWdW_
balSfdSVkUk\`WXad_kVl[SS^`aţU[
_glWS^`W\ 4kiSŷWi_glWg_bdWlW`fa
iS`WeĹ\WV`aUlWţ`[WfdlkikefSik @S\i[Ņ]elW\S][Wba]SlS`aba
ţi[ŅUa`WTkk_ [` ('"^WU[g
?keai[UZ[efad[[_[SefSiUlSeSUZ
BD>Vl[W\a__keai[U][WYael]a^
`[UfiS ISdfafWŷieba_`[Wļik
efSiŅbaţi[ŅUa`Ĺbdk_Seai[3g
Ygefai[:^a`Vai[adSlVl[W\a_Ģ^Ĺ
lS]ˆiiIWZd_SUZU[W ;\WV`SlaefSf`[UZikefSiiSŷ
`SlSgiSŷa`SVke]gfaiS`S
¸E[^We[ge¹]fˆdS_[SSeia\Ĺ[`Sg
YgdSU\Ņi?keai[USUZ ATW\dlĹ\Ĺ
fS]ŷW_[Wel]SŘUk[``kUZţ^Ĺe][UZ
_[SefSbafW_aVUlWdiUSYaţU[W
BSd^S_W`fg7gdabW\e][WYai4dg]
eW^[TaVa7gdabW\Ulk]ˆi\WeffSik
efSiSSVdWeaiS`S LS^[UlTS_[]dk\We[ŅfaUa`S\
iSŷ`[W\elW[^gefdSU\SŷkU[S_[SefS
[dWY[a`glUSk_[UZ]a^adkfW_[la
ŷa`aţU[ĹVl[WVl[Ufia]g^fgdkelfg
][`Sg][dalia\gUki[^[lSUk\`WYa :[efad[Sba]SlS`Si`aiSfade][W\
aTdSlaiW\abdSi[WTSdi`SŷkiS
bdlW_Si[S\ĹUSVaikaTdSŶ`[]fˆ
dĹ_aŷ`Se_S]aiSļ[`[W_S^Vaf
]`Ĺļ I^SfSUZ;;DlWUlbaeba^[fW\_g
lWg_l`S\VaiSae[ŅiTgVk`]g
aTWU`WYaGdlŅVgE]SdTaiWYa ;ef
`[SaVa#+%)da]g 5lŅţļlT[adˆi
bdlW]SlS`a bdSiVabaVaT`[W
Va?glWg_Ģ^Ĺe][WYadWelfŅlaŷa
`ai_[WţU[W Baia\W``W\baŷaVlW
`[U l fW\ ebgţU[l`k `[W idˆU[a
Va?keai[U ATWU`W_glWg_baiefSa#
efkUl`[S$""(da]gl[`[U\Sfkik
iSVleS_adlĹVaikUZ LS\_g\W
''"_Wfdˆi]iSVdSfaikUZZS^[W]
ebalkUk\`W\fdlWU[WYab[ŅfdSY_S
UZgi]fˆdk_eia\Ĺe[WVl[TŅ_S
fS]ŷW5W`fdS^`W?glWg_BaŷSd`[
UfiS DaUl`[Wb^SUˆi]ŅaVi[WVlS
a]aa(fke aeˆTifk_UaiSŷ`W
<EJ$7H9
Jk"]Zp_[^_ijeh_Wfhp[ijW`[XoĿc_j[c
ebadaVl[WU[[_aVl[Wŷk <Wţ^[UZa
Vl[aefdSfWY[ŅVl[SS`[S[_WfaVkba
elg][iSiUlWfa`[Wi[W^We[Ņg`Se
l_[W`[STaaVbaUlĹf]g\WefWţ_k
`Sl`SUlW`[_[S`W__glWg__[W\
e][WYa_ˆi[3 B^SU]aie][ LS\
_g\W_ke[Ņi[ŅUfk_[ebdSiS_[
]fˆdW `S\TSdVl[W\ ikdˆŷ`[S\Ĺ
?keai[UW`[Wfk^]ai`SelW\SY^a
_WdSU\[S^W[iţi[WU[W FW_SfW_
iU[ĹŷafiSdfk_eĹ^aekaeˆTabgel
UlS\ĹUkUZ7gdabŅbdlWlefSU\ŅW_[
YdSUk\`Ĺi?keai[USUZ @SelW_[Sefa]a`fk`gg\W3 B^SU]aie][faefk]aV_[W``kUZ
]g^fgdaTkUlS\ˆi_W`fS^`aţU[ Fli Fdˆ\]ĹfFdlWUZ5WeSdlkTkTg
XadW_YVl[Wdˆŷ`WSdUZWfkbklSUZa
iSŘţU[WdSke[Ņ[`SVS^ţU[WdS\ĹUa
UlŅefa i[VSļ i `WYSfki`kUZ
gbdaelUlW`[SUZ\S][_[eĹUZaļTk
S`[_al\W_[ŅVlk^gVŶ_[¸llSdlW
][¹[fS]liS`k_[¸efĹV¹ 4ŅVl[W_k
fWfW_SfkVdĹŷkļ ?keai[UW\S]USkdWY[a`fa
`[Wlik]^WU[W]SiW_[W\eUWlba
l`SiUlWYabg`]fgi[VlW`[S ?g
lWg_efSdSe[Ņi[ŅUTkļ\S]`S\T^[ŷ
elW\bdlWaTdSŷWŘ]fˆdWfglSUZaVl[
k 3`S^[lg\Wl_[S`kYdS`[Uba^[fkUl
`kUZgbaVaTSŘbaY^ĹVˆifdW`
VˆiielfgUWfdSVkU\[ LidSUSgiS
YŅ`S]a`eW]iW`U\W\S][WfWl_[S
`klSeaTĹbaU[ĹYSk ;ba]Slg\Wfa
ekefW_SfkUl`[W `[W fk^]a
_keai[U][W\ebaWUl`aţU[ E]SdTW_eĹ_a[iebˆbdSUai
`[Ukbai[SVS3 B^SU]aie][ Fa
iebS`[S^[^gVl[W 4Wl`[UZ`[W_[W
^[Tkţ_kfk^geg]UWeˆi 6l[S _WdkfadkUl`k fiadlĹ,
>g[lSDaf]WYW^?SdW]4^Sgf[Ia\
U[WUZ=gTai[UlVl[SSV_[`[efdS
Uk\`k,6S`gfSGlVaie]S[?SYa
[email protected][WVl[W^e]S E]da_`SaTeS
VSĹUl`[W(aeˆT BaVilY^ŅVW_
^[UlTkbdSUai`[]ˆifa\WV`al`S\
_`[W\elkUZ_glWˆiiBa^eUWa[^W
`[W`S\_`[W\elW ;\S]]SŷVW_glWg__Seiˆ\
ik\Ĺf]aikW]eba`Sf I[lkfˆi]Ĺ
\Wef_keai[U][lWYSdefdWXaikik
bdaVg]aiS`ka]aa#*)(da]g
i
XSTdkUW
4WU]WdS
iĢi[WTaVl[USUZ Bae[SVS`[Wlik
]k`[Wi[W^][_WUZS`[l_ie]Slg
\ĹUkUlSei*efdWXSUZUlSeaikUZ
i>a`Vk`[W?ae]i[W6W^[Fa][a
:a`a^g^gES`8dS`U[[email protected]_
<ad]g[4gW`ae3[dWe ;aUlki[ţU[W
i?keai[USUZ LWYSdÆ`S]dŅUS
`k¹\WefUafkVl[WŘbdlWlbS`S?[W
UlkeSiS4gVl[Ře][WYal`S`WYa
_keai[U][WYalWYSd_[efdlS 6^S
\Se`aţU[,Æ`S]dŅUS`k¹Tai[W_`[W
_SebdŅŷk`kSe[Ņ`SbŅVaiĹ_W
UZS`[l_gefS`ai[U[ŅŷSdW] :[efad[SlWYSdSfa]SiSW]Z[efa
d[[_[SefS 5Zda`a_WfdlS_ˆi[lS
]SVlWYSd_[efdlaie][E[WYXd[WVS
IW[eeS l`S\Vg\ĹUk e[W bdlk g^ B^WeeWdefdSeeW & Vl[e[W\elW\ g^ 9dg`iS^Vl][W\ LWYSdba]SlkiS
fS]ŷWUlSeW_[YdS`fa_ik\WŷVŷS
\ĹUk_efĹViţi[Sfibaelg][iS`[g
^WbelWYaŷkU[S I#+&'da]ga_S^`[Wg^WY
l`[elUlW`[g Daek\e][ YdS`Sf
`SelUlŅţU[W`[WikTgUZ Gel]a
Vla`WiSZSVagVSae[Ņ`SbdS
i[ļ 6aŷkU[SbdlkidˆU[lWYSd
=a`dSV 9SdUlSdlk] [ ISUSi
4gVl[Ře][ BdlWlbWi[W`UlSeW]
eba`aiS`kTkiB^S`WfSd[g_
i5Zadlai[WiţdˆVlWYSdˆiSfa
_aikUZ <WefiSe`aţU[ĹE]SdTg
BSŘefiS <gT[^WgelaikUliSdfW]##^g
fWYaTd `[W_ˆYe[Ņi[ŅUaVTkļ
i[``k_S`fgdSŷg`[ŷ`SlSSdS`
ŷaiS`W\eS^[]a`UWdfaiW\ikfk
Ula`W\Z[efadkUl`Ĺi[fdk`ĹlS]S
VglWYSd_[efdlaie][WYallWYS
dW_efdWXaik_l\WV`W\efda`k
adSlebWU\S^`ĹikefSiĹXafaYdS
X[Ul`Ĺ[^gefdg\ĹUĹVadaTW]_glW
g_[W]ebalkU\Ĺb^S]SfˆilVdg
Y[W\ IkbW`[^[\ĹelUlW^`[Wbdlk
\SU[W^W_glWg_^gVl[Wţi[SfS
]g^fgdk`Sg][elfg][bdlWVefS
i[U[W^WiSVl_[W\e][UZefaiS
dlkelWŘdSV`[ GUlWef`[UlkW_ifiadlW`[g
_glWg_bS_[ŅfS_[^WTkaVke]g
e\[\S][_S_[Wļa`aUZSdS]fWd\S]
TŅVl[WVgŷW[YVl[Wl`S\Vl[We[Ņ\WYa
e[WVl[TS IkelaTSdVlaVaTdlW
_[W\eUW\WefiebS`[SWeĹe[SVg\W
l\WVk`k_iBa^eUW5W`fdS^`k_
?glWg_BaŷSd`[UfiS ISdfafg
bdlkUZaVl[ļTa?keai[UW_S\Ĺ
TaYSfĹZ[efad[Ņbai[WVl[S7ViSdV
>Sea]bdWlkVW`f?keai[UidŅ
UlS\ĹU3 B^SU]aie][W_g^[efYdSfg
^SUk\`k >[efkYdSfg^SUk\`WbdlWeS^[fS]
ŷWIa\U[WUZ=dˆ^baeW`SEW\_
adSl7^ŷT[WfS4[WŘ]aie]S]a_[eSdl
=a_[e\[7gdabW\e][W\VaebdSidk`
]giWi`Ņfdl`WYa[gegYbdlW_k
egbdlWVe[ŅT[adUlaţU[adSl_SkUZ
[ţdWV`[UZbdlWVe[ŅT[adefi 4kk
]i[Sfk^[Ul`WYdSfg^SU\WeaiSba
Vl[Ņ]aiSŘbS_[Ĺf][ I[WUlˆdgţi[Wf`[ikefŅb=SfS
dlk`kE]g^e][W\eabdS`Ek^i[[
:akŘe][W\X^Wfia]S^[ISUSiS
9a^a`][b[S`[`a BdˆT]ŅfS^W`fg
eUW`[Ul`WYaVS4Wd`SdV=dSiUlk]
l`S`kS]fadfWSfdS^`kfW^Wi[lk\`k
[X[^_aikdWUkfg\ĹUţ^Ĺe]ĹbaWl\Ņ IfW\eUW`Wd[[lSTdl_[SSa`STSd
Vlaik_ai`[W
MOHÕĹD?;D?7
[email protected]$
C_heiWmAWipkXW"pWeŹo#
Y_[beha_[ijho¼>Wffo8_]
8WdZ½"[email protected]Œp[\Ip[dZ[hW"
m_[beb[jd_Zp_WWYpifehje#
mo"fh[p[iKAI9^hec_a
Coiem_Y["k^edehemWd_
peijWb_jojkWc_¼PWikŹedo
ZbWC_WijWCoiem_Y[½$Khe#
YpoijeťĿmhňYp[d_WmohŒŹ#
d_[ŚeZXoWi_ň*bkj[]eXh$
mCoiem_Ya_cEťheZak
AkbjkhofeZYpWidWZpmo#
YpW`d[`i[i`_HWZoC_WijW$
aa ? =SelgTS STea^iW`f
3]SVW_[[?glkUl`W\i=Sfai[
USUZVkdkYW`fad][WefdVŅfkUZ
aV^SfbdSUg\Wlad][WefdĹVŅfĹ
]abS^`[¸?keai[UWIWeaS¹
[¸:Sbbk4[Y4S`VW_¹l]fˆ
dk_`SYdSae[W_bkf Eg]UWekbdlk`[ˆegVl[SlW
ebagi]dS\aikUZ[_[ŅVlk`S
daVaikUZ]a`]gdeSUZ_glkUl
`kUZ 6^S < ElW`VWdk ebadf \Wef
ielkef][_ GbdSi[S^W]]aSf^W
fk]Ņ\S]alSiaV`[]]^gTg9ˆd
`[]"+ BalS]aŘUlW`[g]Sd[Wdk
ebadfaiW\baV\Ĺe[ŅebaWUl`[W
el]a^W`[S_aVl[Wŷk <Wef\WV`k_lba_keaVSi
Uˆi[_bdWlebadfaikUZifk_
?W_ad[Sg<WdlWYa5Zda_[]S Ikdˆŷ`[a`kaVl`S]ŸLS
egŷa`k V^S ia\ ţ^Ĺe][WYa¹
lSi[W^a^Wf`[ĹVl[SS^`aţļebad
faiĹ IUlŅţU[SdfkefkUl`W\ikefĹ
b[¸:Sbbk4[Y4S`V¹adSl3dfgd
3`Vdge Vl[W``[]Sdl baWfS
]a`XWdS`e\WdSgfadfW]efˆib[a
eW`W] SdfkefS ]STSdWfaik 3b^SglikiaSi[Wdelgaŷa`k
bdlWl3 3`VdgeSiUlSe[W]a`
UWdfglSi[WdS\ĹUkae[W_eˆi
baVS`kUZleS^[bdlWlbgT^[Ul
`aţļ 6aVS\_kfWŷŷWfkfgk¸LS
egŷa`kV^S?[SefS?keai[UW¹
bdlkl`SiS`WeĹaV$""'da]g Ikdˆŷ`[a`a `[_[ _ [` Ula`]ˆilWebag?ke^ah[fl
EfS`[eSiS
Da\Wie][WYa
_keai[U][WYaUg][Wd`[]SadSl
3^a\lWYa 4SdŅ VkdkYW`fS
_keai[U][UZUZˆdˆi
<EJ$7H9
CkpoYpd[_cfh[i`[_ifehjemohojc
h[abWcW
mmm$dWip[c_Wije$fb
MJEH;A"()BKJ;=E(&',
D7IP;C?7IJE
/
REKLAMA
006129402
REKLAMA
006129418
'&
e]eip[d_W
MJEH;A"()BKJ;=E(&',
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
Ogłoszenia
Jak zamieścić ogłoszenia?
przez telefon
32 634 24 28
przez internet
gazeta.naszemiasto.pl
DZIAŁKI, GRUNTY KUPIĘ
NIERUCHOMOŚCI
OSOBOWE KUPIĘ
Kupię działki na śląsku, 797 621
382.
MIESZKANIA - SPRZEDAM
HANDLOWE
KATOWICE- Murcki, Bohdanowicza,
38m2 , cena 115tys. Tel. 604-202-280
SOSNOWIEC 33 m2 , po rem.,
własnościowe - lub zamienię na
większe za dopłatą lub w rozliczeniu
działka bud.-przemysłowa k.
Myszkowa, 782-250-455
MIESZKANIA - KUPIĘ
Kupię mieszkanie Śląsk
- dowolny stan prawny
i techniczny. Szybka Gotówka 48
H!!! Tel. 797 621 382.
ELEKTRONIKA, KOMPUTERY
SKUP I ODBIÓR ZUŻYTEJ
ELEKTRONIKI: radia, wzmacniacze,
kolumny, używana aparatura
pomiarowa, mierniki, płytki
elektroniczne i komputerowe, części
elektroniczne i elektryczne, itp. 607912-559
ANTYKI
ANTYKI K-ce Pl. Wolności 11,
609554433
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
OD zaraz, mieszkanie po generalnym
remoncie, 2 niezal. pokoje w pełni
umeblowane os. Witosa 1600 zł 603844-453
DOMY - SPRZEDAM
006022765
CIĘŻAROWE, DOSTAWCZE KUPIĘ
"Auto-Land" kupuję: osobowe,
dostawcze, całe, rozbite,
skorodowane. Najlepiej płacę
- natychmiast. Chorzów,
32\249-52-10, 601-480-570
"AUTOSKUP: osobowe, dostawcze
(stan obojętny) Dojazd, gotówka!
602-871-305, 515-274-430 Własny
transport"
ABSOLUTNIE wszystkie marki,
płacimy najwięcej. Dojazd. Gotówka.
509-796-001, 79-88-35-341 Własny
transport
AUTO-SKUP - Gotówka! Transport
gratis! Stan aut obojętny 500-730-936
Autozłomowanie, tel. 515-274430
MASZYNY URZĄDZENIA
Kupimy maszyny do obróbki
metalu i drewna. Tel. 782-592790.
MOTORYZACJA
KUPIĘ samochody osobowe
i dostawcze do 3000 zł. Stan obojętny.
Mogą być uszkodzone, skorodowane
i bez opłat. Dojazd do klienta. 798718-455
UŻYTKOWE KUPIĘ
Koszęcin, ul. Korfantego 14
tel. 791 281 121, 34/319 71 06
Największy wybór
domów i działek
w powiecie lublinieckim
www.bmc24.pl
KUPIĘ minikoparkę lub koparkoładowarkę, tel. 609 499 555
OSOBOWE SPRZEDAM
AUTOSKUP SUPER CENY, 792-155-155
AUTOSKUP Złomowanie, 503-302-263.
AUTOSKUP, transport, złomowanie,
gotówka, tel.: 508-446-675.
ZABYTKOWE KUPIĘ
KUPIĘ stary samochód lub motocykl,
min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.
REKLAMA
006130328
REKLAMA
006000295
DOMY - KUPIĘ
Kupię dom na śląsku, 797 621
382.
LOKALE UŻYTKOWE - SPRZEDAM
Chorzów Centrum, 159 m2
z wyposażeniem, 290 tys. 501563-239
LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA
LUBLINIEC - Rynek do wynajęcia
p
p
po
lokal pow. 72 m2 , (parter)
remoncie z klimą i małym zapleczem.
Tel. 509-068-450
weryfikacja telefoniczna
informacja
LOKALE UŻYTKOWE - WYNAJMĘ
GLIWICE aleja Przyjaźni 11, lokal
uzytkowy o pow. 17 m2 (po byłym
barze frytkowym GUCIO), tel. 601430-339
REKLAMA
026122977
KREDYTY
BANKOWE i
POZABANKOWE
PRYWATNE POŻYCZKI
POD ZASTAW
NIERUCHOMOŚCI
605 306 607
REKLAMA
001510085
KREDYTY
506-078-070
REKLAMA
006099279
REKLAMA
006078090
OBWIESZCZENIE
O DRUGIEJ LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Rudzie Śląskiej Grzegorz Chmura
prowadzący kancelarię w Rudzie Śląskiej
przy ul. Gen. Hallera 2, podaje do
publicznej wiadomości na podstawie art.
953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w
dniu 9.03.2016 r. o godz. 11:00 w sali nr
22 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
przy ul. 1 Maja 225 odbędzie się licytacja
ograniczonego prawa rzeczowego w
postaci udziału w wysokości 1/2 części
w spółdzielczym własnościowym prawie
do lokalu mieszkalnego nr 8 położonym
w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 23.
Pozostały udział w ww. prawie przysługuje
Rudzkiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Lokal
mieszkalny składa się z dwóch pokoi,
kuchni, przedpokoju oraz łazienki z w.c.
Powierzchnia lokalu wynosi 48,65 m2.
Szczegóły na stronie internetowej
www.komornikruda.pl.
AUTO - ABSOLUTNIE KAŻDE KUPIĘ
- Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen,
Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai,
KIA, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel,
Peugeot, Polonez, Renault, Skoda,
Toyota, VW. Każdy stan, całe i rozbite.
Płacę najlepiej! Gotówka. Dojazd 24h,
793-999-910
FINANSE BIZNES
KREDYTY, POŻYCZKI
! Pożyczki pozabankowe bez BiK pod
hipotekę. Spłacamy każde zadłużenia.
Przy 30tys. Rata 319zł., 570-747-200
" AGART" -CHWILÓWKI !!! Ponad
20 lat na rynku usług
finansowych.
Nie przepłacaj za taką samą
pożyczkę! Sprawdź!
Katowice, ul. Mickiewicza 28/4,
Ip.
tel. (32)353-32-29
Zabrze, ul. Wolności 294
tel. (32)278-53-30
Gliwice, ul. Zwycięstwa 14/17, Ip.
tel. (32)337-36-30
Tychy, Aleja Piłsudskiego 1
tel. (32)724-80-15
"Contact" Kredyty gotówkowe,
konsolidacyjne, bez zdolności dla
seniora. Pożyczki i Chwilówki, na
dowód, bez BIK, wszystkie źródła
dochodu, alimenty, MOPS itp.
(32)370-15-58
REKLAMA
Absolutna Nowość!! Pożyczki
i Chwilówki nawet z zajęciami
komorniczymi. Dzwoń 500-853100
AGENCJA Finansowa CASH-POL
chwilówka, dojazd gratis 510-705-405
ALARM kredytowy bankowe p/
bankowe z komornikiem 796-386-248,
602-461-711
Alternatywa dla chwilówek
to pożyczki gotówkowe
pozabankowe do 15000; Pożyczki
bankowe do 200 000 - Nie
pobieramy opłat - Dzwoń 512860-680
ATRAKCYJNE gotówki, konsolidacje,
oddłużenia, hipoteki, 669203677
Atrakcyjne pożyczki do 1000 zł.
Dojazd natychmiast 501-505-128
AŻ DO 200 000 bez zabezpieczeń
kredyty, pożyczki bez BIK,
chwilówki do 2000. Największy
wybór na Śląsku - Dzwoń lub
wyślij SMS 32/761-95-04, 501303-041
Bez BIK-u. Kredyty. Chwilówki!
Dzwoń, nie zwlekaj! Pewne 100%
32/2699033, 608388540. DOJAZD!
BEZPIECZNE Pożyczki Pod Zastaw.
Bez BIK, tel. 793-609-190.
Błyskawiczne chwilówki,
kredyty, bez BIK, 608-390-143,
504-860-307 DOJAZD do klienta.
Nie zwlekaj!
Chwilówka do 1000zł z zajęciami.
Tel. 32/307-63-88
Chwilówki - 100% Pożyczki.
Pewne. Dojazd. 608-389-120,
795-414-180
Chwilówki oraz zastaw, 796435-370
CHWILÓWKI, Kredyty Jaworzno
Mickiewicza 19, 664136830
Chwilówki, pożyczki. Proste
i jasne zasady min. formalności,
512255401
CHWILÓWKI, tel. (32)706-80-06
Do 2000 tys Tel. 886-126-479
DOBRA pożyczka dla osób
z komornikiem 703-803-199 (7,69/min)
DOSTĘPNY kredyt, skutecznie, na
oświadczenie, 571-415-500
DZIŚ telefon, dziś wypłata (32)2674027
HIPOTECZNE24.PL - Pożyczki
pomostowe hipoteczne bez BIK
+ program powrotu do systemu
bankowego. Tel. 884-921-935.
INNI zawiedli my pomożemy.
Tel. 32/723 39 94
KONSOLIDACJA do 250 tys. bez
zabezpieczeń, tel. (32)267-51-65
KREDYT 50 tys. rata 549 zł 790501-503
KREDYT 50 tys. rata 549 zł. 792115113
006097870
TWÓJ BIK nie jest najlepszy Nowy
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne, bez BIK i bez
zdolności. Szybkie decyzje 795-400063, 669-808-898
016087179
Rok nowe możliwości 692-768-518,
Kredyty z zajęciami
komorniczymi, oddłużeniowe,
tel. 660-546-788
CHWILÓWKI
MY nie obiecujemy. My załatwiamy
Tel. 32/723-39-94
NA oświadczenie pożyczka 513185-504
NOWE POŻYCZKI KREDYTY
PIERWSZA POŻYCZKA
CAŁKOWICIE ZA DARMO
TELEFON 506 644 814
005920402
GOTÓWKA
NOWE POŻYCZKI. Minimum
formalności. 516-516-611,
32/260-00-33
i konsolidacja
OPTIMA z zajęciami też: 501-778-357
Profesjonalne Pośrednictwo
Kredytowe
PĘTLA kredytowa- pomożemy Ci z niej
wyjść, tel. (32)267-51-65
W ofercie m.in.:
• kredyty i pożyczki do 200 tys.
• bankowe i pozabankowe
• gotówkowe i konsolidacyjne
• opóźnienia do 180 dni
• bez zdolności kredytowej
• bez zgody współmałżonka
• bez ograniczenia wieku
• bez BIG i KRD
• na oświadczenie
• różne źródła dochodów
• decyzja nawet jednego dnia
• atrakcyjne oprocentowanie
• bez opłat za wniosek
Pomoc w spłacie długów,
oddłużenia, konsolidacje,
gotówka na spłatę komornika!!!
Zadzwoń!!! 32/400-69-65,
516-299-632.
Kancelaria kredytowa
ul. Mielęckiego 10/501 Katowice.
Pożyczka do 1000zł, pierwsze 30
dni za darmo. Tel: 32-255-73-30
Pożyczka do 1500 zł. 570-411-411
POŻYCZKA JAKIEJ
POTRZEBUJESZ.Szybko,
bez zaświadczeń, bez BIK.
Zadzwoń:32 420 27 45
Zadzwoń 661-727-629
POŻYCZKA prywatna aż do 20.000 zł.
bez zabezpieczeń. Tel. (32)206-31-43
016065269
POŻYCZKI pod hipotekę, 530-127-700.
CHWILÓWKI
POŻYCZKI prywatne do 7000zł,
z komornikiem do 9000zł, bez BIK
i zdolności do 40.000zł z ratą od
489zł, konsolidacja chwilówek. Tel.
(32)206-31-43
ZADZWOŃ, ZAMÓW
32/282-01-12
33/497-55-60
POŻYCZKI z komornikiem 506852-003
006070063
Pożyczka hipoteczna
SZYBKA DECYZJA, kredyt 15.000 rata
od 250zł, skutecznie: 733-116-502
pod zastaw nieruchomości, bez BIK.
Honorujemy zajęcia komornicze.
SZYBKA pożyczka, dojazd 780-116-672
515-299-985
www.skutecznapozyczka.pl
SZYBKI kredyt bez zdolności
kredytowej, tel. (32)267-51-65
Szukasz mieszkania?
Kupujesz samochód?
Budujesz? Wyjeżdżasz?
Chcesz coś naprawić?
TYGODNIK OGŁOSZENIOWY
CENA
KRAKÓW
ISSN 1232-597X
RUBRYKI
OGŁOSZENIOWE:
www.jarmark.com.pl
str.
1
str.
12
KOZY pod górami - piękna lokalizacja. Budynek
1-rodzinny 110 mkw., działka 8a, stan developerski, cena 370 tys. zł, 502-488-981
PISARZOWICE - dom jednorodzinny 95 mkw., działka
12a, stan deweloperski, cena 340 tys. zł, 502-488-981
13
20
PORĄBKA - przepięknie położony dom w górach
120 mkw. + 80 mkw. część gospodarcza + 150 mkw.
poddasze, b. widokowa działka, cena 299 tys. zł.
Raty, zamiana, 602-188-188
TURYSTYKA
str.
20
ANDRYCHÓW ok. - piętrowy 145 mkw., dz. 8a, dojazd asfalt. Cena 370 tys. zł. Nieruchomości,
(33)823-37-91, www.madej.net.pl
WYPOSAŻENIE
str.
21
I WIDEO
str.
str.
26
ZDROWIE
str.
27
MUZYKA
27
str.
27
HOBBY, ZBIORY
str.
29
SPRZĘT
ROLNICZY
str.
str.
str.
31
str.
31
USŁUGI RÓŻNE
str.
31
EDUKACJA
str.
32
AUTOSKUP
24h
uszkodzone,
powypadkowe, całe
3679042/A/SL0243
OSTATNIA CHWILA str. 32
INFO
➲ str. 29
KUPONY OGŁOSZENIOWE
➲ str. 8, 16, 28
3632273/A/SL0272
TOWARZYSKIE
INNE
3775191/A/SL0272
30
3748713/A/SL0272
30
30
str.
3748583/B/SL0272
str.
str.
KREDYTY
Ů'<
EK
WTOR<'$1,(
12 : (
:
W każdym wydaniu:
4000 ogłoszeń
w 30 kategoriach tematycznych:
nieruchomości, praca, turystyka, usługi,
kredyty, motoryzacja... i inne
SPRAWDZAJ -> DZWOŃ -> ZAMAWIAJ
Z nami możesz tylko zyskać!
KUP JARMARK !
29
30
HANDEL
BIZNES
:.$
609 666 609
LIDER NA RYNKU
GWARANCJA NA WODĘ z NISKIE CENY z WWW.AQUAWIERT.COM
3417485/A/SL0272
27
str.
ANTYKI, SZTUKA
3620269/B/SL0272
str.
KSIĄŻKI,
UPRAWA,
58 mkw.,
67 mkw.
Bielsko-B. Straconka ul. Skromna 7c
3404820/A/SL0243
24
26
str.
HODOWLA
Nowe mieszkania, garaże
SKUPUJEMY SAMOCHODY,
MOTOCYKLE,
SKUTERY, MOTOROWERY.
KAŻDEJ MARKI W KAŻDYM STANIE.
SPRAWNE LUB SZKODZONE
GOTÓWKA OD RĘKI
3759484/A/SL0272
str.
str.
DLA DZIECI
BIŻUTERIA
www.pol-bram.pl
23
BUDOWNICTWO
ODZIEŻ, OBUWIE
CZASOPISMA
PRODUCENT
tel. (12) 372-29-40
665 444-113
OGRODZENIA
i przęsła
Indywidulane
zamówienia
dostawa
montaż
automatyka
RATY
3573027/B/SL0243
str.
Dom 390 mkw., dz. 650
mkw., st. surowy zamknięty,
bdb lokalizacja, cena 695
tys. zł. Możl. wynajmu, raty,
zamiana, 602 188 188.
22
23
23
MATER., USŁUGI
BIELSKO - dom jednorodzinny, na pięknej działce
18a. 3 km od centrum. Cicha, zielona okolica, możliwość negocjacji ceny - 290 tys. zł, 600-700-863
22
str.
str.
MASZYNY
MYSŁOWICE
BIELSKO - dom komfortowy musi kosztować 1,4
mln zł na 16a działce, 300 mkw w najwyższym stan-
23
FOTOOPTYKA
BUDOWLANE
BABORÓW - dom 120 mkw., 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, nowe okna, dz. 1966 mkw., garaż, cena
85 tys. zł, (32)211-32-17, www.pardas.iaw.pl
BIELANY /Kęty - stary dom do remontu, działka
2,60ha, cena 350tys. zł., 600-371-320
3742114/A/SL0243
str.
ANDRYCHÓW Zagórnik - dom piętrowy 180 mkw.,
stan surowy z dz. 11a, w pięknej okolicy, w centrum
Zagórnika, cena 220 tys. zł, 512-177-978
2
ZWIERZĘTA
SPRZĘT RTV
ELEKTRONIKA
MASZYNY,
URZĄDZ., NARZĘDZ.
Pol Bram
BRAMY
garażowe
BIEDRZYCHÓW gm. Ożarów woj. świętokrzyskie dom na zagospodarowanej działce o pow. 47 a, w
cenie 80 tys. zł do negocjacji sprzedam, 500-102314
ANDRYCHÓW Rzyki centrum - działka bud. z pozwoleniem na dom jednorodzinny o pow. 118 mkw.
+ garaż, cena 85 000 zł, 604-876-222
zł/
m
WNĘTRZ
BESKIDY Bielsko - dom chcesz-masz-pieniądze,
pieniądze-dom-chcesz-masz, Przyjeżdżamy, doradzamy, zapewniamy. Profesjonalny i osobisty nadzór nad każdą transakcją, www.partykamix.pl, 696607-171, 784-555-412
ANDRYCHÓW okolice - dom mieszkalny, piętrowy,
pow. 120 mkw. + budynki gospodarcze, działa 1717
mkw., ogrodzona, zagospodarowana, wszystkie media
(woda źródlana z wł. ujęcia) + 4 działki bud., widokowe + duży sad, pola orne, kl. III, pow. 2,4 ha, 2 utwardzone drogi dojazd. - 497.000 zł do neg., 506-294-529
3748590/B/SL0272
str.
str.
2637255/H/SL0240
MOTORYZACJA
SPRZĘT TURYST.
41
50
NIERUCHOMOŚCI
PRACA
I SPORTOWY
2,80
(w tym 23% VAT)
NR 14 (1033)
8.04.2014
21.123 egz.
LAWETA GRATIS!
500 700 316
A-K
K-O
S-Z
Agencje Nieruchomości – pośrednictwo
Budowlane i remontowe str. 24-26
Catering i gastronomia str. 32
Dla domu str. 32
Informatyczne str. 23
Kosmetyczne i fryzjerskie str. 27
Księgowe, prawne str. 31
Kursy, korepetycje, edukacja, str. 32
Lekarze str. 27
Masażyści, fizjoterapeuci str. 27
Meble – produkcja, naprawa, renowacja str. 21
Muzyk, zespół str. 31
MOTO – komisy, warsztaty, wypożyczalnie str. 20
Ogrodnictwo str. 31
Serwis AGD str. 22
Serwis RTV str. 22
Sprzątanie i mycie str. 31
Śluby i uroczystości str. 31
Transport, przeprowadzki str. 31
Turystyka str. 20
Zwierzęta – pielęgnacja i leczenie str. 22
FACHOWCY OD RĘKI
PRACA od zaraz przy telefonie.
Stawka godzinowa, dobre warunki,
dwie zmiany. Centrum Bytomia. Tel.
534 640 646
ODDAJESZ TYLE ILE POŻYCZASZ
NOWE oferty pożyczek niebankowych,
również z komornikiem.Tel. 501 36
45 45
Informacje:
Bielsko-Biała: 33 816 82 11, Katowice: 32 634 21 84
oraz w każdym biurze Dziennika Zachodniego.
www.jarmark.com.pl
[email protected]
Poszukujemy
współpracowników, biura
pośrednictwa, biura kredytowe
lub instytucje finansowe oraz
osoby posiadające działalność
gospodarczą. Katowice 668681-872
PRACA chałupnicza dla osób
z umiejętnością robienia na drutach lub
szydełku. Katowice, 668-046-808
005843092
NOWA pożyczka bez baz, dla
rencistów i emerytów. Tel. 733995-995
CZĘSTOCHOWA
006110437
minimum formalności
w domu klienta szybka decyzja
tel. 32 280 40 70
LIDER CHWILÓWKI, 537-677-537
CIESZYN
OŚRODEK nad morzem zatrudni na
sezon: pomoce kuchenne, kelnerki,
sprzątaczki, konserwatora 797-740-028
005823965
KREDYTY, pomoc zadłużonym
514448626
BIELSKO-BIAŁA
Opiekunka os. starszych-praca
w Niemczech 1070-1400€ na rękę,
ZUS od śr.kr. MEDIRA K-ce ul.
Mariacka 4, (32)7332542 [email protected]
medira.pl
ZAWROTNY kredyt, 16.000 zł. Rata
od 250 zł, na oświadczenie, wnioski na
tel. 730-251-886
Kredyty z zajęciami
komorniczymi, oddłużeniowe,
tel. 696-199-681
NIEMCY- ogrodnictwo: sadzenie,
plewienie, pakowanie. 602658917
USŁUGI
''
MATRYMONIALNE
OPIEKA Niemcy, legalnie, 725248-935.
32/340-05-78
KATOWICE
MJEH;A"()BKJ;=E(&',
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
e]eip[d_W
NAUKA
KURSY/SZKOLENIA
Matura dla dorosłych !
Średnie i gimnazjum w rok !
Kursy ! Tel. 660 365 225, www.
ckefekt.pl
KOREPETYCJE
MATEMATYKA 503-586-479, dojazd
PRACA
ZATRUDNIĘ
AMBERCARE opiekunki do Niemiec,
netto do 1500 euro, od zaraz, wym. j.
niem. komunikatywny 535 340 311, 533
848 005
ATERIMA MED Opiekunki osób
starszych w Niemczech, tel.
(32)506-55-87
BDB praca dla Pań, dyskrecja, K-ce tel.
505-699-202 (towarzyskie wykluczone).
CV platformy wiertnicze 509-627-368
DIAGNOSTĘ samochod. S-c 514491-876
FIRMA budowlana z Katowic zatrudni
pracowników do robót budowlanych
i wykończeniowych 502-594-410
Firma Pożyczkowa poszukuje
pośredników samodzielnych
bądź biura pośrednictwa
kredytowego. Tel. 668-681-868
Górników rabunkarzy,
górników z uprawnieniami do
obsługi ładowarek, górników,
młodszych górników- do pracy
na dole kopalni PG Silesia
w Czechowicach- Dziedzicach
zatrudni firma PERMON Sp.
z o.o. Informacje: Sosnowiec, ul.
Teatralna 9/414, tel. (32)29632-61
Górników, mechaników do pracy
na dole kopalni zatrudni Firma
"Permon" Praca w kopalniach
w Republice Czeskiej. Info:
Sosnowiec, Teatralna 9/414. Tel.
(32)296-32-61
KIEROWCA C+E, transport
międzynarodowy, wynagrodzenie od
6600 PLN/m-c, Strzelce Op. tel. 603180-701
KIEROWCĘ kat. C, C+E do rozwożenia
towaru na terenie kraju. Firma
produkcyjna Ruda Śląska, tel. 666826-204
KIEROWCĘ na ciągnik siodłowy +
naczepy, 503-145-731
Nawiążę współpracę z osobami
z doświadczeniem w sprzedaży
bezpośredniej 668-681-868
PRZYJMĘ dekarzy i cieśli z prawem
jazdy 604-432-352
Szukasz dodatkowego zajęcia?
Branża finansowa poszukuje
osób chętnych do współpracy
jako: doradca finansowy. Umowa
zlecenie, nienormowany czas
współpracy, wysokie prowizje.
Miejsce: Będzin, Czeladź,
Wojkowice, Powiat Będzin.
Zadzwoń pod nr 602-324-426
SZWACZKI oraz pracowników
produkcji (produkcja mebli
tapicerowanych) Bytom- Szombierki,
tel. 600-080-815
Umowa zlecenie dla emerytów
lub rencistów. Nienormowany
czas współpracy, wysokie
prowizje sprzedażowe. Katowice
668 681 872
W związku z rozwojem firmy
poszukujemy osób do pracy.
Prowadzimy telefoniczną sprzedaż
towarów i usług. Oferujemy
wynagrodzenie między 2000 - 4000
tys zł. Umowę o pracę, profesjonalne
wyposażone stanowisko pracy oraz
szkolenia umożliwiające pracę osobom
bez doświadczenia. Tel. 505 178 160
lub 505 178 121. Praca w Będzinie lub
Dąbrowie
ZAJĘCIE dodatkowe lub stałe, 668
681 868
ZATRUDNIĘ pracowników produkcji,
kierowników na różne działy oraz
szwaczki. Ruda Śląska 666-826-204
006053976
Opiekunki z doświadczeniem
Gwarantowane min. 1200 euro,
ubezpieczenie, zwrot kosztów podróży.
Nie pobieramy żadnych opłat.
Wymagany - j. niemiecki kontaktowy
www.shd-dortmund.de
004923158979880
SZUKAM PRACY
OPIEKUNKA z doświadczeniem,
dyspozycyjna 730-852-170 od 10.00
do 13.00
ZDROWIE
BUDOWLANO-REMONTOWE
CYKLINIARSKIE 32/250-95-96,
wynajem
"ROMEO" oferty matrym., 502363-127
CYKLINIARSKIE 501-281-222
Układanie
B. Serenada, 510-580-466 serenada.pl
CYKLINIARSKIE 601-480-719
Kasperek
CYKLINIARSKIE, 32/2025053,
501835581
CYKLINIARSKIE, bezpyłowe
(32)258-23-15
USŁUGI dekarsko- blacharskie, papą
termozgrzewalną, rynny, VAT, 512549-097
WYLEWKI maszynowe konkurencyjne ceny 511-429-017
WYLEWKI maszynowe- różne rodzaje.
Solidnie, dogodne terminy, 880-835-954
PORZĄDKOWE
CZYSZCZENIE-KARCHER, 604123-477
ZABIEGI
Masaże relaksujące 501-158-598
"ANIA" rzutniki z bajeczkami, kolejki
PIKO, żołnierzyki PRL kupię 794792-134
KUPIĘ kolejki Piko, HO, TT 607912-559
KUPIĘ komp. Amiga, Atari,
Commodore, Pegasus, Nintendo itp.
794-792-134
KUPIĘ monety, banknoty, starocie,
znaczki, medale, zegarki, rogi:
660482319
KUPIĘ stare pocztówki, ordery,
odznaczenia, dokumenty itp. 798399-947
KUPIĘ-LAMPA lecznicza BIOPTRON
ZEPTER lub MEDOLIGHT, naczynia
ZEPTER. Tel. 724-422-397.
PRZEPROWADZKI
SKUP książek, płyt muzycznych,
Dojazd. Gotówka. Tel. 508-245-450.
EKIPA taniuśko. Tel. 601-292-699
INNE
KCK, Katowice, ul. Murckowska
9, usługi pogrzebowe,Tel.
całodobowo, 32\255-15-51, 607399-321
POŻYCZKI pozabankowe. T:
791126833
TURYSTYKA
THERMOMIX lub KOHERSEN,
MYCOOK, - robot kuchenny kupię,
668-623-675.
KOMUNIKATY
ZAGUBIONO legitymacje studencką
o numerze albumu 123098 dnia
8 lutego w okolicy dworca PKP
w Katowicach. Znalazcę proszę
o kontakt mailowy: [email protected]
gmail.com
KRAJ - GÓRY
JELEŚNIA, super ferie - super ceny!
Dzwoń 33/86-36-835. Przytulna
polsko-holend. villa, komf. pokoje /rtv,
łaz., łoża małż., wi-fi/wyżyw. Nordic
walking, wyciągi-Pilsko, wycieczki
Słowacja. Blisko spa, aquapark,
villamartin.pl, 506483483
USTROŃ, pokoje z TV-Sat.
Wyżywienie. Wczasy, ferie, święta.
Zapraszamy! www.pokoje.ustron.nets.
pl, 33/8541025
WISŁA D.W. "Storczyk" ferie od 75zł/
os./ doba. Zimowisko dla dzieci od
60 zł/doba. Wczasy dla emerytów 5
dni-280 zł/os. Turn. rehabilitacyjne
od 1.150 zł/os. Święta Wielkanocne 5
dni 400 zł. Tel. 33/812-35-67, po 17-tej
603-636-533
WISŁA, Limba. Obozy sportowe,
zimowiska.Pokojez łazienkami i TV,
blisko centrum i wyciągów, domowa
kuchnia.
www.dwlimba.pl; tel 33/855 21 74
WISŁA. D.W. "Kontakt".
ŚWIĘTA WIELKANOCNE promocja!
Serdecznie zapraszamy.
Tel. 517-253-163, 33 851-50-57
ZAKOPANE MURZASICHLE,
Tatrzańska Sichła. Promocja - marzec,
święta wielkanocne! Tel. 501 576 548,
18/208 41 85
KRAJ - MORZE
DŹWIRZYNO, k/Kołobrzegu - pokoje
2,3,4 os. wynajmę, kuchnia, łazienka,
WC,TV, zniżka V, VI. Kontakt: 94/35199-28, 600-247-672, ezacisze.com
KRAJ - INNE
ALKOHOLIZM, hazard. Terapia
uzależnień 693375878 Możesz nie pić,
nie grać.
RÓŻNE
Pranie dywanów i tapicarki
(dojazd) 789155188 www.o3zone.pl
GDAŃSK -pokoje tel. 507-285-338
INNE SPECJALIZACJE
"BIUROTANGO" Gliwice, 731-450-905
CIECHOCINEKpensjonat-54/283-31-52, 603-476-476
www.kujawianka.net
#dzieje się
Tutaj
się dzieje ;)
bo to jest
ADRES REDAKCJI
Biurowiec Media Centrum
41-203 Sosnowiec Milowice, ul. Baczyńskiego 25 A
tel. 32 634 24 11, faks 32 750 81 42
[email protected]
ODDZIAŁ PRASA ŚLĄSKA
Prezes Zenon Nowak,
41-203 Sosnowiec Milowice, ul. Baczyńskiego 25 A
REDAKTOR NACZELNY
Maciej Gładysiewicz
z-ca Aleksandra Glegoła
ZESPÓŁ REDAGUJĄCY
Elżbieta Kazibut, Agata Markowicz, Agnieszka Pach
PROJEKT GRAFICZNY/DYR. ART.
Tomasz Bocheński
BIURO REKLAMY
tel. 32 634 24 15, faks 32 750 81 42
BIURO OGŁOSZEŃ
40-002 Katowice, ul. Pocztowa 16
tel. 32 634 24 28, faks 32 750 81 42
WYDAWCA
Polska Press Sp. z o.o. 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 45, tel. 22 201 41 00
DRUK
Polska Press Sp. z o.o. O/Poligrafia;
02-672 Warszawa,ul. Domaniewska 45
Drukarnia: Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25 A
DYSTRYBUCJA
D. Sośnierz tel. 792 066 356
WYCIECZKI
WISŁA-KULIGI zimowe z pochodniami
oraz biesiadą w bacówce dla grup oraz
klientów indywidualnych.33/8530110
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
'(
Wajomd_[
MJEH;A"()BKJ;=E(&',
D7IP;C?7IJE
mmm$dWip[c_Wije$fb
'(
FE:9P7I<;H??B?9PD;[email protected]ĉ9?7IFEHJEM;PEH=7D?PEM7D;PEIJ7OJ7AĹ;
MCOIEM?9A?9>IPAE79>"FE:EA?;CJH;D;HÕM?D7K9PO9?;B?
Wajomd_[
<Waj"Ź[YpWi[c`[ij
Y_ňŹae"Wb[mjoc
fecW]Wd_km_Zpň
dW`m_ňaipoi[diŹoY_W$
7ddW:ocdW"
WajehaW
<EJ$7DD7A79PC7HP
7jhWaY`[beZem_iaWmFWhakIkfdW"jkhd_[`["mo`WpZom]Œho
<[h_["Wp_cWjobae
maWb[dZWhpk
IFEHJMC?;ĥ9?;
=hWZc[ZWb_
<EJ$7H9
fomWd_[
BalikU[ŅefiSUZiefkUl`[aikUZ
[_bdWlSUZdˆi`[Wŷ^gfkbdlk`[ˆe
]a^W\`Weg]UWek_aVk_
_keai[U][_\gVa]a_ Fk_dS
lW_lSiaV`[UkGUl`[aie][WYa
=^gTg<G6A[el]akebadfaiW\
l`S]a_[U[Web[eS^[e[ŅbaVUlSeda
lWYdS`WYa)^gfWYaTd lSYŅT[ai
e][WYafgd`[W\g\gVaVl[WU[_a
Vl[]ˆi[\g`[adˆi_aVelkUZ ;_
bdWlSbdlk`[aeS][^]SVl[We[Ĺf
_WVS^[ B[WdielW_[W\eUSikiS^
Ulk^[,4dS\S`4gVkUZS8[^[b5k
YS`@[]aVW_8[Y^ge;YS
8daelfŅYS;Yad9glk=S_[^
:g^[`8[^[b<Sda_[`Ia\U[WUZ
=gi[]<S]gT>[`]W3`SefSl\S
?S^[`aie]SI[][email protected][WUZS\@S
fS^[SDge[`Ia\U[WUZEae`S
[I[]fadI[fW] 8oĿ`Wa
@ňZhp[`YpWa
GUl`[ai[WLWebagEl]ˆEbadfa
ikUZlVa_[`aiS^[lSiaVkbk
iSU][W_keai[U][UZY[_`Sl\ˆi
ladYS`[laiS`Wi^gfk_Td IţdˆVVl[WiUlĹfbS^_Ņb[Wdi
elWŘefiSikiS^UlkSVdgŷk`S
ie]SVl[W,<aS``S:adiSU[]
IWda`[]S=Sgŷ`kLglS``S=a
l[a[IWda`[]SEl^SUZfS DkiS^[
lSU\ŅUZabUˆiikYdSlWebˆ,<S
]gT3VS_e][<SUW]4af]a=dk
ef[S`5[elW][6Si[VFiSdVaie][ BaVUlSelSiaVˆidalWYdS`Wla
efSkVi[W]a`]gdW`U\WelfSXWfa
iWefk^W_Vaia^`k_,&j$'_W
fdˆiVl[WiUlĹf[&j'"_Wfdˆi
UZabUˆi @S\^Wbelk_lSiaV`[
]a_idŅUla`WlaefSk_WVS^W
bgUZSdk[bS_[Ĺf]aiWefSfgWf][ X_[]_
Coiem_Ya_
9heii
$*^gfWYaTd badSlfdlkVl[Wefk
elˆefkladYS`[laiS`klaefS`[W
?keai[U][5daee FdSeST[WYg
babdaiSVl[ia]ˆaT[W]fˆi
?AE[Dg[efSV[a`g>WUZ[["(
bdlkBda_W`SVl[W @S\_aVe[dk
iS^[laiSļTŅVĹ`SVkefS`e[W
#"""_Wfdˆi\g`[adlkTŅVĹ_[W
^[Vaba]a`S`[S&"""_Wfdˆi
`Sfa_[SefeW`[adlk("""_W
fdˆi LSiaVkTŅVĹVaTdk_
ebdSiVl[S`W_Xad_kbdlWV_[
efdlaefiS_[Ģ^Ĺe]SiT[WYSUZ
bdlWS\aikUZ]fˆdWlSb^S`aiS`a
`S#$_SdUSTd ;UZYaebaVSdlW_
TŅVĹ?keai[UW 5daeeaTa]_W
_ad[Sg<WdlWYa5Zda_[]S\Wef
ipWY^o
M_[ŹWX_`[
iaeYpaW
#^gfWYaTd iLWeba^WEl]ˆEbad
faikUZi?keai[USUZdalWYdS`k
laefSfgd`[W\elSUZaikgUl`[ˆi
Y[_`Sl\ˆii]fˆdk_gUlWef`[
Ulkk$aeaTaiWdWbdWlW`fSU\W
e[WV_[gel]ˆ 9dS`aekefW_W_
¸]SŷVkl]SŷVk_¹ LikU[ŅlUk
ikefSdfg\ĹilSiaVSUZdW\a`a
ikUZ B[WdielW_[W\eUSifgd`[W
\glS\Ņ^[,ES`VdSBaVl[WŘl9[_
`Sl\g_EbadfaiWYaadSl<S`
9ŅTS^l9[_`Sl\g_6ig\ŅlkUl
`WYaLEA ATa\WlYda_SVl[^[
_S]ek_S^`Ĺ^[UlTŅbg`]fˆiik
YdkiS\ĹUielkef][WbSdf[W I]^S
ekX[]SU\[Vdgŷk`aiW\likU[Ņŷkk
dWbdWlW`fSU\WVl[WiUlĹf[UZab
Uˆil9[_`Sl\g_EbadfaiWYa
P_cWmjocheakpWfecd_W#
We\[h_WY^$D_[cWťd_[]k"
chepk"dWm[jm]ŒhWY^XhW#
ak`[ZeXhoY^mWhkdaŒm
dWhY_Whia_Y^$Mfhe]hWc_[
_cfh[ppdWbWpoi_ňmfhWm#
Zp_[ZmWmo`WpZoh[ah[WYo`#
d["Wb[c_ijhpeijmW
Coiem_YmdWhY_Whijm_[Wb#
f[`ia_cjhp[XWXoeeZme#
WĿ$D_[XhWak`[pWjeWjhWa#
Y`_mc_[ťY_["]Œmd_[ZbW
Zp_[Y__ceZp_[Źo$DW`m_ňa#
ipļfefkbWhdeťY_ļY_[ipoi_ň
beZem_iaemFWhakIkfdW"
ajŒh[fhpoY_ļ]WZp_[i_ļja_
WcWjehŒmWajomd[]emo#
feYpodak_ZeXh[`pWXWmo$
M_[iWmAeij[hia_
aa Fa VdgY[ eWla` ^aVai[e]S
i_[WţU[W ;\WelUlWTSdVl[W\gVS`k
`[ŷbdlWVda][W_ FWdSlaT[W]fik
baeSŷa`klaefSi`S_[afkli[W
elS]S_[[SiWUl]S_[UagSfi[S
]adlkefS`[WlWebdlŅfg ?AE[DlS
]gb[fWŷVaVSf]aiWbSdkkŷWi I[W^WaeˆT]adlkefSl`Sg][\SlVk LS\ŅU[SaVTkke[Ņ#%[#)^gfWYaTd ]a^W\`WlSb^S`aiS`a`S$&[$)^g
fWYaTd BdlWlUSkeWla`S_Sfadlk
kŷi[SdefiS]adlkefSļ_aYĹlba
_aUk[`efdg]fadˆi BaVaT`[W\S]
ida]ggT[WYk_`S^aVai[e]glad
YS`[laiS`WlaefSk#&^gfWYaTd [_bdWlkiS^W`fk`]aiW 6ab[eSS
baYaVS[XdW]iW`U\S 4kaVgŷaVa
TdW\lSTSik[gţ_[WUZg IdSllba
UlĹf][W_XWd[[l_[W`[ke[ŅYaVl[`k
<EJ$7H9
`S\TSdVl[W\l`S`Ĺi]dS\g
_keai[U]Ĺ[_bdWlĹiT[WYSUZ
g^[Ul`kUZ `kZe
bdlWdik`S^aVai[e]g FWdSlbdSUW
li[ĹlS`WlikYSVlS`[W_^aVgaV
TkiS\Ĺe[ŅaVYaVl #& %"Va#( "" @STdS]ţ`[WYg`SdlW]S\Ĺ`Sd
U[SdlW LbaiaVg`[W]adlkef`kUZ
iSdg`]ˆiSf_aeXWdkUl`kUZ[eS
TabdlkYafaiS`kUZfdSel\SlVa
ikUZaViaS`WlaefSk_[efdla
efiS?keai[Ui`SdU[Sdefi[WS^
bW\e][_ ;_bdWlS_[SSe[ŅaVTkļ
$"^gfWYaTd iI[ţ^W`Sefa]g
Eaelˆi @[W ldWlkY`aiS`a \WV`S]
lViˆUZik\SlVˆidW]dWSUk\`kUZ
iYˆdk B[WdielkladYS`[laiS`k
laefS#)^gfWYaTd VaElUlkd]g 6dgY[aVTŅVl[We[Ņ$&^gfWYaTd @SdU[SdlW TŅVĹ _[W^[ a]Sl\Ņ
VaebdSiVlW`[Seia[UZg_[W\Ņf
`aţU[iaţdaV]g5[WŘ]ˆiiI[
ţ^W EbadaW_aU\[VaefSdUlkfgd
`[W\b[][`aŷ`W\ZS^aiW\gUl`[ˆi
el]ˆbaVefSiaikUZdalYdkiS`k
aV #( Va #+ ^gfWYa Td i ZS^[
?AE[Dg bdlk g^ 4aŘUlk]S Ifk_eS_k_aT[W]U[WaVTŅVĹ
e[Ņ\WelUlWfgd`[W\We[Sf]ˆi][,$&
^gfWYaV^SgUl`[ˆiel]ˆbaVefS
iaikUZ[$(^gfWYaV^S_aVl[W
ŷkY[_`Sl\S^`W\ FgfS\fWŷebafk
]S\Ĺe[ŅgUlWef`[Uk]gdeˆifSŘUS
[X[f`Weg >[Ul`WlS\ŅU[SebadfaiWladYS
`[laiS`WlaefSkfS]ŷWiel]aSUZ
baVa][W_fdW`Wdˆi[`SgUlkU[W^[ FdW`[`Y[\gVaieS^[bdlkg^ <Se[Ř
e][WYabafdiS\ĹVa$(^gfWYaTd ?aVl[^W]]aSf^WU[ļi[UlĹ`Sfa
_[SefieS^[bdlkg^ BaiefSŘUˆi GUl`[ai[W_S\Ĺi[ŅUebada_aŷ^[
iaţU[VaS]fki`WYaebŅVlW`[S
ia^`WYaUlSeg LSb^S`aiS`klaefSfS]ŷWik
\SlVVaScgSbSd]giDgVl[WĢ^Ĺ
e][W\ =a`fk`gaiS`a`Sg]Ņbk
iS`[S`STSeW`[Wbdlkg^ Ģi[Wd
Ulk`k >W]U\WU[WelĹe[ŅVgŷk_lS
[`fWdWeaiS`[W_gUlWef`[Ulk
i`[UZ][^]SVl[We[ĹfaeˆT >SfW_
lS\ŅU[SbdlW`[aeĹe[Ņ`S]Ĺb[W^[
e]aiBSd]gEgb`S 3fdS]Uk\`k bdaYdS_ XWd[[
i_[WţU[WlSbdaba`aiSdˆi`[Wŷ
?keai[U][AţdaVW]=g^fgdk
?[W\e]S4[T^[afW]SBgT^[Ul`S
?aVl[Wŷaik6a_=g^fgdkadSl
?glWg_ ?[SefS ?keai[UW GUl`[ai[WgUlWef`[Ulk^[_ [` i iSdelfSfSUZ b^SefkUl`kUZ
Vl[W``[]Sde][UZebW]fS]^SUZfW
SfdS^`kUZba]SlSUZX[^_aikUZ
^[Ul`kUZYdSUZlSTSiSUZ[]a`
]gdeSUZ
@kd_ehpodWfeZ_kcc_ijhpeijmFebia_
@[email protected]?JIK
CeYdocWaY[dj[cpWpdW#
Ypob_imŒ`kZp_W
coiem_YYoh[fh[p[djWdY_
mhep[]hWdoY^')bkj[]eXh$
m^Wb_CEI_H#km
Coiem_YWY^c_ijhpe#
ijmWY^Febia_`kd_ehŒm
ceZipoY^_ceZp_[Źem#
YŒmm`k`_jik$M_cfh[p_[
kYp[ijd_Ypoe(,&pWmeZd_#
aŒmp)(abkXŒm$C_ijhpe#
ijmWXoo`[ZdeYp[ťd_[jkh#
d_[`[camWb_\_aWYo`docm
`k`_jikd[#mWpW$
[email protected]$
aaFkfgk_[efdlˆiBa^e][ik
iS^Ulk`Sel`[WlSiaV`kVgWf,
3^[U\S9aiSdlWie]S[@[]aVW_
8[Y^ge ?aŷ`Se[ŅTkafWYaeba
Vl[WiSļTaaTa\W`S^WŷĹVaYda
`STSdVlagfS^W`faiS`kUZ\g`[a
dˆi 3 9aiSdlWie]Si^[efabS
Vl[W gT[WYWYa da]g ikYdSS
4S^f[U<gVa5gbi9Vk`[lVaTk
iS\ĹU]ada`ŅbgUZSdgBa^e][_a
Vl[]ˆi$"#'baiUlWţ`[W\elkUZ
likU[ŅefiSUZ bgUZSdaikUZ
iEgUZk_>We[WaVl[ISdelS
i[W[>gTa`[g 5adSli[Ņ]elWba
efŅbkUlk`[fS]ŷ[email protected] 8[Y^ge GVS`[WikefSdfaiS^[dˆi`[Wŷ
i_keai[U][W\[_bdWl[WlSiaV
`[Uk ]^gTg [email protected] 8[YZf 5^gT
?keai[UWiebˆadYS`[lSfad_[
efdlaefi]fˆdlklVaTk^[#"_W
VS^[ifk_edWTdaiVdgŷk`[W
i]a`]gdW`U\[`WiSlS LSiaVk
Tkk\WV`aUlWţ`[Wfgd`[W\W_]iS
^[X[]SUk\`k_Va_[efdlaefiţi[S
fSi:[elbS`[[adSlbgUZSdgţi[S
[email protected][W_UlWUZ

Podobne dokumenty