Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer sprawy: ZP.271.89.2014. strona internetowa Zamawiającego.tablica ogłoszeń
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Zawiercie (Urząd Miejski w Zawierciu), ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie
„Dostawa gadżetów”
Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania
Numer części*
Przetarg nieograniczony
Część nr 2 – „Dostawa gadżetów ekologicznych z nadrukiem adresu strony internetowej
(www.czystagmina.zawiercie.eu) do wykorzystania na potrzeby promocji ekologii i recyklingu w Gminie Zawiercie”.
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,
siedziba albo adres zamieszkania i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
DOM REKLAMY ART. OFFICE s.c., ul. Warszawska 55/168, 05-075 Warszawa.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada przedmiotowi zamówienia i jest
najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert przyjętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) –
cena 100%.
Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, siedziby albo adresy zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz punktacją przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja
Liczba pkt
Nr
Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba
w kryterium cena
Razem
oferty
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy
(100%)
Uzasadnienie wyboru oferty
1.
AERA GROUP sp. z o.o., ul. Solskiego 1 lok. 12.03, 31-216 Kraków.
Odrzucono ofertę na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
BTL FORMS Joanna Warkocka, ul. Ostrobramska 80/100, 04-163 Warszawa.
Odrzucono ofertę na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.
DOM REKLAMY ART. OFFICE s.c., ul. Warszawska 55/168, 05-075 Warszawa.
4.
ALTIVO Estera Komenda, ul. Kopalniana 1, 42-480 Poręba.
5.
MEDIA CONSULTING AGENCY Irina Chicherina, ul. Słotna 5, 53-023 Wrocław.
6.
GIRIT GROUP Łukasz Czernik, ul. Drogowców 8, 39-200 Dębica.
100
100
Wykluczono Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odrzucono ofertę na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
82,61
82,61

Podobne dokumenty