3. „Bezpieczna przestrzeń- bezpieczny uczeń w sieci” Informacje o

Transkrypt

3. „Bezpieczna przestrzeń- bezpieczny uczeń w sieci” Informacje o
3. „Bezpieczna przestrzeń- bezpieczny uczeń w sieci”
Informacje o Szkole Podstawowej nr 19 im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu.
Jesteśmy pierwszą, jak do tej pory, jedyną szkołą z terenu powiatu elbląskiego, która od 5 lat
należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i po raz drugi otrzymała Krajowy
Certyfikat. Naszą wizją i misją jest m.in. tworzenie klimatu sprzyjającemu zdrowiu, osiąganiu
sukcesów, prowadzenie edukacji zdrowotnej na najwyższym poziomie.
Dane adresowe:
82-300 Elbląg, ulica Urocza 4
tel. 55 625 86 60, fax 55 625 86 63, e-mail: [email protected], www.ssp19elblag.hg.pl
Problem priorytetowy do rozwiązania:
Wiedza uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu jest niewystarczająca.
Krótki opis problemu priorytetowego
Na podstawie wyników uzyskanych z analizy kwestionariuszy ankiet, obserwacji
zachowań uczniów i przeprowadzonych rozmów z nauczycielami oraz rodzicami,
stwierdziliśmy, że wiedza uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu jest
niewystarczająca. Wspólnie z nimi, ich rodzicami oraz nauczycielami zdecydowaliśmy się
zająć tym problemem. Priorytet, który wyznaczyliśmy, to podejmowanie i upowszechnianie w
jak najszerszym zakresie działań zmierzających do zapewnienia młodemu człowiekowi
bezpieczeństwa podczas korzystania z zasobów informacyjnych Internetu i jego możliwości
komunikacyjnych.
Uzasadnienie wyboru priorytetu
Internet jest nieocenionym narzędziem komunikacji, edukacji i rozrywki. Nieograniczony
dostęp do sieci to okazja do wszelkiego rodzaju reklamy oraz propagowania informacji
sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami wychowania. Zdarzały się sytuacje, że
rozsyłano lub publikowano na czatach, portalach społecznościowych przykre, złośliwe
informacje i komentarze.
Uczniowie naszej szkoły coraz częściej korzystają z zasobów Internetu, nie zawsze zdają
sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie za sobą współczesna technika informacyjna, dlatego
konieczna jest edukacja dzieci mająca na celu uświadomienie im zagrożeń i przekazanie
zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Tym celom służyć ma opracowany projekt.
Przyczyny istnienia problemu:
przykre lub ośmieszające komentarze zamieszczane na forach internetowych,
poniżanie rozpowszechnianymi plotkami,
kontakt z materiałami epatującymi przemoc i treściami pornograficznymi,
nieświadome udostępnianie danych osobowych, numerów kont, adresów, haseł,
nieświadome uczestnictwo w działaniach niezgodnych z prawem,
kontakt z internetowymi oszustami i osobami zagrażającymi bezpieczeństwu,
długotrwałe korzystanie z wirtualnego kontaktu może spowodować uzależnienie i
zaburzenia w bezpośrednich relacjach z drugim człowiekiem.
Rozwiązanie dla usunięcia przyczyn problemu:
z zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu,
wyrabianie umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz klasyfikowania i wartościowania
wiadomości zdobytych w Internecie,
uświadamianie korzyści płynących z właściwego korzystania z sieci,
zapoznanie rodziców z powszechnością treści szkodliwych zamieszczonych na stronach
internetowych oraz ze sposobami kontrolowania i ograniczania dostępu dziecka do
wybranych, niepożądanych treści,
przedstawienie rodzaju zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu
(uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami o niewłaściwych
intencjach, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność
odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość),
uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w zakresie kontroli nad sposobami
korzystania przez dziecko Internetu.
Tytuł - ,,Bezpieczna przestrzeń- bezpieczny uczeń w sieci”
Cel działania:
- wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci przez uczniów,
- szerzenie idei bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wyrabianie właściwych nawyków,
- zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy jako mądrego sposobu spędzania czasu
z komputerem.
Realizatorzy i adresaci przedsięwzięcia
uczniowie klas I-VI i ich rodzice oraz nauczyciele.
Krótki opis działania
Szkolenia n-li z zakresu wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych
Szkoleniowa rada pedagogiczna nt. „Cyberprzemocy”
Spotkanie warsztatowe rodziców nt. „Większa kontrola rodzicielska podczas korzystania
z komputera w domu”
Cykl spotkań z policjantem, pedagogiem i psychologiem
Zapoznanie uczniów z zagrożeniami w Internecie oraz przeprowadzenie cyklu zajęć
„O dobrym zachowaniu w Internecie”
Netykieta – zapoznanie i utrwalanie zasad organizowania prawidłowego korzystania z
Internetu
Organizowanie konkursów plastycznych „Wirus komputerowy” i ,,10 przykazań
bezpiecznego korzystania z Internetu” oraz na projekt koszulki (t-shirt) o bezpiecznym
korzystaniu z Internetu
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu i przygotowanie apelu oraz innych zajęć
promujących bezpieczne korzystanie z Internetu
Informacja na szkolnej stronie internetowej oraz opracowanie ulotek dla dzieci i
rodziców.
Efekty
Wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci przez uczniów.
Pozytywne uaktywnienie uczniów, poszerzenie wiedzy nauczycieli i pedagogizacja
rodziców.
Badania sondażowe przeprowadzone przez przedstawicieli Zespół ds. Promocji Zdrowia
oraz nauczycieli informatyki związane ze sposobem wykorzystania przez uczniów
komputera i zasobów Internetu w czasie wolnym. Analiza uzyskanych wyników
przyczyniła się do aktualizacji i wzbogacenia programu profilaktyki o działania
eliminujące zagrożenia wynikające z przeprowadzonych badań. Wnioski do dalszych
działań zostały wykorzystane w celu modyfikacji form i metod zastosowanych w
projekcie ,,Bezpieczna przestrzeń - bezpieczny uczeń w sieci”.
Napotkane trudności:
Długotrwałe przebywanie dziecka w wirtualnym świecie przyczyniło się do zaburzeń
w bezpośrednich relacjach osobowych.
Rady i przestrogi:
Bezpieczny w sieci - powiedz to innym! – przygotowanie folderu propagującego bezpieczne
korzystanie z Internetu.
Sposoby upowszechniania
Przeprowadzono ankietę dla rodziców i uczniów na temat zagrożeń związanych
z korzystaniem z Internetu i wiedzy dotyczącej sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami.
Wyniki ankiet zostały podane do wiadomości podczas zebrań z rodzicami. Informacje o
zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu umieszczono na stronie internetowej szkoły
oraz przygotowano ulotki dla dzieci i rodziców. Wnioski z podjętych działań dotyczących
propagowania bezpieczeństwa w sieci przekazano lokalnej prasie i portalom internetowym.
Realizacja podjętych działań była dużym wyzwaniem, gdyż wymagała zaangażowania
wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Poprzez udział w realizacji projektu
,,Bezpieczna przestrzeń - bezpieczny uczeń w sieci” podniosła się świadomość całej
społeczności szkolnej dotycząca zagrożeń XXI wieku.

Podobne dokumenty