ksiega teksty

Transkrypt

ksiega teksty
KSIEGA GOŚCI
- strona tytułowa - kartka z kalendarza z datą ślubu – taka jak w starym kalendarzu
- nasze fotki z dzieciństwa - po jednej a obok znaczenie imion - 1strona
- nasze fotki z pasowania na ucznia w klasie pierwszej - 1strona ( bo mieliśmy je razem i
razem recytowaliśmy jakieś wierszyki ☺ )
- nasze fotki juŜ razem - z zeszłego roku - 1strona
- zdjęcia zrobię przed ślubem - sesja foto - 3 karty
- Zasady zachowania na weselu - 1strona
- przepis na dobraną parę i przepis na szczęście - 1strona
- Program „śona 1.0” - 2 strony
- Do Serwisu Technicznego - 2 strony
- Instrukcja uŜytkowania męŜa - 2 strony
- Instrukcja uŜytkowania Ŝony - 2 strony – jeszcze tu brak, bo jeszcze nie przepisałam
- zaproszenie do księgi - 1 strona
- oczywiście wpisy gości - na kaŜdej stronie 1 zdanie np. co to jest małŜeństwo, miłość
itp. - 10 kartek
- ostatnia strona wykaz rocznic ślubu (problem jest taki, Ŝe znalazłam kilka wersji)
P r o gr am „ śon a 1 .0 ”
Rok temu mój znajomy upgrejdował „Narzeczona 1.0” do „śony 1.0”
Jak
się okazało nowa aplikacja bardzo absorbuje system i zostawia niewiele
wolnych zasobów dla innych aplikacji. Obecnie zauwaŜa, Ŝe „śona 1.0”
inicjalizuje „Proces Dziecko”, który konsumuje wszelkie wolne zasoby
systemu. Na dodatek ani słowem nie wspomniano o takowym fenomenie
w dokumentacji produktu, aczkolwiek inni uŜytkownicy informowali, Ŝe
moŜna czegoś takiego oczekiwać, poniewaŜ taka jest natura tej aplikacji.
Ponadto w trakcie pracy stwierdził, Ŝe „śona 1.0” uruchamia się przy
kaŜdym włączeniu komputera i monitoruje działalność całego systemu.
Co więcej aplikacje, takie jak „Noc Pokerowa 10.3”, „Wieczór Kawalerski
2.5”, „Striptease W Pubie 7.0” nie moŜna juŜ uruchomić, gdyŜ zawieszają
działanie systemu, choć wcześniej te aplikacje działały bez zarzutu.
Dodatkowo,
samoczynnie
wraz
z
zostały
aktualizacją
zainstalowane
„Narzeczonej
liczne
1.0”
dodatki
do
„śona
(plug-iny)
jak
1.0”
na
przykład: „Teściowa 55.8” i „Szwagierka Beta”. TakŜe wydajność systemu
wydaje się maleć z kaŜdym dniem.
KILKA CECH, KTÓRE MÓJ ZNAJOMY CHCIAŁBY, ABY ZOSTAŁY
DODANE DO NASTĘPNEJ WERSJI PROGRAMU:
* przycisk "Nie przypominaj mi więcej"
* przycisk "Minimalizuj program"
* moŜliwość kasowania pliku 'ból głowy'
* opcja „Odinstaluj bez strat”
Osobiście to wolałbym uniknąć wszystkich bólów związanych z „śoną 1.0”
pozostając
problemów.
wersję
przy
3.0”.
Jednak
nawet
tu
było
wiele
Najwidoczniej nie moŜna nadinstalować „Dziewczyny 4.0” na
3.0.
przeciwnym
„Dziewczynie
NaleŜy
wypadku
najpierw
odinstalować
te
wersje
dwie
„Dziewczynę
„Dziewczyny”
3.0”,
mają
w
konflikt
współdzielenia gniazd i wtyków.
Ale Ŝeby było jeszcze fajniej to program deinstalacyjny „Dziewczyny 3.0”
nie pracuje zbyt dobrze, zostawia niechciane ślady aplikacji w systemie.
Innym
znanym
problemem
jest
to,
Ŝe
wszystkie
wersje
„Dziewczyny”
wyświetlają taki krótki, lecz niezwykle irytujący komunikat o korzyściach
upgrejdu do „śony 1.0”!
V i r us ale r t ! !!
UŜytkownik
powinien
nieudokumentowanego
1.1”
przed
być
świadom,
buga. Jeśli
odinstalowaniem
spróbujesz
„śony
1.0”
Ŝe
„śona
zainstalować
–
„śona
1.0”
ma
„Kochankę
1.0”
odinstalowaniem się skasuje wszystkie zasoby w plikach MSMoney.
przed
Kiedy
coś takiego się stanie Kochanka „1.1” nie zainstaluje się i otrzymasz
komunikat "Błąd: Niewystarczające zasoby".
WEDŁUG PRAWA ZWYCZAJ OWEGO
UśYWANIE DWU KOPII P ROGRAMU „śONA
śONA 1.0”
1.0
JEST PRAWNIE ZABRONI ONE I ŚCIGANE Z URZĘ DU .
P r zepi s n a s zc zę ś cie !
Cztery
filiŜanki
miłości,
dwie
filiŜanki
lojalności,
trzy
filiŜanki
przebaczenia. FiliŜanka przyjaźni, dwie łyŜeczki czułości, cztery kwarty
wiary, beczka śmiechu. Miłość połączyć z lojalnością i starannie zmieszać
z
wiarą.
przyjaźń
Przyprawić
i
miłość.
dobrocią,
Obficie
czułością
spryskać
i
wyrozumiałością.
śmiechem.
Wypiekać
w
Dodać
słońcu.
Serwować codziennie w obfitych porcjach.
P r zepi s n a dob r an ą p arę !
Składniki
miarka wspólnych zainteresowań, duŜo akceptacji i zrozumienia, łyŜka
tolerancji, sztuka przebaczania i kompromisu, szczerość rozpuszczona w
godzinach wspólnych rozmów, kostka Ŝyczliwości, kieliszek cierpliwości,
grono
wspólnych
przyjaciół,
romantyczny
aromat,
szczypta
małych
niespodzianek, komplementy ostroŜnie dawkowane.
Sposób przyrządzenia
Wszystkie składniki wymieszać i zaprawić gorącą wiarą w udany związek.
Przelać do czystego naczynia przyjaźni, udekorować długimi spacerami i
gorącymi pocałunkami, posypać drobnymi upominkami i wspomnieniami.
Piec w aromacie miłości i zrozumienia.
Nie podawać z egoizmem i brakiem zaufania!!!
Jeść we dwoje.
Smacznego!!!
Z A S A D Y Z A CH O W A N I A N A W E S E LU
- trochę okrojone, bo my nie mamy takiego prawdziwego
1.
Wesele
rozpoczyna
się
na
początku,
a
kończy,
wesela
gdy
młoda
para
zaśnie.
2.
Kto pojawi się na weselu w złym nastroju będzie rozweselany.
3.
Zabrania sie dłubania palcem w nosie sąsiada, dłubania widelcem w
uchu, picia przez słomkę napoju sąsiada oraz wycierania tłustych
palców w ubranie sąsiada.
4.
PodróŜe poszukiwawcze pod stołem są surowo wzbronione.
5.
Nie
toleruje
się
pustych
kieliszków.
Dlatego
będą
one
od
razu
napełniane w celu uniknięcia zaglądania do nich zbyt głęboko.
6.
Zabrania
się
rzucania
kwiatów
w
kierunku
młodej
pary,
jeśli
znajdują się one nadal w wazonie.
7.
Osoby, które zgubią wątek nie muszą go szukać. Rano sala będzie
gruntownie zamiatana i będzie go moŜna odebrać.
8.
Osoby
niezadowolone
ze
swoich
miejsc
przy
stole
będą
miały
następnego dnia całą salę do dyspozycji.
9.
Radzi
się wszystkim
panom przynajmniej raz
zatańczyć z
własną
małŜonką. Kosztuje to tylko parę minut a unika się w ten sposób
kłopotów.
10.
Dla osób, które nie znajdują Ŝadnego powodu do śmiechu wisi lustro
w korytarzu.
11.
Osoby idące do domu proszone są o zabranie swoich partnerów. Nie
dopuszcza się przy tym jakichkolwiek zamian.
12.
Osoby
mające
uwagi
dotyczące
wesela
zobowiązane
będą
do
zorganizowania lepszego w przeciągu pół roku.
UWAGA !!!
KaŜdy
z
uczestników
powyŜszych
wyznania
zasad
czy
jest
niezaleŜnie
przekonań
naczyń po weselu.
zobowiązany
od
rasy,
politycznych
do
koloru
pod
przestrzegania
skóry,
groźbą
płci,
zmywania
Do
Serwisu Technicznego
ul. Komputerowa 3/15
00-666 Kozia Wólka
Około roku temu dokonałam upgrade programu „Chłopak 1.0” do
rzekomo
lepszego
zachętom.
„MąŜ
Niestety,
oprogramowania
1.0”.
niemal
Był
to
pakiet
natychmiast
zauwaŜyłam,
Ŝe
ma
po
promocyjny
i
uległam
uruchomieniu
nowego
szereg
funkcji
ubocznych
nieopisanych w dokumentacji. Program pracuje duŜo wolniej, nie chce
współdziałać z wieloma moimi ulubionymi programami i poŜera cenne
zasoby systemowe. Razem z upgrade przestały funkcjonować aplikacje
związane z kwiatami, biŜuterią, zakupami, które w pakiecie „Chłopak 1.0”
działały
błyskawicznie
i
bezbłędnie.
Co
gorsza,
program
„MąŜ
1.0”
spowodował automatyczne odinstalowanie tak wartościowych programów
jak
„Romantyczność
Świecach
7.5”,
9.9”,
„Wieczór
zainstalowanie
w
Operze
natomiast
6.1”
czy
szereg
„Kolacja
przy
niepoŜądanych
programów jak: „Noc Pokerowa 1.3”, „Sieci komputerowe 3.0” i „Bałagan
4.5”.
Nie
chce
uruchomienia
przy
tym
programu
działać
program
„Sprzątanie
&
„Rozmowy
Porządki
8.0”,
2.6”
a
próba
powoduje
zawieszenie całego systemu. Próbowałam ratować system uruchamiając
„Pretensje 5.3”, ale bez widocznych rezultatów.
Co robić?
Zrozpaczona
Szanowna Zrozpaczona
Przede
wszystkim
rozrywkowy,
a
„MąŜ
proszę
1.0”
pamiętać,
to
iŜ
„Chłopak
profesjonalny
system
1.0”
to
pakiet
operacyjny.
Radzę
spróbować komendy: C:/ JUZ MNIE NIE KOCHASZ po czym zainstalować
”Łzy 6.2”. System „MąŜ 1.0” powinien wtedy automatycznie uruchomić
aplikacje „Poczucie Winy 3.0” i „Kwiaty 7.0”. NaleŜy jednak uwaŜać, gdyŜ
naduŜywanie
aplikacji
„Łzy
6.2”
moŜe
spowodować,
Ŝe
„MąŜ
1.0”
zresetuje ustawienia na „Milczenie 2.5”, „Hulaj Dusza 7.0” lub „Gorzała
6.1”.
Ten
ostatni
wygenerowanie
jest
plików
szczególnie
dźwiękowych
groźny,
poniewaŜ
Chrapanie.wav.
powoduje
POD
śADNYM
POZOREM nie wolno instalować pakietu „Teściowa 1.0”. ani próbować
reinstalować
nowej
wersji
pakietu
„Chłopak”.
Oprogramowania
te
spowodują definitywne zniszczenie systemu operacyjnego „MąŜ 1.0”.
Podsumowując,
system
„MąŜ
1.0”
to
mimo
wszystko
wspaniałe
oprogramowanie. Jedyne jego niedoskonałości to mała pamięć operacyjna
i wolne instalowanie nowych aplikacji. Nieoficjalnie radzimy zastanowić
się
nad
działanie
zakupem
dodatkowego
systemu „MąŜ
oprogramowania,
poprawiającego
1.0”. Osobiście polecamy „Wykwintna Kolacja
3.0” oraz „Sexowna Bielizna 6.2”.
UWAGA: „MąŜ 1.0” w obawie przed wirusem „Kochanek 3.0” zainstaluje
samoczynnie pakiet „Rozwód 5.7” i zrobi format
Powodzenia
Serwis Techniczny
Instrukcja uŜytkowania męŜa
MąŜ
-
to
zaobrączkowany
osobnik
płci
męskiej
z
moŜliwością
przystosowania do niewoli. Odnosząc się do sytuacji w domu, od razu
zaczyna szukać jedzenia i miejsca do spania. Trzeba pamiętać, ze jest on
bardzo daleki od ideału, dlatego wymaga nieustannej opieki i pielęgnacji.
MęŜa naleŜy trzymać w ciepłym i dobrze przewietrzonym pomieszczeniu.
NaleŜy męŜa wyprowadzać na spacer raz dziennie na smyczy, poniewaŜ
moŜe ujawnić się instynkt do uciekania. Nawet najlepiej wytresowani
męŜowie zostawieni bez opieki mogą nie znaleźć albo nie będą chcieli
znaleźć
drogi
powrotnej.
Niestety
urzędy
zajmujące
się
wydaniem
i
rejestracja męŜów tak zwane Urzędami Stanu Cywilnego, nie dają Ŝadnej
gwarancji oraz nie odpowiadają za zaginięcie lub ucieczkę męŜa.
ZASTOSOWANIE
NaleŜy
ustalić,
po
co
kobiecie,
która
świetnie
daje
sobie
radę,
komplikować sobie Ŝycie nabywając męŜa. W najprostszym uŜyciu tego
osobnika, mąŜ jest potrzebny do zapłodnienia, lecz przy odpowiednim
wytrenowaniu moŜe być uŜyteczny równieŜ w innych sferach Ŝyciowych,
takich
jak:
poprawienie
sytuacji
materialnej,
w
cięŜkich
pracach
domowych, itd.
UśYCIE
KaŜdy
osobnik
płci
męskiej
pasący
się
na
wolności
moŜe
być
potencjalnym męŜem. Po zaobrączkowaniu najczęściej jest zaplanowane
wesele, które ma spowodować, Ŝeby męŜczyzna jeszcze dłuŜej nie mógłby
zrozumieć,
co
zaobrączkowaniu,
się
juz
stało.
Niektóre
nigdzie
nie
kobiety
ucieknie.
uwaŜają,
Niestety,
ze
to
mąŜ
po
kompletna
bzdura. Po zaobrączkowaniu naleŜy zając się procesem tresowania.
TRESOWANIE
Po
nabyciu
pamiętać,
męŜa
ze
naleŜy
od
nietresowany
razu
mąŜ
przystąpić
jest
do
tresowania.
niebezpieczny
dla
NaleŜy
kobiety,
jak
równieŜ dla całego społeczeństwa. KaŜdy, nawet najbardziej otępiały mąŜ
poddaje się tresowaniu, naleŜy tylko go regularnie Ŝywić i mieć duŜo
cierpliwości.
przypadku
Tak
samo
tresowania
jak
w
męŜa
przypadku
naleŜy
zacząć
tresowania
od
psów
tak
podstawowych
i
w
komend,
takich jak: "siadać", "leŜeć obok" itd. Lecz komendy naleŜy dawać nie w
sposób
dyrektywny,
lecz
milo:
"Kochanie
usiądź,
chcę
na
Ciebie
popatrzeć", "Kochanie połóŜ się, na pewno jesteś zmęczony", "Kochanie
chodź bliŜej, lubię jak jesteś obok mnie". Przy prawidłowym wykonaniu
komend
naleŜy
podkarmić
albo
pochwalić,
Ŝeby
wykształciła
się
odpowiednia reakcja przy usłyszeniu komend. Po przekonaniu, ze dobrze
są
przyswojone
bardziej
podstawowe
skomplikowanych
komendy,
komend,
naleŜy
takich
przystąpić
jak
do
"przynieś",
nauki
"podaj",
pozamiataj", "kup mi", "oddaj wypłatę", "pomóŜ mojej mamie", itd.
ZAKOŃCZENIE
Drogie kobiety, jeŜeli po zrozumieniu wielkości problemu, jeszcze nie
zrezygnowałyście
z
zamiaru
nabycia
męŜa,
to
mogę
Was
pocieszyć
-
zadbany, dobrze umyty, uczesany, nakarmiony i umiejętnie wytresowany
mąŜ moŜe kobiecie dać duŜo przyjemnych chwil, lecz nie świadczy to o
umiejętnościach
umiejętnościach
zwierząt.
danego
kobiet
w
gatunku
sferze
fauny,
lecz
udomawiania
i
o
wyjątkowych
tresowania
dzikich
Gościu drogi, gościu miły,
W księdze ślubnej złóŜ Ŝyczenia
Tak byśmy mieli piękne wspomnienia.
Prosimy o wpisy gości przemiłych:
Opinie, Ŝyczenia i zaŜalenia
Słów kilka wystarczy by pamięć zatrzymać,
By później po latach móc dzień ten wspominać.
Chcemy w pamięci czas ten uwiecznić,
Aby nie stracić, choć chwilki.
Z kielicha marzeń wciąŜ czerpać natchnienie,
by radość przeŜywać na samo wspomnienie.
Małgorzata i Grzegorz
22 sierpnia 2009r.
Teksty, które wkleiłam na małych – krzywych
karteczkach na stronach do wpisów gości
MałŜeństwo jest jak:
Wizyta w dobrej restauracji – masz przekonanie, Ŝe
dokonałaś odpowiedniego wyboru, dopóki nie zobaczysz, co
dostała kobieta przy sąsiednim stoliku
MałŜeństwo jest jak:
OblęŜona twierdza – ci, co są na zewnątrz chcą się
dostać do środka, natomiast ci, co są w środku za wszelką
cenę próbują się z niej wydostać
MałŜeństwo jest jak:
Loteria - fortuna kołem się toczy, a z
wygranej trudno zrezygnować
MałŜeństwo jest jak:
Sarbonka – czym więcej się wkłada, tym
więcej się z niej wyjmuje
MałŜeństwo jest jak:
Przystań – to właśnie tutaj spotykają się
dwa statki po rejsie swojego Ŝycia
MałŜeństwo — dwie sprzeczne opinie śpiące razem
Zakochani nie liczą czasu
MałŜeństwo: zdarzenie, po którym
męŜczyzna przestaje kupować kwiaty, a
zaczyna kupować jarzyny
Do zawarcia ślubu potrzeba świadków,
tak jak do pojedynku.
MałŜeństwo – to dzielenie we dwoje problemów,
których by się nie miało gdyby się było samemu.
Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, Ŝe czekali na siebie całe Ŝycie.
Z am ia st in st ru k c ji ob sł ugi Ŝ on y mo Ŝe być np . t o :
Informacja ogólna:
śona - osoba przewaŜnie Ŝeńskiej płci, mieszkająca razem z męŜem i według pewnych danych
ciągle starająca się utrudnić Ŝycie męŜa.
Cechy charakterystyczne:
- częste działania chaotycznie – histeryczne
- reakcje łzawe mające charakter obronny albo ofensywny
WyposaŜenie:
Najczęściej podczas nabycia Ŝony, męŜczyzna, w komplecie otrzymuje teściową, są przypadki,
kiedy w komplecie równieŜ są dzieci. Dla wspólnego spokoju, radzimy teściową umieścić osobno,
najlepiej na bezpieczną odległość.
UŜycie:
UŜycie Ŝony moŜe być bardzo róŜnorodne. Na przykład w niektórych afrykańskich plemionach
Ŝony są wykorzystane w polowaniu na krokodyle (dla wywabienia krokodyli z wody), w Australii
Ŝony są wykorzystane, jako matki dla porzuconych, małych kangurów, a w Ameryce Południowej,
w celu odstraszania dzikich małp. Najbardziej rozpowszechnione jest uŜycie Ŝony, jako taniej
siły
roboczej
w
domu,
w
ogrodzie,
na
polu
itd.
Technika bezpieczeństwa:
- Nieuzasadniona czułość i pieszczotliwość ze strony Ŝony, świadczy o tym, Ŝe Ŝona ma na celu
wykorzystać swojego męŜa, albo ma coś do ukrycia. Wykorzystywać męŜa nie będzie tak jakby
mąŜ
-
W
sobie
to
przypadku
bezpieczną
Ŝyczył,
histerii
odległość.
lecz
Ŝony
JeŜeli
prawdopodobnie
naleŜy
jest
zamknąć
to
się
moŜliwe,
dla
w
uzupełnienia
bezpiecznym
naleŜy
zamknąć
swojej
garderoby.
miejscu,
albo
Ŝonę
pomieszczeniu
w
oddalić
na
i
przeprowadzić natychmiastowy remont. Niestety nie ma ustawy, Ŝe Ŝona przy sobie musi mieć
instrukcję obsługi, tak Ŝe wszystkie sposoby i metody reperacji Ŝony pozostawione są w rękach
męŜczyzn i ich wyobraźni.
Obsługa i profilaktyka:
Kiedyś, profilaktycznie, naleŜało Ŝonę zawieść tramwajem do centrum handlowego i pozwolić
wybrać jedną rzecz za wcześniej określoną cenę, albo raz w roku podarować jej zieloną gałąź. W
dzisiejszych
czasach
potrzebne
są
o
wiele
większe
zasoby
materialne.
Zakończenie:
PowyŜsza instrukcja obsługi nie zawiera wszystkich moŜliwych problemów związanych z uŜyciem
Ŝony. Przed nabyciem Ŝony naleŜy się powaŜnie zastanowić, czy jest ona rzeczywiście potrzebna
w gospodarstwie, iŜ jest to do nie końca zbadane i bezpieczne zjawisko przyrody.