ix międzynarodowy plener rzeźbiarski puszcza

Komentarze

Transkrypt

ix międzynarodowy plener rzeźbiarski puszcza
R A M U S A R T I S Fe s t i v a l
IX MIĘDZYNARODOWY
PLENER
RZEŹBIARSKI
PUSZCZA ZIELONKA
6 - 16.09.2015
KAMIŃSKO
DOTYK PRZESZŁOŚCI
TOUCH OF THE PAST
Dotyk Przeszłości
Czy przeszłość można dotknąć, wracając do niej we wspomnieniach, dobrych lub złych,
ale tkliwie? Czasami pragniemy doń powrócić - rozpocząć swoją drogę na nowo. W rzeczywistości
wydaje się to niemożliwe… Ale sztuka i twórczość daje nam taką możliwość, by to zmienić, wspomnieć
i zachować dla siebie, jednocześnie dzieląc się z innymi. By odbiorcy mogli przeżywać powstałe dzieła,
utożsamiać się z nimi, przypominać sobie swoją, zindywidualizowaną historię.
Artyści wielokrotnie wracają do dzieciństwa, inspiruje ich to, co się kiedyś wydarzyło poznawanie świata w inny niepojęty sposób. Niby ten sam człowiek a inne odkrywcze spojrzenie,
inne lęki wychodzą z szaf, zakłócając świat beztroskiej zabawy. Ogrom dawnego świata możemy tylko
dotknąć pamięcią, ale może to być inspiracją do czegoś co utrwalimy na zawsze. Twórcy powracają
do świata przeszłości, szukając ukojenia, zaklinają to wszystko w formy przestrzenne wykorzystując
naturalny materiał rzeźbiarski. Tworzą niekiedy abstrakcyjne wizje, które aranżują w określoną
przestrzeń. Tym samym dają szansę pogrążenia się w zadumie i spróbowania przeżycia czegoś co jest
bardzo osobiste.
Metaforyczność sztuki staje się cechą podstawową i permanentną, przy czym jakiekolwiek
przekształcenia myślowo - formalne dokonują się w oparciu o konkretne realia otaczającego świata.
Atrybutem może być ironia a „paliwem” klocki z których buduje się swój świat - niekiedy kolorowe
i abstrakcyjne, układają się niemal w ponure konstrukcje, w które bawią się dorośli, w niedorosłe
sprawy. Wyobraźnia artysty może być ponadczasowa. Przeszłość ożywa w przyszłości, ale sama
przyszłość jej nie określa.
H. Cebula
6
Touch of the Past
Can the past be touched when afectionately revisited in good or bad memories? From time to time,
we wish to go back in time and start anew but in reality it seems an impossible task… Art is the only
thing which gives us the chance to change that fact, i.e. reminisce and preserve for oneself while
sharing those memories with others so that each person in the audience can experience a piece
of art, identify with it and, by that, recall his or her individual story.
Artists often tend to revisit their childhood years. They are inspired by what once happened to them,
which means exploring the world in a different and incomprehensible way. The person is the same
but the perception reveals other things, other monsters come out of the closet disturbing the world
of careless fun. The magnitude of the world that is gone can only be touched by memory. However,
it can inspire something which will be preserved forever. Artists return to the world of the past
looking for alleviation. They enchant it all in spatial forms taking advantage of natural sculpting
materials. They create abstract visions, which arrange a given space. By that, they give us
an opportunity to slide into meditation and experience something very personal.
While the symbolism of art becomes its primary feature, all formal and thought transformations are
made based on reality. Irony may be the attribute while the ‚’fuel’’ is represented by the blocks one’s
individual world is made of - colourful and abstract at times, they make up almost grim structures
and immature games that adults play. An artist’s imagination may be timeless. The past comes alive
in the future but is not defined by it.
H. Cebula
7
PÉTER ALPÁR
(1976) Rumunia / Romania
[email protected]
w w w. p e t e r a l p a r. r o
+40 724 10 03 52
Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Timisoarze w Rumunii (1996-2001). W 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie - fakultet Muzyki i Sztuk Wizualnych na Wydziale Rzeźby w Pecs, na Węgrzech. Tworzy ilustracje do książek i czasopism, rzeźbi. Zajmuje się performancem, instalacją artystyczną oraz działa w obszarze sztuki związanej z naturą. Organizuje warsztaty, wystawy i wydarzenia
artystyczne, czynnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń artystycznych. Swoje prace prezentował
na wystawach zbiorowych i indywidualnych, głównie na Węgrzech i w Rumunii.
Graduate of the University of Arts in Timisoara, Romania (1996-2001). In 2013, commenced his
doctoral studies at the Faculty of Music and Visual Arts, which is a part of the Dept. of Sculpture at
the Pecs University, Hungary. Creator of illustrations for books and magazines, sculptor. Deals with
performance arts, artistic installations and nature-inspired art. Organizer of workshops, exhibitions and
artistic events. Active participant in the activities of artistic associations. His pieces have been shown
at collective and individual exhibitions, mostly in Hungary and Romania.
Touching the past is not a physical but a spiritual action.
Past is a set of personal and collectiv memories (stories
and faces).
Present becomes past constantly. This process requalifies
the present and makes it dream-like. Similarly the designed statue requalifies the faces which are face to each
other looking through of it, and makes them dream-like.
Péter Alpár
8
NA LINII WZROKU
EYE - LINE
dąb, linka stalowa / oak, steel cord; 157 x 45 x 50 cm
9
MAREK CZARNECKI
(1957) Niemcy / Germany
[email protected]
+ 49 (0)177 69 19 219
Ukończył Technikum Leśne. W latach 1977-1982 studiował fizykę na Uniwersytecie Jagielońskim
w Krakowie. Wyjechał do Niemiec, gdzie studiował architekturę wnętrz na Wydziale Architektury
w Detmold (1986-1990). Zajmował się budownictwem organicznym i ekologicznym prowadząc
biuro Lebens-Raume w Monnheim. Uczestniczył w RAMUS ARTIS Festival w 2014 roku, jego praca
znalazła się w zbiorze ekspozycji „Kształty Przestrzeni” na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.
Maluje, rzeźbi oraz realizuje ekologiczną architekturę stosując słomę jako materiał budowlany.
Graduated from a forestry college. In the period between 1977 and 1982, studied physics
at the Jagiellonian University in Kraków, Poland. Emigrated to Germany, where he studied Interior
Design at the Detmold School of Architecture and Interior Design (1986 – 1990). Dealt with
ecological and organic construction running a Lebens-Raume office in Monnheim. Participant
at the RAMUS ARTIS 2014 Festival, one of his pieces was shown at ’The Space Shapes’ exhibition
at the Dept. of Physics at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Paints, sculpts and makes
ecological architecture using straw as building material. Lives and works in Germany.
10
W ŻYCIU STÓJ PROSTO
STAND TALL IN LIFE
dąb /oak; 168 x 62 x 55 cm
11
ISMET JONUZI
(1961) Kosowo / Kosovo
[email protected]
w w w. i s m e t j o n u z i . c o m
+37 744 27 58 48
Studiował w latach 1979-1983 na Akademii Sztuk Pięknych oraz na Uniwersytecie w Prisztinie,
Kosowo. W 1996 roku otrzymał dyplom z zakresu rzeźby na tejże uczelni. Jego prace, inspirowane elementami militarnymi, znalazły odbiorców na całym świecie, m.in. w Niemczech, Szwecji,
Francji, Kosowie, Chorwacji, Macedonii, Hiszpanii, Polsce, Szwajcarii, Austrii, Australii, Portugalii,
Czechach, Wielkiej Brytanii, Albanii, Indiach, USA oraz na Tajwanie. Uczestniczył w sympozjach
i wystawach zbiorowych i indywidualnych rysunku, grafiki i rzeźby. Otrzymał liczne nagrody.
Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia z rzeźby.
Studied at the Academy of Fine Arts and the University of Pristina, Kosovo (1979-1983). Obtained
his diploma in Sculpture in 1996. His pieces are inspired by military elements and have enjoyed
interest around the world, eg. in Germany, Sweden, France, Kosovo, Chroatia, Macedonia, Spain,
Poland, Switzerland, Austria, Australia, Portugal, Czech Republic, Great Britain, Albania, India, USA
and Taiwan. Participant at syposia as well as individual and collective drawing, graphics and sculpture
exhibitions. Winner of numerous awards and prizes. Is an academic teacher of Sculpture.
12
ŚWIADECTWO
EVIDENCE
topola / poplar; 166 x 61 x 59 cm
13
MENG GAO
(1959) Chiny / China
[email protected]
+86 136 00 47 22 25
W 1982 roku otrzymał dyplom z rzeźby na Wydziale Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania
Uniwersytetu Qinghua w Chinach. Swoje rzeźby realizuje w różnych materiałach, takich jak
kamień, drewno, glina, brąz, lód i śnieg. Partycypuje w wystawach indywidualnych i zbiorowych
w Chinach. Uczestniczył w międzynarodowych sympozjach rzeźbiarskich, m.in. w Chinach, Finlandii,
Danii, Szwecji, Rosji, Turcji, Szwajcarii we Włoszech. Prace Gao znajdują się w wielu miejscach
na świecie. Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia z rzeźby.
Obtained his diploma in Sculpture at the Dept. of Fine Arts and Design at the Qinghua University,
China, in 1982. Sculpts in materials such as stone, wood, clay, bronze, ice and snow. Participant
at individual and collective exhibitions in China as well as international sculpting symposia
in China, Finland, Denmark, Sweden, Russia, Turkey, Switzerland and Italy. His pieces can be found
in many places around the world. He is an academic teacher of Sculpture.
14
MODLITWA DZIEWCZYNY
GIRL PRAYER
topola / poplar; 210 x 55 x 60 cm
15
ARNAUD POTTIER
(1979) Francja / France
i n f o @ a r n a u d - p o t t i e r. c o m
w w w . a r n a u d - p o t t i e r. c o m
Ukończył Szkołę Architektury Wnętrz w Lionie w roku 2003. Od 10 lat rzeźbi w drewnie, niekiedy łącząc je z innymi materiałami, takimi jak stal, brąz, czy beton. W swojej pracy inspiruje się
archeologią i kulturą starych cywilizacji, często wykorzystuje motyw totemu. Laureat licznych
konkursów, w których zdobył wiele głównych nagród i wyróżnień. Uczestniczył w sympozjach organizowanych we Francji, Danii i Niemczech. Rzeźby Arnaud Pottier były eksponowane w wielu miejscach
we Francji, a niektóre z nich znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzeach we Francji, Danii, Korei
Płd., Włoszech, Belgii i Niemczech.
Graduate of the Ecole Supérieure d’Architecture Intérieure de Lyon in 2003. Since 2005,
he has been sculpting in wood, at times, combining it with other materials such as steel, bronze or concrete. In his work, he is inspired by archeology and the culture of ancient civilisations,
frequently applying the totem motif. Winner of numerous prizes at contests and exhibitions.
Participant at symposia organized in France, Denmark and Germany. His pieces have been exhibited
in many places throughout France and many of them can be found in private collections and museums
in France, Denmark, South Korea, Italy, Belgium and Germany.
16
MOAI 6
MOAI 6
opalana topola / stained poplar; 205 x 65 x 49 cm
17
FRANCISCO R. REMISEIRO
(1975) Hiszpania / Spain
[email protected]
www.remiseiro.com
+34 619 10 78 01
Swoją drogę artystyczną rozpoczął w 1995 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracowniach różnych mistrzów. W rzeźbie nawiązuje do anatomii i figuracji. Większość prac wykonuje
w kamieniu oraz drewnie. Uczestniczył w międzynarodowych sympozjach i targach sztuki, m.in.
w Syrii, Danii, Hiszpanii, Polsce. W 2015 roku prezentował swoje rzeźby na dwóch wystawach we
Wrocławiu podczas Nocy Muzeów oraz w Warszawie. Jego prace znajdują się w galeriach i kolekcjach
prywatnych.
Started his artistic journey in 1995. Aquired his experience at workshops conducted by numerous
teachers. The themes of his pieces revolve around figuration and the human anatomy. Most of his
work is done in the stone and wood. Participant at international symposia and art fair events in Syria,
Denmark, Spain and Poland. In 2015, he showed his sculptures at two exhibitions during The Night
of Museums event in Wrocław and in Warsaw. His pieces are to be found at museums and in private
collections.
18
GDZIE JEST MADONNA?
WHERE IS MADONNA?
dąb, patyna, kolor / oak, patina, colour; 140 x 60 x 42 cm
19
DAWID SZAFRAŃSKI
(1980) Polska / Poland
[email protected]
+48 502 644 768
W latach 2001-2006 studiował na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Otrzymał dyplom
z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych. W 2013 roku zrealizował pracę
doktorską „Obiekt i obraz ruchomy - wzajemne przenikanie się obszarów a przestrzeń publiczna”
(promotor Jacek Jagielski, recenzenci profesor Sławomir Brzoska i profesor Ryszard Ługowski).
Zajmuje się rzeźbą, instalacją i video art. Kurator i aranżer wielu wystaw zbiorowych, organizator
plenerów, uczestniczył w pierwszej edycji RAMUS ARTIS Festival - „Nieskończoność”. Swoje prace
wystawiał w Polsce i za granicą.
Studied at the University of Arts in Poznań, Poland, in the period between 2001 and 2006.
Obtained his diploma with distictions at the Faculty of Sculpture and Space Activities. In 2013, he wrote
his doctoral thesis: Object And Moving Picture - Interpenetration of Areas And Public Space’
(promotor: Prof. Jacek Jagielski, reviwers: Prof. Sławomir Brzoska and Prof. Ryszard Ługowski).
Deals with sculpture, installations and video art. Curator and arranger of numerous individual
and collective exhibitions, as well as open-air symposia. Participated in the 1st edition of the RAMUS
ARTIS Festival - ’Infinity’. Has had exhibitions both in Poland and abroad.
20
PROJEKCJA PAMIĘCI
MEMORY PROJECTION
sosna, metal, tworzywo sztuczne / pine, metal, plastic; 150 x 400 x 150 cm
MOBILNY TRAKT
MOBILE ROUTE
sosna, metal / pine, metal; 200 x 150 x 500 cm
21
LUDMILA VOLOSHANENKO
(1954) Izrael / Israel
[email protected]
+972 524534254
W latach 1974-1979 studiowała rzeźbę i projektowanie na Akademii Sztuki Monumentalnej
w Charkowie. Od 1990 roku przebywa w Izraelu, gdzie mieszka i tworzy. Jej ulubionym materiałem
jest kamień oraz drewno. Uczestniczyła w sympozjach rzeźbiarskich na świecie m.in. w Izraelu, Rosji,
Francji, Holandii, Szwajcarii, Kazachstanie i na Ukrainie. Wystawiała swoje prace w Rosji, Bułgarii,
Izraelu, Polsce, Japonii, we Włoszech.
Studied Sculpture and Design at the Academy of Monumental Art in Kharkov, Ukraine (1974-1979).
Since 1990, she has resided in Israel, where she works and creates. Her materials of choice have been
stone and wood. Participant at sculpting symposia in Israel, Russia, France, Holand, Switzerland,
Kazakhstan and Ukraine. Her pieces have been exhibited in Russia, Bulgaria, Israel, Poland, Japan
and Italy.
22
MARZENIA
DREAMS
dąb / oak; 80 x 130 x 56 cm
23
MAŁGORZATA WIĘCŁAW-SZAFRAŃSKA
(1975) Polska / Poland
[email protected]
+48 602 662 828
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Katedry Rzeźby Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dyplom obroniła w 2001 roku, w tym samym roku otrzymała stypendium Ministra Kultury. W latach
2001-2010 mieszkała w Niemczech, gdzie brała udział w ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych
(Regensburg, Passau, Landshut). Obecnie mieszka, tworzy i wystawia w Polsce. W 2013 roku uczestniczyła w VII Międzynarodowym Plenerze Rzeźbiarskim Puszcza Zielonka. Jej praca pokazana została
na wystawie „Kształty Przestrzeni” na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.
Graduate of the Opole University and Dept. of Sculpture at Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts
in Wrocław, Poland. Obtained her degree in 2001 and, in the same year, received a scholarship
from the Minister of Culture. She spent the period between 2001 and 2010 in Germany, where she
participated in individual and collective exhibitions (Regensburg, Passau, Landshut). Currently, she
resides in Poland, where she creates and makes exhibitions. In 2013, she participated in the 7th
Puszcza Zielonka International Sculpting Symposium. One of her pieces was shown at ’The Space
Shapes’ exhibition at the Dept. of Physics at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland.
24
DOTYK PRZESZŁOŚCI
TOUCH OF THE PAST
sosna / pine; 155 x 164 x 80 cm
25
FU ZHEN WU
(1981) Chiny / China
[email protected]
+86 189 25 03 19 03
Ukończył Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Guangzhou w 2004r. Pracuje jako nauczyciel
akademicki. Jest członkiem stowarzyszeń artystycznych w Chinach. Artysta wykorzystuje w swojej
twórczości różne materiały - m. in. kamień, drewno, gips. Stylistyka jego prac nawiązuje do rzeźby
monumentalnej. Za twórczość artystyczną otrzymał nagrody i wyróżnienia, a kilka jego prac wzbogaciło kolekcje muzealne. Uczestniczył w sympozjum w Turcji i Rosji.
Graduate of the Dept. of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Guangzhou, China (2004).
Academic teacher, member of artistic associations in China. Applies such materials as: stone, wood,
plaster. The style of his pieces derives from monumental sculpture. Winner of numerous prizes and
awards, some of his pieces are to be found in museum collections. Participant at symposia in Turkey
and Russia.
26
PARTNER
PARTNER
dąb / oak; 205 x 54 x 42 cm
27
Gospodarz Festiwalu / Festival Host
GRAŻYNA SZYMAŁA-WOŁYŃSKA
(1959) Polska / Poland
[email protected]
w w w. g r a z y n a s z y m a l a . c o m
+48 603 89 18 51
Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się rzeźbą w drewnie, kamieniu,
brązie, ceramiką i medalierstwem. Uczestniczyła w plenerach rzeźbiarskich i sympozjach ceramicznych. Wystawiała swoje prace w kraju oraz za granicą. Prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest inicjatorem Międzynarodowych Plenerów Rzeźbiarskich Puszcza Zielonka.
W 2011 roku otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.
Współzałożycielka Fundacji RAMUS ARTIS. Jej instalacja „Widzieć inaczej”, która powstała w 2015
roku znajduje się w poznańskim Ogrodzie Botanicznym.
Graduate of Academy of Fine Arts in Poznań. Deals with ceramics, medal-making, sculpts in the stone, wood, bronze. Participant at numerous ceramics symposia. Has displayed her work in Poland and
abroad. Conducts her own workshops for children, teenagers and adults. Originator of the Puszcza
Zielonka International Sculpting Symposium. Winner of the Wielkopolskie Voivodeship Marshal Culture Award in 2011. Co-founder of the RAMUS ARTIS Foundation. Her installation „To see Differently”,
which was created in 2015 is located in Botanical Garden in Poznań.
28
PRAWIE DOTYKAJĄC
ALMOST TOUCHING
dąb opalany, sosna, akryl, metal, żyłka, stalowa linka /
stained oak, pine, acrylic, metal, fishing line, steel cord; 180 x 120 x 17 cm
29
W realizacji projektu pomogli / The workshop was organised with the great help of:
Henryk Cebula
DEALER STIHL - Andrzej Zieleniewski i Krzysztof Spiżewski
Szymon Grodzki
Ikograf – studio graficzne
Marcin Leitgeber
Anna i Waldemar Łużni
MAREK-DREW Vioetta i Marek Kroteccy
Nadleśnictwo Łopuchówko
Jerzy Pędziński
Tartak Rumuński
Błażej Twaróg
WEBWIZARDS
Piotr Wołyński
Festiwal odbył się na terenie Centrum Konferencyjnego Novel House /
The festival took place in the Novel House Conference Center,
Kamińsko 24, www.novelhouse.pl
30
Projekt współfinansowany przez / The project co-financed by:
Gmina
Murowana Goślina
Patronat / Patronage:
Współpraca / Co-operation:
Patronat medialny / Media patronage:
Wydział Leśny
31
Organizator / organiser: Fundacja RAMUS ARTIS / RAMUS ARTIS Foundation / ramusartis.org
Fundacja
RAMUS ARTIS
Współorganizator wystawy /
exhibition co-organiser:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny /
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry
Wydział Leśny
Dziękujemy wszystkim za pomoc przy realizacji festiwalu.
Thanks to all who helped in the preparations of the festival.
Druk / print: Tomasz Kędziora, Murowana Goślina
Fotografie / photos: Grażyna Szymała-Wołyńska, Piotr Wołyński
Tłumaczenie / translation: Marcin Leitgeber
Kurator / curator: Ewa Grodzka
Koordynator działań artystycznych / Coordinator of artistic activities: Grażyna Szymała-Wołyńska
R A M U S A R T I S Fe s t i v a l
THE 9th INTERNATIONAL
OPEN-AIR
SCULPTURE WORKSHOP
PUSZCZA ZIELONKA
6 - 16.09.2015
KAMINSKO

Podobne dokumenty

VII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2013

VII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2013 An artist is a public figure and, as such, speaking in the language of marketing, a trendsetter. An artist teaches, persuades and, in deed, sets trends in ways of thinking. Even lacking such inten...

Bardziej szczegółowo

VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2012

VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2012 Francja, Dania). Prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest inicjatorem i kuratorem Międzynarodowych Plenerów Rzeźbiarskich Puszcza Zielonka. W 2011 roku otrzymała nagrodę...

Bardziej szczegółowo

Katalog Plener 2008 - Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej

Katalog Plener 2008 - Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej w Afryce w Ecole des Beaux Arts w Conakry Gwinea jako wykładowca rysunku i rzeźby. Autor pomnika Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Uczestnik wielu plenerów rzeźbiarskich w kraju (Wdzydze Kiszewskie ...

Bardziej szczegółowo