Więcej informacji... - Prokuratura Okręgowa w Legnicy

Transkrypt

Więcej informacji... - Prokuratura Okręgowa w Legnicy
3 Ds. 85/12
PONOWNE UMORZENIE ŚLEDZTWA
W SPRAWIE DOPROWADZENIA STUDENTEK
DO WYKONANIA INNEJ CZYNNOŚCI SEKSUALNEJ
Prokuratura
Rejonowa
w
Legnicy
ponownie
umorzyła
postępowanie w sprawie doprowadzenia 4 studentek do wykonania innej
czynności seksualnej przez nauczyciela akademickiego poprzez nadużycie
przez niego stosunku zależności. I tym razem oceniono, iż zachowanie
ww. nie zrealizowało znamion przestępstwa.
Poprzednią
decyzję
w
tym
zakresie
prokurator
podjął
25 listopada 2011r. Na skutek zażaleń 2 pokrzywdzonych Sąd Rejonowy
w
Legnicy
orzeczeniem
postanowienie
rozpoznania.
i
W
z
przekazał
uzasadnieniu
29
marca
sprawę
2012r.
uchylił
prokuratorowi
orzeczenia
sąd
zaskarżone
do
wskazał
ponownego
na
potrzebę
uzupełniającego przesłuchania wykładowcy, a także polecił dokonać
ponownej analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego celem
oceny, czy zachowanie ww. nie wypełniło jednej z form stadialnych
(usiłowanie, dokonanie) przestępstwa określonego w art. 199 § 1 kk,
nazywanego
wymuszeniem
wykonania
czynności
seksualnych
lub poddania się takim czynnościom przez osoby podległe.
W obecnym śledztwie przesłuchano zarówno podejrzewanego,
jak i uzupełniająco biegłych z zakresu psychologii i seksuologii. Następnie
ponownie dokonano analizy zachowań wykładowcy (poruszającego się
na elektrycznym wózku inwalidzkim z powodu niedowładu kończyn
górnych i dolnych) pod kątem realizacji znamion przestępstwa.
Ustalono, iż w sprawie nie mieliśmy do czynienia z tzw.
„innymi
czynnościami
seksualnymi” w
rozumieniu
kodeksu
karnego
(„inną czynnością seksualną jest takie zachowanie, nie mieszczące się
w pojęciu obcowania płciowego, które związane jest z szeroko pojętym
życiem płciowym człowieka polegające na kontakcie cielesnym sprawcy
z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter
2
seksualny zaangażowaniu ofiary”). Przemawiała za tym zarówno analiza
poglądów doktryny, jak i orzecznictwa Sądu Najwyższego.
W realiach niniejszej sprawy zwrócić jednak trzeba uwagę,
iż od „innej czynności seksualnej” w ujęciu przepisów prawa karnego,
oddzielić
należy
zachowania
określane
mianem
molestowania
seksualnego. Termin ten jest mało precyzyjny i w praktyce nastręcza dużo
kłopotów interpretacyjnych. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej
z 1991r. molestowanie seksualne to „zachowania o podłożu seksualnym,
godzące w godność kobiety lub mężczyzny, a w szczególności zachowania
przełożonych i współpracowników, które są niepożądane, niechciane,
niestosowne
odrzucenie
na
i
nierozsądne,
takich
czynione
a
zachowań
propozycje
jednocześnie
lub
jest
wymierzone
w
uległości
przystanie
okazanie
traktowane
w
i
sposób
ofiarę;
wyraźny
lub dorozumiany jako podstawa do podejmowania decyzji dotyczących
np.: dostępu do kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
podjęcia zatrudnienia lub jego przedłużenia, awansowania, wynagradzania
lub innych kwestii związanych z zatrudnieniem, stwarzanie warunków
pracy
„zastraszających”
pracownika,
pozbawiających
go
poczucia
bezpieczeństwa, nieprzyjaznych i poniżających”.
Nie
wszystkie
zachowania
tego
typu
wypełniają
jednak
dyspozycje określonych przepisów karnych. Ochronę przed nimi można
znaleźć
na
gruncie
prawa
pracy
oraz
prawa
cywilnego. Aktualnie
obowiązujący kodeks karny nie zawiera przepisu, który określałby odrębne
przestępstwo molestowania seksualnego.
W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że pomiędzy
wykładowcą
a
studentkami
istniał
stosunek
zależności.
Nie
został
on jednak nadużyty.
Z
nadużyciem
stosunku
zależności
mamy
do
czynienia
wówczas, gdy sprawca wiedząc, że ma realny wpływ na sytuację życiową
ofiary w sposób wyraźny lub dorozumiany uzależnia swoje pozytywne
wobec niej postępowanie od wyrażenia zgody na obcowanie płciowe
lub wykonanie innej czynności seksualnej.
3
W niniejszej sprawie ustalono, iż wykładowca nie odwoływał
się wprost, ani pośrednio do stosunku zależności, a szczególnie nie groził
studentkom
negatywnymi
konsekwencjami.
Jego
zachowanie
miało
charakter próśb lub propozycji, a nie nakazów, czy też poleceń.
Zachowania
za
lub
usiłowanie
propozycje
argumentów
wykładowcy
dokonania
wykonania
władczych
nie
można
przestępstwa,
określonych
odwołujących
również
uznać
same
prośby
albowiem
czynności,
się
w
sposób
bez
używania
wystarczająco
jednoznaczny do sytuacji studentki, nie wystarczą do przyjęcia zarzutu
usiłowania.
Nie
wypełnia
bowiem
znamion
przestępstwa
słowne
molestowanie osoby zależnej jeżeli sprawca nie doprowadził do obcowania
płciowego
albo
innej
czynności
seksualnej
ani
nie
podjął
działań
prowadzących bezpośrednio do takich czynności, które można by objąć
pojęciem usiłowania tego przestępstwa.
Niewątpliwie nauczyciel zachował się wobec studentek wysoce
nagannie. Takim zachowaniem naruszył jednak, pozostające pod ochroną
prawa cywilnego, dobra osobiste pokrzywdzonych. Nie naruszył natomiast
określonych norm prawa karnego. Dlatego też postępowanie w sprawie
umorzono.
Decyzja nie jest prawomocna.

Podobne dokumenty