8. Nieruchomości inwestycyjne - KGHM

Komentarze

Transkrypt

8. Nieruchomości inwestycyjne - KGHM
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające
8. Nieruchomości inwestycyjne
Za okre s
od 0 1 . 0 1 . 1 2
do 3 1 . 1 2 . 1 2
od 0 1 . 0 1 . 1 1
do 3 1 . 1 2 . 1 1
60
60
Nabycie jednostek zależnych
-
2
Wycena do wartości godziwej
-
(1)
Przekwalifikowanie do rzeczowego majątku trwałego
nieruchomości używanych na własne potrzeby
1
(1)
Zbycie nieruchomości
(2)
-
Sta n n a k o n i ec o k res u o b ro to w eg o
59
60
Sta n n a p o czą tek o k res u o b ro to w eg o
Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej

Podobne dokumenty