Sylvan

Komentarze

Transkrypt

Sylvan
SYLVAN
jesieñ zima
2015 / 16
SALES BOOK
#octofabrics
Sylvan - szczególny wszechœwiat
Zanurzyæ siê rozkosznie poœród paproci i mchów. Iœæ leœn¹
drog¹, przed siebie i zatracaæ siê w dudni¹cym puszczañskim
rytmie. Podejœæ nad dziki strumieñ i zobaczyæ jak nieœmia³o
pochylaj¹ siê nad nim drzewa, pragn¹ce ujrzeæ w nim swoje
oblicze. Zapuœciæ siê w nieznane przez wilgotne trzêsawiska.
Oddychaæ razem z tym szczególnym wszechœwiatem.
Widzieæ ponad sob¹ korony prastarych drzew onieœmielaj¹ce
sw¹ si³¹ i tê¿yzn¹ ... uciec choæ na chwilê do korzeni.
W³aœnie po to w kolekcji firmy OCTO pojawi³ siê Sylvan.
Po to by oddaæ czeœæ temu co dzikie i pierwotne. Po to aby
siedz¹c wygodnie w fotelu, poczuæ namiastkê nieokie³znanej
leœnej duszy. Sylvan wprowadzi subtelny, organiczny ton do
najbardziej nowoczesnego wnêtrza.
#octofabrics
#octofabrics
sta³a oferta
sta³a oferta
01
123
#octofabrics
sta³a oferta
sta³a oferta
132
225
#octofabrics
sta³a oferta
sta³a oferta
234
267
#octofabrics
sta³a oferta
sta³a oferta
142
245
#octofabrics
sta³a oferta
sta³a oferta
253
235
#octofabrics
#octofabrics
SYLVAN - DANE TECHNICZNE
gramatura
szerokoϾ
sk³ad
odpornoœæ na œcieranie
sk³onnoœæ do pilingu
odpornoœæ wybarwieñ na œwiat³o
520 g/mb
143 cm
100% poliester
>25.000 cykli Martindale`a
4
4
1. Dopuszczalne s¹ ró¿nice odcieni kolorów w ró¿nych partiach
produkcyjnych.
2. Przenikanie barwników z materia³ów o kolorach ciemnych i
mocno nasyconych na powierzchnie jasne jest nieuniknione..
Sposób czyszczenia
#octofabrics
17 200 Hajnówka, Gajowa 19
POLAND
+48 606 568 683
[email protected]
www.octofabrics.com
/octofabrics
#octofabrics

Podobne dokumenty