UMOWA nr 6

Komentarze

Transkrypt

UMOWA nr 6
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Rektora
nr R-0201-43/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
UMOWA 
o przeprowadzenie i pokrycie kosztów przewodu doktorskiego /
postępowania habilitacyjnego 
zawarta w dniu ……................... pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, 31-510 Kraków,
NIP: 6750006346, zwanym dalej „Uczelnią”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………........................…
przy kontrasygnacie ......................................... – Kwestora
ul. Rakowicka 27,
a
……………............………………............, legitymującym się paszportem ............................,
karta stałego/czasowego * pobytu ............................................, adres stałego zamieszkania
........................................................................................, adres w Polsce .............................
....................................................................., zwanym/-ą dalej „Zainteresowanym”
lub *
……………............………………………….................................., z siedzibą ………..........……
…………………………………..………….., KRS ............................., NIP ...........................,
zwanym/-ą dalej „Jednostką opłacającą”, reprezentowanym/-ą przez
……………………………………………………
.......................................................................
o następującej treści:
1.
2.
1.



§1
Uczelnia, działając poprzez Wydział .................................,
zobowiązuje się do
przeprowadzenia przewodu doktorskiego / postępowania habilitacyjnego * Pana/Pani *
……..........................….….., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego
w zakresie nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego.
Zainteresowany / Jednostka opłacająca * zobowiązuje się do wniesienia opłaty
za przeprowadzenie przewodu / postępowania *, o którym mowa w ust.1, zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa
wyższego w zakresie podejmowania przez cudzoziemców różnych form kształcenia
w szkołach wyższych i z wydanym na jego podstawie zarządzeniem Rektora Uczelni.
§2
Opłata, o której mowa w §1 ust.2, wynosi równowartość w złotych kwoty .............  EUR,
a jej wniesienie jest warunkiem podjęcia przez Uczelnię kroków zmierzających
do wszczęcia przewodu / postępowania *, o którym mowa w §1 ust.1.
wzór do stosowania w odniesieniu do cudzoziemców, do których nie mają zastosowania zasady obowiązujące
obywateli polskich
niepotrzebne usunąć
wpisać odpowiednią kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w §1 ust.2 umowy
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opłata, o której mowa w ust.1, wniesiona zostanie na rachunek Uczelni nr
............................................ w banku ............................
Opłata, o której mowa w ust.1, nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji gdy przewód /
postępowanie * nie zostanie otwarte / wszczęte *, a Zainteresowany zgłosi pisemną
rezygnację z jego otwarcia / wszczęcia * z powodów zdrowotnych potwierdzonych
zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych i udokumentowanych przyczyn
losowych – w takim przypadku Zainteresowanemu / Jednostce opłacającej *może zostać
zwrócone 80% wniesionej opłaty, na wskazany przez niego / nią * rachunek.
§3
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Dla celów realizacji niniejszej umowy, Zainteresowany podaje następujący adres
do korespondencji: .......................................................................................................... 
Zainteresowany zobowiązuje się do zawiadamiania Dziekanatu Wydziału .......................
o każdej zmianie adresu, o którym mowa w ust.2. #
Wszelką korespondencję wysłaną na ostatni znany Uczelni adres do korespondencji,
tj. wskazany w ust.2 lub w ostatnim powiadomieniu, o którym mowa w ust.3, uważa się
za doręczoną. #
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać
polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości, spory poddane będą pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Uczelni.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
lub: 
7. Umowa sporządzona została w języku polskim i w języku ..................., w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym w każdym języku dla każdej ze stron.
8. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zapisów umowy, wiążąca jest wersja
w języku polskim.
.........................................................
Uczelnia
.........................................................
Zainteresowany / Jednostka opłacająca *
* niepotrzebne usunąć

ust.2-4 zastosować w przypadku zawierania umowy bezpośrednio z Zainteresowanym; w przypadku
zawierania umowy z jednostką opłacającą – ust.2-4 usunąć i zmienić odpowiednio numerację następnych
ustępów

w odniesieniu do osób realizujących przewód/postępowanie w języku polskim zastosować pierwszą wersję
ust.7, a w odniesieniu do osób realizujących przewód/postępowanie w języku obcym – wersję drugą (ust.7-8),
uzupełniając zapis dotyczący wersji językowej

Podobne dokumenty