Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii

Komentarze

Transkrypt

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii
Program Wychowawczy
Szkoły Podstawowej nr 10
im. Armii Krajowej
w Będzinie
na rok szkolny 2016/2017
Podstawa prawna:
- Konwencja o ochronie praw dziecka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993r. Nr61 poz.284 ze zm.) - Konwencja o Prawach dziecka przyjęta
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991r. Nr 120 poz.526) - Art. 48, 53, 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 1997r. Nr 78 poz.483 ze zm.)
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz2572 ze zm.) – art.54 ust.2 - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) - Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznych szkół (Dz.U. z 2002r. Nr 61 poz.624) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ.U. z 2009r. Nr4, poz.17)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. nr 168, poz.1579)
- Statut Szkoły.
Program wychowawczy opiera się na humanitarnych i uniwersalnych wartościach, odwołujących się do praw dziecka, ucznia i rodziny.
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców i ich oczekiwania, będą wprowadzać uczniów
w świat wiedzy nauki, wdrożą ich do samodzielności, ukierunkują rozwój dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku
szkolnego, pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.
Program wychowawczy obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez
nauczycieli. Podmiotem oddziaływań wychowawczych są uczniowie, ich rodzic/opiekunowie oraz nauczyciele, a także środowisko szkolne.
Kształcenie ogólne w szkole tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadzi uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny
rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
Kształcenie dzieli się na dwa etapy edukacyjne:
1) I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej.
Celem kształcenia ogólnego w szkole jest:
1) wszechstronny rozwój osobowościowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym i duchowym;
2) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim
tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
3) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
4) udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku;
5) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
6) rozwój talentów i indywidualnych zainteresowań uczniów.
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole będzie należało:
1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie
umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia
elementarnych rozumowań matematycznych;
3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z
informacji;
6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do
dalszej edukacji;
7) umiejętność pracy zespołowej. Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,
w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela. Ważnym
zadaniem szkoły jest również przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele stwarzać będą uczniom warunki
do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.
Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych
ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. W procesie kształcenia ogólnego szkoła będzie kształtowała u uczniów
postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność,
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,
gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne będzie
kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych
kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. Obok zadań wychowawczych
i profilaktycznych nauczyciele wykonywać będą również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. Szkoła oraz poszczególni
nauczyciele podejmować będą działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb
i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, dostosowuje się nauczanie do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.
Cele
Celem edukacji jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne
jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.
Jako nauczyciele będziemy dbać o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dążyć będziemy do ukształtowania systemu
wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach.
Zadaniem szkoły będzie:
1) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
2) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;
3) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
4) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do
prawdy;
5) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania
indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej,
muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
6) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych
i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
7) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do
różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;
8) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym;
9) umożliwienie rozwoju talentów i indywidualnych zainteresowań dziecka;
10) rozwijanie działalności wychowawczej w celu przeciwdziałania narkomani i innym zachowaniom problemowym (działania z zakresu
promocji zdrowia). Działania te będą polegały na wspomaganiu ucznia w jego rozwoju, ukierunkowanym na osiąganie jego dojrzałości
w czterech sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej.
Model absolwenta.
Realizacja ogólnych zadań szkoły pozwala przyjąć, że uczeń kończący szkołę podstawową:
1. Dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu w domu i w szkole.
2. Jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawnia sport w jego różnych odmianach.
3. Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł.
4. Jest krytyczny. Potrafi sam i przy pomocy nauczyciela selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do
określonego celu.
5. Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów.
6. Jest otwarty. Wykorzystuje swoje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła.
7. Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe zachowania.
8. Jest rozważny. Zna zagrożenia występujące w jego środowisku i uwzględnia je w swoim postępowaniu. Dba o własne i innych
bezpieczeństwo.
9. Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym.
10. Sprawnie komunikuje się w języku polskim.
11. Dysponuje znacznym zasobem informacji o otaczającym go świecie i umiejętnościami umożliwiającymi kontynuację nauki w gimnazjum.
12. Prezentuje postawy patriotyczne. Okazuje szacunek dla symboli narodowych, działa dla dobra państwa. Jest uczestnikiem polskich
zwyczajów i kultury narodowej.
W pracy wychowawczej wyróżnimy następujące sfery działalności wychowawczej nauczycieli:
-działania wynikające z wymiaru pracy dydaktycznej każdego nauczyciela;
-działania nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców klasowych;
-działania wychowawcze zaprojektowane w spójnych programach wychowawczych.
1. Celem ogólnym wychowania jest „wszechstronny rozwój osobowościowy” uczniów. Oznacza to, że nauczyciele wspomagają rozwój osobowy
ucznia we wszystkich wymiarach, a więc: intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Wspierają rozwój
dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
2. Nauczyciel obowiązany jest realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążąc do pełni rozwoju
osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel zobowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,
wypracować u uczniów postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.
3. Bazą wychowania jest dom rodzinny - to głównie w nim kształtuje się system wartości i postaw. Dom i szkoła powinny się uzupełniać
w wychowaniu. Stąd nadrzędnym założeniem naszego programu będzie spójność i jednolitość oddziaływań wychowawczych domu i szkoły.
4. Nauczyciele dążyć będą do tego, aby uczniowie:
-rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na postanowieniu prawdy, dobra i piękna;
-mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie oraz spójności wszystkich
dziedzin wiedzy;
-poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego
miejsca na świecie;
-uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej
i w państwie, w duchu patriotyzmu, wzbogacając swe doświadczenia o poznanie własnego dziedzictwa kulturowego;
-kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
-umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę;
-przestrzegali norm kultury osobistej w tym tych, które są ściśle określone w Statucie Szkoły.
5. Nauczyciele dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku
aktywności psychofizycznej dziecka. Umożliwia im poznawanie świata w jego jedności i złożoności. Wspomagają ich samodzielność uczenia się
i inspirowania ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć. Rozbudzą ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.
6. Każdy nauczyciel pełni w szkole funkcję nauczyciela-wychowawcy dzieci. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się sprawami dnia
codziennego, związanymi z funkcjonowaniem dziecka w szkole.
Niektórzy nauczyciele pełnią funkcję wychowawcy klasy, zajmując się sprawami dotyczącymi jednej klasy. Funkcja wychowawczy klasy, polega
na regulowaniu działalności klasy, jako grupy formalnej w sprawach dotyczących wewnętrznego życia klasy (np. dzienniki lekcyjne, arkusze
ocen, składki, świadectwa promocyjne, spotkania z rodzicami itp.) oraz w stosunkach z otoczeniem (sprawozdania, opinie, korespondencję itp.)
Ta część działalności wychowawcy pełni rolę pomocniczą.
7. Podstawą pracy wychowawcy klasowego są klasowe programy wychowawcze realizowane na podstawie spójnych dla poszczególnych
poziomów klas programów wychowawczych. W konstruowaniu klasowego programu wychowawczego pomaga pedagog, rodzice i uczniowie.
8. Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział uczniów w obchodach rocznic wydarzeń historycznych, świąt państwowych,
religijnych i uroczystościach szkolnych zgodnie z harmonogramem uroczystości na dany rok.
9. Ważnym zagadnieniem dotyczącym pracy wychowawczej nauczyciela jest współpraca z rodzicami. Opiera się na korespondencji, rozmowach
indywidualnych, „zeszytu spostrzeżeń-uwag”, kontakcie przez pedagoga szkolnego.
Obieg informacji to istotny czynnik wpływający na zasady współpracy z rodzicami. Problemy wychowawcze mogą być zgłaszane:
-rodzicom na zebraniach klasowych a dalej na forum Rady Rodziców;
-rodzicom i nauczycielom poprzez Radę Rodziców;
-w doraźnych sprawach w pierwszej kolejności wychowawcom, w pilnych sprawach pedagogowi lub dyrektorowi szkoły;
-poprzez pedagoga rodzicom (rozmowy indywidualne w szkole i rozmowy w domu). W wyjątkowych wypadkach ignorowania przez rodziców
obowiązków opiekuńczych wobec swoich dzieci albo nie reagowania na ich naganne zachowania szkoła kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego.
10. Współpraca z władzami lokalnymi obejmuje organizację i współorganizację imprez na terenie miasta Będzina oraz wspólne przedsięwzięcia
z zakresu projektów edukacyjnych.
11. Na terenie szkoły w ramach pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej mogą zostać wprowadzone (w zależności od aktualnych
potrzeb) tematyczne programy wychowawcze, projekty edukacyjne lub programy innowacyjne (za zgodą dyrekcji i Rady Pedagogicznej).
12. Na terenie szkoły prowadzona będzie działalność wychowawcza w celu przeciwdziałania narkomani. Działalność wychowawcza odbywać się
będzie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, podmiotami realizującymi podstawowe świadczenia zdrowotne śnież
opieki psychologicznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Policją oraz podmiotami,
o których mowa w art.5 ustaw.3 ustawy o z dn.29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani oraz podmiotami, o których mowa w art.2a ustawy
o systemie oświaty.
Działalność wychowawcza obejmować będzie w szczególności:
a) współpracę z rodzicami/opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej
b) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu
c) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną
d) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole
e) rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu
f) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych
uczniów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Z treścią programu wychowawczego powinni zapoznać się uczniowie i rodzice. Program wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej
opinii w/w stron i zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, która w porozumieniu z Radą Rodziców może dokonywać w nim zmian zgodnych ze
Statutem Szkoły.
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS 0– VI
Cele
Zadania
Formy realizacji
Mój dom, moja rodzina
 Kształtowanie właściwego sto-  Dostrzeganie i rozwijanie kulturowych wartości
 Miejsce ucznia w rodzinie, prawa i obowiązki.
sunku do dziadków, rodziców,
rodzinnych w powiązaniu z kulturą wspólnoty
 Podtrzymywanie tradycji rodzinnych.
rodzeństwa i innych członków
lokalnej.
rodziny.
 Kształtowanie
umiejętności
pielęgnowania  Imprezy, uroczystości okolicznościowe z udziałem
i kultywowania tradycji rodzinnych.
członków rodzin uczniów.
 Umacnianie naturalnych
uczuciowych w rodzinie.
więzi  Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi  Organizacja imprez:
i relacji w rodzinie, grupie społecznej i okazywanie
- Dzień Babci,
szacunku ludziom starszym.
- Dzień Dziadka,
- Dzień Matki,
- Dzień Ojca,
- Festyn Rodzinny

Pogadanki,
warsztatowe.
akcje
charytatywne,
zajęcia
 Budzenie zainteresowania pracą 
ludzi. Kształtowanie przekonania,
każda praca jest godna szacunku
Zawody naszych rodziców.
 Przedstawienie za pomocą ciekawych
plastycznych pracy jaką wykonują rodzice
 Dostrzega
piękno
świątecznych.
Tradycje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne.
 Wykonanie kartek świątecznych, stroików
szopek Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych.
tradycji 
form
i
Moja szkoła, moja klasa
 Organizacja zespołu klasowego.

Integracja zespołu klasowego.
 Gry i zabawy integracyjne.
 Wycieczki integracyjne.
 Troska o estetykę klasy i szkoły

Klasa szkoła jako miejsce nauki.
 Urządzenie sali lekcyjnej.
 Pogadanka na temat przeznaczenia i bezpiecznego
użytkowania urządzeń znajdujących się w sali
lekcyjnej oraz na terenie szkoły.
 Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za własne
decyzje

Kształtowanie
poczucia
przynależności
społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej.
do  Angażowanie w życie szkoły oraz pomoc przy
organizacji imprez szkolnych i klasowych.
 Imprezy szkolne i klasowe:
- Rozpoczęcie roku szkolnego,
- Dzień Chłopca,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Ślubowanie klas pierwszych
- Andrzejki,
- Mikołajki,
- Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa w Tradycji
Chrześcijańskiej”
- Jasełka
- Wigilia
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Zabawa karnawałowa,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Chorych- przedstawienie dla chorych
przebywających na oddziale opieki paliatywnej,
- Godzina dla Ziemi,
- Pierwszy Dzień Wiosny,
- Festyn „Żyjmy zdrowo na sportowo”
- Dzień Otwarty Szkoły,
- Dzień Ziemi,
- Konkurs Grafiki Komputerowej,
- realizacja w ramach kampanii „Cała Polska czyta
dzieciom”,
- Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka- festyn
połączony z działaniami na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym,
- Miejski egzamin na kartę rowerową,
- Spotkania społeczności szkolnej organizowane
doraźnie w miarę potrzeb,
- Dzień bez Przemocy, Dzień Życzliwości,
Tolerancji, Zachowaj Trzeźwy Umysł,
- Zakończenie roku szkolnego.


Budowanie atmosfery współpracy 
i koleżeństwa.

Uczenie
umiejętności
wyznaczania
celów  Sporządzanie planu dnia, ustalanie sposobów
krótkoterminowych i długoterminowych oraz
realizacji poszczególnych zadań, „linia czasu” –
planowania czasu.
wizualne przedstawienie zamierzeń i umiejscowienie
ich w czasie.
Umiejętność
nawiązywania
pozytywnych  Rozmowy nauczyciela z uczniem, praca typu
kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.
organizacyjnego, zajęcia kulturalne i rozrywkowe.
Kształtowanie postaw społecznych i doświadczeń  Organizacja wycieczek, gry i zabawy integracyjne,
we współżyciu i współdziałaniu w grupie
uroczystości klasowe i szkolne.
rówieśniczej.

 Doskonalenie umiejętności
współżycia w społeczności
klasowej i szkolnej.
 Rozwijanie samorządności
uczniów.
Dostarczenie wiedzy dotyczącej budowania  Prace grupowe, dyskusje, burza mózgów, prace
wizerunku człowieka godnego zaufania.
plastyczne, zajęcia warsztatowe, drama
 Dostarczenie wiedzy na temat emocji oraz typów
zachowań i wpływ ich na stosunki międzyludzkie.
 Integracja zespołu klasowego.
 Zajęcia na temat praw i obowiązków ucznia,
organizacja dyżurów klasowych, wybory do
 Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia
samorządu klasowego.
 Tworzenie zasad i reguł życia klasowego  Opracowanie regulaminu klasowego,
i szkolnego.
 Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie
 Tworzenie systemu oceniania zachowania –
ustalenie kontraktu dotyczącego zachowania.
 Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
 Udział uczniów w życiu społeczności szkolnej.
 Spotkania społeczności klasowej i szkolnej –
wybór samorządu klasowego i szkolnego.
 Wykonywanie gazetek klasowych i szkolnych.
 Rozwijanie samodzielności i samorządności uczniów  Wybory do
poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za
klasowy.
podjęte zadania
samorządu
szkolnego,
samorząd
Tutaj mieszkam
 Budzenie
tożsamości
miejscem zamieszkania.
z  Moje miasto, moja dzielnica dawniej i dziś.
 Najstarsze ślady historii- opieka i dbanie o
zaadaptowany nagrobek na Cmentarzu Św. Tomasza
w Będzinie.
 Realizacja programu rozszerzonego o treści
związane z Będzinem:
- Dzielnice i osiedla Będzina
- Będzin w Zagłębiu,
- Dawny Będzin i jego mieszkańcy.
Ja i inni
 Postrzeganie siebie i porozumie-  Kształtowanie umiejętności samooceny. Określanie
wania z rówieśnikami.
mocnych i słabych stron charakteru.
 Kształtowanie poszanowania zdania innych.
 Przekazanie zasad savoir vivr’u.
 Autoprezentacja prac, samoocena w czasie zajęć.
 Zajęcia omawiające zasady savoir vivr’u.
 Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.  Stosowanie zwrotów grzecznościowych, praca w
grupach, wspólne rozwiązywanie konfliktów,
pogadanki.
 Nauka odpowiedniego zachowania w środkach  Wycieczki tematyczne do miejsc użyteczności
komunikacji publicznej i instytucjach użyteczności
publicznej, instytucji kulturalnych itp.
publicznej.
 Kształtowanie postawy tolerancji  Wpajanie zasad komunikacji.
i akceptacji dla innych, integracji
uczniów w oparciu o dialog
i współdziałanie
 Praca grupowa, udział w przedstawieniach
i inscenizacjach, zajęcia dotyczące komunikacji,
filmy.

Rozwijanie umiejętności komunikowania się w
 Warsztaty, filmy edukacyjne, gry i zabawy
grupie
psychologiczne, pogadanki, dyskusje.
 Kształtowanie umiejętności określania własnych
potrzeb i respektowania potrzeb innych ludzi.
 Kształtowanie poczucia tolerancji dla osób o innych  Praca grupowa, udział w przedstawieniach
poglądach, innej religii, niepełnosprawnych, innej
i inscenizacjach, zajęcia dotyczące komunikacji,
rasy.
filmy.

Uświadomienia miejsca w życiu: miłości, przyjaźni,
szacunku, tolerancji.
 Gazetki tematyczne, pogadanki, drama, literatura
filmy edukacyjne, zajęcia na temat praw dziecka,
ucznia.
 Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków  Pogadanki, zajęcia warsztatowe.
człowieka, dziecka, ucznia.

 Wyrabianie właściwego stosunku 
do osób niepełnosprawnych.
Zapoznanie z pojęciami: tolerancja,
obowiązek, norma, godność, nietykalność.
Różni ludzie w moim otoczeniu.
 Gotowość do niesienia pomocy  Uwrażliwienie na potrzeby innych.
innym
prawo,
 Zajęcia wychowawcze w klasach.
 Wyznaczanie liderów pomagających uczniom
słabszym, pogadanki, zajęcia kształtujące empatię,
 Zachęcanie do niesienia pomocy innym.
 Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób
potrzebujących, domów pomocy społecznej zbieranie nakrętek dla chorego chłopca- Olinka.
Nauka i ja
 Rozwijanie samodzielności w  Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości.
zdobywaniu wiedzy, informacji i
umiejętności.
 Uczestnictwo w konkursach, nagradzanie uczniów
wykazujących się obowiązkowością i systematyczną
pracą.
 Nauczenie samodzielnego korzystania z biblioteki.
 Zajęcia w bibliotece szkolnej i publicznej.
 Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii  Zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.
i pomocy szkolnych.
 Pogłębianie umiejętności samodzielnego korzystania  Prace grupowe, prezentacje, referaty, streszczenia.
z biblioteki, pomocy dydaktycznych, Internetu (jako
źródła wiedzy).
 Nauka bezpiecznego korzystania z Internetu.
 Zajęcia w pracowni komputerowej.
 Utrwalenie
umiejętności
obsługi
sprzętu  Prace grupowe, prezentacje, referaty, streszczenia.
multimedialnego.
 Uczenie
posługiwania
się
nowoczesnymi
technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.
 Samokształcenie i docieranie do informacji.
 Kształtowanie doskonalenia technik uczenia się  Scenki symulujące codzienne sytuacje domowe.
i przyswajania wiedzy. Trening umiejętności
codziennych.
 Wspieranie uczniów zdolnych w  Praca z uczniem uzdolnionym poprzez dobór  Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
rozwijaniu ich umiejętności
odpowiednich metod i form rozwijających
zainteresowania uczniów.
 Rozwijanie umiejętności i zainteresowań.
 Motywowanie do nauki
 Pomoc uczniom ze specyficznymi  Wyrównywanie deficytów w nauce.
trudnościami w nauce.
 Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 Nagrody książkowe,
wyróżnienia, pochwała
wychowawcy, pochwała dyrektora.
 Kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej.
 Organizowanie bezinteresownej pomocy koleżeńskiej 
w nauce.
 Otoczenie indywidualną opieką uczniów z problemami w nauce.
Terapia pedagogiczna i logopedyczna, zajęcia
wyrównawcze,
rewalidacja
indywidualna,
socjoterapia, pomoc starszych uczniów w odrabianiu
lekcji.
 Niwelowanie
wad
postawy
poprzez włączenie do zespołów
korekcyjnych.
 Włączania dzieci z wadami postawy do zespołów  Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w sali
korekcyjnych.
 Uwrażliwienie dzieci na bezpieczeństwo podczas zabaw.
 Bezpieczeństwo podczas zabaw letnich
i zimowych
 Rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznych
zabaw na terenie szkoły i poza nią, apele,
pogadanki.
Świat jest piękny, bogaty i różnorodny
 Życie w najbliższym środowisku.
 Wyrabianie
wrażliwości
na
 Poznanie najbliższego
swojego regionu.
środowiska
i
specyfiki  Wycieczki,
gazetki
z ciekawymi ludźmi
tematyczne,
spotkania
u
uczniów  Wdrażanie do dbałości o estetykę i czystość  Wspieranie akcji ekologicznych „Sprzątanie Świata”,
piękno naszej
otoczenia.
„Dnia Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”
ojczyzny

Poznajemy świat – pocztówka z wakacji.
 Krajobraz i przyroda naszego regionu.
 Kształtowanie
osobowości
zdolnej do krytycznego myślenia.
 Konkursy o tematyce ekologicznej, inscenizacje,
pogadanki.
 Zaprezentowanie pocztówek z najciekawszych
zakątków Polski na wakacyjnej mapie Polski.
 Wycieczki
prezentacja
regionu.
 Dostarczanie
wiedzy
na
temat
sposobów 
przeciwdziałania degradacji środowiska.
 Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska 
i los istot żywych.
autokarowe, „Zielone Szkoły” –
najciekawszych zakątków naszego
Pogadanki, wystawy, gazetki, konkursy o tematyce
ekologicznej.
Udział w akcjach społecznych na rzecz środowiska,
zwierząt
Jestem odbiorcą i twórcą kultury
 Rozwijanie zainteresowań
filmem, sztuką teatralną, operą.
 Udział uczniów w konkursach plastycznych,  Uczestniczenie w konkursach plastycznych,
recytatorskich oraz szkolnych przedstawieniach
recytatorskich oraz szkolnych i międzyszkolnych
teatralnych i koncertach.
przedstawieniach teatralnych.
 Wyrabianie
nawyku
uczestniczenia w konkursach
artystycznych
i
innych
organizowanych w szkole i poza
nią.
 Uczestnictwo w życiu kulturalnym
kontakt ze sztuką i filmem.
poprzez  Aktywizacja uczniów przez prezentację osiągnięć:
- Galeria prac
 Udział uczniów w koncertach muzycznych.
 Organizowanie wyjść do kina i teatru.
 Wspólne przygotowanie dekoracji i scenografii na
różnego rodzaju imprezy szkolne.
Zaczynam od książki
 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 Codzienne 20 minutowe czytanie uczniom książek ze  Czytanie książek przez nauczyciela,
w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
 Najlepiej czytająca klasa
 Lekcje biblioteczne.
 Konkursy pięknego czytania.
 Testy sprawdzające umiejętność
zrozumieniem
 Święto Książki.
 Zorganizowanie Święta Książki.
 Wystawa ilustracji wykonanych przez uczniów do
ulubionych książek, baśni, bajek i legend
czytania
ze
 Zorganizowanie wystawy prac plastycznych do
ulubionych książek, bajek, baśni i legend.
 Z komputerem za pan brat.
Wyrabianie nawyku korzystania
z różnych źródeł informacji.
 Nauka bezpiecznego korzystania z komputera,  Zajęcia w pracowni komputerowej.
programów multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie
z
encyklopedii
i
programów
multimedialnych, wykorzystanie ich na zajęciach.
 Kształtowanie osobowości zdolnej
do krytycznego myślenia.
 Poznanie
zasad
funkcjonowania
mediów  Dyskusje, burze mózgów, wystąpienia na forum
i rozróżniania fikcji i rzeczywistości w informacjach
klasy, autoprezentacja.
przekazywanych przez media.
 Kształtowanie umiejętności formułowania
wypowiadania niezależnych opinii.
i  Zajęcia na temat wpływu mediów na życie
człowieka, wypowiedzi na forum klasy, dyskusje
recenzje.
Żyję bezpiecznie i zdrowo

Kształtowanie
właściwych
nawyków zdrowotnych.
 Zapewnienie opieki służb medycznych nad  Okresowe badania uczniów i kierowanie na
rozwojem fizycznym dziecka
zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
 Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych  Fluoryzacja zębów – właściwe szczotkowanie.
i higienicznych
 Gazetki tematyczne, pogadanki, filmy edukacyjne.
 Dostosowanie ławek i krzeseł do potrzeb uczniów.
 Promocja zdrowego stylu życia.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje.
 Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo
własne i innych.
 Diagnoza wychowawcy (pomiar uczniów).
 Akcja „Szklanka Mleka”, „Owoce i warzywa
w szkole”
 Sporządzanie sałatek, surówek i ich konsumpcja.
 Udział w zawodach sportowych
 Festyn „Żyjmy zdrowo na sportowo”
 Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami  Pogadanki, filmy edukacyjne, ulotki, gazetki, festyn.
i uzależnieniami ze szczególnym uwzględnieniem
dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.
 Budowanie poczucia odpowiedzialności za własne  Przygotowanie gazetek tematycznych w klasach,
zdrowie. Kształtowanie zdrowotnego i bezpiecznego
pogadanki, filmy edukacyjne, wycieczki szkolne,
stylu życia.
zajęcia sportowe i koła zainteresowań.
 Zapoznanie z tematyką problemów okresu dorastania  Filmy edukacyjne, pogadanki, dyskusje, zajęcia
i odpowiedzialności za własne decyzje.
warsztatowe.
 Bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią.
 Cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu na
drogach, terenie obiektu szkolnego.
 Monitoring w szkole.
 Kształtowanie umiejętności i nawyku rozpoznawania  Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży
znaków drogowych na drogach publicznych.
Miejskiej
 Wycieczki, akcja: „Bezpieczna droga do szkoły”.
 Realizacja egzaminu na kartę rowerową
 Miejski egzamin na kartę rowerową.
 Dostarczenie informacji na temat form pomocy i
instytucji jej udzielających w sytuacjach
kryzysowych.
 Gazetki, ogłoszenia foldery.
 Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania
czasu wolnego.
 Pogadanki, dyskusje, filmy edukacyjne, gazetki
tematyczne.
Jestem patriotą
 Kształtowanie postawy
patriotycznej.
 Zapoznanie z historią kraju i regionu, uświadomienie  Wycieczki tematyczne, pogadanki, prace grupowe,
wartości z nimi związanych.
referaty.
 Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli  Uroczystości klasowe i szkolne, obchody świąt
narodowych. Zapoznanie z dziedzictwem polskiej
państwowych, zapoznanie z symbolami narodowymi,
kultury.
legendami, historią kraju.
Moi rodzice i opiekunowie
 Wdrażanie rodziców do
aktywnego udziału w życiu
szkoły.


Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz 
szkoły.

Udział członków rodziny w uroczystościach 
szkolnych i klasowych oraz wycieczkach.

 Współpraca rodziców ze szkołą w celu 
zaangażowania ich w proces dydaktyczno– 
wychowawczy.
Imprezy okolicznościowe w klasie i szkole.
Sponsorowanie
różnych
rodziców na rzecz klasy.
materiałów
przez
Współudział rodziców w organizacji klasowych
imprez.
Pomoc w organizacji wycieczek klasowych.
Udział w zajęciach otwartych.
Włączanie się rodziców do terapeutycznej pomocy
dzieciom





Konsultacje z nauczycielami.
Wykorzystanie poczty elektronicznej.
Systematyczna kontrola zeszytu kontaktowego
(bieżące informacje)
Konsultacje indywidualne ze specjalistami.

Zapoznanie z dokumentami szkoły.
Współudział szkoły i rodziców w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych.




Zapewnienie pomocy rodzicom w zakresie
opieki nad dzieckiem.

Udzielanie informacji o dziecku w ramach
wywiadu środowiskowego, w celu opracowania
programu naprawczego.
Informowanie rodziców o możliwości korzystania
z usług poradni psychologiczno– pedagogicznej
bez pośrednictwa szkoły.
Kierowanie przez szkołę uczniów do poradni.
Informowanie organów prawnych (policja, sąd
rodzinny ) o sytuacji dziecka.
Pomoc rzeczowa w formie wyprawki z materiałami
piśmienniczymi.
Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej z dnia
....................................................

Podobne dokumenty