1. Z wierzchołka równi pochyłej pusz

Komentarze

Transkrypt

1. Z wierzchołka równi pochyłej pusz
Zadania eliminacji szkolnych II konkursu fizycznego „Fascynująca fizyka”
1. Z wierzchołka równi pochyłej puszczono jednocześnie klocek i walec. Klocek zsuwa
się bez tarcia, a walec stacza się bez oporów i bez poślizgu. Podstawę równi wcześniej
osiągnie:
a) klocek,
c) oba ciała osiągną podstawę równi jednocześnie,
b) walec,
d) wynik zależy od promienia walca.
2. Motocyklista z miasta A do miasta B jechał z prędkością 72 km/h, a drogę powrotną
przebył z prędkością 108 km/h. Średnia prędkość motocyklisty wynosiła:
a) 86,4 km/h
c) 90 km/h
b) 80,9 km/h
d) 102,5 km/h
3. Aby człowiek siedzący na karuzeli poruszającej się z częstotliwością 0,5 Hz, doznał
przyspieszenia dośrodkowego 10 m/s2, jego odległość od osi obrotu musi wynosić
około:
a) 4,5 m
c) 0,1 m
b) 1 m
d) 3 m
4. Piłka kopnięta z podłogi dotknęła sufitu sali gimnastycznej o wysokości 8 m i upadła
w odległości 32 m. Kąt, pod jakim kopnięto piłkę wynosił:
a) 36º
c) 12º
b) 45º
d) 30º
5. Człowiek o masie 60kg wspina się po linie z przyspieszeniem 5 m/s2. Siła napinająca
linę wynosi:
a) 600 N
c) 60 N
b) 300 N
d) 900 N
6. Przyspieszenie i droga przebyta po jednej sekundzie ruchu (vo = 0) wynoszą:
a) a = 2 m/s2,, c) a = 9,81 m/s2,, s = 4 m
s = 4 m
b) a = 4,2 m/s2,, d) a = 2,25 m/s2,, s = 2,1 m
s = 1 m
7. Ciało rzucono pionowo do góry z prędkością początkową vo = 50 m/s. Jego energia
kinetyczna równa jest energii potencjalnej na wysokości:
a) 63,71m
c) 85,72 m
b) 70,25 m
d) 50,35 m
8. Z łódki, której łączna masa z pasażerem wynosiła M = 200 kg, płynącej z prędkością
v1 = 8 m/s (względem brzegu), wyrzucono do tyłu ciał o masie m = 20 kg z prędkością
v2 = 2 m/s (określoną względem brzegu, czyli 10 m/s względem łódki). Jej prędkość
wzrosła o:
a) 10 m/s
c) 1 m/s
b) 2 m/s
d) 5 m/s
9. Sportowiec o masie 60 kg, skacząc z miejsca w dal, osiągnął przy odbiciu prędkość
2 m/s w czasie 0,01 s, natomiast skacząc wzwyż uzyskał wysokość 1 m kosztem siły
odbicia, działającej w takim samym czasie. Jaką moc rozwijał w obu przypadkach?
a) 12 kW i 30 kW
c) 24 kW i 60 kW
b) 12 kW i 60 kW
d) 24 kW i 40 kW
10.Nietoperz wysyła falę ultradźwiękową, przy czym najkrótsza z nich ma w powietrzu
długość 0,33 cm. Jeżeli prędkość dźwięku wynosi 340 m/s, to największa
częstotliwość fali, którą może wysyłać nietoperz wynosi około:
a) 100 Hz
c) 10 kHz
b) 100 kHz
d) 1 kHz
11. W wyniku zjawiska Dopplera słuchacz odbiera dźwięk o innej:
a) barwie,
c) wysokości,
b) głośności,
d) natężeniu.
12. Jak zmieni się energia drgań harmonicznych, jeżeli zarówno okres, jak i amplituda
zwiększy się dwa razy:
a) wzrośnie 4 razy,
c) nie zmieni się,
b) zmaleje 2 razy,
d) wzrośnie 16 razy.
13. Na nieruchomy klocek o masie 1 kg zaczęła działać stała siła wypadkowa o wartości
6 N. Nada ona mu w czasie 2 s energię kinetyczną o wartości:
a) 12 J
c) 72 J
b) 24 J
d) 144 J
14. Jeden mol gazu doskonałego rozprężając się izobarycznie pobrał 1000 J ciepła
i wykonał pracę 600 J. Zmiana jego energii wewnętrznej wyniosła:
a) 1600 J
c) 600 J
b) 1000 J
d) 400 J
3
15. Kolba o pojemności 4 dm zawiera powietrze o temperaturze 127º C. Jeżeli kolbę
zanurzymy w wodzie o temperaturze 27º C szyjką ku dołowi, to do kolby wpłynie
około:
a) 0,8 dm3 wody,
c) 3 dm3 wody,
3
b) 1 dm wody
d) 3,2 dm3 wody.
16. Największa długość ołowianego drutu, zawieszonego pionowo bez ruchu
i zrywającego się pod własnym ciężarem (wytrzymałość na rozerwanie
gr = 2∙107 N/m2, gęstość ołowiu  = 11300 kg/m3) wynosi:
a) 90 m
c) 900 m
b) 180 m
d) 3600 m
17. Na tłoczek strzykawki o średnicy 1 cm działa siła 1 hN. W strzykawce jest roztwór
soli fizjologicznej o gęstości  = 11300 kg/m3. Igła o średnicy wewnętrznej 0,5 mm
założona na strzykawkę wbita jest w tkankę na głębokość 1 cm. Siła z jaką roztwór
NaCl naciska na tkankę wynosi około:
a) 25 dN
c) 2,5 N
b) 2,5 dN
d) 25 N
18. W szklance wypełnionej po brzegi wodą pływa kawałek lodu. Po stopieniu lodu
(gęstość lodu  = 900 kg/m3):
a) woda wylała się ze szklanki,
c) poziom wody nie zmienił się,
b) poziom wody się zmniejszył,
d) gęstość wody zmalała.
19. Jeżeli przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi wynosi g, to na planecie
o takiej samej masie jak Ziemia, ale trzykrotnie większym promieniu wynosiłoby:
a) 1/4 g
c) 1/2 g
b) 1/9 g
d) 10/13 g
20. Prędkość satelity v1 poruszającego się po orbicie o promieniu R1, w porównaniu
z prędkością satelity v2 poruszającego się po orbicie R2 = 4R1, o takiej samej masie
jest:
a) v1 = 0,5 v2
c) v1 = 9 v2
b) v1 = v2
d) v1 = 2 v2
21. Na rysunku przedstawiono elektron poruszający się w próżni i wpadający w obszar
pola magnetycznego. Elektron, przechodząc przez pole magnetyczne, odchyli się:
a) w płaszczyźnie strony w dół,
b) w płaszczyźnie strony w górę,
c) przed płaszczyznę strony,
d) za płaszczyznę strony.
22. Kulę metalową o promieniu R, naładowano do potencjału V, zetknięto z nie
naelektryzowaną metalową kulą o dwukrotnie większym promieniu. Potencjał kul po
zetknięciu jest równy:
a) V
c) 2V
b) V/2
d) V/3
23. Dwa kondensatory o pojemnościach C1 = 1F i C2 = 3 F połączono szeregowo
ze źródłem napięcia 200 V. Napięcia między okładkami kondensatora pierwszego
i drugiego są równe:
a) U1 = 40V, U2 = 160 V
c) U1 = 150 V, U2 = 50 V b) U1 = 150V, U2 = 50 V
d) U1 = 30 V, U2 = 90 V
24. Trzy jednakowe oporniki o oporze 30  każdy połączono tak jak na rysunku
i przyłączono do U = 5 V. Natężenie prądu płynącego przez układ wynosi:
a) 0,1 A
c) 1 A
b) 0,2 A
d) 0,5 A
25. Jeżeli w odległości 0,5 m przed ogniskiem soczewki o zdolności skupiającej 2 D
umieścić przedmiot, to jego obraz powstanie w odległości:
a) 1m
c) 2 m
b) ­1 m
d) ­2 m
26. Krótkowidz dobrze widzi w okularach z odległości 1/4 m, a bez okularów
z odległości 1/5 m. Zdolność skupiająca jego okularów wynosi:
a) 4 D
c) 2,5 D
b) ­4 D
d) ­1 D
27. Na siatkę dyfrakcyjną pada przez szczelinę światło z żarówki osłoniętej filtrem
fioletowym. Na ekranie umieszczonym za siatką otrzymamy:
a) fioletową jednorodną plamę,
b) widmo światła białego,
c) prążek biały otoczony prążkami fioletowymi,
d) symetryczny układ prążków fioletowych.
28. Efekt Comptona świadczy o:
a) falowej naturze elektronu,
b) korpuskularnej naturze promieniowania elektromagnetycznego,
c) ujemnym ładunku elektronu,
d) falowej naturze promieniowania elektromagnetycznego.
29. Preparat promieniotwórczy o okresie połowicznego zaniku 5 lat ma obecnie masę 4 g.
Masa tego preparatu 20 lat temu wynosiła:
a) 16 g
c) 8 g
b) 128 g
d) 64 g
30. Masa protonu mp = 1,007276 u, masa neutronu mn = 1,008665 u, masa jądra deuteru
2D
md = 2,01355 u. Jeżeli 1u = 931 MeV, to energia wiązania jądra deuteru,
1
wynosi:
a) 2,2 MeV
c) 1,2 MeV
b) 4,05 MeV
d) 600 MeV

Podobne dokumenty