Umowa o pracę zawarta na czas określony

Komentarze

Transkrypt

Umowa o pracę zawarta na czas określony
Umowa o pracę zawarta na czas określony
zawarta w dniu 14.04.2008 r. w Poznaniu pomiędzy:
1. Polinvest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głównej 9, zwanym dalej Pracodawcą,
reprezentowanym przez: Kazimierz Boroń- Prezes Zarządu
a
2. Panem Krzysztofem Ledzińskim, synem Artura i Klotyldy, zamieszkałym w Poznaniu przy
ul. Szarych Szeregów 6 m. 9 zwanym dalej Pracownikiem.
o następującej treści:
1. Pracodawca zatrudnia Pana Krzysztofa Ledzińskiego na stanowisku magazyniera w
wymiarze w pełnym wymiarze czasu pracy i powierza następujące obowiązki:
prowadzenie magazynu spółki, dokonywanie okresowych inwentaryzacji, przyjmowanie i
wydawanie towaru.
2.
Jako miejsce wykonywania pracy ustala się magazyn pracodawcy mieszczący się w
Poznaniu przy ul. Kilińskiego 9, a dniem rozpoczęciem pracy jest 15.04.2008 r.
3.
W czasie trwania umowy o pracę Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w
wysokości miesięcznej 3 500 zł brutto (słownie: trzy i pół tysiąca złotych), na które składa
się: wynagrodzenie zasadnicze: ......................... zł
4.
premia miesięczna
......................... zł
dodatek ......................
......................... zł
Umowę zawiera się na czas określony, tj. od dnia 15.04.2008 r. do dnia 15.04.2010 r.
5. Każda ze stron może rozwiązać umowę przed upływem terminu określonego w pkt. 4 za
dwutygodniowym wypowiedzeniem.
......................................................................
(podpis pracownika)
.......................................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby
uprawnionej do działania w jego imieniu)
Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzymałem) i po zapoznaniu się z jej treścią
zaproponowane warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję.
...........................................................................
(data i podpis pracownika)
Pobrano z portalu www.wieszjak.pl

Podobne dokumenty