2016-09-28 60/2016 Zawarcie znaczącej umowy z

Komentarze

Transkrypt

2016-09-28 60/2016 Zawarcie znaczącej umowy z
Komunikat nr 60/2016 z dnia 28 września 2016 r.
Zawarcie znaczącej umowy z bankiem
Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR- informacje poufne
Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), informuje, iż w dniu 28 września 2016 r. otrzymał
obustronnie podpisaną umowę faktoringowa nr 3312 z dnia 26 września 2016 r. („Umowa”) zawartą
z Bankiem Millenium S.A. w Warszawie („Bank”). Umowa określa zasady świadczenia przez Bank
usług faktoringowych w zakresie nabywania, administrowania, finansowania nabycia w odniesieniu do
wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi w stosunku do kontrahentów z tytułu
zawartych umów sprzedaży bądź dostawy towarów, usług lub praw w zakresie przyjęcia ryzyka
niewypłacalności kontrahenta Emitenta. Odnawialny limit finansowania Emitenta przez Bank w ramach
wszystkich usług faktoringowych został ustalony w wysokości 6.000.000,00 PLN do dnia 25 września
2017 r. Zabezpieczenie roszczeń Banku wobec Emitenta z tytułu Umowy stanowi weksel in blanco z
deklaracją wekslową. Umowa przewiduje opłaty i prowizje dla Banku na warunkach nie odbiegających
od stosowanych przy tego typu transakcjach jakie będą zawierane na podstawie Umowy. Umowa została
zawarta na czas nieokreślony. Umowa określa także warunki jej wypowiedzenia. Pozostałe warunki
Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
Zawarcie Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na produkt bankowy udostępniony
Emitentowi i jego wartość.

Podobne dokumenty