Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42
e-mail: [email protected]
Warszawa, dn. 14 stycznia 2014 r.
WK.0920.89.2013
Pan Antoni Jan Tarczyński
Starosta Powiatu Mińskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kościuszki 3
Dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego dnia 08.01.2014 r.
Wystąpienie pokontrolne
Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 j.t.) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb
obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu
postępowania (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1747) w dniach od 22.10.2013 r. do 08.01.2014 r.
przeprowadzona została kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.
Kontrola objęła okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. i przeprowadzona
została zgodnie z zatwierdzonym programem.
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia działalności
kontrolowanej jednostki na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy kieruję następujące
wystąpienie pokontrolne:
W zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej:
1. Stwierdzono:
w zakresie druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Wydziale Komunikacji
i Transportu Drogowego w Mińsku Mazowieckim:
rozchód nie był prowadzony na bieżąco,
w księgach dokonywano przeróbek oraz wymazywania korektorem,
księgi nie zostały podpisane na ostatniej stronie przez osoby upoważnione,
niezgodność pomiędzy stanem rzeczywistym, a stanem ewidencyjnym druków według
stanu na dzień kontroli tj. 28.10.2013 r.
(str. 11 i 12 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
gospodarkę drukami ścisłego zarachowania prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w § 8
pkt 6 i w § 9 pkt 7 rozdziału III „Dowody księgowe – dane szczegółowe” „Instrukcji obiegu,
1
kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym
w Mińsku Mazowieckim” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 30/2005 Starosty
Mińskiego z dnia 15 lipca 2005 r.
2. Stwierdzono:
pracownikowi Starostwa Powiatowego wypłacono zaliczkę jednorazową, pomimo nie
rozliczenia się z uprzednio pobranej zaliczki,
wydatki dotyczące zaliczki stałej księgowano bezpośrednio w koszty, uniemożliwiając
tym samym ustalenie stanu należności i zobowiązań na dany dzień wobec pracownika
(str. 14 protokołu kontroli).
Wnioskuję
przy udzielaniu zaliczek jednorazowych przestrzegać zapisów „Instrukcji obiegu, kontroli
i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym
w Mińsku Mazowieckim” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 30/2005 Starosty
Mińskiego z dnia 15 lipca 2005r.
Ewidencję zaliczek stałych prowadzić zgodnie z zasadą funkcjonowania konta 234
„Rozrachunki z pracownikami” określoną w załączniku Nr 3 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289).
3. Stwierdzono:
do dnia kontroli tj. 19.11.2013 r. nie dokonano zamknięcia ksiąg rachunkowych roku
obrotowego 2012 (str. 15 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
księgi rachunkowe zamykać w terminie określonym w § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Powyższej czynności dokonywać
w sposób określony w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
4. Stwierdzono:
użytkownik programu komputerowego posiadał możliwość ponownego otwarcia ksiąg
rachunkowych po uprzednim ich zamknięciu, a także możliwość usunięcia lub zmiany daty
blokady okresów w rejestrach księgowych (str. 16 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
księgi rachunkowe przy użyciu komputera prowadzić z zastosowaniem programu
komputerowego, zapewniającego zachowanie właściwych procedur i środków chroniących
przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu stosownie do art. 23 ust. 1 w związku
z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
330 z późn. zm.).
2
5. Stwierdzono:
instrukcja „Zasady (polityka) rachunkowości Starostwa Powiatowego w Mińsku
Mazowieckim” wprowadzona przez Starostę Mińskiego Zarządzeniem Nr 3/11 z dnia 11
stycznia 2011 r. oraz zmieniona Zarządzeniem Nr 17/2012 z dnia 10 maja 2012 r.:
nie zawierała wskazania daty rozpoczęcia eksploatacji programu finansowo-księgowego,
zawierała zapis umożliwiający księgowanie kosztów z pominięciem kont Zespołu – 2 –
bez uznawania zobowiązań w przypadku tych kosztów, które wiążą się z realizacją
wydatków w tym samym okresie sprawozdawczym, w którym zostały poniesione
(str. 3 i 16 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości przez:
wskazanie daty rozpoczęcia eksploatacji oprogramowania komputerowego, stosownie do
art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
dostosowanie zapisów dotyczących kont rozrachunkowych do zasad funkcjonowania tych
kont określonych w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca
2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.289).
6. Stwierdzono:
w zakresie konta 260 „Zobowiązania finansowe”:
brak zgodności pomiędzy ewidencją analityczną i syntetyczną wg stanu na dzień
31.12.2012 r.,
ewidencję analityczną dotyczącą umorzeń wszystkich pożyczek prowadzono na
koncie 260 - - - 1 „Zobowiązania finansowe/umorzenia pożyczek”
(str. 17 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
doprowadzić do pełnej zgodności, pomiędzy ewidencją analityczną i syntetyczną stosownie
do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
330 z późn. zm.). Ewidencję analityczną, w tym umorzenie pożyczek prowadzić do konta 260
w taki sposób aby zapewniła możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi
kontrahentami według tytułów zobowiązań stosownie do zapisów zawartych w załączniku nr
2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.289).
7.Stwierdzono:
do urządzeń księgowych nie wprowadzano terminów regulowania zobowiązań –
pozwalających wyodrębnić ewentualne zobowiązania wymagalne (str. 17 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
dokonując zapisów księgowych wprowadzać do nich wszystkie dane niezbędne do
dopełnienia obowiązku wykazywania w sprawozdaniach informacji pochodzących z ksiąg
rachunkowych/ ewidencji księgowej stosownie do zapisów § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247 z późn. zm.), mając na
3
uwadze art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 330 z późn. zm.).
8.Stwierdzono:
w zestawieniu obrotów i sald na dzień 31.12.2012 r. dla Starostwa Powiatowego w
Mińsku Mazowieckim wykazano salda dwustronne zamiast sald jednostronnych dla kont:
800 „Fundusz jednostki” i 860 „Wynik finansowy” (str. 27 protokołu kontroli),
na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” nie ewidencjonowano każdej
operacji gospodarczej powodującej powstanie zobowiązania (str. 63 protokołu kontroli),
nieprawidłowo księgowano zobowiązania i należności na kontach: 221 „Należności z
tytułu dochodów budżetowych” oraz 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” co
spowodowało zwiększenie sald po stronach Wn i Ma o kwotę 4.416,35 zł w zestawieniu
obrotów i sald sporządzonym na koniec 2012 r. (str.26 -28 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
przestrzegać zasad funkcjonowania kont określonych z załącznika Nr 3 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289).
9.Stwierdzono:
lokaty bankowej dokonano ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku
bankowym jednostki budżetowej – konto 139 - - - -17 „Inne rachunki bankowe (sumy
depozytowe)”,
utworzone lokaty bankowe ewidencjonowano w księgach rachunkowych jednostki
budżetowej na stronie Wn konta 240- - - -17 „Pozostałe rozrachunki (sumy
depozytowe)”,
środki pieniężne w kwocie 142.436,85 zł z sum depozytowych zostały wykazane w
zestawieniu obrotów i sald sporządzonym na koniec 2012 r. na koncie 240 „Pozostałe
rozrachunki” zamiast na koncie 139 „Inne rachunki bankowe” (sumy depozytowe),
(str. 26 – 28 oraz str. 30 - 31 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
lokat bankowych zaliczanych do operacji wewnętrznych budżetu dokonywać z wolnych
środków znajdujących się w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do
zapisów art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013
r. poz. 885 z późn. zm.). Środki pieniężne dotyczące sum depozytowych ujmować na
rachunkach bankowych jednostki budżetowej stosownie do zapisów załącznika Nr 3
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289).
10.Stwierdzono:
arkusze spisu z natury dotyczące inwentaryzacji przeprowadzonej w roku 2010 w zakresie
środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:
- nie zawierały daty, na jaką przeprowadza się inwentaryzację, rodzaju inwentaryzacji
i podpisu osoby sprawdzającej,
4
- nie zostały wypełnione przez zespoły spisowe oraz osoby wyceniające - spisu z natury
dokonano w formie wydruku komputerowego programu QBS Q- Inwentaryzacja 3000,
który posiada wszystkie wiersze wypełnione łącznie z rubrykami „cena” i „wartość”,
- spisu dokonano na jednym arkuszu łącznie – środków trwałych, pozostałych środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(str. 33 i 34 protokołu kontroli),
Wnioskuję:
przestrzegać zapisów zawartych w Zarządzeniu Nr 29/2005 Starosty Mińskiego z dnia 15
lipca 2005 r. w sprawie ustalenia Instrukcji inwentaryzacyjnej oraz Zarządzenia Nr 36/2010
Starosty Mińskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji
inwentaryzacyjnej.
W zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
11. Stwierdzono:
opłatę za wydanie licencji i wypis z tej licencji zaewidencjonowano w niewłaściwej
klasyfikacji budżetowej, tj. w § 0420 – „wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych” (str. 39
protokołu kontroli).
Wnioskuję:
przestrzegać rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38. poz. 207 z późn.zm.), zgodnie z którym
wpływy z tytułu licencji i wypisów z licencji klasyfikuje się do § 0590 „wpływy z opłat za
koncesje i licencje”.
12.Stwierdzono:
diety dla radnych za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2012r. zaokrąglano do pełnych
złotych w górę lub w dół,
za miesiąc kwiecień 2012 r. członkowi Zarządu wypłacono dietę w pełnej wysokości nie
potrącając 10% za nieobecność na posiedzeniu Zarządu Powiatu Mińskiego w dniu
02.04.2012 r.
(str. 44 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
diety wypłacać w kwotach rzeczywistych wynikających z prawidłowych obliczeń.
Zobowiązać właściwych merytorycznie pracowników, aby przy obliczaniu należnych diet za
dany miesiąc dokonywali czynności sprawdzających w zakresie podstaw do potrącenia części
diety stosownie do postanowień zawartych w uchwale Nr XXIV/278/13 Rady Powiatu
Mińskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalania diet dla radnych i zasad ich
przyznawania.
13.Stwierdzono:
karty drogowe dotyczące rozliczenia zużycia paliwa dla samochodu służbowego za
miesiąc marzec 2012 r. nie zostały wypełnione w rubrykach przewidzianych w formularzu
dla karty drogowej,
nie prowadzono na bieżąco ewidencji paliwa dla samochodu służbowego za miesiąc
marzec 2012 r. w zakresie przychodu i rozchodu (str. 50 i 51 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
karty drogowe wypełniać w sposób rzetelny i kompletny, przewidziany dla dowodów
księgowych stosownie do zapisów § 9 pkt 7 rozdziału III „Dowody księgowe – dane
szczegółowe” oraz § 17 „Dowody dotyczące transportu” rozdział IV „Obieg dokumentów i
5
dokumentowanie operacji księgowych” załącznika do Zarządzenia Nr 30/2005 Starosty
Mińskiego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia Instrukcji obiegu, kontroli i
archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Mińsku
Mazowieckim. Ewidencję zużycia paliwa prowadzić na bieżąco – wpisując przychód
i rozchód paliwa zgodnie ze stanem faktycznym, umożliwiając tym samym prawidłowe
rozliczenie zużycia paliwa.
14. Stwierdzono:
w protokole z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych” w pkt 11 wpisano „z postępowania
wykluczono wykonawców – nie”, a z dokumentów przetargowych wynika, że
wykluczono jednego wykonawcę (str. 55, 56 protokołu kontroli),
„budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w
Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim” w pkt 9 wpisano ceny brutto ofert
złożonych do przetargu „budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu
„Moje boisko Orlik 2012” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim”
(str.57, 58 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
dołożyć większej staranności sporządzając pisemny protokół postępowania o udzielenie
zamówienia tak, aby zawierał rzetelne informacje z postępowania mając na uwadze art. 96
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z późn. zm.) i § 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października
2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr
223, poz.1458).
15. Stwierdzono:
do ewidencji księgowej faktury otrzymane od kontrahentów wprowadzano z datą zapłaty
wydatku, a nie w chwili wpływu do Starostwa, kiedy powodują zobowiązanie i koszt (str. 60 i
61 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
przestrzegać art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz.330 z późn.zm.) zgodnie, z którym podstawą dokonania zapisów w księgach
rachunkowych są dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Faktura
stwierdza dokonanie zakupu oraz powstanie zobowiązania natomiast dowód kasowy lub
wyciąg bankowy jest dowodem księgowym na podstawie, którego można zaewidencjonować
zapłatę.
16.Stwierdzono:
kwoty dotyczące zwrotów niewykorzystanej dotacji ewidencjonowane były ze znakiem
minus po stronie Ma konta 901 „Dochody budżetowe” i ze znakiem plus po stronie Ma
konta 133 „Rachunek budżetu” (str. 67 protokołu kontroli)
kwoty dotyczące zwrotów niewykorzystanych środków na wydatki otrzymane przez
jednostki budżetowe ewidencjonowane były ze znakiem minus po stronie Wn konta 223
„Rozliczenie wydatków budżetowych” i ze znakiem plus po stronie Wn konta 133
„Rachunek budżetu” (str. 100 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
przestrzegać zasady podwójnego zapisu stosownie do art.15 ust.1 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) polegającej na tym, że
każda operacja wyrażona wartościowo winna być rejestrowana w księgach co najmniej na
dwóch kontach po przeciwstawnych stronach tych kont tj. po stronie Wn jednego konta i
6
równocześnie Ma konta przeciwstawnego, z zachowaniem równości kwot po stronie Wn i po
stronie Ma tych kont.
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz zwroty niewykorzystanych środków na wydatki
ewidencjonować odpowiednio na kontach 901, 223 i 133 zgodnie z wymogami określonymi
w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.289).
17.Stwierdzono:
zarówno ewidencja syntetyczna jak i ewidencja analityczna do konta 134 „Kredyty bankowe”
i konta 260 „Zobowiązania finansowe” prowadzona jest na kontach oznaczonych tym samym
symbolem (str. 80 i 81 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
ewidencję analityczną ww. kont prowadzić zgodnie z zasadą określoną w § 3 załącznika Nr 1
„Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych” do Zarządzenia Nr 3/11 Starosty
Mińskiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim zmienionego
Zarządzeniem Nr 17/12 w dniu 10 maja 2012 r. przez Starostę Mińskiego, zgodnie z którą
konta syntetyczne oznaczone są symbolami trzycyfrowymi, a konta analityczne zaplanowane
są od pierwszego poziomu szczegółowości tak, że każdy kolejny znak jedno lub dwucyfrowy
oznacza kolejny poziom analityki.
W zakresie gospodarki mieniem
18. Stwierdzono:
nieterminowe wprowadzenie do ksiąg rachunkowych nieruchomości uzyskanych w drodze
komunalizacji – (str.83 i 84 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
przestrzegać zasad i zapisów zawartych w art. 20 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.330 z późn.zm.) zgodnie z
którymi do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci
zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w okresie sprawozdawczym oraz księgi rachunkowe
uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
W celu wyeliminowania ww. nieprawidłowości zapewnić właściwy przepływ informacji
i dokumentów pomiędzy komórką merytoryczną, a Wydziałem Finansowym.
19. Stwierdzono:
nie przypisano i nie pobrano odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawy – (str. 90 i
91 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
od nieterminowych wpłat naliczać odsetki ustawowe w wysokości wynikającej z
obowiązującego w danym okresie rozporządzenia Ministra Finansów, mając na uwadze art.
481 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z
późn.zm.). Ponadto przestrzegać § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 3/11 Starosty
Mińskiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia „zasad (polityki)
rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim” zgodnie z którym
odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich
7
zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek
należnych na koniec tego kwartału.
20. Stwierdzono:
zawiadomiono stronę o niezałatwieniu sprawy (przekształcenie prawa użytkowania w prawo
własności) w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego i
wyznaczono nowy termin do jej załatwienia, a następnie nie dotrzymano nowego terminu
załatwienia sprawy (str. 93 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
przestrzegać terminów określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), a w przypadku braku
możliwości załatwienia sprawy w terminie wynikającym z art. 35 wskazywać zgodnie z art.
36 ww. ustawy taki nowy termin załatwienia sprawy, aby jednostka była w stanie go
dochować.
21. Stwierdzono:
dokonywanie zapisów w ewidencji pozostałych środków trwałych prowadzonej komputerowo
do konta 013 „Pozostałe środki trwałe” pod niewłaściwą datą, tj. np. zakup drabiny na
podstawie faktury Vat Nr 1816/2012 z dnia 13.07.2012 r. wprowadzono pod datą
18.05.2010 r. – (str. 96 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
księgi rachunkowe prowadzić rzetelnie zgodnie z zapisami art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.330. z późn.zm.).
Za nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu pokontrolnym odpowiedzialnym jest:
- Starosta Powiatu,
- Skarbnik Powiatu.
Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 j.t.) - Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie oczekuje zawiadomienia o wykonaniu wniosków z wystąpienia pokontrolnego lub
o przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do
wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje Staroście prawo zgłoszenia
zastrzeżenia do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia
pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby.
Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną
jego wykładnię lub jego niewłaściwe zastosowanie.
Przekazanie informacji niezgodnej z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych
podlega karze określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
Prezes
/-/
mgr Wojciech Tarnowski
Otrzymują:
1/ adresat
2/ a/a
8