Kraków, dnia 24 grudnia 2010r. Adresat: 1. LOGAN Spółka z

Komentarze

Transkrypt

Kraków, dnia 24 grudnia 2010r. Adresat: 1. LOGAN Spółka z
Wyniki w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy wraz z montażem mebli, foteli i
krzeseł oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych dla Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie.
Nr sprawy: CRZP/NCN/2/2010
Kraków, dnia 24 grudnia 2010r.
Adresat:
1. LOGAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Lasówka 42, 30-718
Kraków
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie
Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy wraz z montażem mebli, foteli i krzeseł oraz
wyposażenia do pomieszczeń biurowych dla Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w
Krakowie.
ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres
przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał
ofertę nr 1 Firmy LOGAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Lasówka 42,
30-718 Kraków, za cenę netto 467 331,69, co po doliczeniu należnej stawki podatku od
towarów i usług VAT daje cenę brutto w kwocie 570 144,66 zł. Uzasadnieniem wyboru
jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań
Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co
otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w
niniejszym postępowaniu, dlatego też można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego
pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź emailem na adres: [email protected]
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu
dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego
pocztą elektroniczną.
Z poważaniem,
Wojciech Kochan
Otrzymują:
1.Adresat;
2.Strona internetowa i tablica ogłoszeń NCN;
3.a/a.
__________________________________________________________________________________________
Biuro Zamówień Publicznych Narodowego Centrum Nauki
Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14;
e-mail: [email protected]
www.ncn.gov.pl
http://www.ncn.gov.pl/BIP
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty