Konkurs SONATA 4

Komentarze

Transkrypt

Konkurs SONATA 4
Konkurs SONATA 4
na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu
naukowego1, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora
I. Adresaci konkursu:
1. Rozpatrywane będą projekty mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu
naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające
stopień naukowy doktora.
2. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, należy rozumieć osobę, która nie
wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy
doktora (nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego).
II. Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania podstawowe (art. 2 pkt
3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).
2. Konieczne oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem z innych źródeł.
3. Okres realizacji projektu: 36-60 miesięcy (36 miesięcy + możliwość przedłużenia
finansowania o dalszy okres do 24 miesięcy).
4. Wysokość finansowania: do 500 tys. zł na cały okres 60 miesięcy.
5. Poza kierownikiem projektu, wśród wykonawców może być najwyżej jeden
samodzielny pracownik naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza
podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.
6. Kierownik zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym
będzie realizowany projekt, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu.
7. Możliwy zakup aparatury naukowo-badawczej, koszt pojedynczego aparatu
do 150 tys. zł.
8. Koszty pośrednie: do 30%.
III. Sposób i termin składania wniosków:
1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku:
a. gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub IBL, patrz: załącznik nr 2.
2. Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego.
a. Skrócony: do 5 stron, w języku polskim.
b. Szczegółowy: do 15 stron w języku polskim lub angielskim.
3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w
systemie OSF (www.osf.opi.org.pl) do 15 grudnia 2012 r.
4. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w 1 egzemplarzu w języku polskim, wraz z
wymaganymi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
wnioskodawcy, z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu należy
złożyć do 15 grudnia 2012 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SONATA 4”, wraz z podaniem numeru panelu.
IV. Przy ocenie wniosku uwzględnia się:
1. spełnianie kryterium badań podstawowych;
2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu;
3. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów;
4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
1
Stworzenie przez kierownika projektu nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub rozwiązania
metodologicznego, umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze
podstawowym.
5.
6.
7.
8.
9.
nowatorski charakter projektu;
wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej;
zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
zaangażowanie podmiotu, w którym będzie realizowany projekt (m.in. warunki
zatrudnienia, udostępnione pomieszczenia i wyposażenie, inne środki na stworzenie
unikatowego warsztatu naukowego).
V. Rozstrzygnięcie konkursu:
Nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania
wniosków.
VI. Finansowanie:
1. Środki finansowe przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Komisji Odwoławczej Rady
NCN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (za pośrednictwem Dyrektora NCN).
3. Komisja Odwoławcza podejmuje decyzję nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia odwołania.
4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, na podstawie umowy zawartej przez
Dyrektora NCN z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego
przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiocie, Dyrektor NCN wydaje promesę
finansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest zatrudnienie tej osoby. Środki
finansowe przekazywane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.
6. W umowie określa się:
a. zakres tematyczny projektu, termin i warunki jego realizacji;
b. wysokość środków przyznanych na realizację projektu i tryb ich przekazania przez
NCN;
c. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu, zakupionej lub
wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
d. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie
do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu
międzynarodowym;
e. sposób i tryb wykonywania przez NCN nadzoru nad realizacją projektu;
f. sposób finansowego rozliczenia projektu;
g. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji
złożyć w NCN projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i
kosztorys.
VII. Nakłady finansowe:
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację projektów w ramach konkursu „SONATA 4” w kwocie 30 mln zł.