wynik przetargu-usługa sprzątania

Komentarze

Transkrypt

wynik przetargu-usługa sprzątania
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
wynik przetargu-usługa sprzątania
Poznań, dnia 16.07.2009 r. wg rozdzielnika Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego naUsługę
sprzątania pomieszczeń Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług MedycznychPOSUM/ZP
pn/3/2009 Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający udzielił
zamówienia publicznego na usługę sprzątania pomieszczeń POSUM, nr sprawy: POSUM/ZP pn/3/2009
firmie: IMPEL CLEANING sp. z o.o.Ul. Ślężna 11853-111 Wrocław cena netto: 187 699,58 zł.(słownie:
sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 58/100)cena brutto:
228 758,86 zł.(słownie: dwieście trzydzieści dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem
złotych 86/100) suma punktów, które otrzymała oferta: cena
80 pktusługi
dodatkowe
20 pkt Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie
wymagania opisane w SIWZ. Ogłoszenie o wyniku postępowania ukazało się na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego (POSUM), na stronie internetowej www.posum.pl oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej miasta Poznania. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, których oferta nie
została odrzucona uzyskali następującą ilość punktów: Nr ofertyNazwa oferentaCena ofertyCena Usługi
dodatkoweRazem
mycie okienakrylowaniesprzątanie po remontach
80%5%10%5% 3Zakłady
Usługowe Zachód sp. z o.o.Ul. Kolejowa 23 60-717
PoznańNetto205 296,42
Brutto250 461,6373,06510593,064Clar System SAUl. Janickeigo 20 b 60542 PoznańNetto201 777,08
Brutto245 769,1774,46510594,465PUH ANDA Anna Czekała Ul. Powst.
Wlkp. 9a/19 63-100 ŚremNetto309 065,60
Brutto377 060,0348,53510568,536IMPEL CLEANING sp.
z o.o.Ul. Ślężna 118 53-111 WrocławNetto187 699,58
Brutto228 758,86805105100 Na podstawie
art. 89 pkt 1 ust 2 Zamawiający odrzuca oferty złożone przez:Zakład Usług Gospodarczo Socjalnych
ANTEMA sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 8A 58-506 Jelenia Góra oraz F.H.U. MC Perfekt Cierniak Mariola ul.
Sikorskiego 72 32-800 Brzesko jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wyżej wymienieni Wykonawcy złożyli oferty, które zawierają projekt umowy niezgodny ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wskazując termin realizacji zamówienia w okresie od 01
lipca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.Faktyczny termin realizacji zamówienia rozpoczyna się 01 sierpnia
2009 r.Oferty zostały złożone na innym niż załączony do SIWZ formularzu ofertowym.W formularzu
ofertowym załączonym do SIWZ zawarte były dane dotyczące terminu realizacji zamówienia jak również
wskazane były wartości zamówienia za 1 m2, 1 miesiąc oraz za cały okres świadczenia usługi
sprzątania.
Do wiadomości: wszyscy Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu.
http://www.posum.pl
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 15:01

Podobne dokumenty