Szkolenie Klub Pracy

Komentarze

Transkrypt

Szkolenie Klub Pracy
http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/poszukiwanie_pracy.html
Grafika : drukuj / nie drukuj
Szkolenie Klub Pracy
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są przeznaczone dla osób zarejestrowanych, w tym
dla osób, które:
●
●
●
nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy;
utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu;
chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy prowadzone są w grupach składających się z co najmniej 8 osób i
nie więcej niż 16 osób.
Powiatowy Urząd Pracy realizuje szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w oparciu o program szkolenia
rekomendowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Program szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowany jest przez okres
3 kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z 2 części:
●
●
40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne sesje tematyczne,
realizowane przez 10 kolejnych dni z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we
wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie
poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zakres tematyczny:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
procesy i tendencje zachodzące na rynku pracy, które mają bezpośredni wpływ na sposób
i skuteczność poszukiwania pracy;
sposoby aktywnego-skutecznego poszukiwania pracy;
strategie pokonywania barier w zatrudnieniu i w innych trudnych sytuacjach;
bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych;
mocne strony i ocena ich przydatności na wybranych przez siebie stanowiskach pracy;
przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych;
techniki asertywności, zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz metody pokonywania stresu;
prezentacja sylwetki zawodowej podczas rozmowy z pracodawcą;
określanie celu zawodowego;
planowanie i efektywne zarządzanie czasem podczas realizacji założonych celów;
kreowanie własnego wizerunku, a także planowanie realizacji kariery zawodowej;
trudne pytania i sprawy w relacjach z pracodawcami;
analiza ogłoszeń o pracę;
symulacje rozmów kwalifikacyjnych;
zakładanie własnej działalności gospodarczej;
podjęcie zatrudnienia i co dalej.
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy prowadzi Lider Kluby Pracy.
Osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przysługuje stypendium
finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi 150 godzin
zegarowych miesięcznie. W przypadku szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, miesięczny wymiar
godzin szkolenia wynosi 80 godzin, tak więc wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
Wysokość stypendium szkoleniowego na szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy wynosi
obecnie: 527,20 zł (brutto), 478,20 zł (netto)
Osoba bezrobotna skierowana na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy może się ubiegać o zwrot
kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji zbiorowej.
Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu oraz zarządzenie opisujące wymagania jakie musi spełnić osoba ubiegająca
się o zwrot kosztów przejazdu dostępne są na stronie interentowej PUP w Rybniku.
Aktywny udział w zajęciach pomaga uczestnikom zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, wzmocnić wiarę we
własne umiejętności i możliwości kierowania własnym życiem oraz uświadamia, że warto być osobą aktywną.
W oparciu o doświadczenia innych uczestników szkolenia oraz wiedzę zdobytą w Klubie Pracy zwiększa się
skuteczność
w poszukiwaniu pracy, tym samym szansa na znalezienie zatrudnienia.
Zapraszamy do udziału w zajęciach Klubu Pracy:
Liderzy Klubu Pracy
Mirosława Mitra
Agnieszka Oleś-Pogorzelska
Monika Strzebniok
Beata Zelent-Bieniek
Zapisy na poszczególne zajęcia w Klubie Pracy:
w pokoju 211, 213 w PUP Rybnik
lub pod nr telefonu: 32 42 21 623 wew. 241 lub 239
Nazwa pliku
Rozmiar Pobierz
Kategoria: karta kandydata na szkolenie w klubie pracy [ 1 ]
karta kandydata na szkolenie w klubie pracy 157.8KB
pobierz