Objęcie akcji serii F i podwyższenie kapitału

Komentarze

Transkrypt

Objęcie akcji serii F i podwyższenie kapitału
HYPERION S.A.
RB 16 2016
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie żący nr
Data sporządzenia:
16
/
2016
2016-06-15
Skrócona nazwa emitenta
HYPERION S.A.
Temat
Objęcie akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i podwyższenie
kapitału zakładowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 10 czerwca 2016 złożył następujące
oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A:
1) Ofertę objęcia przez spółkę Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 350.000 warrantów
subskrypcyjnych serii A, oraz
2) Ofertę objęcia przez spółkę Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi 3.500.000 warrantów
subskrypcyjnych serii A,
wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia
2013 roku (zwanych dalej „Warrantami”), przy czym jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii F. Cena
emisyjna Warrantu wynosi 4,00 zł za jeden Warrant.
W związku z przyjęciem w całości oferty opisanej w pkt 1) przez spółkę Hyperion Wschód Sp. z o.o., doszło do
zawarcia w dniu 10 czerwca 2016 roku umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności na kwotę 1.400.000,00 zł,
pomiędzy Emitentem a spółką Hyperion Wschód Sp. z o.o. wynikających z zobowiązania spółki Hyperion Wschód
Sp. z o.o. do wpłaty ceny emisyjnej za Warranty w wysokości 1.400.000,00 zł z zobowiązaniem Emitenta wobec
spółki Hyperion Wschód Sp. z o.o. do zapłaty ceny sprzedaży środków trwałych w wysokości 1.742.670,61 zł na
podstawie umowy sprzedaży z dnia 13 maja 2016 roku.
Następnie, adresat oferty Emitenta w ramach realizacji uprawnienia przysługującego mu z posiadanych 350.000
Warrantów złożył w dniu 10 czerwca 2016 roku oświadczenie o objęciu 350.000 akcji Emitenta o wartości
nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda. Cena emisyjna 1 akcji wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote), przy
czym należności z tytułu objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są zaliczane na poczet pokrycia akcji serii F.
W związku z powyższym, w dniu 13 czerwca 2016 roku nastąpiło wydanie spółce Hyperion Wschód Sp. z o.o.
350.000 akcji Emitenta serii F zwykłych na okaziciela, posiadających formę dokumentu.
Ponadto, w związku z przyjęciem w całości oferty opisanej w pkt 2) przez spółkę Powszechna Agencja Internet PAI
S.A., doszło do zawarcia w dniu 10 czerwca 2016 roku umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności na kwotę
14.000.000,00 zł, pomiędzy Emitentem a spółką Powszechna Agencja Internet PAI S.A. wynikających z
zobowiązania spółki Powszechna Agencja Internet PAI S.A. do wpłaty ceny emisyjnej za Warranty w wysokości
14.000.000,00 zł z zobowiązaniem Emitenta wobec spółki Powszechna Agencja Internet PAI S.A. do zapłaty ceny
sprzedaży środków trwałych w wysokości 17.220.000,00 zł na podstawie umowy sprzedaży z dnia 13 maja 2016
roku.
Adresat oferty Emitenta w ramach realizacji uprawnienia przysługującego mu z posiadanych 3.500.000 Warrantów
złożył w dniu 10 czerwca 2016 roku oświadczenie o objęciu 3.500.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 1,00
PLN (słownie: jeden złoty) każda. Cena emisyjna 1 akcji wynosi 4 PLN (słownie: cztery złote), przy czym należności
z tytułu objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są zaliczane na poczet pokrycia akcji serii F.
W związku z powyższym, w dniu 13 czerwca 2016 roku nastąpiło wydanie spółce Powszechna Agencja Internet PAI
S.A. 3.500.000 akcji Emitenta serii F zwykłych na okaziciela, posiadających formę dokumentu.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku, stosownie do art. 452 § 1
kodeksu spółek handlowych, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z dotychczasowej
wysokości 32.668.611,00 zł o kwotę 3.850.000,00 zł to jest do kwoty 36.518.611,00 zł.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539).
Komisja Nadzoru Finansowego
1
HYPERION S.A.
RB 16 2016
Hyperion Spółka Akc yjna
(pełna nazwa emi tenta)
HYPERION S.A.
Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)
02-252
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość )
Podwale
3/18
(ulic a)
(numer)
22 254 54 23
22 254 21 91
(tel efon)
(fax)
[email protected]
www.hyperi on.pl
(e-mail)
(www)
8133088162
690694666
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2016-06-15
Piotr Maj chrzak
Prezes Zarządu
2016-06-15
Marian Halicki
Wiceprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2