Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych, akcji serii E

Komentarze

Transkrypt

Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych, akcji serii E
System: ESPI
Typ raportu: raport bieżący
Numer: 1/2014
Data sporządzenia raportu: 15 stycznia 2014 r.
__________________
Temat: Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych, akcji serii E
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
Treść raportu:
Zarząd Spółki Mercator Medical S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2014 r.
otrzymał Uchwałę nr 23/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej:
„KDPW”) z dnia 14 stycznia 2014 r., w której KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów
wartościowych 2.160.850 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł
każda oraz oznaczyć je kodem PLMRCTR00015, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu
na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone
kodem PLMRCTR00015.
Zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych akcji serii E nastąpi w związku z zamknięciem
kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLMRCTR00031, w terminie
trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o
wprowadzeniu akcji serii E do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały
wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLMRCTR00015, nie wcześniej jednak niż w
dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku
regulowanym.
__________________
Data: 15 stycznia 2014 r.
Imię i nazwisko: Monika Sitko
Stanowisko/funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty