Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ws. rejestracji akcji serii E w KDPW
Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 04.05.2016 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Archicom SA informuje o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A. Uchwały numer 280/2016 dotyczącej zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
4.655.626 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na
okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz oznaczenia ich kodem
PLARHCM00016, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu
tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostaną akcje serii A, B2, C i D
Spółki, oznaczone kodem PLARHCM00016.
Zarejestrowanie wskazanych w tej uchwale akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji
oznaczonych kodem PLARHCM00032, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany o wprowadzeniu akcji serii E do obrotu,
nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia akcji serii A, B2, C, D i E
Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.
Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)