Ęfffil 55:CI-"tpru - BIP

Komentarze

Transkrypt

Ęfffil 55:CI-"tpru - BIP
PBzE\Ą/oDNnzĄcY
RADY
GMINYWI$KITKI
Ęfffil
55:CI-"tp
Nowe Kozłowicę, dnia21.09.2014.r.
(miejscolł.ość)
ośwr.łrr
czENIE MeIĄTKo wE
r*dnegł gminy
TJw-aga:
1. osobg składającanświadcrenieobowiąrana jert do rgodrrego prawdą
r
starenneg3 i rupełnęo
rirypełnieniłkażdejz rubryk.
l. Je*eli posrcregńlrt rubryki nie arajdują w kankretrrym przypadku
rastnsowania,naleĘ x,pisaĆ,,nie
dotyrzy".
3. osaba składającaoświadczcnieobornriąaana
jest ok.reślićprrynaleinośĆposzcregÓlnych skłafurikitłl
majątkmrrych, dochodÓw i zoborlrdąrańdo majątku adiębnego i
majątku objętegg matżeńską
wspÓlno ścią maj ątleon'ą.
4, ośn{adcurnieo stanic majątkołr'ymdmycry majątku w kraju i za granicą.
5. Qświadcxenieu staniemająt&ortymoteJmuie rilmiet wi*riytemolci
pienięine.
6. W częściA ośłr'iadcrenia
zawarte są infbrńtje Jawnr, w cięściB zaśinformacje niejawrn
datycząte
adresu samiesrJraniaskladającegoośn.iadczenie
oraamiejscapołoźenianieruchnmości.
CĘŚC
A
Ja ni:iejpodpisany(a),
MARCIN TOMASE SMOLrĄ,REI{,
nazrtiskoorłenłzrłrisko
mdowe)
wcdscrr5(a}Bó-0?-19?8*i3,,u,do*iu(i*ion*i
Radny Gminy'd!/islcitki
(miejsce zakudrrienia, stanorłisko lub ff.rokcje)
po=ęoznaniusię zptzepistmiustawyzdnił8 marca tgg0 t. o semoraądeie
grninnym{Dz. U' zlEfil t' Nt l42,paz. 1Jg1 otar z!002 t. Nr
23' por. 22Ę nr 62, poz. 558, Nt 113, poz. 98Ą Nl 153, poz. trrt i
h' lią" p"'"' jioE. zgodnie z art. 24h tej ustatfiTl oświadczatą że
.
posiadam wchodzące w sklad małżeńskiejwspóInościmajątkowej
lub stanorł.iącernój majątek odrębny ..
I.
ZasoĘpienięźne;
. śtodhipienięźnezgromadzone w walucie polskiej:.48875.4ll
PLN
małżeńskawsp ólno śd majątkowa.
. śtodlripienięfłre zgromadzone rł walucie obcej:...'nie
dotyczy
. gepi*ę- t**aścicwe: rrie dotyc=3'.....
..........'.
na kvalę:
Er.
1' Dom o pou.ierrchni: '13J ml' o rrrartości:.2J0[t]0
PLN.''
t}ń'rłFff,$'ny: małżeńska wspńlność m$ętkolłra.
3. Mięs=kanie o powierzchni: 43,6 m', o wartości:. 1J00Bt] PLN' ..'.
t.3.tulFler+ny: m*żeńska wspólnośd majątkorł'a'
3. Gospłdastrvo ralne:
radaaj gospodarriwa: ptod. toślitma powierrchnia:... .' 9.J3 ha. . . ..
t x.art'aśd:... lB[mB FLN.'.'.......'......
mdaaj eabudowy: ... '...bud1mhigospod*ceo.garłio\ł|i'...........'.'......
t3rlułptewny: .. ' ... małieńską wspdtnośdnrająt'kowa...'.
E teBo t:rfi:tlrEsiąEnąłern(ęłam)
v,.roh.rubiegt3rmptąrchód i dochdd w rł,ysokości:
nie dctyczy
4. Itrrrenieruchomo ści :
powierzc&nia: ...nie dotycąr.....
o wutości: ......niedotycąp.'
t}.tlłlptatłtiy: ....nie dotycąy.'.
EIT.
l.
Fosiadam udaiaĘ w spri&ach handlorłych z udridetn
5nirrrrych osdb prtr+rryeh lub pr:edsiębiorcóą
nscrby - należ.1r
podad liczbę i emitef*a udaiłló\łr:
w Hórych
uczestniceę takie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d
. .o. nt yi ec q y . . . . . . . . . .
'rdfiaĘrte stanowiąpd<ietrłlięksa1rniż
1B go udaidów w epótce: '''...nie dotyczy'......'..''.
E te5o t1ńrłu osiągnąłen{ęłam)rt roku ubiegfulm dochód rłrwysokośEi:
. ' ' .. ' *ia dotycĘl,. '.. ' . '' .
2.
Fosiadam udriaĘr w innych spó}kach handlowych - nłleiry podać
liczkę i emi1eatt u&iałów: .......
.....nredoiycEy...
E tego t1ólfu osiągnąlen(ęlam) rłrokrrubiegfurm dochód'r,. w5rsakości:
....nie doĘcz5l.'......
tY.
1.
Posit.dtm akcje w spółkach handlowych z udaiałem gminnych osób ptarł,nych
lub pnedsiębiotców, w których ucrestnic=ę tekie
osoby - nalei4r podad liczbę i emit'entaakcji:
...niedotycąl....'
akcje te stanowią patiai większy niż |fr Tł akcji w spółcł: . .'. ...nie doĘtay
E iego t1rtłłuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegt1rmdochńd w wysokośqi:
. . . . ' . ' . . . ' . ndi eo t y c ą r ' . . . . . . . . . . . .
f . Fbsiadam afrcje w irrnych spół*ach harrdlowych - naleĘ podać liczbę
i emitenta ateji: .'.......'..'.'.'
..........nie
doiycry.............
E tegotpufu osiągnąłen(Ełarrr)
w rokuubiegĘm dochód w rłgsokości:
....łie dotycey'.....
v.
Nabyłem{am) (nabyt mój małżoneĘ z rł,yłączeaiem mienia ptzynaleinEgo *o jego
majątfu adrębntgo) od Skarbu Farrstwą irmej
pańsiwotrrej osoby prawnej, jedoast,ki samo:ządu teqrtoriatnego, ic1.r.zwięz&ó*w
tub oł ilomurJnei o*oty p'ińu.l fl&stęFującemienie, któr|
li*dlegdo sbg.citt rł.dradse grxetłrgu - nsleiy pc&d apis mietria i detę rreLycią od koga:
. . . . . . . . . . . ndi eo t y c 2 y . . . . . . . . . . . . . .
vI.
l. Prawadz6 dzialalrośćgoqpoduczą(należypodaćformę ptawnąi przedmiot działalnoścr):
.'.''..'.....
...niedatyczy.....
. osobiś
c i e . . . . . ...... . . . . n i ed o t y t z ; l . . . . . . . ". .. .. .
wsp óInie r inryrni o s obami'....''.......nie
dotycty'.'.''
E t.egotytrrłrrosiągrr{em(ętam)w tokr'rubiegĘm przychódi doclródvrł,ysokości: nie doiyczy.
2.
Euządzam dzida|nością goqpodarczą lub jestem przedst.arłricielem,pe&romocnikiem
takiej
praw*qi pr*dmiot d:iatakrośc$:.'.'rtia dotycx5r...'.''.
działłtności(*aleiy podać formę
. osobiście..'.'......
...'...niedot'ycąl....'...''...
. wspólnia r inn1rmiosobami .''..'......nie dotyczy....'......'..
E tego i.5ńuhrosiąBrrąlen(ętam)w rakrr ubiegĘlm dochdd w wysokości: ... nie doiyczy.........
VII,
lill spółkachhandlowych (nazwą siedeiba spółl<!:................
nie dotyczy........................
.
jestem człorrkiemzarządu(oitkiedy): ..''...''...nie dotycty..............
-
jes*erne ełet{<iemrady nadsarcrej (cd t<iedy}:........'....
nie dctgca3.'
-
jastem c'lonlciem komisji tewiĘnej (od lriedy):.'..'.....'......nit daty*1r'......
E i.go t3ńrfu osią8rrątem(ęlanr)wrokrLrubiegĘrn dochódlr wysokości:...'friadotyu=g.......'......
YTil.
Irrrra dochody osiągane z t5ńut* rątnłdnienia lub irurej działa.lnaścizatobkowej lub tajęii, = płdaniem
kwot uąrskiwanyeh z każdego tytufu:' 324ó8'ń4 pln w5ma6rodaenieza pf{ct.! l500 ptn dieta
radne5o
ffi.
Skłądniki mieaia ruchomego o wartaściporł.yiej 10.0t}0zł (rl. przyptilku poja=dów mechanicznych
naleiypodad matkę, model i rokprodrrkcji): Ęet EafŁa 20B5 t
Eab*rriąpenia pienięine e ',ttctościpovgżej l0.0ff0 d, wtynr zaciągn.iętekredyty i poĘceki
('*ibeu kogł. w ariązlor z jakim zdatzenietą w jakiej 'qpsokoścr):
F.ttdyt.budowlano-hipoteczny' Earrk Pekto s'A." lnrłota19718fi'99 FLN
*a daień 21 .09.2014 do krpitał spłaty 27388,43 PlN'
oraz,ł'anrnki, na jakirh eost*lr udEielone
do 05fi8/30l9 t,
optacentawanie 3,59 9t
9'U
I1lglw\ $ł""-!,|W,ł'.reM*9,-
r
(Ńu
,.)
,/

Podobne dokumenty