Wpłaty wynikające z przydziału mieszkania

Komentarze

Transkrypt

Wpłaty wynikające z przydziału mieszkania
WPŁATY WYNIKAJĄCE Z PRZYDZIAŁU MIESZKANIA.
Wnioskodawca, który otrzymał przydział na mieszkanie w zasobie TBS sp. z
o.o. w Kwidzynie zobowiązany jest do wniesienia dwóch wpłat wynikających
z regulaminu przydziału mieszkań:
1. PARTYCYPACJA
Zgodnie z art.7 i art.11e umowy spółki TBS w Kwidzynie uzależnia się zawarcie umowy
najmu od wcześniejszego zawarcia umowy o partycypacje kosztów budowy mieszkania
pomiędzy TBS sp. z o.o. a Partycypantem osoby ujętej na liście przydziału mieszkań.
Partycypant to osoba trzecia, która – w ramach w/w umowy o partycypację- wpłaci na
rzecz TBS sp. z o.o. 10-25 % wartości kosztów budowy mieszkania i wskaże przyszłego
najemcę mieszkania. Partycypantem może być członek rodziny przyszłego najemcy lub
osoba obca nie zgłoszona do wspólnego zamieszkania w TBS.
Partycypant uczestniczy w kosztach budowy mieszkania, nie nabywa jednak z tego
tytułu roszczenia o najem tego mieszkania – umowa najmu zawierana jest pomiędzy
TBS sp. z o.o. w Kwidzynie a wskazanym przez Partycypanta Najemcą.
Powyższe rozwiązanie jest zgodne z art.29 ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego w jego brzmieniu obowiązującym przed dniem
15–10-2004 r. Przepis powyższy nie przewidywał możliwości partycypowania w kosztach
budowy mieszkania przez samego najemcę. Możliwość taką wprowadza co prawda
przepis art. 29 w/w ustawy, ma on jednakże zastosowanie jedynie do wniosków o najem
dotyczących mieszkań, które będą budowane na podstawie wniosków kredytowych
złożonych po 01-01-2005 r. Tak więc osoby, które znajdują się na obecnej liście
przydziału mieszkań nie mogą same partycypować w w/w kosztach, dokonać tego może
na ich rzecz osoba trzecia. Osoba ta może za zgodą TBS- u dokonać cesji uprawnień
i obowiązków z tytułu umowy partycypacji na rzecz wskazanego najemcy.
Sposób obliczania partycypacji :
powierzchnia mieszkania x wartość odtworzeniowa x % partycypacji = wartość
partycypacji
Wartość odtworzeniowa 1 m2 mieszkania ustalona jest dla województwa
pomorskiego przez Wojewodę Pomorskiego dwa razy do roku i ogłaszana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. KAUCJA
Zawarcie umowy najmu uzależnione jest od wniesienia przez Najemcę kaucji
zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w dniu opróżnienia lokalu w
wysokości dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według
stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
Sposób obliczania kaucji:
powierzchnia mieszkania x stawka czynszu x 12 miesięcy = wartość kaucji

Podobne dokumenty