Środki społecznej komunikacji

Komentarze

Transkrypt

Środki społecznej komunikacji
SYLABUS
Przedmiot: Środki społecznej komunikacji
Rok akademicki : 2013/14
Rok studiów: II semestr I - II
Prowadzący
Ks. Marek Chorzępa
Liczba godzin
zajęć
dydaktycznych
15 godzin w semestrze
Opis przedmiotu
(cel i zamierzone
efekty
kształcenia)
Zapoznanie z teorią i historią komunikacji międzyosobowej.
Zaznajomienie z rodzajami i zasadami funkcjonowania środków
komunikacji masowej.
Umiejętność identyfikowania w mass mediach informacji, dezinformacji
i manipulacji.
Forma zajęć
(wykład,
ćwiczenia,
konwersatorium)
Wykład
Ćwiczenia pozalekcyjne z analizy prasy codziennej i tygodników
Praca w grupach
Prace pisemne
Forma i warunki
zaliczenia
Ustny sprawdzian wiedzy
2 prace pisemne
Tematy
poszczególnych
zajęć (tezy)
1. Elementy semiotyki
2. Teoria komunikacji:
a) nadawca
b) odbiorca
c) środek komunikacji
d) treść – komunikat - przesłanie
3. Historia komunikacji
a) słowo mówione i słowo pisane
b) prasa i mass media
c) nowoczesne środki komunikacji masowej
4. Niektóre praktyki komunikacyjne:
a) komunikacja elektroniczna
b) wygłaszanie przemówień publicznych
c) komunikacja formacyjna
5. Manipulacja w mediach
a)bezpośrednie oddziaływanie mediów
b)długofalowe oddziaływanie mediów
c) Agenda Setting
d) Spirala milczenia
Literatura
podstawowa
L. Cantoni, N. di Blas, Teoria i praktyka komunikacji, Mediolan 2002;
Lektura
uzupełniająca
A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa
2002;
A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2003;
A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1995;
A. Lepa, Świat propagandy, Częstochowa 2006;
K. Łuczak (red.), Kościół i media w perspektywie komunikacyjnopastoralnej, Szczecin 2008;

Podobne dokumenty