Program specjalny pt.: „Z dyplomem w przyszłość”

Transkrypt

Program specjalny pt.: „Z dyplomem w przyszłość”
Program specjalny pt.: „Z dyplomem w przyszłość”
Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie wyłonionej grupy 45 osób
bezrobotnych z wykształceniem wyższym, które nie ukończyły 30 roku życia, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie.
Uczestnicy programu: 45 osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym, którzy nie ukończyli 30 roku
życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie, w stosunku do których stosowane
dotychczas usługi i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające do powrotu na rynek pracy.
Planowany okres realizacji programu:
maj – grudzień 2012r.
Całkowity koszt realizacji programu:
424 925,00 zł
Działania w ramach programu:
1. Etap przygotowawczy - ankietyzacja osób bezrobotnych oraz pracodawców, w celu
zdiagnozowania barier utrudniających podjęcie zatrudnienia oraz potrzeb lokalnego rynku
pracy;
2. Nawiązanie współpracy i podpisanie porozumień z pracodawcami z terenu miasta Chełm,
wyłonionymi na podstawie przeprowadzonych ankiet. Zaproponowane w programie formy
wsparcia wynikają z określonych potrzeb, zgłoszonych i potwierdzonych przez pracodawców
w zawartym porozumieniu;
3. Rekrutacja uczestników do programu;
4. Indywidualne poradnictwo zawodowe i wytyczenie Indywidualnego Planu Rozwoju;
5. Kompleksowe warsztaty w zakresie autoprezentacji oraz savoir – vivre w pracy
dla 40 uczestników programu, którzy kierowani będą na staże i do pracy – specyficzny
element wspierający zatrudnienie;
6. Staże zawodowe dla 35 uczestników programu;
7. Prace interwencyjne dla 1 uczestnika programu;
8. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 4 stanowisk pracy dla skierowanych
uczestników programu;
9. Zwrot kosztów dojazdu do pracy i na staż;
10. „Wsparcie na starcie” dla 5 osób, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej
działalności gospodarczej, w tym:
 Warsztaty pt.: „Własna firma – czy ja się do tego nadaję?”
 Wypłata jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
w wys. 20 000,00zł;
 Bonus na start – specyficzny element wspierający zatrudnienie
Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie:
 Kompleksowe warsztaty w zakresie autoprezentacji oraz savoir – vivre w pracy - trzydniowe
zajęcia dla 40 uczestników programu kierowanych na staż i do pracy, mające na celu nabycie
umiejętności autoprezentacji i przełamanie bariery jaką jest brak pewności siebie
w kontaktach z pracodawcą. Uczestnicy warsztatów będą mieli zapewniony catering
w trakcie zajęć, a także otrzymają jednorazowy dodatek motywacyjny. Dodatek przyczyni się
do przełamania bariery ekonomicznej związanej z uczestnictwem w warsztatach
(np. pokrycie koszty dojazdu), oraz będzie stanowił dodatkowy bodziec motywacyjny,
zachęcający do uczestnictwa w warsztatach, które są niezbędne w procesie zawodowej
aktywizacji uczestników.
 Bonus na start dla 5 osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach programu dodatkowe wsparcie finansowe na pokrycie obligatoryjnych opłat, w tym w szczególności:
kosztów ZUS, kosztów wynajmu pomieszczeń, opłat telekomunikacyjnych czy usług
księgowych. Wsparcie w wysokości 500,00zł miesięcznie udzielane będzie w okresie
pierwszych 3 miesięcy prowadzenia działalności;
Efekty programu:
 powstanie 5 nowych podmiotów gospodarczych na lokalnym rynku pracy,
 zdobycie doświadczenia zawodowego przez 35 uczestników programu odbywających staż,
 podjęcie zatrudnienia na doposażonym lub wyposażonym stanowisku pracy przez
4 uczestników programu,
 podjęcie zatrudnienia na pracach interwencyjnych przez 1 uczestnika programu,
 poprawa świadomości uczestników programu na temat własnego potencjału zawodowego,
 poprawa umiejętności autoprezentacji i autopromocji;
 70% uczestników po zakończonym programie uzyska zatrudnienie lub podejmie inną pracę
zarobkową.
Opracował: Dział Instrumentów Rynku Pracy

Podobne dokumenty