Uchwała dot TAXI

Komentarze

Transkrypt

Uchwała dot TAXI
Uchwała Nr XLV/511/10
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia na rok 2011 liczby wydania nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218,
poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206,
Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246 i Nr 164, poz. 1107) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się na rok 2011 liczbę wydania nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką w ilości 50% licencji zdanych, wygasłych oraz cofniętych
w trakcie roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
UZASADNIENIE
W oparciu o art. 6 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874) rada gminy, po zasięgnięciu opinii zrzeszających
miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw
konsumenta określa na dany rok kalendarzowy, nie później niż do 30 listopada roku
poprzedniego liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką.
Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim corocznie ustalała limit wydania nowych
licencji, na rok 2007 w ilości 35, na rok 2008 w ilości 40, na rok 2009 w ilości 11,
i na rok 2010 na dzień 19 października w ilości 11.
Ustalanie na każdy rok liczby wydania nowych licencji poprzedzały konsultacje
z organizacjami zrzeszającymi lokalnych taksówkarzy oraz Powiatowym Rzecznikiem
Konsumentów.
Na koniec roku 2010 liczba wydanych licencji wynosiła 263.
W bieżącym roku stargardzkie korporacje taksówkarzy zwróciły się o obniżenie liczby
wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim na posiedzeniu
w dniu 22 października 2010 roku, w związku z obniżonym popytem na przewozy
transportem drogowym taksówką i brakiem możliwości zwiększenia miejsc postojowych
w najruchliwszych miejscach miasta zawnioskowała określenie na rok 2011 liczby wydania
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w ilości 50% licencji
zdanych, wygasłych oraz cofniętych w trakcie roku.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji
Gospodarczej.
Mając na uwadze powyższe, przychylając się do stanowiska korporacji taksówkarzy
wyrażonego w piśmie z dnia 23 września 2010 roku, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Wnioskodawca:
Komisja Gospodarcza
Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Sosin

Podobne dokumenty