ćw. podstawy rekreacji - e-Uczelnia UEK

Transkrypt

ćw. podstawy rekreacji - e-Uczelnia UEK
dr Krzysztof Lipecki
Katedra Turystyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Sylabus
Podstawy rekreacji – ćwiczenia
Studia stacjonarne (15 godz.)
Ćwiczenia
1.
Zajęcia
organizacyjne.
Przedstawienie
zakresu
materiału,
literatury
podstawowej i uzupełniającej oraz warunków zaliczenia przedmiotu.
Ćwiczenia 2. Metody, formy oraz środki stosowane w rekreacji fizycznej. Specyfika zajęć
rekreacyjnych z osobami w różnym wieku (z dziećmi, młodzieżą, dorosłym i starszymi).
Znaczenie zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Ćwiczenia 3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (etapy: przygotowawczy,
realizacyjny i likwidacyjno-sprawozdawczy).
Ćwiczenia 4. Systemy rozgrywek – zdanie na punkty (maksymalnie do zdobycia 3 pkt.).
Ćwiczenia 5. Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej: wydolność fizyczna, tolerancja
wysiłkowa, zakresy intensywności, obciążenia treningowe, energetyka pracy mięśni.
Ćwiczenia 6. KOLOKWIUM ZALICZENIOWE! Trening rekreacyjny (zdrowotny): formy
treningu, treść i struktura jednostki treningowej, obciążenia wysiłkowe. Opracowanie
programu treningu zdrowotno-rekreacyjnego dla osób dorosłych – zajęcia praktyczne
(obowiązuje strój sportowy).
Ćwiczenia 7. Przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej w praktyce (strój sportowy).
Ćwiczenia 8. Podsumowanie zajęć, uzupełnienie braków, wpisy.
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
Toczek-Werner S. Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, Wrocław, 2007.
Dąbrowski A. Zarys teorii rekreacji ruchowej. Warszawa, 2006.
Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W. Teoria i metodyka rekreacji. AWF, Poznań, 2001.
Bielec G., Półtorak W., Warchoł K. Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Kraków, 2011.
Literatura uzupełniająca:
1. Sozański H. Podstawy teorii treningu sportowego. COS, Warszawa, 1999.
2. Kuński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Warszawa, 2003.
3. Eberhardt A. Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej człowieka z elementami fizjologii ogólnej
człowieka. Warszawa, 2008.
Warunki zaliczenia przedmiotu:
1. Frekwencja na ćwiczeniach – dopuszczalna jedna nieobecność losowa, a każdą kolejną
nieobecność trzeba odrobić!!!
2. Uzyskanie co najmniej 11 punktów z maksymalnie 20 pkt. do zdobycia:
a) 10 pkt. – kolokwium zaliczeniowe,
b) 5 pkt. - organizacja „dnia dziecka” (zespoły 3 osobowe),
c) 3 pkt. – oddanie zadania z systemów rozgrywek (indywidualnie),
d) 2 pkt. – karta treningowa (zespoły 3 osobowe),
Ocena z przedmiotu:
11-12 pkt – 3,0;
13-14 pkt – 3,5;
15-16 pkt – 4,0;
17-18 pkt – 4,5;
19-20 pkt – 5,0.

Podobne dokumenty