Zgoda Rodziców na udział w Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej

Transkrypt

Zgoda Rodziców na udział w Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej
Zgoda Rodziców
na udział w Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …..........................…....................................................
w Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej rozgrywanym na boisku MOSiR – Orlik 2012 we Włodawie ul. Szkolna 4
na moją własną odpowiedzialność. Nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie
zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania rozgrywek. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego
dziecka pozwala na udział w tego typu turniejach.
Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka do publikacji, pokazywania i
wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych
dziecka/zawodnika z Wakacyjnego Turnieju Pilki Nożnej
w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
Czytelny Podpis rodzica/opiekuna:__________________ _________________________
Data: _______________________________

Podobne dokumenty