pobierz plik - Centrum Business in Małopolska

Transkrypt

pobierz plik - Centrum Business in Małopolska
Opis projektöw narodowych prezentowanych 1 pazdziernika 2012 r. w
Warszawie
Narodowy Projekt „Terminal LNG" - budowa morskiego terminala do
przeladunku skroplonego gazu ziemnego. Narodowy Projekt „Terminal
LNG" przewiduje zwi^kszenie niezaleznosci energetycznej kraju przy
pomocy dywersyfikacji zrödel i drög dostarczania gazu ziemnego na
Ukrainy.
Projekt jest cz^sciq Narodowej strategii energetycznej Ukrainy i zostal
uznany przez Radq Ministröw Ukrainy jako projekt o znaczeniu
strategicznym.
Ukraina moze byc zainteresowana gazem z pölnocnej Afryki, Bliskiego
Wschodu i regionu Morza Kaspijskiego.
Szacowany koszt inwestycji wynosi 1,5-2 mld USD.
Biorqc pod uwag^ planowanq polityk^ taryfowq, okres zwrotu inwestycji
wyniesie 6-8 lat.
Zwyci^zcq przetargu na przygotowanie Studium wykonalnosci zostala
firma SOCOIN (czesc grupy GasNaturalFenosa). 30 stycznia 2012
zakonczono prac^ nad Studium wykonalnosci dla projektu, w zwiqzku z
ktörym inwestycja zostanie ulokowana w okr^gu odesskim, na otwartym
wybrzezu, blisko wejscia do portu „Poludniowego". Budowa i realizacja
projektu podzielona jest na 3 cz^sci:
1) budowa plywajqcej platformy dla skladowania i regazyfikacji, o
mocy przerobowej do 5 mld. m3 gazu rocznie. Zakonczenie budowy
pierwszego etapu oraz poczqtek dostaw LNG zaplanowano na styczen
2015 r. Pierwszym pelnym rokiem eksploatacji b^dzie rok2016.
2) budowa naziemnego terminalu z dwoma zbiornikami po 180 tys.
m3 i mocy przerobowej 5 mld. m3 gazu w rok.
3) budowa
trzeciego
zbiornika
i montaz
dodatkowego
wyposazenia, koniecznego dla zwi^kszenia mocy przerobowej do 10 mld.
m3 gazu rocznie.
Biorqc pod uwag^ planowanq polityk^ taryfowq, okres zwrotu inwestycji
wyniesie 9 lat.
Rezultatami Projektu Narodowego „Terminal LNG" b^dzie: powstanie
terminala LNG - morskiego terminala do przeladunku skroplonego gazu o
mocy przerobowej 10 mld. m3, rozwöj pokrewnych branz przemyslu,
gospodarczo-spoleczny rozwöj regionu, integracja z mi^dzynarodowymi
projektami dostaw skroplonego gazu ziemnego, dywersyfikacja zrödel
kierunköw geograficznych dostaw gazu ziemnego na Ukraine i
rezultacie wzrost poziomu bezpieczenstwa energetycznego Ukraine
Projekt Narodowy „Czyste miasto" - budowa nowoczesnych systemöw
do przetwarzania statych odpadöw komunalnych na wysokim
technicznym i ekologicznym poziomie. Projekt pilotazowy przewiduje
powstanie kompleksöw w 10 miastach (Kijöw, Charkow, Tarnopol,
Czerniowce, Chmielnicki, Sumy, Dniepropietrowsk, Winnica, Kirowograd,
Poltawa) zaawansowanych systemöw do przetwarzania statych odpadöw
komunalnych. W przyszlosci mogq zostac wlqczone inne miasta.
Budowa systemöw przetwarzania smieci b^dzie miec istotne znaczenie
ekonomiczne - dzi^ki niemu przetwörstwo statych odpadöw
komunalnych stanie si§ oplacalnym biznesem, zaröwno dzi^ki zyskom ze
sprzedazy uzyskanych surowcöw wtörnych - zlomu, granul
polimerowych, makulatury, szkla, kompostu, ale tez dzi^ki surowcom
pierwotnym. Srednia wartosc inwestycji w jeden kompleks wyniesie, w
zaleznosci od wielkosci i technologii od 50 do 350 mld USD.
W ramach realizacji projektu „Czyste Miasto" w wybranych miastach
prowadzone sq badania skladu statych odpadöw komunalnych. Takie
badania nie byty wykonywane na Ukrainie w ciqgu ostatnich 20-25 lat, a
sq konieczne dla wybrania odpowiedniej technologii przetwarzania
odpadöw.
Partnerem projektu, ktöry odpowiada za opracowanie biznesplanu we
wszystkich miastach jest firma „Deloitte & Touche USC". Projekt b^dzie
realizowany na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Amerykanska agencja USAID jest glöwnym konsultantem projektu
„Czyste Miasto" w kwestiach wprowadzenia mechanizmu PPP i b^dzie
brac udzialw przygotowaniu umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym w ostatnim stadium realizacji projektu.
Projekt Narodowy „Czyste Miasto" systemowo rozwiqze problem
zanieczyszczenia srodowiska naturalnego, stworzy nowe miejsca pracy i
da poczqtek nowemu przemyslowi przetwarzania odpadöw.
Cele:
Przejscie do nowoczesnych metod przetwarzania statych odpadöw
komunalnych. Rekultywacja gleby, ktöra byla wykorzystywana pod
wysypiska smieci i poligony. Wzrost bezpieczenstwa ekologicznego
Ukrainy.
Zadania:
Budowa 10 wspölczesnych systemöw przetwarzania statych odpadöw
komunalnych. Planowana moc przerobowa ,w zaleznosci od liczby
mieszkancöw, wynosic b^dzie od 100 do 300 tys. ton rocznie. Uzyskani
ok. 1 mld USD inwestycji dla realizacji projektu.
Narodowy Projekt Technopolis - budowa infrastruktury dla
innowacyjnego rozwoju i nowoczesnych technologii. Koncentruje si§ na
branzach:
-technologie informacyjne,
- biotechnologia i farmaceutyczny
- efektywnosc energetyczna i zielona energetyka
Korzysci z dziatalnosci w BIONIC HILL
Glownym skladnikiem Technopolis jest koncepcja innowacyjnego parku
„BIONIC HILL". BIONIC HILL zawiera w sobie uslugi klastra - firmom
obecnym na jego terytorium umozliwia outsourcing uslug,
niezwiqzanych z jego glownq dzialalnosciq (patenty, konsultacje prawne,
pomoc wizowa, ksi^gowosc, uslugi bankowe, kadry) i skoncentrowanie
si§ na wypracowaniu zysku z glownej jego dzialalnosci.
Dia pracodawcöw
Pracodawcy b§dq mogli latwo przyciqgnqc odpowiednich specjalistöw,
gdyz BIONIC Hill zapewni im idealne warunki dla komfortowego
mieszkania i rozwoju.
tatw e dostosowanie wielkosci biznesu
W razie dynamicznego wzrostu firmy latwy dost^p do nowych
pracowniköw i korzystnych cenowo pomieszczen.
Strategia biznesowa: edukacja, nauka i produkcja
Opröcz pomieszczen biurowych, BIONIC Hill przygotuje kompleksowq
infrastruktury biznesowq - inkubator biznesu, centrum
naukowo-badawcze, specjalistyczny uniwersytet, hotel z salami
konferencyjnymi itp.
Spetnianie standardöw technicznych
Wlasne serwerownie, szerokopasmowy dostyp do internetu i niezawodna
infrastruktura techniczna bydq odpowiadac za bezpieczenstwo zasilania i
Iqcznosci oraz wysokq jakosc eksploatacji.
Specjalne utatwienia dla firm
Czysc powierzchni BIONIC Hill zostanie za rejest rowan a jako park
przemyslowy, co umozliwi uzyskac dzialajqcym na jego terenie firmom
dodatkowe korzysci finansowe. Na przyklad inwestorzy budujqcy centra
biznesowe bydq zwolnili z podatku miejskiego, co oznacza do 10%
budzetu oszczydnosci. Firmy dzialajqce w parku bydq takze zwolnienie z
cel przy imporcie wyposazenia.
Korzystne ceny mieszkari
Pracownicy firm dzialajqcych w parku BIONIC Hill bydq mogli kupic
mieszkania i domu albo wynajqc je z prawem pierwokupu po korzystnych
cenach
Idealna lokalizacja
BIONIC Hill znajduje si§ 20 km jazdy od Kijowa. Jest dobrze
skomunikowany ze stolicq dzi^ki bliskiemu polozeniu do lokalnej linii
kolejowej i specjalnym autobusom.
Infrastruktura spoteczna
BIONIC Hill gwarantuje komfort zycia dzi^ki dost^pnym mieszkaniomu
szkole sredniej, przedszkolom, centrum spa, stadionowi, oraz p
niedaleko dwöm hipermarketom.
Projekt Narodowy „Parki przemystowe Ukrainy" - powstanie 10
pilotazowych obszaröw przemyslowych z przygotowanq infrastrukturq
technicznq i inzynieryjnq w röznych regionach Ukrainy.
C
Cel strategiczny: przyciqgni^cie inwestycji do gospodarki krajowej,
rozwöj wewn^trznej produkcji, zastqpienia importu i wzrost potencjalu
eksportowego
Argumenty za realizacjq projektu:
-wsparcie legislacyjne, gwarancje dla inwestoröw
- duza liczba gruntöw i niewykorzystanych terenöw przemyslowych
-wykwalifikowana i stosunkowo niedroga sila robocza
- korzystne polozenie geograficzne, dost^p do zasoböw i rynköw
Gtöwne etapy realizacji projektu:
1) przyj^cie politycznej decyzji o realizacji projektu, podstawa
legislacyjna
2) Opracowanie organizacyjnego i finansowego modelu realizacji
projektu
3) Wybör obszaröw realizacji projektu
4) Przygotowanie planu rozwoju dla kazdego parku i opracowanie
studiöw wykonalnosci
5) Otrzymanie odpowiednich pozwolen
6) Zatwierdzenie Studium wykonalnosci i dokumentacji
budowlanej
7) Stadium realizacji technicznej - stopniowa budowa
infrastruktury
8) Stopniowe rozpocz^cie dzialania parköw przemyslowych,
przyciqgni^cie inwestoröw
9) Sprawozdanie z dzialalnosci
Projekt narodowy „Ciepty Dom" - skierowany jest na polepszenie
wskaznikow efektywnosci energetycznej i zmniejszenie zuzycia energii w
mieszkalnych i panstwowych budynkach.
Glownymi dzialaniami w trakcie realizacji projektu b§dq:
- kompleksowe prace remontowo-budowlane (majqce na celu
odnowienie budynkow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej).
Skladajq si§ na nie:
-Termomodernizacja budynkow (polepszenie wskaznikow
termicznych budynku tak, by odpowiadaty wspolczesnym
wymogom bez przenoszenia w^zlow i zmian w planie
przestrzennym budynku).
-Termorenowacja budynkow (przywrocenie budynku do
poczqtkowego poziomu termicznego, straconych w ciqgu
eksploatacji)
-Termorekonstrukcja (przebudowa budynku, ktora oznacza
przebudowa domu i instalacji, w celu obnizenia zuzycia energii na
eksploatacj§. Termorekonstrukcja moze oznaczac zmian§ wymiarow
budynku, tak w pionie, jak i w poziomie.
Cel projektu
Przebudowa termiczna budynkow mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej pozwoli
-wyraznie zmniejszyc zuzycie gazu ziemnego na ogrzewanie
-zmniejszenie zaleznosci od importu srodkow surowcow
energetycznych
-zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, w tym C02
-zmniejszyc zuzycie ciepla i strat na ogrzanie budynkow
-zapewnienie utrzymania standardow cieplnych w budynkach
-zabezpieczyc kraj od przysztych kryzysow energetycznych.
Opisanie dziatan w ramach projektu
- izolacja cieplna calego domu/nowa fasada
- izolacja cieplna dachu i strychow
- modernizacja systemu ogrzewania, nowe kaloryfery, urzqdzenia
regulacyjne i monitorujqce oraz nowe w^zty cieplownicze
- nowe okna
- nowy system wentylacji
- remont i renowacja klatek schodowych
Efekt energetyczny realizacji projektu
Ocieplenie konstrukcji oraz budowa nowych w^zlow pozwoli oszcz^dzic
srednio 60% energii zuzywanej na ogrzewanie (okna 5%, sciany 30%,
gorne pi^tra 10%, fundament 4%, rury - 11 %).
Projekt Narodowy „Zielone Rynki" - stworzenie sieci regionalnych
hurtowych rynköw zywnosci.
Gtöwny cel:
Powstanie ogölnokrajowej sieci sprzedazy produktöw rolnych i
elektronicznej gieldy produkcji rolnej. Zapewnienie bezpieczenstwa
zywnosciowego panstwa, wyj^cie z szarej strefy i zalegalizowanie
strumieni produkcji rolnej, wzrost potencjalu eksportowego przemyslu
rolnego, wzrost dost^pnosci produktöw rolnych na rynku, obnizenie
koncowej ceny towaröw, wzrost efektywnosci sektora rolnego.
Zadania:
Projekt zostal okreslony jako celowy panstwowy dokument i podstawa
dla przygotowania i realizacji röznych regionalnych i branzowych
programöw. Projekt okresla kierunki priorytetowe rozwoju infrastruktury
dla rynku rolnego - powstanie sieci i systemu hurtowych rynköw
produkcji rolnej, sposoby i mechanizmy jego realizacji w celu stymulacji
produkcji rolnej na poziomie gwarantujqcym bezpieczenstwo
zywnosciowe panstwa, wytworzenie potencjalu eksportowego.
l!!ikl'IJ|il’l}|A• kl O
m
.
imm
W
1

Podobne dokumenty